Belgisch dagblad

1732 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 22 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1v5bc3tn90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le n-arang ZA.T£!RDAa Sâ JULI 1016. No. 363. -W. filsEs abonnementen. Fer 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse nnmmers: Voor Nederland 6 cent; voor Btiitenland Th cent. Pen Haag, Prinsegracht 39, Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. « ADYEEÏENTIEN. Van 1—6 regels f 1.50: elke regel meer f 0.30; Réclamés 1 5 regels f 2.60 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixou IIouso Lloyds Avenue E C. DE BELGISCHE NASISTRATUKR IINDEK DE DDITSCHE BEZETTING Voor de klaarziende geesten moet hei van belang zijn de houding te kennen de: Buitsclie overheden na den inval in België ten opzichte van de Belgische magistratuu: Na het Duitsch ultimatum deelde d« Minister van Justicie aan de Belgische magi straten mede, dat, in geval van bezettinj van het grondgebied zij dienden op post t< blijven en in voile vrijheid en onafhankelijk heid hun ambt bekleeden. Deze onderrichtingen pasten zich toe aat , het Internationaal Recht en namelijk aan d< Conventie van Den Haag. Gelijkvormig deze onderrichtingen zijn d< Belgische rechtbanken voortgegaan met t( zetelen voor behandeling van boetstraffelijke burgerlijke en handelszaken. De rechtspraal is geveld geworden in naam van den Koning de openbare orde is gehandhaafd geworden Maar weldra, deels uit ontwetendheic van de Belgische wetten door dçn bezetter deels en vooral door de oppositie tusschen de burgerlijke overheden en de Duitsche militaire overheid — deze laatste matigt zich het op-perste gezag over de veiligheidspolitie aan — hebben er talrijke formeele en onrecht-streeksche schtndingen van het volkenrecht, bezegeld door de Conventie van Den Haag plaats gegrepea. Van af den inval in België werd de heei Rousseau, substitut van den prokureur des Konings te Nijvel door de Duitschers te Dinant vermoord. De heer Tschoffen, prokureur des Konings te Dinant, medegevoerd met 416 zijner mede-burgers, werd te Cassel in het gevang ge-durende verschillende weken opgesloten. Hij werd veel strenger behandeld dan de veroor-deelden van het gemeene recht en heeft tal van beleedigingen moeten trotseeren. De heer Gourdet, raadslid aan het Beroeps-hof van Luik, bevond zich in verlof te Neuf-château hij werd gangehouden en naar Duitschland overgebracht, waar hij in zulken mate behandeld is geworden, dat hij doodelijk ziek is teruggekeerd naar I,uik, waar men zich aan den dood verwaciit. Benevens deze feiten heeft de bezetter nog andere akten gepleegd tegenover de uitoefe-ning van het gerecht; ail en zijn gedekt geworden door de Duitsche militaire overheid, zelfs zijn zij gedeeltelijk door haar volbracht. De lieer Theodor, stafhouder der advo-catenorde bij het beroepshof te Brussel is zonder offlerzoek naar Duitschland gevoerd. De heer van Baestelaer, advocaat te Châtierai, die in zijne pleidooi had gezinspeeld dat de tegenpartij een Duitsche spionwas, onderging hetzelfde lot. , De heer Pierre Graux, voorzitter van de conferentie der jonge balie te Brussel, is veroordeeld geworden tôt 300 marken boete om geweigerd te hebben de zitting voort te zetten in bijwezen van Duitsche officieren, die beweerden te zitting te mogen bij wonen. De heer Waleffe, onderzoeksrechter te Luik, bij het onderzoek van een beschuldig-de, die als verheeler aangeschreven stond en aan de Duitsche overheid gestolen leder stuurde, is aangehouden en verooTdeeld geworden om in zijn Kabinet het gedrag van den beschuldigden gelaakt te hebben. Den heer Guillery, substituut van den prokureur des konings te Doornik voor het geven van eetwaren aan een gekwetste Fran-sche officier, verborgen in zijne gebuurte is met vrouw naar Deuven overgebracht. De heer Guillery is veroordeeld geworden tôt eene lange opsluiting, terwijl de vrouw in vrijheid is gesteld. De heer Co'lvent, prokureur des konings te Mechelen, heeft blootgestaan aan bedrei-■ gingen en vervolgingen voor het stureu Tan een rapport aan den algemeenen prokureur i waarin hij het feit mededeelt van een moord-: aanslag op een inwoner van Mechelen door een Duitsche schildwacht, alhoewel latere : inlichtingen bepaalden ' dat de feiten niet : van zulken ergen aard waren, dan wel toe-, scheen op het oogenblik van het opmaken : van het rapport. - De heer Preherb're vrederechter te Schaar-beek is veroordeeld geworden tôt 2 maanden gevang en ontheffing van zijne bediening, , omdat hij in bezit gevonden is van het dag-: blad „ha libre Belgique". : De heer Benoidt, ondervoorzitter van de rechtbank van eersten aanleg te Brussel, is ontheven geworden van zijn ambt tenge-volge van een vonnis in hetwelk de wettig-heid van de besluiten der Duitsche overheid onderzocht was. De heer IVouters sul itituut van den prokureur des konings te Gent, is naar Duitschland overgebracht tengevlge van uiterst karakteristieke incidenteu. De heer Hippoliet Meert, professor aan het Atheneum te Gent, ontwerper, onder de bescherming van den bezetter, van eene lief-dadige instelhng voor Belgische krijgsgevan-genen van aard om verdeeldheicTte zaaien in de rangen der Belgen, had zonder toelating der gemeentelijke overheid een geldinzameling te Gent doorgevoerd. Het parket, gelast met de vervolging op de inbreuk der wettelijke bepalingstelde den heer Meert in bëschuldiging op basis van de voorschriften der Belgische wetgeving (Kon. besluit van 22 September 1823). De Duitsche overheid is tusschenge-komen en de magistraat, gelast met de vervolgingen, is aangeùouaeu en naar Duitschland gestuurd geworden. Deze feiten zijn uiterst kenschetsend ; zij toonen ten overvtoedige aan hoe de uit-oefening der rechterlijke functies de vrijheid en onafhankelijkheid der magistraten be-lemmerd worden door den willekeur der Duitsche overheid. Een soort van bestuurlijke rechtspraak is . geroepen de Duitsche reglementen toe te passen op de politie der zeden. Het is eene monsterachtige instelling. De eer, de vrijheid, de fortuin worden prijsgegeven in handen van ambtenaars, welke niet de bescheidenheid en waarborgen garandeerden, die men vindt bij een magistraat. De Belgische wetgeving voorziet de onmiddellijke tusschenkomst van den rechter. Nu niets van dat ailes. Ook hebben de misbruiken niet op zich laten wachten; verschrikkelijke feiten zijn er aan 't licht gekomen. In weerwil van dat ailes blijft de Belgische bevolking kalm en moedig; maar het is noodzakelijkt dat dusdanige feiten gekend wezen en dat de waarheid veropenbaard worde over het lot der Belgische m'agistraten, slachtoffers hunners beroepsplichten. DE TOESTAR3D De Duitsche generaal von Einem, die Zf-3 jaar lang minister van Oorlog is geweest, heeft geen geluk aan de Somme, Waar hij kommandeert in de plàata van den barbaar von Bûlow, den beul van j uveii en Aarschot. De Franschen en oe Engelschen komen hem nogmaalg Klappen van belang toe te dienen. Bo 1 ranschen verbreeden hunne bres Mai' t^t zuiden, in de-richting van ûaulnes. Zij veroverden er -de gan-eeiste Duitsche lijn van Barleux ar boveeourt en van Estrées naar V er-anaovillfcrs. Zij maakten meer dan 3000 gevangenen. ,t,en °osten van Verdun maakten sy lueht. Thons marcheeren zij van Hardocourt nie < os 'n de richting van Bapau- }-"gelschen heroveren al het door Ln,e^l IS Senomcn terrem bij Lon-dunrf 6n m ^ Delvillebosch. De strijd wairJk- en morS611 zullen wij zesr : bS)1J vernemen, dat de Duit-iïeuTT-r 8,8,1 °yera^ uit die stellingen zijn ' zij cip Q' langs Ovillers schieten ] 1 F-^,r^7CS'LRTn f' !" ' Wi= h« westelijk [tonl "te . Ûolï in JRusland en in Gali^a ^ ,i toestand hoopvol. Daar bereidt 7îp>, «rooto slag ^oor die de suce^n Z gussen merkelijk moet uitbreiden. De Çentrakn willen de concentratie der Rus Bisehe versterkingen verhinderen, doch «ifgeslagen n aanvallen achter- EyîbiÂSië hebbe°,de Russen deetad ' beziet> een belangrijk kruispunt bij Erzindjan, Karpoet en Erzeroem. Zij versloegen ook zuid-oostelijk van Moech een versche Turksc"he divisie, doch moes-ten wijken bij Mossoel. De kozakken rukken vooruit in het westen van Bai-boert.Belgiscb legerberlcht. Welgeslaagds verrassing. 19 Juli. In den laatsten nacht heeft eene Belgische afdeeling een verrassing tegen vijandelijke loopgraven in het noor-den ' van Dixmude uitgevoerd. Zij slaag-ie er in in een loopgraaf binnen te Iringen, de meeste Duitschers te dooden en ongewonde gevangenen mede te bren-gen.Gedurende den dag zwakke werkzaam-heid der artillerie. Bepicht aan de werklieden dei* Belgische spoorwegen. De Heer Minister van Spoorwegen, Zeewe-zen, Posterijen en Telegrafen van België ivenseht de namen te kennen van de naar Ne-lerland uitgeweken werklieden der maatscliap-pij tôt Exploitatie van buurtspoorwegen ten-)inde onrniddellijk, bij de bevrijding van het , grondgebied den dienst te lcunn.en hervatten. Belanghebbenden zijn verzobht ' onverwijld îun namen en adresson op te geven aan Het Dfficieel Belgische Comiteit, Nassau Zuilen -steinstraat 21, dein Haag. Bezet België. EJen heele natie derft en lijdt, 3en heele natie huivert, schreit, Zegt woorden van vermaledijding. Een heele natie hoopt en wacht En leeft schier nog op één gedacht î Ze slage d'ure der kaetijding. CHARLES MEiZAN. Links en Kechts. % m. — Onze handelsvloot. Wij hebben vroeger gemeld, dat België en vooral Antwerpen's haven niet meer zouden afhangen van de Duitsche zee-vaartmaatsc-happijen. Daar het amen en uit moest zijn met de Norddeutsches Lloyd, Cosmos, en hoe ze heeten, moest een nationale handelsvloot tôt stand komen. Wij bezaten wel'zeevaart-maatschap-pijen doch meer dan eene was slechts Belgisch van naam. Duitsch was haar kapitaal. Onze minister van- Marine, de heer Segers, Kauierlid voor Antwerpen, die zogir goed weut wat er moet gedaan worden, heeft in kommandant Bultinck den geschikten man gevonden om een nationale handelsvloot tôt stand te brengen. Eene Belgische zeevaartmaatschappij is dus gesticht met een kapitaal van 75 millioen frank om te beginnen : 50 mil-lioen in aandeeieri eu 25 millioen zullen door do regeering worden voorgescho-ten, die een intrest van 4 p.cv garan-dee^t. Een jaar nadien zal de regeering nog 75 miiiioen fr. in obligatiën aan 4 p.c. voorsetueten. De kern van de nieuwe maatschappij is de vloot van Brys on Gylsen. Andere maatschappijen zullen later ook hunne vloot kunnen afstaan. De nieuwe maatschappij bestaat uit de hee-ren Brys, afgevaardigde beheerder en algemeen directeur, Gylsen, Carlier, Armand Grisar, eommissaris Emile Dec-kers; koninklijke conimissaris Bultinck. De nieuwe maatschappij draagt den naam van Koninklijke Belgische Lloyd. De heer Brys, wiens werkzaamheid en schranderheid verbazend zijn, is the right. man. Natuurlijk verwekt die maatschappij afgunst onder al degenen die bu.'ten-gesloten zpuden kunnen worden. Wij hopen, «oodra mogelijk de standregelen van de Kon. Belgische Lloyd in het Staatsblad te zien verschijnen. Eindelijk zal België zijne langge-droomdo eigen handelsmarine bezitten. Eere aau minister Segers. De nieuwe oDroep^lGêrwirr||§pF!" Le XXe Siècle van 16 dezer meldt dat de jeden van het kabinet met de* ministers van State verscheidene zit-tingen hebben gehouden onder voorzit-terschap van den minister van Oorlog. De ministerraad heeft zich vooral bezig gehouden met de redactie van het be-sluit-wet, betreffende de mannen tôt 40 jaar. Het wetsvoorstel, dat den Koning zal worden onderworpen, heeft eenige wijzigingen ondergaan, strekkende />m zoo haast mogelijk de medewerking van de levendr'ge krachten der natie te ver-zekeien. Aile uitstel zal geweigetd ^or-den aan de vrijgez;ellen van 25 tôt 30 jaar. Vlijtig als bijen. Tal van oudere Belgen" zetten hunne zaken in Frankrijk voort, meest. in den veehandel, schrijft -D e Tel.: Do prijs van het vee is in Frankrijk afgeslagen. De aanvoer van vee te Pa-rijs is geweidig en nu yooral blijkt het, welk rijk land ook Frankrijk is. Men mag berichten verspreiden vàn Duitsche zijde over duur leven — en natuurlijk ondergaat 't leven ook hier den invloed van den oorlog — maar uit de Vendée, uit Maine en Loire, uit Mayenne, !Nor-mandië, is thans de aanvoer van vee zoo groot als in vredestijd en b e t e r dan fn 1915. Ook de prachtige witte en gele koeien van Nièvre en Loire-Saône ontbreken niet. Deze toestand is van gewicht voor België, ,,ja het vrije België", dat we' ons voorstellen al3 weldra grooter dan nu. Daar is een waar-borg voor bevoorrading- en opwekking der zaken. We kunnen hier bijvoegen, dat vele West--Vlaamsche landbouwers Fransche pacht-hoeven exploiteeren. Zoo kennen wij er rond Amiens, die twee, drie hoeven te gelijk bobouwen in overeenstemming met de Engelsche legerautoriteiten. A inderen leggen zich toe op het roten van vlas in eene rivier bij Rowaan. Onze Vlamingen zijn te vlijtdg van aard om stil te kunnen zitten. De slavernij in het bloed. Een correspondant van de Tel. zag het volgende tooneel aan de grens : Meer dan ooit ook zagen we het hoe de Duitsche soldaat aen willoos werktuig is. Een groep'je 3oldaten stond te samen: hun taal was revolutionnair. Hevige • critiek werd daar uitgesproken. Pas op l klonk het. In de verte naderde een motorfiets... Ieder snel-3e naar zijn plaats. 't Was een officier 3ie naderde. En zij, die zooeven hevig gemurmereerd hadden, stonden onbewe-gelijk als een beeld. De officier reed immers voorbij. Eergisteren vertrokken ar troepen van hier naar Rusland. Zoo althans had men de-mannen gezegd. Mis-schien staan ze reeds te Contalmaison, bij Seronne of Verdun. Bij 't afscheid werd er geweend en geklaagd. Wat kan men echter anders doen dan gehoorza-men, al wild-en enkelen deserteeiren, wat slechts aan een gelukte ! De manschappen werden daar naar 't kleine Vlaamsche station geleid. Weer naar. den strijd, na een korte rust... En geen hoop op Si^ meer.... Wat slavenzielen I |m|[ m xarys: t Avenue d'An tin 7. Nieuwe overwinningen aan de Somme Oe gansche eerste linie der Duitschers tusschen Barleux* Soyeeourt en Estrées-tfermandovillers in handen der Franschen. — Fransche vorderingen bij Combles, verder baj Thiaumont en Fleury (Verdun). — 3600 Duitsche kr^jjgsgewangeTS. — De Engeischen winnen bij Longueval<* Kiazentin. — Successen der Oussen in Armenië. — Schit-terende overwinning der Belgen in Afrika. Sclfflie Tictorie m pneraai jr on k iitscte Het ministerie van Koloniën heeft den 17 Juli de volgende mededeeling verstrekt. De verrichtingen van het leger van generaal Tombeur van 25 Juni tôt 3 Juli kunnen samengevat worden als volgt: j\a op 25 Juni den vijand verslagen te hebben op een dagmarsch van Biaramu-lo, zet de brigade Molitor haren op-marsch naar het Oosten vôort met het doe) den Z. O. oever van het meer Victoria te bezetten en den aftocht naar het Zuiden af te snijden aan de laatste vijandelijke srijdkrachten, die zich nog in de streek Karagme tusschen de hooge Kagcra en het meer Victoria ophielden. Den 27 Juni hebben de Belgische troepen de oevers van het meer Victoria be-reikt te Namârenbe en te Busira-Yombo. Van 27 Juni tôt 1 Juli hebben Belgische patrouilles Duitsche afdeelingen uit-eengejaagd in het N.O. van Biaramoela en krijgsgevangenen gemaakt. v Den 3 Juli spande het gros der vijandelijke strijdkrachten een wanhopige po-ging in met mitrailleuses en artillerie om zich vrij te laten en onze liniën te door-boren. ' A Dit. gros begaf zich naar de Niakarun-surivier, wier overgang bezet was door een Belgisch detachement welk veel zwakker was. Na een gevecht, dat 7 uren duurde en zeer geweldier was, werd de vijand VClOH*5CU OJi yCJtctiUUiU. XI ajuîvjjuvU J, waaronder de kommandant van de Duitsche kolonne, talrijke zwarte soldaten en een belangrijke buit vielen in onze handen. Z'ijne verliezen zijn gevoelig. Op het terrein hebben wij een groot getal dooden gevonden waaronder 14 Duitsche Europeeërs. Overblijfsels van de vijandelijke kolonne zijn naar het Zuiden gevlucht. "Wij vervolgen ze in de richting van Maria-hilf.Onze troepen hebben zich prachtig ge-dragen. Zij waren aangevoerd door ma-joor Rouling, die in deze zaak voor de tweede maal werd gewond aan hethoofd van zijn regiment. Wij zijn zonder belangrijk nieuws van de streek Usumbura-Kitega, waar de brigade Olsen aan het werk is. (Namirenbe en Busina-Yombo liggen aan den Zuid-Westelijk en oever van het meer Victoria: de tweede plaats op 30 kilonieter af stand bezuiden Namirenbe.) Overal onderscheiden zich onze dappe-re soldaten. Leven de Belgen ! De ijzeren divisie te Curlu. Warner Allen schrijft aan Daily Mail: De Fransche linkervleugel, die in voeling was met het Engelsch leger op den noorder-oever van de Somme was sainengesteld uit het 20e korps. Van dit korps maakt deel de beroemde 39e divisie „de IJzeren divisie, die g eene weergade in de gansche wercld heeft. Te 7.30 's morgens van den 1 Juli opende de ijzeren divisie den aanval in de richting van Curlu. Zij moest er een klip nemen, gekend onder den naam van den Hoed van den gen-darm.De Duitschers haddea->ran de rots een. ont-zaglijke forteres gemaakt met ,een linie loopgraven aan hare basis, een tîyeede linie was op haJve hoogte en eene derde Op den top. Al die liniën waren met elkander verboaiden door verbindingsloopgraven. • x Na een half uur kondigden de aeroplanen aan, dat de gansche Hoed van den gendarm in het bezit der Franschen was. Sien kon zien hoe de jonge soldaten dex ijzeren divisie met de zakdoeken wuifdcn en boven die loopgraven die zij genomen hadden^ De troepen die langs de oevers van de rivier vooruitgingen bereikte te 5 ure namid-dag Curlu. In het dorp zelf, op de hoogte rond de" kerk en het kerkhof botsten zij op een wanhopigen tegenstand. De Fransche artillerie had aile versterkingen in het dorp, zelf vernield dat slechts nog wat puin was. Een deel van de zeer sterke onderaardsehe versterkingen in het kerkhof en de kelders der kerk waren ongedeerd. Een paar mitrailleu-sen bleven voortknetteren. Te 6 ure werd het vuur van elk beschik-baar kanon op de kerk en het kerkhof ge-rioht. Na een half uurtje waren kexk, doo-deoxakker, en aile Duitsche versterkm^én vernield. Dan sprong de Fransche infanterie vooruit en te 9 uur was het gansche dorp ver-overd.Niets ie pothelischer dan de aanblik van zoo'n een kerkhof na den slag. Zerken met hunne vrome opscliriiten en do hekken rond de grafsteden waren weggehaaia om als barikkaden te dienen. Familie^çraven waren door de Duitschers geschondtn. De kisten der dooden waren naar een onbelcen-de plaats gedragen, zoodat de graven den Duitsch er dienden om zich te verbergen. De graven waren met elkander verbonden door on-deraardscho gangen en vervoegden de & ~ grafkoldor in de kerk, waaruit het gebe " met evenveel heiligschenderij was wegge » , voerd. In aile hoeken der kerk waren pla&t-sen ingeruimd voor mitrailleuses. Ziedaar "hoe de barbaren de dooden en heilige plaatsen eerbiedigen. Oe no®d in België. w Vi. ~ ; De algeimeene vereeniging vàn zetschippers* eu* dekknechten „Voorwaarts" te Rotterdam, he^ft zich tôt den minister van Landbouw gewend, met verzoek t.oe te staan, dat bij . reizen in België mieer mondvoorraad kan worden meegenoraen dan tôt dusver vergund werd, wij'l de levensmiddelen in dat land slechts tegen enormi hoogen prijs ingekocht kunnen worden. Leege tonnen klinkea 't luidst. i>e Brusselsche correspondent van D e Nieuwe Courant brengt ons eenige bijzonderheden over de stichting van den Vlaamschen Landsbond; T\- • - - van een talrijke opkomst, doch noeint voorzichtig geene namen. Stellig staan wij voor een mot d'ordre. Ongenoemd is de voorzitter ; on-genoemd ,,de volgende spreker, een ge-lëerde en tevens autoriteit sedert jaren in de Vlaamsche beweging." Niettemin steekt de tuit der ezelsoore uit, want de novice-journalist, die het Haagsche blad inlicht, schrijft : - ,,De Vlaamsche volksparlij, sedert 1892 gesticht, en werkzaam bij Kamer- en ge-meenteverkiezingen in het arrondissement Brussel, buiten aile politieke partijen om, hebbende alleen op het oog — wij citeeren letterlijk — de zedelijke en stof-felijke belangen van het Vlaamsche volk, breidt zijn programma uit, aangepast 'aan de nieuwe tijdsomstandigheden, neemt den naam van „Vlaamsche Landsbond" aan en z,et zijne propaganda in tôt ver-spreiding van zijn program en aanwer-ving van nieuwe leden." Alwie bekend is met die Vlaamsche volkspartij van Brussel, zal ongetwijfeld zeggen : ïs 't maar dat ? Hollandsche bladen loopen er weeral in, ten ware hej; dit door zachten druk gebeurde, want bedoelde couranten worden in België toegelaten. Hunne directeurs waren eens de gasten van generaal freiherr von Bodenhausen, militai-ren gouverneur van Antwerpen. • Laat ons beginnen met te zeggen dat de Vlaamsche volkspartij altijd een lo-kaal partijtje is geweest en buiten het arrondissement Brussel nergens vertak-kingen had. Voor de eerste maal streed zij in 1894 te Brussel voor de Kamer en leed een gljfnzende nederlaag. Zekere kandidaten der lijst bedankten in vollen kiesstrijd voor de eer. Dit was het koddigste incident. De lijst bracht het niet verder dan 4,000 stemmen op meer dan 250.000. Daarmee was het partijtje voor 12 jaar op. Het bepaalde zich voortaan de christene democraten te steunen. Zoo hielp zij in 1902 priester Daens te Brussel verkiezen. In 1906 werd het verbond niet ver-nieuwd. Priester Daens viel met een te-kort van 1500 stemmen, zegge vijftieni honderd, die de Vlaamsche volkspartiji uitbracht op den valschen pangermaan-schen baron van Ziegesar, wij bedoelen Haller, met zijn burgerlijken naam, die te akkoord met den toenmaligen eere ten minister De Trooz, voor wien priester Daens een doorn in den voet was, als Staatsambtenaar, eene kandidatuur van dien zijn minister mocht aannemen. Jos-son stond op de lijst als le suppléant. Priester Daens had geweigerd hem _ als zijn lsten suppléant te nemen. Inde irae. In 1910 bepaalde zich bedoelde partij de kandidatuur van priester Fonteynete steunen, die ook te kort bolde. Ziedaar dus de macht van die Vlaamsche volkspartij, die onder den Duitschen hiel den Godsvrede verbrak en laatdun-kend de Vereenigde Staten va,n BelgiS met de bestuurlijke scheiding in haar program heeft geschreven. Indien de tijden niet tragisch waren zou een 6chaterlach het antwoord zijn op die nieuwe Jossonade.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume