Belgisch dagblad

1540 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2n4zg6gv9c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaargang" VRIJDAG 5 NOVEMBER 1915 j.10, 44 ?imM:.HTnm-Tvrryr,- , , ,,, - ABÛNHEMENTEN. Per 3 maanden voor Uollarid f 2.50 franco per post. Losso nummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland Vl°. cent. Den Haag, Pririsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGBCH DAGBLAD Oestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN; Van. 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer x 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue, E. O. LIEGT EN LASTERT.... Liegt en l.aisfcejit en er zal altijd iets (van overblijven. - Zoo leeit Erzberger, maa,r hij doolt. ytaA zijn woorcl en zij ne oprecht'neid Waaid zijn, weten immeis aile Belgen. Heeft Ei'zberger een bekenden Belgischen kathoiiek niet ten steJligste veirzekeri dat Duàtscbland België's neutraliteit zou ec.r-bk-digen?Tbans duaft die man in D e T ij d, v:an 3 November, als tolk van de in-CenUTUïiiakiiinigen heerscbendie opvattingen ' „ove;r de Bclgisc.he gruweien, den Belgen de .afschuwelijkste wandxden aandielrtcn." Wij geven onderstaande stuk zD^murweer opdat onze Belgische landgenwten vôôr-tal zich zouden rekening geven van de ongeneesbare verblindheid waammee de Pwisehejjf zijn geslagen. Wij cursiveeren. Te midden vandeze zegeberichten, klonken op eens de wanklanken van den Belgischen iranctireursoorlog. Men rilde bij de eerste berichten over de vreeseiijke <laden van Belgische mannen en vrouwen tegen onze troepen. Men rilde en kon er niefc aan gelooven, inen had al te lang in den waan geleefd, in Beigië een aan Duitschland vriendsaehappelijk gezind volk aan te treffen. 31en hoopte en waande nog, dat ailes slechts een slachtoffer was van gruwelijke vergissin-gen, dat alLes slecbts de daad was van ver* blinde volksmenners of dat bet slechts afzonderlijke gevallen waren, zooals die ook reeds bij den opmarsch tegen Luik en Îîamen waren bericht. Doch toen kwamen de vreeseiijke mededeelingen over de Belgische volks-gevcciiten tegen onze troepen in Aerschot, in Andenne, in Dinant en Leuven, waar grijsaards en kinderen, vrouwen en meisjes, lielaas zelîs geestelijken, aan de straat- en huis-, kelder- en zoldergevechten tegen onze soldaten deelnamen en honderden brave zoons van Duitsche moeders, mannen van Duitsche vrouwen en vaders van Duitsche kinderen, ruggelings en huielielaciilig aaavielen en neerschoten. Een rilling van schrik en al'schuw ging bij deze berichten door heel het Duitsche volk, Dat had men toch van Beigië niet v^rwacht. Zoover mochten verblinding en zelfs haat een volk niet doen afdwalen. Men wacbtte en verwachtte dagelijks den oprocp van (ion Belgisclien koitingof van zijnregeeriug, cm bet Belgische volk van die vloekwaardige fianctireursdaden af te liouden. JJoch (lut beroep voigde niet. Integendeel, kwalijk verkapte aaumoedigingen tôt den iranctireurs-en volksoorlog tegen de Duitsche soldaten jaakten bekend. Is het dan wonder, dat daarop de manschappen door een waie wosde werden aangegrepen, dat men in deze stemming een hard, streng en kort recht eischte tegen de franctireuis? Voorzeker, het klinkt hard en gruwzaam in bet Duitsche legeriapport, dat in Aerschot 80 volwassen mannen als fianctireurs moesten worden doodgeschoten } dat bij bet vechten in Andenne ongeveer 20J inwoners om bet leven kwamen, dat in Dinant nog veei meer hun waanzinnig bedrijf met den dood moesten boeten, en dat ten slotte Leuven bij de straat-en huisgevecbten gedeeltelijk veiwoest en een paar honderd levens van tranctireurs geofferd moesten worden ? „Maar klinkt het soms minder hard en gruwelijk, dat in Aerschot de kolonel-brigade-comuiandant, dus de troepenaanvoerder, met een gioot aantal dappere soldaten verraderlijk door Belgische bnrgers werd neerge-Bchote» ? Dat in Andenne verborgen frauc» tireurs met boinmen en handgranaten eu zelfs mec machinegeweren onze doorirelskenue troepen in den rug aaavielen? Dat aileen van een enkel bataljon meer dan lOOievend vei brandden door koke d "waier, hetweik dolg. worden wij.yen uit hait geopende vensters over hen uitscortten ; dat te Dinant onze soldaten met li.,geipairoïien uit jaeiu» gewereu, met steenen, met soldatenge-■vveren, met revolvers, pistolen en buin.iieii uit kelderluiken en dak vensters, ja zelfs van af de kathedraal door t urgers en hun vrouwen bestookt erden, zoodat daarbij meer othcieien en manscuappen vielen en gtwond weiden dan m menigen lateren veltlslag ? Klinkt bet misschien minder hard en gruwelijk, dat te D nant van uitputting neergezegen en gewonue soldaten m bun nood aoor Belgiscne burgers, mannen en viouwen ver.uinkt, ge-sc.tondeii en viii toraua werden ï Dat te Leuven onze vreeuzaam uaar toevende en doortrekkende troepen in moorddadige ge-vechten tusschen de huizen, dozynen ge-wonden en gesn uvelden moesten verliezen ? Vooireetat dient geconstiteerd dat de Làchtmiskaars van bet Centrum en het Centium zelf, wiens meen^ng Cizbeigj'r zegu weex te geven, zicb geen jundi-scke voaistelling van een Ir,ajic tireur maken. Piofessor A." Struycken, li.d van den Staiaiisiiaad van Nederland, geeft er e^ne défini,tie van in „De Oo,rlog in Beigië" btodz. 10 (De Duiitsche oodagspruclijk). Aangenoanen d,at Belgiscne biugers d© invailenide troepen met openlijke w.apens zouden hebJ>en bestreden, din nog kun-nen zij niet als fiancs tireurs worden teiscbouwd, dus niet ails misdadigejs, als ooxlogsiebellen, vOigens standreebt, te be-Btiaifen, maiar als soldaten der vijand.ge legers. Deze regel, schrijit prof. Slruyekeu, •8 met ,ajgemeene stemmen op de beide V eileisconferenitLen aa'ivaard, en, hoe ver- deifelijk men bet ook moge ach-ten dat de bevolking naiar de wapenen giijpt, ge-scbiedt bet ifîettemin, dan moet ba<M ee-dï.ag naïaï dezen regel worden beojrdeeld, Hoe lian dan zelfs bet wjord frauc-tii'eTir woirden ui'tgespfoken w.inneer bet de Belgische burgers betrelt, des te meer daiaj1 wij nog bet eerste bewijs vin bet be&Laan van francs tireurs in ons land, na vijibien maanden oorlog, moeten af-wacbten ? Het is immeis bet Duitsche Wilboek niet dat als bewijs kan ingaroepen worden. Een neuitiaai en onpaitijdig juiist, zoo,als pioiessor Struycken, broekt da,ar-cver den staf. Zijn oordeel is vernieti-gend.Hij zelf geUst zicb de l'asterlijke aantijgingen v,an Eizbeiger tegen de on-geUikkLge bevolking van Aerschat te weer-leggen.Men leze daaiover. lieit buaidsluk Aer-soliot {bl.adz. 71) in Stiuycken's biocbure. Eizbeager .aarzelt niet de burgei-s van Aeiscboit te beschuldigen den Duitschen troepen,aianvoeider met een grx>t aantal dap-peie soldaten yeix.aderli/.v te bebben neeï-gescho'ten.WeLnu het Duitsche Wilboek duidt het 15 jaeig zoontje van den burgerneester lais moo-i'aen,a,ar van kolonel Stenger aan. Om te liegen moet men een ze t goed ge-beugen bezitten, is 't niet? Het Duitsche Centrum boudt dus kost wat kost aan het bestaan van het Bel-giscb fnanc tiieuiswezen, om, zoiodoende, de Duitsche gruwelen te îeehtvaardigea en den Keizer te dienen. De reden y,an die laaghartige lcruiperij is ecbter dat die veTbasterde pirtijgcnoD-ten v.an een Windthorst, na den iDiOcr-log, een nieuwen Kulturkampf vieezen. Se toestanai. De omsingeling der Serviërs is bijna vol-rokken ; ten Zuiden van Uskub halen de Sulgaren den kring toe terwijl de Centralen lem ten Westen van Kragonjewatz sluiten. Mdus de Duitsche pers. Nog gisteren zei een militaire medewerker 7an een Nederlandsch blad, dat om zijn inte-essante overzichten veel gelezen wordt, dat ifwel de b'erviërs nu zoaden doodgedrukt vorden ofwel zich over de wester-grens zouden 'erspreiden om den geDadeslag te ontwijken. Joodgedrukt ! Een oogenblikje! We hoorden dergelijk lordeel vellen toen de Duitschers Warsehau imsingelden ; en de Russen werkten zich neesterijk uit de plettaDg. We hoorden bet-;elfde liedje toen de Duitschers Wilna wilden nsluiten; en de Russen trokken zich, met al mnne middelen vechtend, terug zonder ge-^angenen of oorlogsbuit in handen van den ?ijand te laten. En nu terug van dezelfde zijde georakeld vordt dat Servie in de val zit, komen voor le derde maal de Serviërs de kamerstrategen ;en klinkende logenstraifing te geven. Aan de door de oveimacht aangevallen en vijkende troepen die den Ooster-vleugel van îet Serviscbe leger vormen, is tbans hetzellde jevel gegeven ais hetwelk Joffre aan de dranschen gaf toen ze hunne „retraite stra ;égique" tôt aan de Marne hauden voortgezet: ûu avaut I De Bulgaren, die binnen enkele Jagen Nisj dachten te heroveren, werden aangevallen; iiet onstuimig otlensief der iServiërs jracht hen m het Nissawa-dal een gevoelige ledeilaag toe. Door do overwincaars achter-?olgd, moesten ze zicb terugtrekken. Echter zullen de Serviërs het bij dit be-«ngiijk succès.niet laten : terwijl de centralen lit het Moraw-dal opdringen om den spôCr-veg Nit-j—Pirot—Sofia—Constantinopel te 3e i-achtigen, zullen ze al hunne krachten lanweuden om terug Pirot te veroveren en ie vrijmaking der baau te beletten. Van t.en Zuidelijken Bulgaarschen vleugel îomen even gunstige beiichien toe, die be-wnzen dat het ott'ensief der Serviërs ook op jet meest kritieke punt begonnen is. De Bulgaarsche troepen, die den beroemden pas ?an Katchaoïk (ten Noorden van Uskub) ver-sverden, zijn op het front van Tetowo lot staan gebracht. En op het centrum van het iront naraen de Servische troepen het olfensief n de richting van Wranja, Dus loopt het jtfensief van het heldenieger van de meest ueavanceerde Bulgaarsche stellingen (Dskub) iot den vestingdriehoek Piiot—Nisj—Kniaze-svatz. Lukkeu de trot-pen er m het Bulga irsche root bij Uskub in te drukken dau is de dag aiet ver meer dat ze de Entente-troepen de aand kunneu reiken om de Bulgaren in het Zuiden op eigen grond terug te weipen. Daar-aaar wordt trouwens door de Eranschen ge-streeld ; zij vorderen op de Zuidelijke stel-ingen der Bulgaarsche grens bij Stroumitza. Len krachtig olfensief buunerzijds zou den vijand dwingen zijn linkervleugel achteruit te rekken en daardoor wordt de positie der Verooadenen zeer begunstigd. Over 't algemeen is op het Oostelijk front jen verzwakking der vyandelijkheden merk-Daar. Maar de sector Dwinsk blyfti onze bij-sondere aandacht gaande houden. Sedert acht Jagen valien de Russen de Duitschers krachtig lan. Voor de tweede maal hebben de legei-machten van den „ijzeren" Hindenburg gevoelige klanpen aekregen. Links en Redits. Onze gezant in China. De heer baion de Cartier de Mairdhlen-ne, minisiter van Beigië in China, die bij 't uitbieken van den owlog naar Beigië w,as teruggekomen en laatst te Lon; den met votocbeeldige toewijding het „Bel-igian Relief Committee" bestuuide, is over P,aïijs naar China teruggekeerd. Het portret van den heer Gravis. De katboliekeu van Soignies badden be-sloten "^ene postk,aia,rt uit te geven, ver-siej-d met bel portret van wijlen voiks-veiilegenwTOiOirdigcr Gravis, die de Duitschers te Péionne bij B&ncbe hebben doiod-geschoten. Zij zonder iemand ù3,air de Censuur om de toelating te vragen. De zendeling bracbt het cliché ondex de oogen vau den heer Weïitheimor cè5§SEr" Hjet ondeisclffift van bet " portret daroeg: „Le symparthique M. Gravis, fusillé lie etc." Sympathique en fusillé waien te veel. Wertheimer scheurde het pbot^ en wiierp hem in die maud, zeggende:-; „Tiek bien' uit en zie dat gij niet meer iteiugkomt." M. von Buiow is niet ziek. Het „Hamburger Fremdenblatt" weer-spreekt de geruchten als zou prins von Biilow ziek zijn. Het blad zegt: „Wij vernemen dat er een verwarring in 't spel is. Het is niet de prins, maar zijn , broeder, di^e met hem reist, do gebeâmraad Alfred von Bûlow, oud-gevolmacbtigd minister, ziek gevallen te Keulen." De Lord-Mayor en de Beigen. Koning Albei't komt de liOrd Mayor vjan Londen het kruis van Commandeur der Leopoldsorde te verieenen ate blijk van ea'kentelijkbeid voor de groote diensten die hij, geduœn^e het jaar dit hij in funotie was, aan de Belgen en aan Beigië beeft bewezen. De hooge ondorscheiding aan Sir Charles Johnstoin tœgekend wordt door .al de te Londen verblijvende Belgen v.an harte toegejuieht. Een schouwburg in Spanje afgebrand- Aan de „ïemps" woirdt uit Santander geseind, dat een groote brand den schouwburg en verschillende gebouwen hieeft ver-nield. De schade is zeer groot. Versc'nil-lige personen zijn gekwetst. Op het graf van Dëroulède. Op het keikbof v,in Gelle-Saint-Cioiud, voor het graf van Déroulède, waarnaast men den eeisten Duilscben grensp.oal bad geplaatst, uitgeiukt in Elzias, kwamen veir-leden Zondag de getiiouwen van den stich-ter der Ligue des Patriotes bijeen. Eene krccn uit eiken- en lauvverbladen, doo,rz.a,aid van weidebl&empjes werd op zijn graf neergelegd. Diaarna trokken die deelnemeis eerbiedig voaibij Jutfrouw Jeanne Déroulède, die die moeite had baie tianen te bedvvingen. Herden king derdooden te Parijs. Vcrleden Zondag, dus de de dag voor Allerheiligen en twee dagen voor Aller-zielen, bedroeg bet bezaek aan de doo-den-akkers van Parijs en omliggende reeds meer dan 200.000 personen. Do meeste dier bezoeken werden afge-legd op de begraafplaatsen van Ivry.Pari-sien 31.480; Père-Lachaise, 24.621; Saint-Ouen (nieuwe) 27.455. De graven der gesneuvelde dapperen trokken het meeste v>lk. Zij werden met roerende huldeblijken verskrJ. Miss Cavelistraai to Brussel. „L'Indépendance Belge" meldt dat de Gemeentetraad van Brussel in geheime zit-ting besloten heeft den naam van Miss Cavell te geven aan een der voornaam-Ste straten der hoofdstad. Het besluit zou uitgevoerd worden zoodra de omstan-digheden het toelaten. Een Japaneesch spreekwoord Een kwartier langer voihouden dan den vijand en de zege is aan u! Bâta mn liicMeiooslieM en liilîerijeii ¥an Oui sclie soldaten. De Dui'-scbe uitgeputte regimeutcn zijn door nieuwe eenbeden vervangen, wat ce ontueht der Dubscba scj dû'ten niet belet, die zicb openlijk aan plundering over-geven. Als de inwoners zich pan de oJieieren beklagien, heifen dezen, da'ar zij er nie's aan doen kunnem, d'e schou-ders op- De voiorajaumsite plichtigen i ijn die laatst uit ' Duitscblaand! ^ekoanenen, d'ie dooi' den werkQlijkon toestamdl an het Noonâerfront on'îgoiocheld zijn en zich openlijk beklagen, Degenen die te bardiop zeggien, worden gefusilleerd. A^anscgeippen bebben hunne officieren geii'ucd en m band1 flstelijkbedien bebben plaats gebad in de streek van, Skeroovi-ca, tussthen deserieurs eai de ter hun-ner vei-volging uitgezomden ruiterijaldee-lingen. Rotterdamsclie Brieven. (Van onze bijzondere correspondent). De nagedaciiteris onzer heiden. Rotterdam, 3 November 1915. JVJaar zelden zal de kerk der Gedurige Aan-bidding te Rotterdam getuige geweest zijn van eene plechtigbtid, zoo grootsch en zoo roerend als deze, welke er zich gisteren ontrolde, ter gelegenheid van den zieledienst voor de nagedachtenis onzer in dezen oorlog gesneuvelde Belgische soldaten. Van vôôr 10 uur was de tempel prop-vol Belgen uit aile standen der alhier uitgeweken bondgenooten. Een met' was-licht omgeven lijkbaar bedekt door onze in rouwfloers omgeven driekleur, was in de mdddenbe>uk geplaatst. De Requiem mis werd opgedragen door den eerw. Pater Temmerman, Bel-gisch uitgewekene, bijgestaan door twee l\ederlandsche j)iiesters. Vooran in het koor zagen wij, tusschen de aanwezigen den heer Hermans-Ausloos, senator en mevrouw; II. en Mw. R. Van Loo, Consul; H. en Mw. Van Gestel; H. en Mw. Boulengé; II. en Mw. Robijn; II. Damman; Mw. Englebert; Mw. Raem-donck; Mw. en Mejr. Déon; H, en Mw. Boulengé; Mw. Bourgeois; H. Van Cutsum; Mw. Van Cntsem—Selb; Mw. II. Rosiers, van de Middelbare Belgische scùool; Mw. Rutten; Mw. Masquelier, talrijke schip-pers van aile kanten der uitgestrekte Roit-terdamsche haven oipgekomen en allen fier met de Belgische kleuren getooid. In diepe ingetogenheid werd de dienst door al de aanwezigen gevolgd. Alleen het pnderdrulcto sniltken van velen, die hunne geliefde dooden aanriepen, stoorde den indrukwekkenden ernst der plechtigheid. Alweer eene aandoening die niet gauw zal uit het gcaeugen gaan. BRIEF UIT LUIK. (Bijzondere correspondentie ) Als de oorlog uitgebarsten is, werd te Luik een korps vrijwillige motorwielrijders gevormd, welk aan het 3de legerdivisie ge-voegd werd. Dit korps heeft gedurende heel den oorlog uitstekendo diensten bewezen en menige malen uiterst gevaarlijke verkenningen gedaan. Gedurende de maand Oktober 1914 is eene aJdeeling van onze Luiksche motorwielrijders aan eene EDgelsche ruiterdivisie toegevoegd. Zij hebben. bunne buitengewone diensten zien eikennen door den volgenden brief, bun ge-scbreven door den Engelsehen generaal, onder wiens oïdeis zij stonden : „Het isniet zonder eeu groote voldoening,dat overeenkomstig met het besluit genomen door het hoofd van den generalen staf van het leger, ik aan ieder der motorwielrijders, door mij aan de ruiterdivisie van het Engelsche ieger gedetacheerd, terwijl deze in de drie laatste maanden van 1914 in de streek van leperen opereerde, een a schrift doe geworden van het vleiend oordeel in den briet van len gewezen bevelhebber van de Engel-5ehe ruiterdivisie aan den opperbevelhebber van het leger gezonden, gema.ikt". De commandant van den Generalen staf (get.) DE LAN NO Y. Zie-hier nu den Engelsehen brief : „lk ben gelukkig mijn oordeel te kennen te gevtn over het uitstekende werk verricht door ie Belgische motorwielnjders-verkenners, gedurende den tijd dat zij bij de Engelsche motordivisie toegevoegd waren. „Behalve z ndingau bestaande in verken-niugeu, es aîetten en al'zonderlijke operatiëa in bijzijn van een v^and die in grooter getal was en een mai. eti vooruit deed, zendmgen geuurende de welke zj eene berekende dap perheid en behend gaeid aan den dag legden, toonden zij zich zeer handig in het verkrijgen van locale iulic'atingen, in bet dienst doen van tolken en in het aanknoopen van goede be-trekkingen tusschen de Engelsche tioepeQ en de Belgisctie bevolkiag. ,1k voeg bij dit verslag eene lijst van miii-taireo welke da afdeeling vormen en ik zou gelukkig zijn indien deze nota, welke rnijn erkentelijkheid voor hunne diensten uitdrukt, te hunner kennis kon gebracbt worden." (get.) J BVNG, Luitenant-Generaal, Commandant van het-Ruiterkorps, Engelsch expeditieleger, Volgen de namen van de gelukgewenschte motorwielrijders: Saint Wecaers, Gourdinne, Hiaaf du Monceau de Beivendael, J. Orban, A. Mouton, W. Mouton, L. Polain, Van der Stappen, T. Snijers, J. Desoer, H. Graaf. * v * Er worden nog meer bijzonderheJen vertelt over den contrôleur van den tram Maastricht— Beigië. Léo François, die, zonder eenige wet-tige reden, door de Duitschers terechtgesteld is geworden Sedert een maand hadden twee Duitsche politie-agenten naar een tramwachter, François genaamd, gevraagd. François, dit vei-nomen hebbende, had zich vrijwillig aan de Duitschers aangeboden, zeggende : „Gij» zoekt een wachter IPrançois. Er is er geen, wel een contrôleur van nien naam, ik ben. het 1 Wat wilt gij van mij?" De ongelubkige had zich m de muil van den woll geworpen. Hij werd aangehouden, betast, in de gevangenis geworpen, vervolgd en veroordeeld omdat hii een te vri]e Belg was. BELGIË. liitwerpeiii Havenbeweging. Op 28 October liepen in onze haven 5 stoomschepen, 2 motorbooten en 13 lichters binnen, terwijl 2 stoomschepen, 7 motorbooten en 15 lichters onze haven verlieten. Assurantie en oorlog. Een bewoner, verzekerd tegen diefstal, wa3 voor eenige duizenden frank bestolen en eischto vergoeding. De verzekeraar weigerde. Hij voert aan dat oorlogsrisico niet is begrepen in de assurantie.De Rechtbank beeft die uitvlucht niet aangenomen. De dielstal was geen gevolg van den oorlog; zelfs gaf deze er geen aanleiding toe: dat het land door de Duitschers bezet wordt is geen reden gebleken om toezicht van politia uit te oefenen. Ziezoo ! dit is klaar en duidelijk. Bt^abanf, Duitsch bericht. Een plakbriefvan den gouverneur voor Belgiè zegt dat wje een verbod van invoer overtreedt, eene boete kan op.oopen tôt 10.0U0 mark, gaande, en een gevangenisstraf van hoogstena een jaar, ol beide straffen samen ; de waren worden aangeslagen. Overtredingen worden beoordeeld door de rechtbank ol de Duitsche krijgsoverheden. Die bepaling treedt dadelijk in werking. Een andere plakbrief verbiedt het invoeren van fotografische platen en phonograafplaten ; uitzouderingen kunnen door dea algemetnen goeverneur worden toegestaan. Dit verbod geldi, niet voor den invoer uit Duitschland. Dadelijk in werking. Persoonsbewijzen. Onze Brusselsche korrespondent schrijft onst nDoor de vele verkeerde uitleggingen welko aan deze zaak door net publiek worden ge-gèven, werd de dd. burgerneester er toe gebracht volgenden omzendbrief kenbaar te maken : „bij brief van 23 October maken de Duitsche overbeden bekend dat ai* ikel V van bet besluit van den Belgischen goeverneur datum 10 Oc .ouer s echts toepasselijk is op betsers.'' Gezegd artikel V zegde : dat van af 1 November de oude persoonsbewijzen geene waarde meer hebben." Volgens dien omzendbrief moeten de „Personal-Ausweisse'' dus niet vernieuwd worden. Deze vernieuwing is alleen opgelegd aan de fietsers. Luik. Zij st&len de kiokken. In de Belgiscbe dorpjes in de provmcli Luik hebben de Duitschers uit verschillendï keiken ue bronzen en koperen kiokken in beslag genomen en voor munitieaanmaak naar Duiischiand vervoerd. Zij hebben niets meer te benijden aan de sansculotten van vroeger. De Belgen lis mngeland. Talrijke Belgen die naar Engelaind uitgeweken zijn, zegt de ,,Indépeni'Janc9 Belge , sfcoren zicb niet aan de vertihcb-tingen d-e zi^ beibbeai, om zicb in io-meL'6.et House te do©n inschrijven, en no® v:ecl minder, om bun adirés op te gevea als zij van woompiaia/ts vsranderon. Zij loopen bierdioor groot govaar., wnntEn-goische wetten zitn zeor , treng voor hen, d-e niet stipt die bepalingen van in-schrijving nakonien. ,,Dit is, wat een la-n^ganoot uit Ant-wetrpeoi tôt zijn leedwezen ond'ervomden heeit „Oîsieboon volgens het egilement te Somerset House ingosebreven vorliet hij den 9 April Sbelfieldi, waar h y woonde, maar verzuimdle zijne veran.ier'ng van WoO'iist aan te geven. Hij werd! weldra aangehouden en den 23 Augustue 1.1- te Sheffieid veroordeeld tot d'rie m^nden tuebthuissitraf ên tôt betaling t.er nkos1-ten va-ii het procès, en deze waren niet klein." La,, dit ala voioirbeeld aan onze landi-genooten dSene, dlie niet met den j,Re-gistrar General" in regel zijn. Von der Goltz pacha. Vijf Turksche divisies onder bevel van von der Goltz, zouden de Bulgaren op de Noordergrens vervangen hebben. De Bulgaren hebben meerdeie wegen, naat Silistria leidend, vernield. Uit Warna komende reizigeis vertellen, dat de beschieting de Liaveninstellingen, die van den toidienst, het station en de infanteriekazerne vernield em in bet pa-leis van Euxinograd eenen brand veroor-zaakt heeft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume