Belgisch dagblad

1020 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 19 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 12 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tq5r786q3v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaarffanar Zoi^llSiLe 19 en MAAl^iDA0.20 DEOEiMUER 1915 IVo. 82 * ^ ABONNEMENTEN. ïer 3 maandea voor Holland 12.50 franco per post. Losse Etummers : Voor Holland 5 cent iroor Buitenland Tlt cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, ¥«tof. A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.30; lleclomea 1—5 regels f 2.50; eïke regel meer I 0.50. London : Dixou House Lloyds Avenue E. 0. NAAR DE VICTORIE. De Centralen staan aian dte Grieksch grens. Servie' is een tweede België ge wcTidien en hetzelfde lot beidrcigt wel licht Monténégro. Te Berlijn, te W een en te Sofia en te Konstantinopel heeft mei de zegevlag geheschen en de straten .verlieht. De Zeppelins, die als dreigen île gedi'ochten over België vlogen, bel ben de verplettering van d(o Serviërs aai de millioenen gevangen Belgen gemeld Is de vreugde groot, toch dringt door âie blijdschap ook onrust. De winterveJdtoeht is aan gang Allea slabbakt. De oorlogvoerende lan-den malten reusachtige toebereidiselen me het oog op het offensief dat de lente vai 1916 historisc-h zal maken. De bondgenooten, die veel tijdi hebbei verloren door gémis aan eenheid en sa-menhang, voorultzicht en organâsatie. kunnen en zullen dien verloren tijdi ras inwinnen. * Onze vijanden koesteren een vermete! plan: de mohamedaansche wereldl van Marôkko tôt Indië, te doen opstaan. Hindioestan en Egypte zijn dus vooi hen een dubbel doel. De opzet is breec en grootsch, doch men denkt aan den hoogmoed en den val van Alexandier er Napoléon, wier gedroomde wereldrijken zijn ineengestort. Is de dag voor Duitschland dan wel go et gekozen als de jbloem van zijn leger ge-sneuveld, verminkt, in 't gasthiiis ligt, als de volksvrouwen van Berlijn, -Leipzig en Dresden „brood of vrede!" ei-schen; als aile teekenen en getuigenissen van onpartijdlige buitenlanders het eens zijn om te zeggen dlat Duitschland, Oos-tenrijk, Turkijé en ook Bulgarije het op den d'uni' niet kunnen volhouden? Het is waar dat het lijdend gedeelte vain een volk in tijd van oorlog niet telt. In Duitschland tellen alleen de officie-l'en, de junkers en pan-germaansche pro-feten. Zij vreezen echter zelf de uitputting dev Duitsche natie, die, hoe vrachtbaar en hoe lalrijk ook, niet eeuwig recruter: voor hare legers kan opbrengen, noeh het noodiige goud om dpn oorlog te ster-ken. Miettemin wiilen die roofvogels de gewesten niet loslaten die zij in hunne klauwen houden geklampt. De redevoering van den kanselier wag daflirom dmidelijk. Een kind kan zijn valsch kaarttpel volgen. Maakt hij nog aan de Duitsche volkskudde niet diets, dat het de aangevallene is; dat de oorlog alleen gevoerd wordt om het rijk te be-Bchermen tegen latere aanrandingeni' En Welken vrede stelt die onderdanige dis-cipel van Treischtke en zijne bende voor, waarvan de Pruisische kroonprins het zienlijk hoofd is? Den vredie, maar den vrede met België, Polen en een àeel van Frankrijk als mark en — zonder woord-speling — tegein latere oorlogen. Duitschland eischt niets meer en niets minder dian de opperheerschappij in de Wereld. Deutschland liber ailes! De Duitschers gewaardigen zich alleen over vrede te spreken op voorwaar-de allen te vertrappelen, de brave neu-tralen induis. België, dat in Mei 1914 bij het bezoek van den koning van Denemarken, den droom en de illusie gekoesterdi h ad, de spil te worden va,n een verbondi der kleine landen in Noord-Europa — het 3 was verre zich in de armen van t - eene of de andlere groote mogendiheid 1 - werpen, — heeft een snel en kordaa , besluit genomen. Het treedt het verdra i van Londen bij. Het doet afstand va zijne papieren neutraliteit, die de heei - von Bethmann-Holhveg — we mogex - niet zeggen als een ondeugdzame schoo i jongen — tôt een balletje geknauwc . heeft om het ons naar het hoofd te we: pen. De Belgischo regeering heeft zoodoend . een einde gemaakt aan een toestand di ■ dubbelzinnig en gevaarlijk voor de he: t stelling van ons land kon worden. t De Rubieon is overschreden. Alea ja< ta est! i Als gelijke van de verbondenen za ■ België voortaan ongest'oord en geru£ steund kunnen handelen. Deze winter wordt thans gebruikt oi aile beschikbare volkskrachten der vij voudige entente te organiseeren. D< Duitschers hebben hunne mobilisatie vo eindigd. In het Oosten moeten zif verse kanonnenvleesch en varkens zoeker De geallieerden mogen echter niet mee dtralen om zich gereed te maken tôt i: de puntjes. Zij zijn sterk genoeg om aile offensief van de Centralen te stui ten, terwijl de noodige toebereidselen g< beuren. De iongste veranderingen in het hoc ger legerbestuur in Frankrijk en in Er geland zullen de gewenschte method der verdeeling van het reuzenwer invoeren. ,,Och! waarom heeft men nie dat begin niet begonnen?" hoor ik z-war kijkers zuchten. Waarom ? Omdat ir: val, overrompeling, aanval vanwege d Duitschers, die zich jaren en jaren i; het geheim gereed maakten om zeker t spelen, iedereen verrast had, tôt zelfsi di diplomaten die de Entente te Berlijn ver tegenwoordigden. c i De superioriteit dier Duitschers lag niet in die hoogere hoedanigheid en deug den van hun leger, maar in hun zwar kanonnen en overvloedige munitie, ais mede in hun spionnagewerk en in d eenheid van directie. Thans hebben wij vier maanden voei ons om ailes in den haak te zetten, or een intiemon sa,menhang tusschen de vei bond en legers in dadien om te zetten. Bij de geaillieerden ontoreekt het noe] aan geld, noch a&n krediet, noch aai manschappen, bezield met den vaster wil: te winnen of te sneven. Rusland brengt een splinternieuw le ger vain 4.000.000 man te been; Enge land beheerscht meer dan ooit de ocea nen en schopt 4.000.000 man uit dej grond. Frankrijk, Italië,- België en Sei vië m.oeten voor niemandi ondierdloen. Wat' geeft het ons dat Koementë en Griekenland door het venster liggen t kijken of neutralen den natten vinger op steken? De Centralen moeten steed£i me Amerika afrekenen, zoo^ls het nu no, blijkt uit het Duitsche geknoei in dis Vereenigde Staten en uit het torpedeerei van de Ancona. Moed en vertrouwen hebben wij in dl toekomst. Duurt de oorlog langer dan men had gehoopt, het zij zoo, wij, Bel gen, moeten de laatsten zijn om daarove te klagen, want het g&at om -ons land onze onafhankelijkheidi en onza toekomst —o— ©£ l'iOEStAMlD Na een dag betrekkelijke rust, is Deschieting van het Westelijk front h< begonnen en in hevigheid toegenome Met goed gevolg werden de Duitse loopgraven in Vlaanderen gebombar deerd. In Champagne zijn verscheide: Duitsche batterijen tôt zwijgen gebracl Ten Noorden van Yperen is de bedr vigheid voortgezet. Twintig bommen zijn door twee Fra: sche vliegers op Metz en het station V£ Salons geworpen. Onze Belgische grenadiers hebben zi< in de duinstreek onderscheiden. De vierde slag aan de Izonso dure hardnekkig voort. Gorz is nog enkel een puighoop, die de Oostenrijkers niet kunnen houden Nog wat inspanning en de Italianen ve: overen die geduchte stelling. Eens Gôi genomen ligt Oostenrijk-Hongarije voc ©en groot deel ontbloot. an het Oostelijk front aan het Dri wialymeer, aan de Ikwa en bij Buczac zyn de Duitsche aanvallen met eeD Ru! eisch succès geeindigd. Zooals te verwachten was hebben à Oostenrijksehe en Bulgaarsche legerbe • richten schromelijk de successen dei Centralen op den Balkan overdreven z°o l8 dit o. m. het geval met de oi Bommmg van den gemaakten oorlogsbu in bervië. Aile buitgemaakte Servisch Kanonnen waren er vernageld. VV at Saloniki betreft, steeds wordei «•oepen ontscheept. Dra zullen de vei bondenen er over 200,000 man beschik Ken. zoodat dit leger in getal en in ai ove"reft strijd'''acllten Y®*1 den vijan i —M» n ■ «mrnl'lilM ■■■.mil—isesa—MI ■HMMRaMOMMi De laatste berichten doen vermoede dat 200,000 Oostenrijkers en Duitsche de Grieksche grens naderen, ten eind de de bondgenooten aan te vallen. Da; :r- wordt beweerd dat de Bulgaren, door i n. verovering van Servisch Macedonië, hu ie ne taak voorloopig als geeindigd b schouwen. ie In Albanie is een Italiaansch expec it. tie korps met geringe verliezen op ze ij- kunnen landen. Italië schijnt vast besloten Oostenri a- te verhinderen van Albanie in een Oo ,n teni'ijksch protectoraat te veranderen. De Oostenrijkers hebben voor doel zi< •h meester te maken van Skoetari via PI va en Gusçinje, om dan naar San" Gi n vanni di Media op te rukken en daa na de Bulgaren in het dal van Matja ai vervoegen. Het is te voorzien dat A banië het tooneel van een nieuwen Ba r- kanoorlog zal worden. z , Italië is gewaarschuwd en zal zich d< ix kaas van zijn brood niet door Oostenri, laten stelen. s Het is ook hoogst waarschijnlijk d; z Griekenland eveneens een slagve i- wordt, ten minste Nieuw Griekenland. De Central^ beweren dat de Enten e geen tweede Kales aan de golf van Si loniki kan maken. Logisch zal de oo log dus op Grieksch gebied wordt overgebracht i- Om te eindigen weze gemeld, dat i 't , Turken in Mesopotamië 2.000 man he e ben verloren. : BELGEN, i schrijft en leest ons Links en Redits. Duitsche invîoeden in de Belgische pers In de Bausselsche pers, die wij alleen le kennen, waren de Duitschers er ook in te gesk-agd va&ten voet te krijgen. D^t was t echter niet het gev.ul in de Via,aiin-sche -g dagbladen, die somimi!3en oubesuisd ais pro-■n gernwansch belusterden. Zoo kennen wij r een fransch blad wâaraan een dutischier i was verbonden, die schrijv^r werd van 1- eene biochuur in pangerm^anschen zin. 1 De m.in werd echter in tijds aigedankt l*- en zocht din een ope^aonderneimng te stiehien. A,an een an der frjhsch blad ie was een duitschgezinde hoog-a mMétiia.ar ie verbonden, wiens kiaideron de duitsch© r- school bezochlen. In dat blad gai de vader vollen teu-3- gel aan zijne bewondeiiag voor Duitschland. Hit ri mut! zich ook op jls waord-1 voei-dèr van de Belgische kalholieken op Quitsche kalno'lieken-dagen, niiueiijk te A.ken. n Een derde fransch blad, waarvan een f- der bestuurders met een ""duitscher is J verwant, ha.d als 6m i nen ce grise, 1- een volbloed Duiitscher, coiresponlent van h den Diisseldorler Anzeiger en va,n t.. de Kôl'nische V e 1 kszei t u ng. In dit :r blad îabrkeerde hij on^er den naam van n Dr. lier man n biieven uit Beilijn. Beloeld i bîad was berucht om zijn dem'igogisch i- anti-militarisme. Het draagt de grootsfce î- schuld dat zijne paitij d.e leer w is toe gedaan en de peisoonlijfce en j^enieeoe i- dienstplieht sinds jaien en jareti niet in t- België bestond. e Toen de oorlog was verklaard ha a die k dui'tscher nog de onbeschaauidiieid het ît redactiebureel te betreden alsol er niets t- gebeuid wa,s. Die pa.ler Joseph die stel'-t- Kg de fllaats van een gi>eden Uelg jn-e nam, weid aan de deur gejast. Hij tiam P wiaak door huiszoekingen in het blid e te doen bevelen en dit on der ,a,ileriei e voorvvendsels. De kerel werd b loond met •- eene piaats aan hiet reptken oite press-bureau, w&ar hij zijne kornuL'.en in de sehoduw &:eide door zijn schuinibekkenden haa,t jegens zijn aangenomea vaderktnd. ® Te Vredeskarnavaf e In afwachting dat wy den automobiel-Barnum Ford, tien koniDg der réclamé, op r een olifant van Hagenbeck door do straten n der residentie zien trekken o;n er den Duit- > schen viede te verkoudi.eu, doet eeu Oosceu-rijksehe pacifiste ook eeu touruee. Meviouw h Scbwitnnier, Ro/.siska o . u te dieuen, uie we q in dtn Diertutuin alhier hebben leeren kennen, i zal den kotidi-en yankee te^e oet gaa:i te Oliristiauia en met bein naar Si ockholm reize^ i- om langs Kopenbagen naar Hage te kouaeu. !- Uaar die Oo^tcniijkscbe zwemster in het r lazuur 'van het vredesideaal, vau Hoilaud met i eldeis kan j^eraken, zal de vredescircus hier o jgesiageu wor eu, waar wij het spektakei in gezegden Diercntuiu zu ien ku uen Oîjwonen Aan te stippen Uat de motlen reeUs : bocii I e bocli 1 roepen op de kluclitige apostels vau i- uen Duitscheu „weietJvre .e':. J Een pas oor-franc-tireur in Oostenrijk. > Priester Wet erlé schrijft in Le Petit u Parisien van 14 December, dat de Htrassburger Post vau 21 Octooei e 1915 inefdt: pastoor ilosp van SeLraiu, Tirol, is door het milnaire kruis van Ooatenryk vereeid voor uiistekende wapenieitea voor r i:eh vij nd. „Eu die wapenteiteu? Pastoor i, Hosp is een wouder sciiutter, die vao de gevaarhjkste sie liugen meei dan een „Aipmo heeft neeigeveld W ie weet o£ die franc-tireur geen band van het Roode Kruis diaagtl Wat zoudeu , de Duitschers zeggen, moes eu de Iianaaasciie s soldaten het doip ISelliaiu in brand steken j de inwoners fu-iïeeien o; sciio leeieu ais de r Du.tsciiers in Beigië beijben gedaau V Eeus e te uieer worden de L)uic.-chers op Ueeterdaad van valschbeid en leugen betrapt Thans vlechten zij kronen voor hunne eigen francs-tireurs en pastoor Hosp wordt gedeeo-[_ reerd. Waarheid hier, dwaling ^luder Freiher von Bissing over België. k De lieer Landau er, de coriespondeut van „Az Est" had te Biussel een onderhoud met den gou ver neur - généra ai, Freiiterr Von b Bissing, die hein meedeclae, dat de go-wone toest an den in Beigië langz,i mer band i- terugkeeren. De gouveineUT-genaraal bo-■- bchouwde het aïs zijn voornaamste taak e om de verlceerswegen te herstelien er. de werkjoosheid op te heffen. Nu verdicenen vole Bellgen hun brood in Duilschland. Vele (?) Belgische staatsanibtenaren zijn n in hun betrekking gebieven en de rocht-i spiaok wordt door Bellgischff rechlers gevoerd. (Zoo?) De taalqnaes'ie eischte aile t aandacht (natuurLijk oan verdeeidlietd on-J der de Belgen te zaaien). Ten siotto vro©g "de correspondent of Duitschland Belgia e slechits bezet z»u houden of wilde in- - lijven. De g o u verne ur - generaal aidvvoo.ra- - de : met betrekking tôt deze vraag dui-i ken er vele wenschen op welké echter voorloopig niet anders zijn dan even zou-e vele wenschen. De quaestâie, behoort tôt i- het machtsgebied v,an den rijkskanselder en hoe hij over, de zaak denkt hlijkt uit zijn laats-te mie. (De geheele of ' gedeelitelgike annexatie). Lijfct het u nie^ wiaarde lez.er, dat von Biissing v.ader zoo sprAakzaan» om het beheer van den iandvoogd op te hemelen en dien keiizer, Potemkinschio • dorpen te toonen? VOOR OENKENDE MENSCHEN II. Waartoe dient de school, indien w< zelf ons met de opvoeding onzer kinde ren moeten inlaten ? zal me wellicht me nig lezer vragen. ' Het antwoord hierop werd me dezer morgen gegeven door een vader, die nu om eene plaats voor zijn tienjarigen zoon in mijne school kwam vragen. ,,'k He! nie zelf reeds geruimen tijd met hem be zig gehouden, Meneer", zei me de bravt man, ,,m aar dat gaat toch niet G e m o e t d a a r b ij z o il d e r v o o i geschikt zijn". We mogen dus zeggen dat de school dient om te ver-richten, wat bij de ouders niet gaat, omdat ze er niet bijzonder voor geschikl zijn; in andere woorden, omdat mec van hen niet ma g vergen dat zij in de middelen thuis zijn om hunne kinderen zulke vakken en zulke gewoonten te leeren. die eene bijzondere opleiding vergen, wil men ze aanwenden tôt de goe-de opvoeding. De uitleg zal u wellicht héél inge -wikkeld voorkomen, en daarom zal ik er wat verder op ingaan. De kinderen moeten opgevoed woi'der in hun 1 i c h a a m, in hun h a r t, en in hun g e e s t. De twee eerste punten éijn bijna uitsluitend voor rekening van de^ ouders, die te zorgen hebben dat hei lichaam hunher kinderen àl het noodige verwerft om te kunnen opgroeien, die door hun goed voorbeeld en door wijzc wenken het gevoelsleven hunuer kleinen •moeten ontwikkelen. Ook in de opvoeding van den geest, van het verstand, hebben ze een roi te vervullen, doch op elk dier gebieden ingaan zou me voor 't oogenblik tever voeren. Wat echter niet vôrplichtend kàn gemaakt worden voor de ouders, is de ont-; wikkeling van den kindergeestî in dier ! voege, dat elk geslacht voordeel trekt uit wat de vorige geslachten gedaeht, geschreven of gezegd hebben. Want dai brengt ons tôt eene bepaalde v a k s t u-d i e, waartoe iedereen îflet geroepen is, noch kan worden, en die noodzaltelijk door v a k 1 i e d e n moet aangevat wo c-dep Die vakstudie omvat in zijne voornaamste trekken den vooruitgang der opvoedkundige gedachten. De stelselmati-ge aanpassing van de beste dier gedachten op de tegenwoordige oinstandighe -den, de keus der kennis, die iedereen van noodo heeft in het leven, de middelen om elke kennis in het bijzonder in den geest van het kind te doen door-dringen.Die heel beknopte opsomming alleen zal iedereen klaar doen inzien iioe on-mogelijk het voor de algemeenheid der ouders is, zich dit ailes eigen te maken, om zich met vrucht aan de opvoeding hunner kinderen te kunnen wijden. Het is daarom ook dat er ,,opvoedkun-digen" zijn, evenals ,,geneeskundigen", ,,rech!skundigen", enz., dus mannen die eeno bijzondere studie van het vak gemaakt hebben, waarin ze ,,kundig" verklaard zijn. Doch, kijk eens even hier. Ieder van ns heeft allerhande begrippen van ge-.iondheidsleer opgedaan, niet waar? Zou-den we daai- nu mogen uit besluiten dal we geen ,,geneeskundigen" van doen hebben, of dat we, vermits er nu eenmaal geneeskundigen zijn, geene gezondheids-leer moeten opdoen en niet voor onze gezondheid zorgen ? 't Ware dwaas zulks te beweren, even dwaas als indien we zouden meenen dat we geene ,,rechts-kundigen" van doen hebben omdat we zelf wel weten wat recht en wat onrecht is — in de meeste gevallen toch —; of dat we niet 'noodig hebben het ,,recht" van het ,,onrecht". te kunnen onderscheiden, vermits er -nu eenmaal ,,rechtskundigen" zijn. Nochtans zijn er heel veel menschen, die ovea-tuigd zijn het bij het rechto eind te hebben, wanneer zij met den grootsten ernst verzelceren dat de ,,opvoeding" hen niet aangaat, dat zulks het bijzonder gebied der school, der ,,opvoedkundigen" is. 't Is inderdaad zoo, in de moeiiijke gevallen aithans ; eveneens als we in i moeiiijke gevallen den doctor of den ad-vokaat raadplegen. Maar dat wil niet zeggen dat we er oas niets van aan te trekken hebben, noch van het eene, noch van het andere. ,,Iedere kranier staat voor zijn berd", I zegt men in Vlaanderen. Ieder huisva-I der, iedere huismoeder, staan in voor | hunne kinderen, en zouden in de onder-scheidene deelen moeten weten wat ze te doen hebben om van die kleinen de-gelijko menschen te vormen." En omdat dit in het algemeen niet mogelijk is, ook ; omdat ze niet steeds geheel en al ge-j schikt zijn om die vorming, de juist op-I gepaste wijze, te verwezenlijken, konien ! de ,,kundigen" in het volk, de opvoed-' kundigen, d.i. de school, ben ter ■ hulp om met gezamenlijke pogin-1 gen dit groote werk aan te vatten en te voltrelcken. Maar wonder is het, dat in deze bijzondere vraagstukken de ouders zoo bitter weinig den raad der kundigen m-roepen... en 'ze, integendeel, heel dikwijls van den weg brengen... „ Daarovar echter later. EDWARD PEETERS. avenue iii. v. Ken Duitsch offensief naar Kales. 5 ,Vc]gens een medicdeeling in de D.ail^ ■ C'hroniele", heeft een Duitsch dcs.Qrteuï^ ' diio bij het Sas in de loopgraven dejj verbondenen texecMf kwam, verteid, hoe > pj'ins Albert voai Wurtemberg aan de '■ Duitsche troepen, dde bij den IJzer staanL een proclamatie heeft gericht, waarin hij 1 weMra een gjooien aanval voorspelt eu • de manschappen oproept, hun best tet ; doen, de 'lliuiâe der geallieerden te ver^ breken. Het doel zou zijn, thjns eindel^K • Kales te bereâken. , t Hier vol'git de tekst _der, proclamatie —i de zij echt ? — * , j „Gij zult wekUa een schok moete^ verduron, tvaarvooa' gij allen uwe enep.*-g'Lo zutt moeten veseenigen teneinde den! vijand een besliissenden slag toe te brengen, die u een weg zal cçpenen naar de kust en dan naar de ovexwinning. Bm< nen eemge dagen zal uw keizerlijke inees-ter zich in uw midden bevinden cent u tôt nieuAve triomphen -aan te spoiren. Bewijst hem uwe aanhankelijkhetd en uwen vasten wil1 d© vijanden van het viderfeaid te verpletteren, zoodat, dooffl Gods. genade, onze wapenen den w&reld, vooitdurenden vrede kunnen brengen e*ï de dahkba,arheid der toekomstige geslach-i ten van allen naitiën vervverven." i Den laatsten tijd was het op do spoo£< iijnen bij Keulen bijzonder druk geweestt i veitelden de werklieden. Volgens huu aeg-gen, passeerden er vaak dagelijks 60 Jangei tieinen met tfoepen en oorl!ogsniateriaalt Ij-es-lemid voor het Westelijk front. Zooals blijkt, werd er ook nu weor flsiik! gesnoefd over het „groote offensief' en( de / „doorbr.aak, die nog voor 2vicuwjaan| zou plaats hebben". Welke waatde echler aan dde priâtjes te hechten v aï weet men nu wel. Een nieuwe poging dus van de Duit-. schens oan zkh van Kales meester te maken? Zeker is, dat de geruchten reeds liang van groo'te Duitsche troepenverpliaat* si'ngen naar het Westen spreken. De lang-durige verh.eking van de postverbhidin-gen met Zuid-Duitschland, — met ondeï-bxeking van enkele diagen duurt di1? vei» breking nu reeds van 23 November, —s -geelt aan die geruchten zekei-en grond, terwijl1 ook de bijna totale stilstmd van do operaties op. .heit Ooistelijk o^logster:^ rein, die gelegenheid geett tôt h,et ont-ti'ckken van groote ttoepenmaehten, er, giï)otere waa,rsehijnlijkheid aan verleent. Echter blijven de kansen op verrassina niet buitengesloten, en is een offensief juist op een heel ander front dan de loopende geruchten aanwijzen, niet onwaar-schijnlijk, meent De Maasbode. De „Temps" die de w a a:rsch ij ni ijk*heid hiervan bespreekt, 'wijst op de groote con-ceatialie van troepen in het westen, die gemakkelijk uitvoerbair is met het oog op de s.Siil)stand op het oostelijk front. " De miditaire medewerker van de „Temps."' achit een nieuw Duitsch offensief aanj -het westelijk front niet onwaarsch^nlijk. De voorbereiddingen, die door den Duit-schen geneiaden staf worden gemaakt, diagen een uitgehreâd karakter. „Wij zijn' echiter bereid de vijanden te ontvangen", verklaart genoemd biad. Een gisesi werk. Welke onzer landgenooten zouden-wil-» len medewerken aan een werk dat vôôr allen van het grootste nut i8 ? De vluch-telingen- en intei'neeringskampen bevat-ten duizenden iieden, welke van al de door den oorlog beproefde » Belgen stel-lig een zeer betreurenswaardig lot hebben ; beroofd van hunne vrijheid, ver-i wijderd van hun vader land, verslijten zi| | een langen tijd in groote ledigheid, hun-! nen geest verstompend en zich aan re-geimatig werk ontwennend. Woorden van | verheffing en troost of aanmoediging, I zouden hun wat licht en kracht brengen, al worden zij dan niet uitgesproken door diegenen welke door hun beroep aange-wezen zijn om als redenaars op te tre-den. El* is dikwijls over geklaagd dat de ontwikkelde Belgen hunne minder be-gunstigde broeders aan hun droevig loti overlaten, en de Nederlandsche bestuurders der kampen hebben hun oordeel hier over niet onder stoelen en banken gestoken. Wij maken dus eenen warmen oproep aan onze landgenooten, Vlamingen of Walen, die hiervoor in aanmerking ko-men, om zich tôt de regeeringscommis-sarissen der vluchtelingen.kampen vau Ede, Uden, Gouda, Nunspeet en Bergen-op-Zoom en de interneeringskampen van Harderwijk en Zeist te wenden, om toe-i spraken te houden over het zij welk onderwerp. - • Wij rekenen dat deze oproep niet onbe-antwoord zal blijven. Zij, die zich met ingang van 1 Jan. a.s. als kwartaal-lezer op ons blad abonneeren, ontvangen de nog verscliiinende nnmmera gratis.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume