Belgisch dagblad

1409 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/st7dr2qb71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 Jaar^an^. ZONDAO Ï4"eu M^AZ-AlSriOCA.O 115 MEI 1916. ïVo. SOS, JX X> w JLi ili Xi 11 a XJill Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse aummera : Voor Holland 5 cent yoor Buitenland 7V2 cent. Den Haag. Prinsegraclit 69, Telef. Ped.1 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD W « ADVEETENTIEN'Î Van 1—5 regela f 1.50: elko . regel meer f 0.30; Réclamés 1—6 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydî Avenue E C. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLOfJ. nnr BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 l De nieiiwe oilioiotîle taal in België. DE BEDRT DER ARBEIDERS Duitsehers in België al niet gespecu-leerd oui er baas te wezen ! Eerst poogden zij de in het bezette Iand gebleven bevolking afkeerig te maken van den Koning, dien zij afschiî-derden als een lafaard, die zijn gedeci-uaeerd leger ter slaiks verliet om een veilige schuilplaats in Engeland te zoe-ken.Als die verfoeilijke streek niet slaag-de, bitsten zij het volk op tegen de wetlige regeering. De ministers werden afgeschilderd als fuivende genieters, die te Sainte Adresse in paleizen, geherbergd, de Belgen aan hun rampzalig lot over-lieten.Dan volgde de duistere poging om baat en nijd te verwekken tusschen de Belgen van bet binnen- en het buitenland.Al dat geknoei verliep ecbter in het zand. Onvermoeibaar in het kwaadstoken kwam de vijand dan met den taal-strijd voor den dag. Hij gaf Duitsche bladen onder een Vlaamsch masker uit; hij strooide in het Vlaamsche land en in het Walenland pamfleten rond, om beide stammen tegen elkander op te ja-gen. . De stommiteiten van een Maeterlinck oi een Wilmotte, die men mag beschou-wen als twee ontwertelde Belgen, wer-r a zorgvuldig omraamd. Dit was o.a. het geval van de flauwe kul : „La Belgique sera latine ou elle ne sera pas." Juist alsof Engeland nu en later zal kunnen weggecijferd worden uit de com-binatie, en de Vlamingen, die de meer-derheid van de Belgen zullen blijven een volk fonder verleden uitmaakten dat nch zou laten verslaven door wie 00k! De stommeling, die deze ezelarij beging, ver-dient niet het banaal geworden IJzeren Kruis, maar den Rooden Adelaar, want hij werkte voor den koning van Prui-senOok in 'Nederland vond Duitschland Sleeswijks en Domelas, benevens studen-tjes en déserteurs, om dit werk van twist en tweedraclit aan te vuren. Maar, het ging niet. Ilet Vlaamsche volk was een blok van' graniet en bleef zijn Bel-genland trouw, spijts aile hem beloofde en toegestoken geschenken. De schaarschte en de duurte der le-vensmiddelen wilde de vijand, die ber-de had verwekt, eveneens misbrui-ken om een klove tusschen stedelingen en pacbters te doen ont —T op gevaar af een burgerkrijg uit hongersnood te doen ontstaan. Nogmaals hielden be-zadigheid en de vaderlandsliefde de bo-venhand.De meeste industrieelen hebben mede j wederstaan aan allen druk van wege1 den vijand, die hun gouden bergen be-loofde.Reeds vroeger hadden de Keizerlijke Socialisten gepoogd onze arbeidende klas te verleiden. Men weet hoe het antwoor4 in het Volkshuis te Brussel luidde en hoe Sonnensehein bij de christelijke werk-liedert blauwe schenen liep. Ook langs katholieke zijde hebben de : veege Centrumsmannen, die keizerlijker zijn dan de keizer zelf, en België wil-len verknechten en anaexeeren, builen ! geloopen. Langs allé zijden hebben de Duit - j setters dus schipbreuk geleden. Voorze-ker bevat do wereldgeschieidenia het , geval niet van een gansche natie van 7 000.000 inwoners, die, opgesloten tusschen de tralies, alhangende van de wil-lekeur des vijands, aan ellende en aan hongersnood door hém prijsgegeven, zôô vast en onverschrokken, eenparig weer-.staat aan vleierij, verlokkingen, dwang en geweld. België alleen vertoont dit eenig en verheven schouwspel- aan de gansche menschheid. * * 9k De vijand rust echter nog niet. Thans meent hij dat het stadium van. uitput-ting onder de Belgiscbe volksklasse zoo-ver is gekomen, dat hij haar door den hoirger kan pramen om voor hem te arbeiden. Met Machiavellistische geniepigheid gaat de bezetter te werk. Hij past eenvoudig op zijne manier de spreult toe : Wie niet werkt, mo,et niet eten. In andere woordén : wie vOor mij niet arbeidt, zal krepeeren. Dit stelsel was reeds in zwang bij de Belgische spoorwegarbeiders, die hij uitschakelde van de soepuitdeelingen of naar Duitschland verbande. Thans wil hij de werkloozen in het algemeen treffen. Den 2 Mei 1916 heeft de akelige von Bissing, dien den Belgen en hêt nage-slacht meer zullen vervloeken en haten, dan Alva zelf, een dekreet onderteekend. Het heet besluit betreffende den arbeid der werkloozen. Daar de Belgische nijverheid eener-zijds stil ligt en anderzijds de gemeen-tebesturen geene luiaards -willen kwee-ken, gevaarlijk voor de openbare orde en voor de toekomst van het land, laten zij door de ondersteunde werkloozen allerlei openbare werken uitvoeren. Wie kan dit stelsel afkeuren? Alleen onze vijanden. Voortaan zijn de burge-meesters verplicht aan de Duitsche bureaucratie te verklaren welke werken zullen aangevangen worden en het Duitsch bestuur beslist oî ja dan neen, mag gearbeid worden. De overtredingen worden met kerker oî met hooge boeten gestraft door de Duitsche militaire rechtbanken. Het doel, dat von Bissing beoogt, is tweederlei : eerstens den steun aan de werkloozen onttrekken dan die arme lieden voor de keus stellen ofwel voor den vijand te arbeiden in België of elders, ofwel te sterven met vrouw en kroost. En de reglementen van Den Haag ? Vodjes papier. Welke neutraal bekommert zich om die prulletjes, als hij z^elf zooveel te doen heeft om niet in het gedrang te geraken ? | Wij heeten von Bissings maatregel 1 een wraakroepende aanslag op de vrij-heid, niet alleen van onze Belgische ge-meenten, maar van onze bewonderens-waardige werklieden. Kan men zich iets monsterachtiger inbeelden door een ge-niepigen valschen truk onze arbeiders te dwingen tegen hunne zonen en broeders van het leger .aan den Yser te arbeiden ? Militaire werken uitvoeren, is j ook vechten. Wat haat, wat oneindigen haat sta-pelt von Bissing in België niet op, een haat die eeuwen zal opvlammen tegen ! den Duitschen barbaar, die poogt broe-j ders tegeh broeders te doen strijden en aile goddelijke en menschelijke wetten "U^.4- «lî-îl,. I PE YÛESTiHfO % Reeds 80 dagen duurt de slag jrond Verdun. v Kost wat koat willen de Duitsehers do veste nemen. Die kappigheid heeft hun reeds 303.000 man gekost. Het kotnt er op geen 100.000 menschenlevens aan. Boorbreken willen zij. Laat ons nu het ergste veronderstel-len. namelijk dat de vijand divisie ojp ùivisîe, legerkorps op legerkorps opoffert en millioenen en millioeneiï kanonballen verbruikt, waardoor de Franschen tôt Ver-moeten wijken. Dan nog zal hij geen aîgemeen resultaat hebben bereikt. Hij( zal enkel wat omwoelden en stukgeschoten giond hebben veroverd, doch de Fran-sc-ic linie zal niet worden doorgebro- î'iimers, wanneer hij Verdun zal heb-i)f'n genomen, zal hij'' achter de in puin ^°im ^enzelWea toestand on den- zejluen tegenstand ontmoeten. De verove-van Verdun is dus voor de Duitsehers niels anders dan een zaak van 'tîonhefde en om de hongerende Duit-sche bevolking een riem onder het hart te steken. Y!j(- bekende oud-kolonel Gadke, die aan -rwarts medewerkt, poogt den toe-, van het Duitsche leger rond Ver-r11,te verbloemen en de Franschen af-sr ' ! doen. Aldus helpt hij met het nm'i rïeraocratisch orgaan mede aan het yoij^'toiû-teiden van de Duitsche Le- IIijj wacht zich wel 'te zeggen hoe groot de Duitsche strij'dkrachten voor Verdun zijn, doch raamt deze der Franschen op 51 divisies, wat bewijst dat de Franschen niet uitgeput zijn, zooals de Duitsche persreptielen lieten rondstrooien. Gâdke spreekt ook van zeer groote ver-,liezen onder de Franschen en over 41.000 ongewonde krijgsgevangenen, terwijl hij be-weert, dat de Franschen bijna geene ge-vangenen maken. Dit laatste bewijst niets, want de Franschen kunnen eenerzijds met Rosalie den vijand afmaken en de Duitsche mitrailleuses dwingen de grauwen te vechten tôt zij vallen. Het is dan niet te verwonderen, dat de slachting onder de Duitsehers aile vorige bloedbaden over-treft.Wat de 41.030 Fransche gevangenen betreft, de Fransche groote staf heeft reeds vroeger gewezen op de fantasie van vroegere cijfers. Den Duitschér zit het liegen in het bloed. Een dezer dagen zullen de leugens van ex.kolonel Gâdke wel terechtgewezen worden. De Franschen zijn ojpgeschoten langs Mort Homme. De Duitsehers hebben ze vergeefs uit de genomen stellingen aan do Westelijke zijde gepoogd te verdrijven. De rechteroever wordt beschoten. De vijand nam 500 yards Engelsche voorste loopgraven, doch de Britten kon-den er een deel van terug nemen. Dit gebeurde ten N. O. van Vermellcs. Van de andere fronten geen bgzonder nieuws. In Rusland wordt dag en naoht gewerkt om meer munitie te fabriceeren en de nieuwe leeers uit te rusten. Links en Redits. Kletspraat. In België hadden de Duitsehers en hunne awaDlea het gerucht verspreid dat ir'nigter oullet den wensch had uitgedrukt dat ue entsene en Luiksche univeïsiteiten in 1916 )Uflen heropend worden. Ter bevoegde [aats hebben wij gevraagd wat dit beduiddo 1 het anlwoord was. „Logenstraf ten gtel-gste dit praatje." Wat we doen. Dsr alfe Èsel. Onlangs reisde iemand in Duitschland 1 hoorde dan een gesprek tusschen Duit-:hers die in hetzelfde kompartiment ge-îten waren,- dat zij Von Bethmann Holl-eg heetten- „den ouden ezel". Daarom het zeker dat men hem door een obeler trekdier wil vervangen: prias vou iilow ? Von der Goltz pasfa. De correspondent van de N. R. G. mêlât it Konstantinopel, dat Von der Goltz asja aan vlektyphus is overleden. De redactie wacht zich wel te doen inmerken, dat hij vermoord i^. Een bond van haat. In Parijs is een nieuwe verectiiging pgericht. Zij heet: „Herinner U" en steit ch ten doel de Duitsche gruwelen in e gedaehten van het nageslacht te doen oorlleven. Zij wil de Fransche jeugd e diepte en grootheid der Duitsche wreed-eden doen begrijpcn en tegelijkertijd ook a heldhaftigheid der Fransche soidaten 1 hun aanvoerders. „l>it zai het waar-ihtige nationale onderwrj's uitmaken" , zei-6 de heer Jean Richepin, président der creeniging: ,,Herinner u". Voortaan zal s haat geen booshçid meer zijn, maar îheiligd, als hij zich' keert tegen Duitscti-aid".Door middel van, boeken, brochures en" srgaderingen, maakt deze vereem'ging p'ro-aganda. De meest bekende leden van et bestuur zijn : Paul Escudier, Arthur oyer, Adolphe Brisson, Stéphen Liégeard. )seph Reinach, Henri Robert Sansboeuf, icques Rouché, abbé Wetterlé enz. Ook onder de Belgen zal dergelijke bond oodig zij'n, want nu reeds ontmoet men > veel Belgen, en dan nog van den • esten stand — in ifen vreemde — die iken doen met Duitschland of er op elust zijn handel met den doodsvijand te rijven, als zij niet in het geheim met em knoeien. Groot Nederlandsch gedoe. De heer M. Moresco, een Nederlander die m zijne taal houdt en haar vurig verdedigt, ihrijft naar aanleidicg van het verbod der 'uitsche Stemmenin Zuid Afrika: De censor deed daarmee misschien de eerste ^rapathieke daad sedert zijn geboorte, de ge-aorte van heel de censuur bedoelen wij natuur-jk.Wanneer ooit een edele aandrift, in den ieDSCh geniepig en venaderlijk is misbruikt, an is het de^ vrijheidszin van de Hollandscbe irikauers en de Vlamingen in België door de lhartigen en ellendigen, die nu plotseling zoo roote sympathie voor de rechten der verdruk-:n toonen, nu de onderdiukkers zelven om an leven vechten. Over het Groot Nederlandsch persbureau ihrijtt hij verder. Het stemt het Nederlandsche hart droevig, at juist zoo vaak in naam van de JMederland-ihe stamveiwantschap bij Alrikaners en Vla-iingen wordt gestookt ten gunste van Duitsch-,nd.Wat is er aan te doen? Wie kan dezen. eden, die hun nauien verzwijgen, beletten ch „Groo t-N e d er 1 a n d se h Persbureau" s noemen ? W îe garen en band gaat veikoopen onder sn reeds bes|aanden fiimanaam kan vervolgd orden, maar „groot-Nederlauder" kan de eer-.0 de beste Sleeswijk zich straiieloos noemen. We zien geen ander middel dan het zeer wakke van de voortdurende wearschuwiDg. De heer M. Moresco besluit zijn artikel dat n dezen t ij d," nu het #schriklijk pleit van wang en vryheid" nog aanhoudt, jgroot-ederlundsch" niet anders is dan klein-Pan-ermaansch 1 Men zij op zijn hoede! Die taal steekt voordeelig af bij hetgeen ij, Vlamingen, te lezen kregen in de N. C. ie uit Biussel eene naamlooze correspondentie rukt, welke onze nationaalste gevoelens diep eeft gekwetst. Die correspondentie bevestigt verigens he.tgeen onze correspondent uit russel meldt. De Brusselsche zwans. Brussel is vol karikaturen en zulks pijts de argussen van de Deutsche Poli-ei. Het publiek vindt thans veel prêt 1 de karikatuur, die een bruid voor-telt mèt haar bruidskorf. Daarin liggen syee eieren, aardappelen, eon pee, groen-în en een malsch stuk vleesch. Honni soit qui mal y pense. Tengevolge van een bevelschrift van apa Von Bissing, die den muilkorf ver-lichtend maalct ook voor de honden — oor de menschen duurt het reeds 21 maanden — heeft een Brusseleer .een wandeling p den boulevard gemaakt met een grif-onske van een vuiet groot, dat een .olossalen muilkorf droeg. De bijval was ook kolossaal. Belgiscli legerhencht 11 Mei. Artilleriegevechten in den omtrek an Eamscapelle, Dixmuide en Steenstraete. Professer Paul Fretiericti. Dr. Tcrwagiie schrijft in L'I n d é p e n-dance Belge van Londen, hoe profes-sor Paul Fredericq te Brussel werd aan-gehouden. Hij was bij Von Bissing ont-boden. Deze vrœg hem of hij rector van de Vlaamsche hoogeschool te Gent wildfe worden. —Wel zeker, Excellente, het zou eene groote eer voor mij wezen. — Ik hen verrukt — Von Bissing zegde niet verriickt in het Duitsch —. heer professor. 1k dank u. — Een oogenblikje, Excellente. Ik voeg er een kleine voorwaarde bij. — -Welke ? — Mijine benoeming moet door Z. M. den Koning der Belgen worden onderteekend.Eenige minuten later was Paul Fredericq in de Wetstraat opgesloten en hij vernam dat liij naar Duitschland zou worden overgebrachf. Hij vroeg dat men hem eten uit een restaurant zou aanbrengen. — 01 heer professor, u zult ons de leer aandoen met onze officieren te di-neeren.Aan tafel stelden de heeren Duitsehers belang in den grooten Gentschen patriot. Zij ondervroegen hem en poogden hem te doen spreken. — Zijt u reeds in Duitschland ge-weest heer professor? —' Zeker, en dikwijls, anlwoordde I're-dericq.— Waar? — Ik heb veelvoudige kuren gemaakt. Doch zonder uitslag. Ik ^ilde vermage-geren en nooit ben ik er in geslaagd. Ik keerde steeds dikker- terug. Ik meen echter dat deze kuur een wonderbaren uitslag zal hebben. Ik ben er gansch van over-tuigd.Dr. 'Terwagne voegt er biji : Ziedaar hoe onze geestige en patriottische geleer-den den draak houden met de aischu-schuwelijke bandieten, die te stom zijn om te begrijpen. Het Duitscheschrikbewind in België. In minder, dan twee dagen zijn er meer dan honderd veroordeelingen geveld geworden door den Duitschen oorlogsraad. Roels, de ijidder, Jasmin Balthazar, Pollet. Ghishain en Vanden Bossche zijn gefusilleerd geworden. Deze ongelukkige zijn verwittigd geworden, dat zij vier en twintig uren eerder zouden gefusil eerd worden, dan was vastge-steld door het vonnis. Zes uren te voren wer-den zij naar het Carteanplein, nabij Bergen, geleid. Het regende dathetgoot. De officier, welke het peloton kommandeerde, vond het weder al te onaangenaam om zijne wreedaardige taak te volvoeren en hij schuilde met zijne manschappen in de barakken.' Gedurende al dien tijd vertoefden de veroordeelden in den p assenden regen, kalm het oogenblik af-wachtende om hunne misdaad van verraad (i!!I) te boeten. Zoo stonden zij daar drie voile uren !... Daarna werden deze brave lieden achtereen-volgens van vijf tôt vijf minuten gefusilleerd. Is@rae©siie-siaiii@3fi 't /s ireurig hoe de namen van de Belgische sleden verbrod worden. Het gebeurt voornanielijk met de Vlaamsche natnen. Ik Tof net steeds in de Hollandsche kran-ten uati maar — o wee — nu gaan de Belgische ook al van die enormiteiten begaan. Sohrij'f nooit Osiende — immers. wat ie-teekend net! OosÇende, in het oos.telijk einde van de Kust. Aan het andere einde hebben we toch Westende. Veraer scbijnt men met de „gh" ook gek om ie springen. Weet er dan niemand dat in Oost-Vlaanderen al de „h" g zijn wegge-laten zoodàt het in Oost-Vlaamsch steeds luidt Mdidegeml Weet er niemand dat in West- Viaanderen de flaminganten het gedaan gekregea hebben dat de „h" er in zou blijven? Zoodat men een kernel begaat wan-neur men isegem gchrijft — het is Iseghem. Dit beteekent Ise-ga-heem. Ook is het Blan-bergheincn zie maar eens op een afges.iem-peldo postzegel. Enkele Brugge .maakt uit-zondering en kreeg de Oost-Vlaamsche spel-wljze.Het Hollandisme Ieperen heeft ook in Viaanderen wortel geschoten — doch de officieele stukken van regèering en ge-meente dragen Yper. Immers 't is ool< Yperleel En Yser — niet IJzer! Ook niet Dixmuiden — maar Dixmude. Mei groote hoop dat mijn wijzen op de gru-welijke verbastering van onze schoone, veel beteekenende Vlaamsche namen ii acht zal genomen worden, schrijf ik dat Wat zouden Bodenbach en Gezelle zeg gen, aïs ze nog leefde'n? Het lijkt tegen woordig wel of Gezelle geen proza meei geschreven heeft. Enkel zijn gedichtei beleefden een Hollandsche uitgave. Ja — in zijn proza is hij een meester aïs il zijn poezie. 't Is daarin dat hij ons wijs en met strengheid preekt: niet Reims, maar Riemen! Men zegt toch ook Pa rijs en niet Paris! Niet Le Havre, maa: Havere! Vlaamsch bestààt tochl Iedei ware Vlaamsche schrijver neme het te harte. MARCEL. Brieven uitBrussel (Van een buitengewonen correspondent). Cicero pro domo. Onze tijdelijke landsvader, baron von Bis.-sing von en zu Saint-Cloud — met een d —a Trôens bestuur in Duitschland jbeknibbeld wor'dtf zorgt er voor tijdig reclame te maken. Daar hij over een reptilenfonds beschikt, dat niet de Welfen van Hannover, maar de Belgen aanvulion, vindt hij in het persbu4 bureau en in de alhier overwaiaiende Turken en Bulgares bereidwillige bewierookers. De held van Saint-Cloud houd loier open tafel, doch de Belg moet het al betalen. Zoo hebben wij in de Tas de Blagues van Berlijn een nieuw certificaat gelezen, afgeleverd door een Bulgaarschen generaal, waarin deze ge-tuigt dat België een aardsch paradijs js. De Brusselaaré, die tijd hebben en die kunnen rekenen, hebben alras ■ uit die getuigesnia de v-ergelijking in de gevolgtrekking gehaald, dat de Duitsche sprinlchanen' Bulgarije nog kaler hebben opgevreten dan België. Op al die verdedigingen pro domo is er maar een enkel antwoord te geven : dat de landsvader eens den geëlectriseerden prikkeldraad aan de grens verwijdere en binnen acht dagen is de bevolking van Nederland verdubbeld. Ganscb België zou leegloopen, zoo groot is hier de honger, zoo drukkend is ' het juk, zoo ellen-dig is het onder onder het vaderlijk ( 1 ) be-heer van den ouden adjudant des KeizerS, die, laat het ons maar zeggen, in de Brusselsche salons le baron de la Gaffe wordt geheeten en meer dan wie ook de vaderland-sche vlam in het hart aller ware Belgen heeft oxiderhouden. Von Bissing's nachtmerrie. Nevens do viiegeniers der geallieerdien, vreest onze baron de la Gaffe de patriottische persmuskiet La Libre Belgique. Dezer angel straalt den man, dat hij huilt. Hel gerucht was hie<r verspreid, dat de redactie ein-dielijk ontdekt en gevangen was. Daar is niets van. Enkele rondventers zijn inderdaad in de kooi gevlogen, maar geen enkel rcdacteur volgde. Al wat ik* mag en kan zeggen is dat de redacteur en de drukkçr niet in Belgiû te zoeken zijn. De eerste beste Brusselsche boekdrukker die niet blind is, ziet overigens aan de letters van het kleine wakker blad. Do alwetende moi aireen bemerkt het niet. Geen nood. La Libre Belgique zal zooiang verschijnen tôt België weer vtrij is, al moost onze tijdelijke landsvader, die reeda aile Belgen opgesloten heeft in een kolossa-le gevangenis, in zijn gai stikken. Het Kamerlid Wauters. Ik heb vernomen dat de directeur van Le Peuple, het kamerlid Wanters, te Ant-werpen tôt 3 maanden opsluiting is verwe-zen onder- voorwendsel, dat hij de grens had willen passeeren. Die nieuwe veroordeeling van een solialistisch Coryphee zal de betrekkingen tusschen de Belgische werklie-uenpartij en de Keizerlijke en Koninklijke so-ciaal-demokratie niet vesrbeteren. Vergeefs gearbeid. De lakeien van onzen tijdelijken landsvader doen het mogelijke om, door geschriften van Belgen uit het buitenland, verwarring in de geesten der Belgen te doen ontstaan en on-eeniglieid te staken. Reeds hebben wij door de Hollandsche couranten een en ander vernomen over het mooi benamen van zekere laaidgenooten in Holland. Dank aan den patriottischen geheimen in-lichtingsdienst kennen wij de gansche historié van de Vlaamsche Stem, van het begin tôt het einde en- al hetgeen daaruit ia voor'gevloeid. Dezer dagen is naar Brussel gekomen do beruchte Jacob, vergezeld van Borms en nog andere spelbedervers, die in de Alhambraschouwburg, bestuurd door eea onbenulligen tooneelist, die altijd geld te kort heeft, spektakel komen maken zijn. Natuur-lijk was er spraak van de bestuurlijke schei-ding, van de hoogeschool van Gent van . de Vlaamschgezindheid der Duitsehers en het franskiljonisme van de heeren van Havere. Geen woord echter over de aanliouding van Paul Fredericq. Men ziet dus dat Jacob, dien we hier den déserteur heeten, zijn verrader-lijke propaganda in België voortzet, liierin geholpen door een kliek van het Vlaamsche bierhuis te £'russel en een kapelleken van het Algemeen Nederlandsch yerbond van Ant-werpen. De verdwaalden in den Alhambra sohouwburg, opgezweept door den Staatsamb-tenaar Borms, brachîen eene ovatie aan den ,,martelaar" Jacob ! Heer vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Borms durfde, als aile yorige verrai* ders, zeggen een loyale onderdaan te wezen. Van wie? Van den Duitschen Keizer. Hij moest zelf erkennen, dat de Vlaam-scho massa naar hem niet wil luisteren en ook dat veruit do meeste intelleclueelen met zijn - verraders gedoen niets te stellen heeft — en broebclde over het doodsgevaar 1 dat hem dreigde. Ha ! ha ! begint bij te be-seffen dat hij eens loon naar werken zal be-komen,want België kornt stellig vrij. Buiten die flaminganten van de natte ta-■ fel, betaalden of verdwaalden, blijft het gan-1 sche Vlaamsche volk pal als een rots, lijdt . honger, en ontberingen, maar het keert den 1 moordenaar zijner burgers en soidaten dej» t rug. Wat gezegd van den tienstuiversgast Clauwaert, den bestuurder van den Alhambra - die de Liederavonden aan den Duitscher heeft r geprotitueerd, de liederavonden die geeticht en onderhouden werden door loyale Vlamin-f r gen van allen aard, trouw aan Vlaandier<ai en trouw aaa •elgiS. Dq Bcbavuit «al dit betalen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume