Belgisch dagblad

2507 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/251fj2b46v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZAT ERDAG S ost ZOIVDAG- 3 jiSJk^TVÉÏ IOIB. ^o. "143. abonnembnten. Per 3 maandea voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland B cent. Voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. Telefoon Red. en Àdmin. 7433, BELGISCH DAGBLAD VersGhêJneitd te 's-Gra&enhage, gBkesa wser&diag te 12 ure snisidag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVESTENTIEN. f Van 1—5 regels f 1.50; olko regel ineer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dizon Houss Llojdj Avenue E C. - Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De moreele grootheid van België. y " i In den laatstea tijd wordt, voomamelijk fan Duitsche zijde, herhaaldelijk gesprolcen over vrede, en in de jongste rede van den Rijkskanselier ia er ook sprake geweest van : het lot van België. ' Zooals eenieder wel dadelijk begrijpen geldt het hier niet zoozeer de belangen der Belgen te beBartigen, dan wel, door een Bchijnba«r toegeven 3an ëén.der voorwaarden, dio de Entente gesteld heeft, zekeren invloed ttit te oeîeasn ten gunate van den dooi Duitschland zoozeer verlangden vrede. Kan er één oogenblik sprake zijn van be-langstelling van de Duitschers voor de Belgen, na al hetgeen zij gedaan bebben om dil moedig en dapper volkje te vernietigen, t< torgen, uit te roeien? Het bericlit valt Samen met den vred< met Rusland ; Duitschland meent dat he oogenblik gekomen ia om te zeggen: Ik bei overwinnaar, ik zou kunnen eischen dat L naar mijno pijpen danst, en toch doe ik he niet ter willo van do menschelijkheid. Doch past dezo hanclelwijze aan een volk dat in barbaarschheid nog ongeëvenaard is ' Het militair succès, dat het in Ruslanc verkregen heeft, kan toch slechts in zee: geringe mate zijn uithoudicgavermogen heb ben versterkt. De Duitschers hopen weliswaai ait Rusland mondvoorraad te verkrijgen ; d( blokkade, waarin zij tôt eu toe leefden sederl het uit'oreken van den oorlog, is op de Oostelijke grcna opgeheven, maar kunnen zi zooveel -van Rusland dan verwachten ? Ware de toestand in Rusland normaal dan zoude niet a'ieen hun militair succès vai beteekenis wezen, maar ook op oeconomiscl gebit d zou de overwinning groot zijn. Nu echter staan zij voor een Augiasata> waar zij, alvorens cenig voordeel te kunnei trekken van den vrede, eerst moetenafwach ten dat de binnenlandsclic toestand weei eonigszins normaal wordt, en intusschen moe ten zij, voor h un no eigen -zelcerheid, eei gedeelte van hun leger afzonderen op eei (jebied dat verre van het bedreigdo Weste ijke front ligt. Door dezen vrede wordt de toestand v„oj de Entente hoegenaamd niet gewijzigd ; reedi lang was Rusland voor haar geen aotie bondgenoot maer, daar het dit, tengevolg< yan den binnenlandschen toestand, niet koi tiiu- De Entente nu wil niet opgeven; de strijc «al uitgevochten worden, en België zal voo tte zooveelste maal in de geschiedenia he llagveld worden van Europa, het slagveld Waarop do bloedigste en geweldigste aile oorlogen zal worden beslecht. Do ellende, die hierdoor voor België za onstaan, is niet te overzien; bange dage; wachten het arme volk nog, dat reeds zo îwçiar geteisterd is Moedig echter zal het zijn leed weten t dragée, in het onwrikbaar vortrouwea da het eindelijk verlost zal worden van den ovej Weldiger, die zich, door zij a optreden, zoozee gehaat heeft gemaakt. En de grootheid, waarmede de bevolkinj aijn leed heeft gedragen, waarmede het ail Teraederingen, tergingen en wreodheden heef weten te boven te komen uit vaderlandsliefdc r- ! DE TOESTAND ' Onze minisler van buîl? i^ao Isehe zakei faccft nogmaals met nad'rnk vcrklaard wa BelgUi's voorwaarden. zijn. We nernoa ii.it ncr geen appfrlea voor ci trooiiea aari. ?i Rirçland is .vrai; men zegt een heele jan iboel. Japan maakt zich dan ook gieree< . oni, tusaclven le koinen. Het kâii niet an , ders daar de Oostenrijkscho en Duitschj gevangenen in Sibetrië gewâpend wordeo ôn du- Japan en China knnçen bedueigen Ook- China zou mobilieeoren. ' Aldus breidt de oorlog zich ook in Noord Azid uii. î >. Tusschen Oostenrijk en Duitschland ."Wordt de wrijjving grootor en grooter te: ijyille van het Eussiseh graap. Ds burgerocester van \Veenen heeft cy . aiith gezegd: ..Onze hoop ia gevestigd oj den Broodvredc met de Oekraine, j'i Ce We«nschc hevolking wordt veroatru»-td3cr hot feit, dat Dnitschc! troiepen ia de ^DeSraine oprukken om zich de levûnsmidde '.Vocrraden te veirze&eren. Daar de Oosten Lti^-Hongaarsche minister-pre^ident ver «laard heefi-, dat da 0 ;stenriifcsehe troeper Met aaa den opmargch in de Oeinine zul i deelnemon, vragen wij weiks maalregeler de 0o"4eniijfe'chc regeering genomen heef $pï hél :ona tœkomciido doel van den, ex Rort nit de Oekraine le vorzekeren." ^ Cie dreigendte taal îs. op, de Ballplatz be ?"Fcn geweest. Baarim rukt een Oosten p.^.eh leger in Cokrainfe >rp om aan de Wigchcrs het bclo fde graan ie b'&twisten ^ le Peirograd rablijft thang geen. onke' p^ant der geallicerdcn meer. Dit is vcel "'^eekenend. Jongéfolga van Bulgarijo's ei:ch de Roe !iC-af 1 havoa' Éons'.aiiza te bezetten' 'jeten d® onderhandelingen der Centrale^ ' j'" Roeroenië niet op. ■;.ntbij weten do Roèmcnen dat de Eri fvoiemenië niet wil verlaîen doch steriw ■e hvilp heèft toegozegd. Tiichlieln .omtrent h^t aanvaarden vai rot clken prij.^ mitaen alleOj grond ^Vr-noni ]0opt ze!f^ het gerucht dat d» niTôflÇgen recdg officieel ziju alge , | o', W^slolijik on' Italiaaasche fron 'h'ï n op groc'.te sohaal. ^ uit gehcchtheid aan zijn land, verdientdebe-wondering van allen. Tegenover dit bewijs van heldhaftigheid zien wij een machtigen buur, een beseherm-heer, die zijnen beschermling den oorlog ver-klaart; hij, die de onschendbaarhe^d van dit volk had gewaarborgd, en die op moest komen indien een ander hier aangetast had! Toen moesten de soldaten van dit kleine land den strijd aanbinden tegen een over-machtigen vijand ; zij moesten het leven laten om de plicht te vervullen, die hun ltlein • doch fier land op zich had genomen. Dit is het Belgische volk echter duur te staan ge« i komen; immers, daar de Duitscher zijn plicht i varzaakte, waarom dan toch zou de k 1 e i c e Belg zijn plicht vervullen? En de burgerbe-' volking zou deze misdaad ontgelden; met ; weergalooze wreedheid werd zij behandeld, i systematisch ging men te werk omhetgroot-f ste leed, de grootste ellende te stichten 1 Al-; les is gedaan om dit volk, zoo eonsgezind, in de bange uren tôt verdeeldheid te bren-, gen; men trachtte de oudo veete over de ' taalkwesties weder aan te wakkeren, maar l men vond er eleohta eenige veege mannen, " die uit winstbejag met den overvveld ger medegingen. en lier sloeg de bevolking al e ' voorstellen àf, wel wetende, dat het van den 1 bezetter niet goeds kon verwachten. ; En, niettegenstaande straffen, vervolgingen en andere uitvindingen van den bezetter om het volk te kastijden, bleef en blijft het Belgische volk eensgezind en getrouw aan z\jn i koning en aan zijn regeering. 1 Gelijk de Belgische soldaten aan het front, L geeft de bevolking in het bezette gebied een dooralaand bewijs van eer- en plichtsgevoel, i en van eene heldhaftigheid tegen welkeniets L bestand is. Zeer zeker verlangt z\j naar vrede, maar : naar geen vrede, waardoor België in zijn eer ' gekrenkt wordt 1 Geen vrede, waardoor zij, 1 die het in de uren des gevaars ter zijde ston-1 den, worden benadeeld ! De Belg zal dan ook zijn plicht vervullen tôt het einde, èn om het bloed zijner broe-' deren, èn om hot leed te wreken, dat zijne l bevolking ia aangedaan. - Hij zal het doen, omdat hij verknocht is 1 aan zijn koning, die hem steeds het voorbeeld 1 heeft gegeven van trouwe plichtsbetrachtingl In de basluitori van r.'îjnA raa««htige bondfije-nooten, zal België natuurlijk geen doorslaan-p den invloed kunnen hebben, maar daar men ' hem zijne onafhankelijkheid heeft beloofd, is f dit voldoende. > l* Het ia den Belg voldoende te weten, dat de geheele wereld de Belgen beschouwt als ^ een dapper en edel volk, dat zyne veiplioh-1 tingen nauwgezet beeit nagekomen, ten koste 3 van de grootste opofferingen. En, lioe de strijd ook moge eindigen, mo- 0 reel zal de Belg steeds hooger staan dan zij, ^ die eer en plicht als nationale daugden ver- kondigden en bezongen en die, bij de eerste r do besto gelegenheid, deze deugden verloo- chenden en hunne snoode handelwijze traolit- ï ten te verontschnldigen door de leuze „Het 3 doel heiligt de middelen F' t !> H, le Cocq d'Armandvilte. Het Vaticaan en de verkiaring van den rijkskanseJier. t Toen de H. Stoel in Augustus zijne uo-ta liet versehijnen hebben we hier haar • onomwonden )>eoordeeld en bezwaren van Belgische zijde laten kennen. in het Vati- - kaan lieeït men thans ook aile illusies ver- 1 loren. Dit biijkt uit een artikel van de ,,Os- - ser\ratore Romano", ooderteekend <aet de 3 initialen van den hoofdredacteur, waarin i het meest ten aanzien van de rede van . graaî Hertling. Allei'eerst wordt het vol-gende op'ganerkt : De kanselier zegt, dat Duitschland er niet aan denkt België te behoudem, maar het zou veel beter geweest zijiï als de kan-r seiier gezegd had, dat Duitschland bercld is België's volkomen poiitie'.ie, miiuane - en econo-mische onaFnankeliikheid te her-» st'ellen, juist zooals de Paras in zijn oproep van 1 Aug. 1917 zeide. De ..Osservato -i re" maakt er den kanselier een verwijt ' van, dat hij er met over gewproken heéît, ■ do door België geledcn sehade to vergoe- • den. Ver der meent de „Osservatove"', dat reehtstreeksche onderhandelingon tussob-eflU • Duitschland en België onmogelijk zijn en ■ dat er de staten aan deel un o et en nconen, ; die Belgis'a neutraliteit hebben gegaran: deetrd. Ten slotte verklaart de ,,Os&ervators'' ■ niet te begrijpen welke waatboTsen ' Duitschland zou kunnen ci son eu, dit Bel-' gië geen voorwarp van v^anle'ijke ; naties zal woirden, TOoropgesteîd, dat Bel-1 giô zijn onafhankelijkheid ten voile uioet herkrijgen. Dit comm,entaar heeft in ^olîtieke krin-gen groolen indruk gpmaakt, We zijn gelukkig, vast te steilen dat da 1 olie boven is gekomen. Steek Hertlingi, Michaelia en Bethraxnn ^ in den zelfden zak, m«n zal altîjd eqn pangermanist boven sohudd^n. k UITBREIDÎNG VAN DE CONTROLE i IN BELGIÈ. ' _ Bij besluit van don gonveirn|elU(i.''ig'>nier.3ii.L ; m België, gedag;teeko'tid 23 Ja».u.an. 191à, j t ^ijin de Belgen in 1901 g*yb!ofrejni nji aiwi- ! trole onderworpem . " i Belgische betooging ter eere van het bezotte land, in de ruime zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage, opWoensdag13 R/!aart te 8 ure 's avonds. Aile correspondentie en al!e mede-deelingen betreftende de Belgische manifestatie worden door het Comité van de Belgische Dagbladpers ver-wacht : 126 Prinsegraeht, Oen Haag. De betooging neemit een reusachtige ui'lbreiding. Uit aile hoeken van Nederland komen bijtredingen en aanmoedi -gingen toe. Wie zich plajatsen wil reserveeren, w'ende zich direkt Papesiraat 5, Den Haàg. Wij raden d.t onze iezers te doen daar de toeloop oa.zaglijk zal zijn. De Belgische minister van Buitenlandsche Zaken over de rede van Von Hertling. De Belgische minister van builiQjiliand-sche zaken, ondervraagd omtreut zij.ne moening nopens de l'cdc van den rijlts-liansalier von Hertling, verklaard© het m>1-gende : De opvatting der Belgische regeering is beikiend en bleet steeds dezeifdie. Zij maak-te deze nog onlangs ienbaar in haar antwoord aan dein Ileiligen Stoel op 22 Dec. l.i. De Belgische regeering legde te dier gelegenheid de volgende verklanng af : De Jnschiandbiaarheid van het grond-gebied, zoo van de 'kolonies als van het moederland, de onvoorwaardeiijlke en oin-bepeikte onathankelijkheid, de sohadever-goeding voor de geleden sobade en waan borgen tegen herhaling van den aanval van 1914: dit zijn de onrrusinre voot-waarden van ©an vo>or België reehtvaar-digen vrede. De Belgische regeering heeU reeds har-JiaaldelijKc verklaard, dat zij enkel bespre-kingen nopens den vrede kan aaiiknoopen l'ji varslaiitlliouùiajj mot die vvaa.rhor-gend-e mogendhed©n der atiaiiiank'j.J ijkheid, die hunne veipliohtingen fcegenover België tromw nageieefd hebben. Senators Colleaux en Legros. Er was oats deze r mede^'ocieeld, liait de sotiaiistifsclie provinciale rfemaitor Oollenux, die Luik bewoo ut en er zich met de bevoorrading bezig hioid, .door de Duitschtra waa aaogehoiwen en tôt den kogel was verweztm. In zijn gezélaehap bevondi zich een ander socialistiscli eena-tor, Legroô (?). Wij hebben gezwegen, d'o^ii nu k'ZMi wij in ,,Het Volk" het vodglopd bericlit : Op Troei&tra's verzeek aan Seheidemann om bij de Duitsche regeering aan te drin-gtein op giratie vcor de twee soeia«l-de-mecratische Belgische Senaatsleden Colleaux en Legros, ontving liiy v-ac dteaeo het volgtande te-iegrani : „Teiieg'i'am tenevena verzoek tôt ondei'-steuning dadeVgk aan vice-kamselier von Payer oivci-haindigid'. De zactk stait er goed voor". De Belgische verminkten. In de ,,Belgische: Gébrekkclijke" van ln Nov. laatst neemt ecoi medewerker de bedieningen in oogenschouw, die ,na den oorlog, aan de verminkten zeuden kunnoii vaoï'belioiuiden vvtU'den. ,.Velen dier verminklen," zegt s'eller, „zul-len hun oud bedrijf n'g uit .jeten en na den oorlog. De andaren kunnen gemakkelijk werkstellig gemaakt worden, donr de regeering, de pr'^incie, de1 gemeenlen cf andere epenbare besiuren. ,,Een verminkie .onderwij .rcr, 3j,v., die zijn vroeger ambt niet meer kan ibekieedeii, zou gemakkelijk kunnen amges'eld worden als seoretaris van den prefefit der Koninklijk© A Iheneums ci zelfe- van de gemeente. Die r.iannen met wat ontwikkiejing passen neei gîOtd alà ontvaager van gemeente-, Jcerk-en ajinhesturcn. Het licht positje van brie-von- oî depechendrager vooral' in do pte-den is gansdi geschikt vcor verminkten die tog goed op do heenen s'aan. België hevat omirent een 3000 gc m een ten, waar-va:n de drie vierden ©en veldwacihler nn.o-dig hebben. Indien die bedi nifig blijît wat ze' valoir den oorlog was (pakjes dra.gen en ibcodGohaiipen doen voor den hurgemeesiler), dan mag ze lieel goed ien hâte komen aan de slachiofferà van den oorlog. iWJij1 icun-nen aog gpreken over het post je van deur-wasider op giadhuizen, stehoien1, hankeni, prï-viiieiegehcuwen, mini^ieries. muséums, ka-inerâ "van volk^Vei cgenwoordilgers ©n se-•i>3totg. îWdein' komen die1 plaahen1 eerst en Ve oral ifcoe?" Naltuurlijlk aan de vermink'en van' den : odog. Belgen, steunt het werk Home voor Oorfogsweezen Oude Weg78b Den Haaq. Legerberichten der Entente. Japan's interventie. De geallieerde gezanîen heb Oostenrijkers rukken op in handeîingen met Roemenië Vaticaan keurt Hertling's ve CTSaKBEOC V34 àet Wesieiijk front. Het Engeisohe legerbericht. LONUEN, 1 Maar t. (Reuter.) Officieel. Avondbericht : De Portugeesche tro©-pen hebben na patroeljebolsingeaï enkele gevangenen ingeieverd. Behalve geducht vuur van den vijand op verschitlende pun-ten tusschen Ribeconrt tort Z.W. van Ka-meriii? en de Scaorpe heeft zich vaadaag niel's bizonders voorgedaan. In Fobruari hebben de Britten 312 gevangenen gemaakt, o-w. 16 olficieren, en 20 machinegeweren benevens één vlaniwer-per beinachtigd. LONDEN, 1 Maaxt. (H. N. DraadioosJ. Troeipen uit Stalford en Ches'fiire hebben met succès ia den afgeioopen naoht een aanval gedaan ten N. van den spoorweg Yperen-Staden, waarbij zij oen g.ë&&r aaatal gevangenen gemaakt hebben. Bedrijvigheid der wederzijdsche artillerie gediureinde de nac'ht bij la Vaoquerie en teia 0. van Yperen. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 1 Maart. Officieel avondbericht. In den loop van den dag is de ge-s chut strijd tôt nog al groote levendigheid aangewakkerd. ln de'streek ten N. enN. W. van Reims zoomede in Champagne, vooral in de streek der berg.en, in de rich-ting van Tahnre, en aan beide kanten van de Snifpe ten Z.W. van de Butte du Mes-nil zijn de Duitschers na door Fransche tegeinaanvallen verdlreven te zijn van de punten, tôt waar ze vanochtend waren doorgearongen, tôt den aanval met vey-:che strijdkracMen teruggekoimen. Na tai van nuttelooze pogingen, die hun op zwa-re verliezen te staan kv/aanen, zijn ze crin geelaagd opnieuw voet te krijgen in oen stuk van de stellingen, die de T"ran-schen 13 Febr. hadden vermeesterd. Op den rechteroever van de Maas en in Woevre bombardeerden de Duitschers de eerste Unies van de Franscherr op het front Beaumont-bois le Chaume verwoed, evènals dat bij Seicneprey, waar een for-sche aanval der Duitschers werd afgesla-gen, waarbij den Franschen eenige gevangenen in handen kwainen. Op twee der punten, in den loop van den al'geloopen nacht en vandaag door de Duitschers aangevallen, zijn de Duitsche Iroepen, bizonderlijk met overvallen belast, op afdeelingen Amerikaansche infanterie gestuit. De bo-ndgenooten van de entente hebben overaT hun hnie ongeschonden ge-handhaafd, den aanvaller gevoelige verliezen tiogebracht en hem op elk dier punten gevangenen aigenomen. PARUS, 1 Maart. (H. N. Draadloos.) In de streek ten 0. van Charynon hebben do Duitschers tegen acht uur 's avonds na •een levendig bombardement een aanval ge-daaji met twee kolormes op de Fransche Unies. Een lievig handgemeen heeft zich ontwikkeld, dat ten voordeele van de Franschen is geëindigd. De^vijand is met zware verliezen teruggeslagen. Gevangenen zHn in handen der Franschen geble-ven.Een andere aanval op de kleine Fransche posten tan Z.O. van Corbény heeft evenmin succès g eh ad. Gedurende den nacht is de wederzijdsche artilteriebedrij-vigheid levendig geblevera in de geheele streek van Craonne, tusschen de Miette en Aisle en in den sector van Reims. Het burgerziekenhuis te Reims is stelselmatig gebomhardeerd en in brand geschoten. In de Champagne is de nacht eveneenis gekenmierkt do*or seriez boimbardementen op do 4erste Fransche iinies, voiornamelijlk in de streek van de lieuvels-, aajn beide zijde van de Suippe en den Butte van MessQ.il. Vanmorgen heeft de vijand een hevrigen aanval gedaan oip de Nieuwe Fransche stellingen ten Z.W. van den Butte van Mesnil. Hij werd afgesjagen door het Fransche vuur behalve op één punt, waar de Duitschers voct hebben gevat in de do vooruitgeschoi-ven loopgraafgede. Ken. .Wamemeheure is, cm krachtige, vijandelijVe aanval velkoinein inislukt. In Argonne patrouille-ontm-cetingen. De Fransche liebben gevangenen gemaakt In îWbevre levendige artilleriehedrijVigheid tegen liet einde van den nacht in de gec-toren van Régnérville en Remenouville. % 20 Feibruari heeft een Franscih vlieg-tuigoskader een fotoigrafische verkenningsi. tocht gedaan tôt aan Mariënhurg, meer dan 80 K.5l. achter de Duits-che linies. - , i Van liet ZaMelijk front. Het Itahaansche legerbericht. ROME, 1 Maart. (Stefani.) Officieel: Aan weerskanten van de Brenta ia het gesobtitvuur des vijands gisteroeh -fend aangeivalckerd. liet werd krachtig door onze battorijea beantwoord, die even-, ! eem8 met zeer goed gevolg. het vuur op | vdande1 ijke troepem m het San Lorenzo-i dal (Monte Graroa) en den Col délia B» ben Petrograd veriaien. — De Oekraine. — De vredesonder-^oudsn afgebroken zijn. — Het rklaringen nopens België af. relta samentrokken. Op de hoogvlakta van Asiago hebben' patroeljes, na in de vi.andelijka linies gedrongen te zijn, mooien buit aan wapens en munitio gemaakt Benoorden Ponte di Piave kwam een Italiaanseh projectiel jnidden in een nuto-trein terecht. Den 27s ten Februari velden Bntsehe baiterijen oan vliegtuig, dat bij Neryesa in vlammen neerviel. ROME, 1 Maart. Stefani. Italiaanscli ibtafbericht. Afwisseleuide arliilerie-actie^ die levendiger was aan beide zijden dejf Brenta en ten Z. van Ponte di/ Piave. Vijandelijke patrouilles wetrdien op da vluc.b.t giedireven door onze aîdeielingen tan Z.O. van Mte Solarolo en met ge-w eer vuur tiij Vailarsa en aain depiave. ïen N. van den Col dal Rosso heeft een onzer patrouilles de Stoccari bereikt; die snel ter hulp toegeschoten vijandelijke aJf». dee-lingen werdaa verdreven en twee loop-graafmortieren, 200 geweren en een hoe-veelheld oorlogsmateriaal naar onze linies georacht. Nacht en dag heeft groote vliegjsractie plaats. Onze vliegcrs wierpen zea toa bommen op verschillende militaire doeJen ten N. van Beroes en ten Ni W. vaa Odsrzo. Bij Piave Soligo werd een kabelballon' ôoor onze artillerie neergeschoten. In den nacht van 27 Februari zijn 3 vijandelijike toestellen geyeld. h Oost-Afrifea, Hei Engeische legerbericht. LONDEN, 1 Maart. (Reut er.) Officieel. Ben 22en Februari liebben vcoruitgeschoveiï troepen van on2» kolomnes van net meer van N ya,s;5a uit de vijlandelijbe achterlioedi®, in cle îs'itreek tussdhen Mwenda en Msalfri boma, op 35 mijl ton zuidoosten fan Mtac< rika, uiteen gedreven en een groote hoevesfa' hoid levensmiddelen en uifcrastiingsstukkeaf hniigem^aJct. ' Dcji 26en Februari heeft een onzer k# 1 canes; van Por.tamelia de plaate Meza bez«t' iop ongeveaT 63 miji binnenwaarts van dé kusi en een zwakko vijandelijke afdeeling verjaagd, die zich na het ibi-oden van cenigesï itegenstand terugtrok. Er zijlo, zware regert# gcvallen, Be strijd in de lnçht Werkzaamheid der Fransche vllegers. PARIJS, 1 Maart. (H a va g.) Van 1 D» comber 1917 tôt 15 Februari 1918 zijln d0 Fransche vliegtuigen 22.518-maal ten aan* val opgestegen. Die Iuchtstrijd was buitenge# woo>n vinnig. Daarin werden 197 vijanideiijikal locstellen vernield. Eohte gevechten stsldetf den Franschen luch'jdienst in die gelegtam hoid, van zijln ommisikenibaar overwicht ta dron blijlken. Tcxzelfider'ijd gingen plechti 3-1 Fransche vliegituigen in de Franschfl| oî vijandelijke linies verloren. , De Fransche vliegeis zijn met taotischai d^eleindiein bizonder roerig geweest Er we*< den 1399 foiiotoohten gedaan, waarvan ci 21.326 cliché'^ werdien meegebracht. D|e artillerie-vliegdiensï regelde bij voor-komende gelègenheclen het richten van liet ges&hut. Bcnubardeervliegituigen wedijverden dag eij n ocliit in tœwïjding. Ze wierpen 192.000 K.G-. ion:plcfbaj'e stoffen op vijandelijke c©n^ ira tegen 39.000 in het overoenkomstig^ lijdv;ik van het vorig jaar. De waarneemiballons; waren ton toezichl 3.593 uren in de lucht De vijand liet in de Fransche linies tai van itoestelien van een nieuw boort, waar. doior we volkomen van dan veoruiiÈgang dei! vijandelijke nijiverheid op de hoagte raaktere. Onze vliegers. kwamen o-jiib eitwistb aar a art de hovenhand. Luitienant Fondk velde zijOI 25aten tegieins'tamder, Bedrijvigheid van Engeisohe vliegers. LOîTDEN", 28 Febr. (Reuter). Offïi c i e e l. In den morgen Vac 27 Fe.bra* cri was by mooi weear de artillerie met behclp van vlieger-obseirvwtie vrij' bedi^t yig. Onze vlieglirigien verrichtten verschei-dene verkenningien en wierpen b<îmnien op het spoorwegstaiion ten Ocrsten van LilW (Rijssel) en op andere vcrachiilende doeSy witten achter do vij|aîîdelijkie liniën. M een klein luehtgieveeht wa-di een viande* lijk viiegifcuig\ noergieecholen. Geen onze! vliegifrr.igien vrord»b vermist. ^ Italiaansche successen. ROME, 1 Maart. (Stefani.) Het boréan van het ho-ofd van den marine-stal maakt bekend: in dein nacilit van 27 Februari ij een smaldeel Italiaaii'sclhe watervlieghiigedf erop uitegvloigen oim Pola te botmibardeeren?; Het wierp twea ton omtplolbare stoffen or" het tuighuis en aindeiro rmlitair0 înrfchtingeni. De goedé uiitsJag wia^ duidelific- Bij! den ieragl kee.r onzeir to-ostelleii, die door het lereo' dige spervuur dier aifweorîcainonnen met gCK . deeri. werden^ mamen. èot 60 K.M. vaa a«r vifar.delijke Iruafi aifcgieibrei'La hranden, waajf.;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume