Belgisch dagblad

2108 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nk3610wt76/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

léde Jàfir^âiig. a ivr a a wurs» a *=«. n ïttt^ tt tmw -N o. ^50. ^B,ONNEMENTEN. , Per 3 maandea voor Nederlal {Ô.50 franco per posfc. Los ummers. Yoor Nederland 5 cei i roor Buitenland 7'/i cent. Den Saag, Prinsegracht IS (.ïelefoon Red. en Admin. 74; BELGISCH DAGBLAD Lt- Vevschijnend te 's-Gravenhage, elkeis werkdag te 1$ «ire jpiiddag. £• t BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URË! T »£>• . i ■ » «i——BiÉAte—TUf iimiii———nia •îiiiami m iiipwi m i m ni mm i i htmii»1—"■ ■niii ■■ m i — m nif m ...... • — A D Y EE TENTIEN. , Van 1—B regels f 1.50; elke regel raeer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regei meer f 0.50. London: Dixon House Lloydi Avenue E C. 1 ^ Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. Ze willen Mercier weg. ; Çnze lieve tijdelij'k© meesters, «te DuitsiiS àaMmÇn. om een Keizetrlrjfc woord te ge bruiken. voorcn aen nieuwon veldto :ht teg3-" Jiardinaal Mercier. " Voor onzo vijanden is Kardinaal Mjeiicie, flo scherpe doorn in den voet- De Kardinaal. belichaamt in hua oogei gen taaien. onverzoenlijken tegecjstanidi d© Belgen in^hot -bezetta gebied. Meer nog. Vol gens de Duitsehers is h: W hodgsto in België gebïeven au iortteit. Ook noemen zij hem den ondei koning van België. Dit is geen spotternij Reeds uit da zuigflescih putten de Duitsaher het jontzag voor hiérarchie en autoriteit. He Ts |een spsciaal ontzag dat hen er toe breng 'in Ide groote en klein© residenties va) Duitschiand „spaïielr" (e maken <*m he voorbij getrokken ledig ezelskarretja van lie zoo"htjo jof lliiet doclhtertja van S&renissim|ui taje.t pntbloolen li oofde ta grOeten. i Maarschalk 5von der Golz, de eartete land voogd, was door zijn langdurig veïblijf h fteit Ocslen veello slu,W geworden om Kardi jnaal' Mercier, a z ;ne . exugfccmst vit Rome eiej (stisoije in den wag te leggen en dus probes ton uit te lokken, die zouden weargalmtea als een reozenklok dé gansoha weraîd rond Zijln opvolger was te veel generaàl de cavalerie om diplomaat te wezen. Oo! Inieonde bij, dat het voldœnde was om diea prins der kerk tc behandalen als zijn ordon «ans. Mon weet wat het gevolg van die politiel is geweest. De onstuimiga Von Bissing hael niet allesn den aftocht moeten kiezea^ maa z'ijne i-egeering, ja Duilsclilaindj beelt nadei liand, ter ojrzaâk v;m do reis des Kardi naals naar Rome, eau voliedige dipiomatiekii 'en zedelijke nciderlaag geledefi. Van dTe meder laag Qijeeft de inmididels nog groofer^ ge worden lierkvoogd gebiruik gemaàkt om* al aanklager van zijïi verdii'ukt, uitgeplundieiri len gedeporteerd volk de stem van een aposte ^in een bolijder te laùein hooren, zonde: zidh om ovéntueeio strafmaatregelen van y/ege Duitschiand te stoien. Die méthode faalt niât. Zjj is alfijid d) teste vvanneer men togen Du i tacher s staal Zij zijn zoo gewend aan de koanmandotaal 'dat ceti zachte en toegeeflijk wooid hun al; zwakheid schijnf. ♦ ■ * î. In den jongslen tijd heeft Kardinaal M©i , der fn zijn .voile recht van priester en val Belg do activistische Vlaamsobe politiek, 0 hi. iny.ake de hoogc&chool te Gent en dii Jjesluurlijke scheiding kra&htig en onb&wim peld veroordeeld. Dit hceft nogmaals de gai van onze lieve pi;aar t ijdelijio meastors ontstoken. ïalkenhauiea meent 1 e» zesde w relddee ontdekt te hehhsn doer d© activisten zel tegen den Kaidinaal in het harnas te jagen 'Hij hoopl zoodoende te laten gelooven da het Vlaamsche volk van Mercier ni©t wi Jioartan en een anderen aartsbiss&hop ver langt. De Raad van Vlaftndaren, die be gtaat uit vier muilezels en een paardenkop bioet zich dan ve.dor tôt Rome wenden on 'de zaak te bc^rcidileren en een Vlaamscher aartsbisscbop te vragen. De Pruisisohe Beiersche on Oostsnrijlksche gezanfcen bij der H. Stoel, die te Lugano verblij'ven, de stac Sie zoo duurLaar meet wezen aan onzer vriend Tino, zouden zich dan met het overig< gelaslcn. In het Vatikaan tellen zij' immerc nog te veel' srienden, die missebien wien-schén dat Mgr. Mercier Kaidinaal der Curi< zo\ worden. Zells is n:en zopver gegaan de splitsin^ 'der Belgische bi dommen te vragen om die psssen aan do thaus bosluurîijike, hiaar later politioke scheiding. Men wed >hç« een der voornaamste katholieka erga non in Nederland beet werd ge-nomeii'. allçen was voldoende 001 bat Duits'dt 1 Ak' en te doen duLdelcken. « * « Kardinaal Mercier nroet dus w&g. Hij moei Tervangen worden docr een Vlaming. Het voorwendsel van de agitatic die maai bestaat onder do Duitsehers en hunne tra-wanten in Vlaanderen, is dat Mgr. Mcfflcier in het vrij katboliek onderwij's van zijn dio-çce.5 optrêadt tegon d3 aotivislen on de h>e-Btuurlijke scheiding, Niemand kan hem dit recht onbeggen. want in zijine onderwijsge-i stichtcn en kerken is hij absoluut' vrij als S!■ estelijk hoofd ta handglen zonder dat de V.jat cf wio ook, zich daarmedo mag be-' -ien. Dit is een dcUgdolijke Bglgiscb grond-wcttei'ijke vrijheid. : 0m hem te bestrijden, hobben da Duit-Kohers dus den ongelukkigen schi'eeuweir Augu.st Bornas vocrait gestoken. Dezelfdô Borms :j het, die ,,onze gebannen (sic) jon-gen Oottingen en elders tege:i dén Bel-giscîu 11 Slaat is gaan opruien en wegians pijn vtuaad met de plaats van directeur in cen der Vlaamsche^ministeries weird' ba-loond. Iiij is hovendien cen oud leorling fan Mgr. Mercier te Leuven. Sommigen j lccrlingen houden e/ ce,;!. spe:iale - •' baai-heid jegens hom op na. Bomis schrijït : „Wij zullcn uiet rastan fvo.'L-ns we in het Vlaamscihe Mechelcn cen ^a^asdien, aartsbisscbop jzuUea verl.regcn 70,000 klokksn voor den sme!tkroes. te finna Frans Schilling en Zoon, bof-iK>Jcke<ngie'ejij le Apo-lda (Hanmove. p\ heelt L c'rc;l 70.00') kerkklokk&n ontvangen j^fter uiiv sme'.lkroos, well e specio daarna moct 1 V<K>r <^elU aanmaa'c van oor ogsma- • De man, een van de zeven, die naar Bie • lijh hun land zjjn gaan vexkoopen, mlee, 1 waarlijk dat het Pruisiscïh korporalisme ree» de vrijja kerk van het vwija Belgenland' kc r verslaven. iWij zijn er echteir nog niet d de Lutherscàe kondng van Pruisen in Belg l katholieke bissclhoppen benoemt en .we zt r len dit nioxnent pimmer beleven. ■ , j * * i * De dwaze en schanid&lijka uitvallen Vf 4. dien ridder in de Belgische orde van Le r. ( pold II, vinden ean welwillend echo bij ( 3 Duitsehers. De oude geneoraal van Falke t- hausen, die, zegt men, Von Bissing ad p t très gaat vervoegea, heeft nog een stuk 1 onderteekend om den Kardinaal gnof te b t leedigen. • t De Duitsehe peis vooist rnade-3 De Israëliet met Duitschan naam', d té Antwerpen correspondant is van D - Nieuwe Courant en Mana d© B01 1 cen vrijdenker, Antwerpsch coi-responda - van de N. R. C., vallen Kardinaal Me l cier- aan — op kommimando van fie kor - mandantur. 1 De ï o e k o ni s t kan niet aohter hlijfve • ' Dit pr o tostantscb -p an ge rm aa ri s oh pa pi f toont zich vol roerende bieaorgdheid vo c het Katholicisme in Vlaanderen. Een kath 1 lieke zijkle, die een doktor eens zou mcet* - onderzoeken of daar gaan appendicitis v; do iToekomst zelf in verhorgen is, roe c zelfs de „algameen bekanda Marie Belpaira t zoo ze schrijft ter hulp tegen Mgr. Mercie r alsot dio zear eerbiedwaardiga jali'romv c< - Paus wara. Kardinaal Mercier wordt voor de voefc s goworpen earst iWaal, daaffna Belg en eind - lijk priesbar te zijn. Hij wordt aansprakeli ^ gemaakt voor de ketterij© van Père D 3 (sic), den Christus van het land van Oha 1 leroi, dat volgens de katholieke zijde d« 1 inaakt van het bisdom Meciheien. Niet ste: : in kerkelijke4 aardTijkskunide-, hoor. ■t Mgr. Mercier wordt verweten uit klaine kringen afkomstig te zijln, dus de zoon ni 5 te wezen van Durlaucht of Erlaucht uit d' . rooden Gotha. Al onze bisschoppen, zoow , de Vlamingen Rutten, Waffelacrt enz., zi, 3 doorgaans uit den kleinen stand gekonac net als Paus P'ius X. Is dit geen eei Spreekt dit niet ter vooaideele van hun i . tellect? ,Wat Kaidinaal Mercier betrefl., 1 l bahoort tôt de beste bmgieïijl, aangezien c« Meacier voor een zestigtal jaren rninister i ; België is geweest. ^ ^ * * * De zoo goed ingelielhte katholieko zijc ' der T 0 e k o m s t beweart nog, dat de wi j geerige boeken van Mgr. Mercier te vindc . waren in de boerderijian en de sdhame L wôningen. Als dit zoo is, dan mcet c • heer Van Cauvvelaert over het ,,veraciiterd : Vlaamische volk zwij'gen. Zelfs wordt Mgr. Mercier door de k; tholieke zijde der protestantsene Toakcwn beschuldigd' door de vrij'metselarij gasteun ' te worden 1 ! 1 Kardinaal Mercier is, nog volgens d: 1 katholieke zijde, in België gebleven om zk tegen Vlaanderen ta verzetten. Ja, hij he. 1 zioh tegen "Vlaanderen verzet, doch het w; het. Vlaanderen dar Duitsehers, het Vlaand | ran der Duitsehe hoogesdhool ta Gent, h ' Vlaanderen der Duitsehe bastuurlijke sabs ; ding, voorbeda van de politieke sohaidin Een Vlaming op den stoel van Sint Ron ' baut zou niet anders gehandeld habben. Do voorganger van Mgr. Mercier te Mech ■ len was juist een Vlaming, eyn ras-och! paohteiszoon van Perck bij Viivoorde. Mg Goossons zou in deze sombetra dagen nie1 ' anders gedaan hebben dan zija opvolge En zoo zou elk Vlaming of Waal a. hoofd der ICatbolieke kerk in België o] treden. * « * Er valt hier niet te praten over Sodoma-Parijs of ovar de reidlding van het (acitivb tisch) Vlaandeien, maar over de reidin van ons vadoi'land, Vlaanderen inbegrape mlaar do activisten uitgaslotan. M>en ka overigens oordealen over da betrouwbaa. heid van de katholieke zijde der To< k o m s t die zeker nooit Scdoma Baiiijir Sodoma- [Weenen, Sadc.ma Boeda Pest "'he i bezocht, als men leest dat zij! Mgr., Mercie aartsbissdhop van België noemt. (Zi Tockomst 7 Juli 1917, bldz. 5 30). Z. H. Benedictus XV, tôt wien Augu:-Bonns en de ïoekomst zich vrijposti wenden, moet dadielijk Mgr. Mercier in pan? tentie naar Monte Cassino sturen en lien vervangen door Augustus Bonns in hoogs! eigen persoon. Dan zullen er vele menj.; l e koman zien. Anders is Vlaanderen om ze ] en verloren voor Rome. Los von Rom! Léonce du Casiillon. P. S. Als de lesken, volgens de Pruisi sche Staatslear zich mogen bemoeien met d< benoemingen van katholieke bisschoppen eit kardinalen, zonden eenigavvrienden van d: "natte tafel wel willen zi©n dat Jef van dsu: Broack en Flor. Heuvelmans tôt wij'-ibis sohoppcn zouden worden benoemd. Zetter pas op niât wijh-bisschoppen te zetten Dit feit bewijst hoa schaarsch de melaal-vccrraad van Duitschiand woxdt Men weet dat het wegneméa va:i klckken door de sansculottien ia België eea der groolsle griaven tegon de e:rsbe Fransche ieptubliek was. Do oude inenschen spiaJien ©r nog van vôôr dazela oorlog. Te^ei Lot cijï«(r van 70.000 naar desi smeltkroes gezo.n-diefn kl'olcken wegeni de buitgemaakie klokk n van da jaren 1790 s>iefe' eens or*. if--»-Hff 1 1 — - ■" . MfMRHT. Il Mil —... ) Aile corre6pondeniie en allemede ^ deeSingen voor het Belgisch Dac ja blad worden mgewacht ië 128 Prinsegracht, Den Haag ii- Links en Rechts. i —— 0H Vo<v de bevrî]ding van ons le Vaderland. a- Tel Londen zgh, danfc aan den heetf 1 a- Mjo'rtaau, dootor m de reohten van de P, je rijscbai universitott, docter in linancieele wi ©- tenschapipon enz., de licenciés van de' hoi; geii^a burgerscbo]en ran Bejgia î>ijee»i gefcomei Ifen gansch pnogramma dat oins werd me'd ie gpieeid, zal dx» die hantiecedeskaiwli^n wo e den be<&Ludeoid otm Be^éë hervp bo borawai m, Die nieuwe Teree>mgir..g staat buiten al'] at p'clitfek ©n taalkwestie. De kandidatea va r- dien bond moetem ran een Belgischen va'd n-j zijn. Des kandidaturem van zonen van Doi schtars, die de Bolgisohe infcur^img ontvii n. gem, komen niet in aanmerking. ar Da inschrijringadi worden verwacht bij de )r seeretaris ran de A. L. E. S. O., 9, Sou 0- hamption street, Lotndeii W.C.I. -n De Waalsche ambtenaars staken. ^ Het mof^enblad „L'Information" van Bru; ,, sel! is ruoig boos op de Waaleche ambtenaai r' die uit Brusseî naar Namen niet wiîle ^ gaan en lie ver ontslag nemen op gevaar 1 naar HoJzmind'eiii te worden gesluurd^- E ■ hoîigieiiige Vlaamsohe activisten bdeden zic daai-ein tegen m grooten getale om de Vlaan in sche dien s Len te voofrzien. En wat ambt< ^ nnars ? r_ „Toute la situation du pays wallon e j comipromise par oatl® grève intempestive' oordfall *ook het blad. En vei'der zegt h^ nog: ,,Kan men zich een land inbeeldei waar geen c an. rôle meer wordt ^-eoeend 0 de eeararea — voirai i-n dezen t:od' — zondi: toezicht op de V0.ksgô.i0>ndlieid, de fabreke; zonder gevangenussen ©11 weldadigheiidsg. { slichlen? Indien «r niemand meer is 01 ' zich met de ambachtssoholen, en verdei ;"? tiochniscba geatiohten bezig te hoûdcin, 01 ta zorgen roor de ui betaling ran het oude •" doimsjensi.oen, voor de uitkeering van Id | * vele subsidies die de mitiisterfes aan tî * van oaidememingen rc? eenen? Dit alk wordt o"t> het spei gazet Indien de stakin zich uitbne-idt". Zooa.s ge ûet, geen al 1 getrusisteliend. rooruitaieht. •> fe Doch liet b'ad* voorziet verder, Id; 3- Duitsehe a, m b i e n a r • n zullen worde .a *ange»fce4d te p^aais en» Kiede ran fia Be la gische. ia Laat z® maar bcmnikomen! «t Vrij Belgia en de Duitsehers. 1. Men schrijft on'g: • Ais liPaer ran „Vrj Be'gi'é" verwondert h< jd mij en o>.k and©-eiti dat dit b ad zoo we willend «n zoo gcxxi ia vo >r d" barbare 0 die ons larnl het Ixsn orarrom' e d. In d ih Jaa s'ioi nummers rorr 1 s r ngt die le. enioo ft kn iming vooral in Ijg, oog. In Lei jo.ngst a nuimmett beSrnibbait de heer Frans van Car j. w^aeri eens ie meer do Belgieche re cerin »t en de !a:dgon o;en de z n kinderwa^enlj' i_ niet voi'gsn, maar te ver.ee s aochtan w t ' ze. ,s naar lïet tvo» r 1 j.rljand", toegepas lu 1 op d^n Bui'fC er die Van Cauwe rer.'s r c | en. k ein va . r.and mis.lande, t en nog o dan j. j m©.:, cl «n uit hei kaai on Lennic;, waar le « Kair.er id van Anf. ar esi het lieht zag, naa t. Ocstiand (le lor.eeido 1. Missch'ei ware.i daa a wel- oude sclioolma, :ers, vrionden en keo c, ni ben van den heer Van C:uwelaert bi s Doch dit a e, sc? ij.it voor i.e.n. gee-i, 1 e'an >. te h ebben. be /ta .ski*jouis hebben bij lien da bclar o:.geao e;i." Parlementa're keni tl_ De betai- Van Cauwe -er,. schrijft dat wijfoi a ! 'dte* -heor o .aer , re®ds in l .x-9" minis e ^ I van binnien andser© zal .en wcrl. Voor en Q | Kaneria m «f c:e ver egenw«6rdi er voo : An wer/et , de piBr.emen.aire ^esc, iedenis bs w 1er ken en. Z-Kia,s we geschrevea babbaa ^ werd do heer Schbdlaert minis er van Bin ■i irf- -.a.iidsche Zaien in het kablnet de Burle r (189ô). De Duiiscne veriiezen aan het Westel; k front. t nr Volgens een officieelio nota hebben d( ! Fjansch-Enye. sche tr epoa va.i 15 April to 1 30 Juni op het woste.ijk front G ,.222 ge .. vangenen gemaakt, waarvan 1273 oi.iciéren 1 De gemaak e huit be taat uit 1103 zware ec > ve]dkano<nnen en 1318 milaiLeuses. HET SCKRÎKBEWIND. ; De Dinteehers oefenen in Belgia eei s waar schrikbewind uit. Maandag 2 Jul s j.l. werden te Luik niet minder dan ach . tien Belgen gefusilleerd, meldt LeaNou • relies van Maastricht. Dienzelfden da.£ - werden te Brussel twiutig. Belgen i voor den kop geschoteu. Immer deïzeifdi beschuldiging: apionnage. Op 22 Juni hebben we gomeld, dat d< Luik nog 3 Belgen voor tipionnag^e wer den gel'usilleerd. -De namen dezar slacht offers zijn : Grandprez rentenior, onge huwd ; zijne zuster en brievendrager Grégoire, allen van Btavalot. De oudste broedor en eeno andere zus îer van Grandprez werdeu .ieder lot 1: jaar dwangarbeid verooi'deelcl Vrou^ i (îregoire werd naar Dv.iltch'and gode' pv rifi-ri1. Legerberichten der Geallieerden. Russische overwinninnen. De Russen vorderen bij Pinsk, tusschen Koniouchy en Brzezany, alsook bij Stanislau. — Fransche vorderingen bij Cerny en aan de Maas. — Raids naar Londen en naar Essen- — Vertrouwen in het kabinet Ribot—> Painlevâ — Bommen op Vlaanderen. i Koninkrijk België. Dèpartesneaii van (SorSog. 1« r- « Wekelijksch bulletijn van 1 tôt 1 Juli. a De bedrijvigheid van het geschut wa 33 zeer hevigi op het Belgisch front, voo] "" al in de omstrekein van Dixmuide en, i l" de streek van Woesiten, L-izerne, Steex a'.raeta Pypegale waar het gevecht o p zekere oogenblikken ongewoon hevigi wat Vijjaadefijke pairoelies trachtten vei acheidane malen onze postera, opgestelc rond het Veerhuisi en Het Sas te us 3- deren. Een dezer gelukte er in een or 3 zer vooruitgesehoven loopgraven teri IS 11 van Steenstraete binnen te dringen; z werd er tarug udgeslagen na een îever ® dig gevecht tan *man tegen man. De andere Duitsehe pogjngen werdo: verijdeld door ons geschut- en mitrail leiirsvuur. st Ons yliegtwezen betoogde op 3 Jul een zear groote bedrijvigheid. Drie vi st andalijjke vliegtuigen werdtn neergeschc i, tan, waarvan twee door adjudant Thier; p in min dan 2 minuten, aldus den eei ir sten Belgischen doublé makende. Bover i, dien werd nog een vijandelijk. vliegtui î- door onze bijzondera aîweerstukken neei n geschoten. e DE TOESTAND s g ■ e Volgens den correspondent van d Lt ,,Daily Exparessi ' te Peikograd^ heel n Duitschiand zeven divisies aan het "Wes i. teliijk front onlta-okkem siedert het Russi sche oflensief begon, zoodat heit 158 t< genover de Franschen en Brittem liât. Op den eersten dag van het offeneie behaalden de Russische troepen een suc ces, dat men eerst in drie dagen haï * geaoht te kuiuiion 'verkriijg,en.' Het 84e ken zerlijke Oostenrijksche legercorps is vo' 1 komen vernietigd. Er werdetn bij de gt 0 vechten in de straten van een diorp 50(]< gevangenen gemaakt. in een vierdaag - 0 sche beschieting met kanonnen van he l" zwaarste kalibea» ,,emoIten" de vija.nde S lijke loopgraven weg. De aan de Oos :i tonrijkers en Duilschers toegebrachte vex liezen bedragen 30 à 35.000 man. ; Overigens zijln aile tegenaanvallen de: " Cen ralen bloedig m'^lukt. Hunne eigen nederlagen verklaren zi; r zelf als overwinningen. Dit is het o.m r het geval voor Stanislau. Éorst bewezen zij, dat de Oosteinr' : sche Hongaarsche regimenten verscheide ne Russische divisies hadden aehteiruit 1 geslagen en denzelfden dag moet Woll zelf erkennen dat de Russen terrein bi Stanislau gewonnen habben. Wat niet be letr dat het Oostenrijksch legerbericht ool t sprak van een beslissenden aanval de: r Russen die' mislukt was op dte-nzelfden 1 dag waarop de Russen volgensi de Dùit schera terrein wonnen. Overigens is de redactie der Oosten ! rijkf-che en Duitsehe legerberichten der . mate geschreven dat zij voor doel heef t de geleden veriiezen te verbergen en d< ■beVolkiitig der middenrijicen te foppen. Die berichten polemiseeren to veel, ter wi# daarentegen de berichten der Rus> sen lcort en klaar zijn. . Ook bij Zborow en Konioechy zijn d< j. Russen vooruitgekomen. In d'en striid bij Konioechy hebben de Belgische pant sierautos actief aan het gevecht deelge-L nomen. Aan het Roemeensch© front zijn de Duitsehe aanval len mislukt. Aan het westelijk front zouden da F ran schen 700 gevangenen aan dem Chemir des Dames hebhe-n verloren, dcîch ' M l Cerny en op den linker Maasoovar ko L men zij vo^omit. De Fransche Kamer heeft met oveTwel ■ digende meerderheid de politiek der re ;l geering goedgekeurd. Daarentegen scliijht eea kanselierskrisii ) in Duitschiand uitgab'roken te zijn. Ad miraal Von Capelle, rninister van marine s een man van Von Tirpitz, zou Bieth ■ mann opvolgan. De politieke toestand i|r ■ Duitschiand scbijnt ook een ver an/le rii.ij ■ te ondergaan. Erzberger zou in d&niocra tische '\vateren zwenuragn, doch' .wij- tnee nen dat* hij comédie speelt net als Schei ■ domann. > In Grickenland woildt da e&nheid dej natie meçr en meer helrsleld. Het laget zelf geeft' da tweedracht op, nu d© pro Duitsehe agenlcn veg^'ij'derd zijn. y' Vas het V/esteiijk front. He! Engelsche legerbericht. L0NBEN, 7 Juli. (Reuler.) OJic'e 1 : Ten O. van \Vijtschaeite hebben wij onze linie( s een yveinig vooruitgebracht. DM vijand heeft onze schansen bij Acl.e oj ville oveirvalilen doch is teruggeslagen. p LONDEN, 8 Juli. (Reuter.) Veldmoar-schalk Haig meldt : | In den afgeloopen nacht ondernamea wij geslaagden raids ten Z.O. van Bar-; gicourt en ten N. van Yperen, waarbi/ ^ wij eenige gevangenen maakten. [j Het Fransche legerbericht. PARUS, 7 Juli. (Havas.) Officliejal: Op( a hteit front bij La Royère en Panthéon vrij . LCivendige artillerleactie. In Champagne hebbetn wij een Duitschen! I aanval met handgranaten in de sireak t^ï • Zuiden van Moroinvilliers algeslagen. * O vexai elders is de nacht rustig voiorbij1» gteigaan. |i Tusschein 21 Juni ein 30 Juni hebben! .. onze vliegars 19 Duitsehe vli'egtci0en en een y kabeiballon meergescnolen. Bovendien zijni •- 14 Duitsehe vliegtuigen stuurloos bin'nen do ' Duitsehe linies neergejaagd. , jj In heltzelfde tijdsverloo'p zijn bo.nmen ga.' worpen op de stations van Rechicourt en* Avricourt, op Duitsehe installaties in de' stneieA van Reims, in het Suippëdaï enz. j In de:n aîgeloo'r.en nacht heblea Duitsehe vliegttiigen verscheideiie bommen gewor^ea op de streek van Epernay en ten Zuid^K a van Nancy. PARIJS, 3 Juli. (Havas.) De nacbt werd aaa de Aisne gekennierkt door eeirf !" hevig bombardement der Duitsehers, dat gericht was tegen onze posities van (en( f 'No or den van den mo'en van Laffaux tôt - aan de boerderij van Froid Mont. Tegen het vallen van den avond on» dernamen de Duitsehers op vier verschiU lende punten van dit front krachtige aan-, vallen met groote inassa's troepen. Dei) Fransche troepen boden verbitterden to genstand en de Duitsehers leden zleer*' zware veriiezen. Ten Noorden en Oos-' ten van den molen van Lai taux, in daf rient mg van de hoeve Mennejean, en tenf - Oosten van Panthéon, verijdeMen de Fraiw schen allé pogingen der Duilschers en; ^ handhaafden zich overal in hunne stel-lingen.• Tusschen Bovelles en de hoeve Froi<| • Mont ontwikkelde zich de aanval der, Duitsehers over een front van 3 K.M. na éen strijd van vers.cheideno uren( " slaagden de Franschen er in de Duit-, " schers waer terug te werpen uit eenige î punten van hun earste Iinie, waar ze bij î den eersten stormloop waren binnenge- i " drongen. Tegen het einde van den dag slaagi den de Franschen er in ten Oosten van -Cerny een kleine -actio le ondernemen, die hun in staat stelde hun stellingen,. die ze op 1 Juli hadden veroverd, be-; langrijk uit fe breiden en gevangenen tel ^ maken. » De artillerie-actie was in de streek, van Sapigneul den gehe'elen nacht zeer; : . levendig. De Franschen joeg.cn de Duit>- "1 sche verkenningstroepen uiteen, die poog- ' den de Fransche linies te naderen. ^ Na een korte artillerievoorbereidingj veroverden de Franschen op verschilien-de wijze drie vooruitspringende Duitscliel stellingen op den linkeroever van de ■! Maas, de eene ten Weâten van den Mort Homme en de beide andere ten Zuidoos-: ten van hoogte 304. De tegenaanvallea( der Duitsehers tegen de door ona ver-} overde stellingen werden afgeslagen. : Een aantal verrassende aanvallen tegeol ' vooruitgesehoven Fransche stellingen op^ de Maashoogtea en den Boven-Elzas mis4 • luktien door het vuur der Franschen. van het Oostelijk front. ; Het Russische legerbericht. ; PEJR0GRAD, 8 JuIiT Krachtige aanval, - len van den vij'and tôt heroverifig vaajl j da stellingen, welba wif den psa Jul^ ■ ten' IWesien vgft Kopigechy bwette&i 9$^ afgeslagen, ' In don str^fd bij Konioechy, îieèfeant d<(j r Belgisch© pantsérautO;'S actief aon 8© . vechten deelgenom'en, -*f. (Wjjeless Pxes^ opgatvangen door 4° Bfitsfiue admiral,iteit)g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume