Belgisch dagblad

1976 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 11 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d21rf5m941/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

u g«JL& Jaarganjg. WOENSPA^ XI JtJLI 1917» Iliiir III l ■ 1 ■ "i 11 i-1-f 3Vo. â52, APONNEMENTEN. P«r 3 maanden voor Nedorland i J.50 franco per post. Losse jiommers. Voor Kederland 5 cent, foor Bnitenland 71/a cent. Ben Haag, Prinsegracht 126, Jalefoon Red, en Admin, 7483, BELGISCH DAGBLAD A ADVESTESTIEN.- -Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloydfi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Verschijiaend te 's«Gravenha@e, eEken wes»kdssg te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Oostenrijk-Hongarije naar den afval Stellig kan hier do verzekering gegavea Worafen. dat de houding van de dubbede ajonapchie aan den Donau den Duitschers Ûe groptslo bezorgheiid inboezemt. Afeu larffe zich goen rad yoor de oogen jjhaaien, omjdat het Duitsoh' Keizerlij'k paaii faaai Weenen is gereisd. Dit bezoek aan 'Bet Keizerlij'k paar van Oostenrijk is in-têgendeel ©en vingerwifzing, te meer (Iia,1 flo scheiding van beide bondgenootejn o£ v Ilot is ons bekend, dat de Duits&he- diplo miatie met hand en tand werkt, h©tzîjr dooi % vîeierij, hetzij door brutale bedreigingen, den geduehlen stap van Keizer Karel X te ver. liiiideien Do F r a n kl u r t e -r Zeitung van Zon-flag ((No. 186) public-ce; de e^n artikel .,zuuï ;en zoet", omirent de „Sehwankunge!a. jdei 0 est&rre ich-jUn gaïischon Politik." 1 Heeft de censuuj dit artikel niet cejrsl ondeiK'lrukt ? Zoo ja, dan zijh die baschou wingen van bet groot liberaal dagblad va.r dubbel belang, daar bet artikel thans miel toolating, van de Duitsche tante Aanapta sio — Hier is 't in de sche-er — veiB soliijiit. ■ : i 'i i Na met echt Duitschen takt(!) aan der Oostenrijksohen sekundant te fcebbejn, gpin sinneiçrd idat Middal-Europa oorlog voort vooi bot door Ruslan.d eu Serbie b'edpfeigc ^hou^vallig'1 Oostenrijk -Ho n gai'ije, oridejr z&oi-.! -.et blad den toastand. In Hongarijte zal de nationaliteitsvraiag 1i£ fleh oorlog we3r boven kotn|en. De steejdï wassc-nde moeilij'khedien, die htet verscihui, Ven van de oplossing tôt een bijina levens j^vaarlijke hoogta met zi&h foeeft gebraoht imloet den leicbncfo mannen van Hongarijk als waajschuwcnd voorbeald dienen. In Oostenrijk is de crisis veel ernstigei fcn heftiger dan in Hongarije. Daaï tooe z1j indeadaad haohelijfc zijn. De Frankfurter Zeitung schrijî ijîiû ook, dat, moesfc men het nuis var «ifgevaardigdien allaen oordieelen na;air de rede Troeffingjen der Slavisene leiden, de Enleiafe gfond zou hebben te gelooven, dat het doe van haro wenschen nabij is. De vexklarr.igei fan dr. Stransky, uit naam van de Tsje&hetx dat zij'ne lawl- en taalgenooten d© verwezexi lijking van hun streven in, het gelheel nie ffleer van Oostenrifk, œaar alleen van d< ïÇedosonxlerhandelingcn afhangt, dus van d< ©gepa-aal der Entente, heeft de Duitschen i^er verbitberd. Ook z«gt het Frankfurtet tfendstuk van Von Bethmann-Holhveg, idia, iilks do open verkondiging van dea afva van Oostenripk betaakent, het onverhuld hoog v'crraad en men ^rest, voegt het blaid eir bij flat Iiet niet bij' woonden is gebleven. Er het doelt op die ontrouw der Slavisoh© sol daten en op het hoogverraaid ùer Tsjecjhei •t en Polen. Bji| Zborow streed een tsjechischie Slovakisclia brigade in 'de rangen diehr Hus-sen tegen de Cientralen. Kortooni zijn de slaven van Oostenrijtk voolr geen zier meer te vertrouwen. Niettemin, heeft de Keizer, na het mis-lukken van Clam-Martini tz,, aan al die ariti-Duitsche ondeiid'anen een bewijè van genegen, heid verleend door genade te scbenkea. Dt Frank f. Ztg. ziet in die daad een aan-wijzing voor dé "inrichting der Oosten-rpsche politiek in de naaste toôkomst, Door het beamten^ministerium, tpe te bij ten, bijiten de h-aaren van de vroegeir'e thaii ■ aan Pruisen onderworpen vrijstad aaln die Main naar do jongen Keizer, die zekelr gedn 1 kind meer is. Is graaf Julins Andirassy zeli ' niet in effigie opgeihangen geweest oml da'r ■ naderliantd rijkskanselieir van Frans Josef II te worden ? ; Het liberaal orgaan van den Duitschen i rij^skanselier m'eent, dat een vexzoeniœ g me! de Tsjechen slecàts miogolijk is door ©an : lossen statenbond, met e®n Koninkrijfe Bo- * hemen en een Koniifcijfe van Zuid-fjlaven I Do vraag is echter indien een Duitsch- Tsjechisch© verzoening mogelifk is. Alwie Bohemen doorreisid hiôeft, Pxaag en andiert steden b&zocht, wa;ix ■ Duitscliers er Tsjechen als doodsvijanden leven, moet ej sterk aan twijfelen. En toch is die Duitsch-Tsjechische verzoening h©t hoofdproblema van de Oostenrijiksohe politiek. Die Tsjechisdhic woardvoonders in het parlement vragen juisl ; het tegenovergestelde van de Duitschers. Ds ' Tsjechische radikalan zullen stoeds als vroe gor die verzoening tegeuweirkea doem ' mislukken, des te meer daar oea deel var ' de Tsjechen op e©n nederlaag der Cen- * tralen rekent. ( Duitschland dxingt dan door de F 2 a n k f ■ Ztg. aan, opdat het beamibtan-kabinet spo© ' dig vervangen woido, cm' een nieuw et sterk Oostenrijfc te tmaken. t Het geloof is echter kl©in. Het ontbneeki l aan overtuiging als men schrijft : „Wir mi>cfo - ten aber glauben dat Oestenreicfi-Ungam jetzl > doch nur mit voriibelr gekenden Schwankua i gen zu tun hat ienzi." Wij weien wat diie l stijl beteakent. , Reeds vroeger uitten wij den wensoh, da) do diplomatie dey Entente zich zou inspan-: nen om Oostenxijk-Hongarîja tôt afval te b& ) wogen. . ^ | 1 De tijden zijn gunstiger dan ooit. De a£ ! zonderlijke vrede met - de Donaumonaitchiiet waar de hongersnood is binnengetBeden, i£ ; megelijk. Meer willen wij er tbans niet ovea schrij'ven. - Léonce du Castillon. L DE TOESTAND De Ocstenrijkers zelf moeteii bekenner dut bij Halioz en StanisAau zijn moe ten v/ijken Het leger van aartshertog .Tozel is er moeten wSjken lot achter d< "bencden Lukovica Le troepen van dei Bussischcn generaal Kornilof zetten Lui offûusicf len W. van Stanisilau voort doch de tegens and schijnt heftig te we zen. Te Ooslenrijltcrs werden uit verschei deno versterkte dorpen verdreven. Tegei aVond beroiklon zij de rivier Lukovica die zij inoesten 0 ver s tek en om aan d< Lonmica stil te staan. 1000 Duitschers en Oo&tenrijkers, miti een groote hoeveelheid oorlogstuig', zijn in de handea van de Russen gevailen '.Wat meer is, onze bondgenooten ziji dûorgebroken over cen breedte van on geveer "20 kilometer en 4 tôt 1( kilome'er diep. . De v'.jand is gedemoraîiseerd. Iiij za tùei belcwaam zijn de Lukovica to ver dedigen. Het 8e lîussisch Jeger 5s er bovendien in geslaaçd Ihet Duitsch legei van graaf von Botlime.r te soheiden var het derde Oostenrijksch leger onder generaal Kirbach. r Aldus is Halice, een sterk brùggen-boofd in g&vaar geraakt en zal het nie' kunnen uiihouden. De Russische ruiterij is in vollen gang Door die nieuwe nederlaag zijn seder, 1 j uii reeds 30.000 gevangenen in de tanden van de Russen gekomeïi. De Duitsebe leugenfabriek le Stockholn had nog cergisteran aan het H a n d ci 1 s blad geseind," dat de Russischo troaper rond Lliga tegen ean offensief warep. iWplnu, Duitsche W 01 £ £ t el e gram.ni n meld den terzelfdertijd, dat die Russen ronc Riga bcdrijvigheid aaïl den dag lag (>&n - iSV ij kunnen niet ge,;ioeg achlcrdoch-tù 8ij'n voor wat Stockholm! betrelt Aan l.et wesle'juk front hebben de Dait-ïCiheirs een nieaweu misluklen aanval bij 1 ei gejdenkteeken vau Ht;r.ebise aan dea Che-ces Dames, (e b e'-cteo. r)en 0. van Oost-Taverne is, do Engel-sche iinie viooruilge.xhoven. Gfenfiraat Pelain bcre:dt, vio^gtens de Dait-sch'ei -biaden een o ïensief. In China is hje|L ruî Leslist opnieaw repu-'liek. H©t kind dat keiztsr vjooï 48 urea werd, 13 opnieuw naar de kiiiderkamer gez nden. Duitsch geknoei is dus mijîukt. In Spanje vrordt de toestajid meer ei meer bedenkelijk. De koning, die zict door zijne vooringienomeniheiid jegens dex Duitschen. keizer laat verblindeu, loop gevaar het lot van Konstantijn te onder gaan. Het ware te betreuren, omdat wij Bel gen, veel aan Alfonso XIII te dan lteu hebben. : Luchtaaîival : op Londensche kinderen. ^ In Pjeirzië, zei mfen dat, geein eng'ien ziet bieizioeiken, / D)jj huizen, waarin bïotaï nooh ktank |e|sn kinderiach. Dei vieu gelsmioloîrdena-3 rs, bij vpiorkeu'A z|e| beetioiokten Ihe huizon, waai- een kind noig in ziin wiielgje lag. • Eien fiels, ia vijoeger tijd, Vertelt oh s diej llegende, [ Bij 't pasgtelxâen kind, trouw, wacht hieal, naeht en dag, Thans spot meia îrJet die fee, met moieiieirs, in ellende; In ir-ie'nig huis, toch blinkt, nooh klnkt lefen kinderlach. MIZAN. Congres vrai Belgische Comiteiten. De Algemeone Yergiadéring der Belgisebc Camitési, zal a. s. ZateBdog lii Juli jjlaaia liefebein in Hetal der ÎNeiderlanden Terneuaen. De diaigorde is vastgiesteld als volgt : 1. Medfetealingi van het O.B.C., betref. ■ fendie de amti-va|deria)tidache propagande), welke door naranloezen • tegem het verbrek 'vaa dienstplichtigisin wondt gevoerdi.' 2. Madiedijc-i'iirg van lieit O.B.C. betreffen. do de voiorbeireid'ing vain het Q-ulden BOek en vaa het bvjvoegstel aan hieit' Va|de-Maeum. 3. Mededeeling vain het O.B.O. betreffen-do d© vergoïïding vcoir liuiaveeiting, toege-kornd aan behoeftag|e gcziniuen van soldiaten uin bet front of krijgEgic'vaiiigen in Duitsch-land,4. De wegvceringen in Beilgië. 5. Verbetoring vaa d© geziQndjhlsâidbtoiesfcaTic der tiiberculeuza geïnlerneerdlem BCRICHT. Aile correspondentie en aile mede-deelingen voor het Belgisch Dag-blad worden ingewacht 120 Prinsegracht, Den Haag. ! ———————— — Links en Redits. 1 De Beiglsche sociâlisten en Stock-' hoim. AVffi lezen in de „Fra!nkfui,[er Zeitung" : van 8 Juli, 2|e| ochlendhlad : K-rpleinhagen, £ Juli. (Priv. Tel.) De de l'egatie yan Antwerpea ea Gent, b-staandia uit Vlaamsche s^eiaal-demociraten, uitte zicih op , har0 reis naar Stockholm door den boekhan-' delaar Edward Joris uit Antweïpen teçeaivcr „SociialLd)e)mekraelen" otver hare otpvat'ing. Joris zteigd©: Wij', V.aaiasclie sociaal-democra-tie|n xiioemen ons een kleinjgstal, niït omdat wij diei Belgisch© sociaal-deliokraue wenselh-aa Del dicen uiteeaspïin-gen, maar omdat wij iets andeirs ver ejo .wo'Oidi ew dan lie n.earderheid narnejijk het varlangeu , der Viaamsche !> -.volking naar gfif.ijkheid met het Erainsche diefel' van het Belgische veùk. Xlbjein de uitnoodiginig om aan de cionteentie te Stockholm deel te nemen ons toekwam, slelde ik voor dat wij zouden aanvaardie|n. Dioch onze par'ij is ontbonden. Ei&alneiniag aan politiek leven is ver-boden. Onze gezellen, vaoral ons midden-btesl»n|! te Bru?se dat F_an cligezi id is, war-ai nieit gewillig om aan de ccniereniie dael te nemen. Ik deed ochfcer uilschijnein dat wij als sociaaJ-dteimokraiem de voornaamste taak haddein om te arbeiden aan het herstel Van dirti viede. Eiludelijk wcrl oane Kcrgia-de'ring te Antwerpen gehouden, m ik werd naar Stockholm gjedelegeerd." Wij dïukfeefn die vark.ating omdat daarait blîjKt dat ietr daar geian spraak is vaa Aa-seeie, die vioilgens de „Belgischid Sociailist" t-ndanks de foirmeaie logenslraffingeu uit bev zei Btîl'gië toch aan de oonfereaae ta Sitodk-hodïn zotu deialnemen. Een two -de Vlaamseh sccialistisch gede'egoeirde à; in Zwedea aàn-gekomen, zakere Primo. Wie is Primo ? Is dit pian schuilnaam ? Wie kaln ,ons inlichlen evieir Primo, dio miet Joris een kostbaai rieisje naar Stockholm is gaan maken? TensHol'ie Z ijaangestipt, dat nrtolgetas Joris de Vlaâmsche aoeialislisahe ao iv.'sloa dooti hieit in^ernati^ii^îl sco. bureau, dua door den hiei&r Huysmans, uitgeniaodigd zija geweesi ttoaT te nemen aaia de comSefflantio le Stockholm, wat niet beîet dat Huysmans steads ' op d» activisten tijommwlde. Zondarlin^ politiek. De Leuvensche Hbogeschool. De Bruseelsche corr. der „Utnoohtsc3io Cou rant" verneenit, dat eir geen sprake is on binnen den oorlog de Leuvensohe Hooga L schoolt le iherOipenen ©n dat er absolun nog geen beslissing over verplaatsing vali t wat ook genomen is. ; Het praatje werd de weireld ingeizondei . door den Luiker coorespondient van de „N R. Ct.", den heer Prenau. Naderlhand iheef !" hij moeten e^kiennon dat eea kvvakkel wai geweast Een activist had b&m er in doei loopen. De ^otivisten zijn gevaarlijk voo de groote Nedierlandeche biaden. De T ij!< weet er ook van te spfleken. Een dappere Balg en een dankbars Hollander. De 18-ja.rige heer Erwin Vervliet, uit Sche v'eningein, heeft Zaterdagmiddag 5 ura aaï de batterij met behul'p van den 16-jariger heer René Daniel eea man g*rad dis tronc veri'i ren had bij het baden ea op het pun was te veardrinken. Dankbaar heeft de geredde pctrs«>n zijï iedder een schoon kuh-tstuk gffstuurd waar aan leten kaarlje was gehecht met vermteldiiif van dJei radding. V'eartier was !nog een schrij ^■ten bijigevoegd met eene gif t woor beidï îèdders. Het schrift lnidde als volgt:, Mifn tïioiuwe Bel'g, Ik kan Je. niât gernoeg danken dat u mi ter hulpe kwaamt, zonder uwe hulp was il beslist Verdrmken. Na mijn hulpgcroep,, liax; ik mij al1 tcieivertronwd aan de golven, daaj die mij te machtig waien. Wees verzekierc van mijn Opi|e|ehte|a dank. Zoo gaarne zoï ik u elen wederdienst bewijzeia, doeh hou zal! ik kunniejn, finantieel ben ik niet bi niachte„ hoe zou man ook' kunlnen. Ik bien blijde dat gp een zootn zijt var dat groote urolk, wat zoo heldhaf tig-l'ijdt leln strijldt. Ge zij!t een Bel g waar dig he t te zijn. Ik zal' u ter attela tijde een gfloole daiikbaarhieid geflen Kem. J.'Iag ik u een kl'ei'ti souvenir aanbiadeini Veaï kan ik niet geve®. Dioeh elk ooigenblil kunt gij denkeia aan een dankbare, die t zijn leven verschuldigd is. Ontvang m|e|t (uw vriefad o£ broeder) mijr • plpiechten dank ejn geloof mij gaarne gehee de uwie, (gle)jeldkend) J. G. Het Schrikbewind. Deken en Kanunnik Leclercq die z,:ii parochianen, had afgeraden het gerequi reerde koper aan do Duitschers af U staan, en daarop door de Duitsche re g-eering tôt 10 jaar • gevangenisstraf wen veroordeeld, heeft op voorspraak van Z H. den Paus zijn straf verminderd ge kregen to. 5 jaar. I QfiRrhnrirlitfln ripp RosiMioerHon De doorbraak der Russen. Onze dappere Russische bonc Stanislau over een breedte v van 4 tôt 10 kilometer do cavalerie heeft de Lukovica De Russen veroverden ver! namen IOOO Duitschers en < nieuwe buit bestaat uit 3 mortieren, enz- — Van 1 Ju dan 30.000 gevangenen. ¥au het Westeluk front. Het Engelsche legerbericht. LQNDEN, 10 Juli. (Reuter). Off. Na melding te hebben gem'aakt van kleiDe invallen zegt Haig dat de Duitsche artillerie den geheelen dag zeer werkzaam is geweest tegen de Engelsche stellingen op de lcust. Tegen den avond bereikte het Duitsche vuur een groote hevigheid. De Engelsche artillerie antwoordde krachtig. Het slechte weer belette de operaties in de lacht. Het Fransche legerbericht. PARUS, 10 Juli. (Reuter). Off. Ten W. van de hoeve van Froidmont werd een Duitsche overval van een Fransche post teruggeslagen. Een aanzienlij'ke ar-t'ileriewerkzaamheid bij Moronvilliers en in het vak van heuvel 304 tôt den Mort Homme. Yan het ûastelijk front. Het Russische legerbericht. . PETB0GRAD, 9 Juji. (P. T. A.) Officiael*. In dw richting van Ztoczow wederzijdsehe weakzaamheid van de artillerie len Zuidwtes-tjetfi van Brzezaiuy. la die- richting vau Dolinsk heibben gisteren teigen den middag Ina een voiorbereiding door de aitillerie de tiioepen vau gameiraal Korni-lof de versterkte stellingea des vijands aan-gevallen cp het front van Jamnioa tôt Zag-wod2, aangevalten. Nadat zij de voornaamste vooruitwesehovea stellingen vau den vijand hadden ingedruit, zijn onzle troepen. al1 worstelend voorwaarts gpdrongen. Daarbij hebben zij zioli moester gepiaakt van de stad Jazupol, van de dîr- ■ pien Ciezcw, Panpeltsje ea Ryb'ne alsmede 1 van het stalioin Lyssetz. De cavalerie die zich ter vervolging op - den wijkenden vijand wierp, heeft de rivier L Lukwa beredkt. Da buit van den dag is: 131 officieien, 7000 sofdaten en 48 kanonnea. Bij ^ de kan-omiien zijn 12 zware. ; De s!ag bij Stanislau. ; PETllOGRAD, 10 Juli. (Pet. Tel.-Ag.). i Off. Ten Z. van Brzetsany hevige artil-t. leriegevechten. In de richting van Dch j linsk zetten de troepen van geaeraal Kor-niloff het offensief ten W. van Stanislau voort. De Ooslenrijkars en Duitschers bo-den een krach tigen tegensta'ad en dedea verbitterde tegenaanvallen. De nicest hard-nekkige en bloedige gevechten ontwikkel-. den zich op de wegen naar Galitsj bij l de dorpen Hoetzoeska, Patzikoet en Pa-veltsje. In de straten .van het laatste L dorp ontwikkelde zich een gevecht van ; man tegen man, dat eindigde met een algeheele nederlaag van da Centrale troepen.Tegen den avond bereiklen de Russische ; troepen de Loekovitsja. De doi^en Victo-! roîf, Maidam, Hoetzoeska en Patzikoef be-> zet (ontruimd ?) hebbemde trokken de Centrale troepen ai strijdand terug tôt de Lomnitza. | In den loop van den strijd op 9 Juli ; namen de Russen meer dan 1000 Ooste'.ih l rijk'sche en Duitsche gevangenen en maak-• ten 3 stukken veldgeschut, veel loopgiaaf-mortieren, machinegeweren, en < aa groote i hoeveelheid teehnisch en qorlogsni ateriaai t buit. Het gedrag en da moed der Rus-j sische troepen was buitengewoou, de of-ficieren waren overal vooraan. Alzoo dron-L gan de Russen, als resullaat der 2 dagen . van het offensief ten Wi. van Stanislau, in de Centrale stellingen over een front ' van 20 wersten breed, ter diepte van 4 tôt 10 wea-sten. Aan het overige front ge weer vuur en : vliegeractie. Van het Roemeensche front. PETllOGRAD, 9 Juli. ((V. D.). Op het ■ Roemeensche front berichtte cen Oosten-i l'ijksche overlooper dat aile stations en bjuggen ondermijnd waren voor het geval van terugtocht en dezelfde maatregelen . waren genomen met zware balterijen. Op hetzelfde front verklaardcti Russische soldaten, die uit Oostenrijkscha krijlgs-gevangenschap waren ontsnapt, dat volgens 1 het zeggen der Oostenrijkers hunne stel-" lingen aan het front veel onrust baar-' den, omidat zij1 zich in geval van terug- - tocht genoodzaakt zoudeu zien hun ge-L schut in den -gteek te laten wegens çe- ■ brek aan paarden. Volgens de vgrklarin- - g-a van krrjgsgevangenen, op dit front gem'aakt, kan men constatacren, dat de Igenooten zijn ten Westen van 'an 20 kiiometer en een diepte Drgebroken. — De Russische ten Z- van Halicz geforceerd. — ïcheidene nieuwe dorpen. Zij Dostenrijkers gevangen. — Hun veldkanonnen, veel schans-li verloren de Centralen meer verbrooderingspogingen van den vijaad wederom zullen beginnen. Naar Duitsche krijgsgevangenen op het Zuid-Oostelijk front verklaren, verwachtert de Duitschers een Busssch offensief, om' welke reden zij binnenkort een groot aatw tal zware batterijen vervvachtea. Russische soldaten, die aan Duitsche krijgsgevangenschap waren ontsnapt en on^ ze loopgraven op ditzellxle front wisteni' te bereiken, Arerklaarden achter de Duil» sche troepen goen reserves te hebben op* gemerkt, doch het ternein was geducht von sterkt en voorzien van tien à twaalf rijiaa ijzerdraadversperiingen. Van het ZÎiMelljk front. ROME, 10 Juli (Agf Seî.). Off. In deuï nacht van 8 olpi 9 Juli tracht'.$a de 0. s en-rijkejrs na ean fel bombardement en gebruik ' makeiiide yan een hevigen sîiorm, de Ila-; liaansche stellingea op1 den Vodice aan t-aS vallen. Hun sjornpatro-ui les wer.^ei VeiTiie-tigd door. hejt Italiaans&he vuur dat clka vlordeïing der vers terki n gsaf deel in gen te ljejtte. Ande|re kîeine pogiagen gericht legen dflj Italiaansche slellinge'n aan de boven-CcrdieC yioliel en de klei e Lavazuoi mislukbe'n eveni-' élans. Gisterea was de ariilteriestrijd levein< dige(r ,dan gevvoonlijk aaa de fronten vanf" Treatiuo ea Carnea en bieef bescheiden opl hiQt Julische fronl. Een merkwaardige werk« zaamheid ontwikkèld door Italiaansche veri kentiingsg'roepen en dio der OostenrijkersJ veircolzaakle aan cenige gedeel'ten van hét frent kor!|p! uitwisselingen van geweervuurj lOostie.nïijksohe troerenafdeelingea, die vaa plan waiea de Italiaansche linies op deà( Mon le Vodil (N. Tolmino) le naderen, wejj! dien onmiddellijk teruggeslagen. De strijd in de lacht Een Fransche held. PAB1JS, lOSTuli (Havas.) Da Journal var. mteîdt bijz'Onderheden bc.re"fende dea vvacht< mieioslor Gallois, die zich heeft onder..chcideoi db'Or het bombardement van Esseu. De nieu« wlei held behootrde tôt territoriale troeà plein ea begoa don veldtocht bij het 12d régiment huzaren. Hij werd daaïna naar Mpntauban gezoinden om de jaarklasse 1917 V'OiOfr te bereidin. Inmiddels vroeg hij lier, haaldelijk om vJeger te mogen worden*. K-ot-pieirslager van zijn beroep, en zeer thuis in' mlechanische quaesties, meende hij als vliet gejr goede dien s'en te kunnen bewijzn. Om'-stieeks half November 1915, werd hij naaJ< Dijon gezonden, waar hij! zijn teclmisclicn leerlijd begon. Hij legde een examen as hombardemantsvlieger af ea verbcmden aari eén fnctit-eskader oinderscheidde hij zich dcoï! taliijke naChtelijke bombardementen. Maar zijn ijvelr droing hem, in weerwil van zijn leeftijd, om nog meer te doen. Overdag ging hij op jacht mlelt een geveclitsvli'cgtuig des nachts steeg hij opi oan honderden K.G. prcejctielen op uitgekozen dceleinden ta weayen. De beW'Omdere'nswaarcige a nval < pi Essea vojbracht hij met eea botr.b rdementi-vbegluig van EngeHsch merk. Amerika en de oorlog, De leeningen aan de geallleerdsn. Uit New York wordt gemelc, dat een nieuwe leening aan Frankrijk is toege staan van 100 millioen dollar. Dit brengt het totale bedrag voor Frankrijk op 310 millioen, voor de geallieerden samea op 1303 millioen dollar. Het A m e r i k a a n s c h o léger. WASHINGTON, 10 Juli. (Reuter), Kr&r sidenl Wilson heeft cen pxoclamatie uit,' gevaardigd, waarbij de heele nationale garde van het land van- den 5era Augustus af aan in het Amerikaansche léger op>-genomen en lot den akliovea dienst op" geroepen wordt. De sterkte van het eerste AmerikàaM sche léger bedraagt volgens een officie ize madedaeling 600.000 man. Amerikaansche vliegdienst. WASHINGTON, 9 Juli. (Reuter). Gen» raal Squier eu andena deskùndigen hetw ben voor de militaire commissie uit h^tj Huis van Afgevaardigdcn aangadrongaa op, een spoedige afdoening van het wetsojmW wcsrp betreffen do den aaninaak an 22.615 vliegluigen, kostende 303.000.000 dollars on het besteden van nog 276.000.000 voor vliegpersoneel en munitic. Daniels, de minister van marine, Vi'oef nog 45.000.000 dollars voor den marineî vliegdienst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume