Belgisch dagblad

1785 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85c27/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

£»e J \ ■■.iirrnmr X>ï;iX^X>^ o- 19 I>JSOJ£îi>XJSEIt 1910. iv©. ss abonnementen, Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 frauco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. * „ BELGISCH DAGBLAD ? ~ V" A D y E E T E NT IE N. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Roclame* 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. Lo.idon : Dixon House Lloydfi Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdrcdacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9- TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. DE VREDE DER GEALLIEERDEN. H a v a s rneldt : 'x DONDERDAGMIDDAG I1EBBEN DE LEDEN VAN DE BELGISCHE REGEERING, ONDER VOORZITTING ,VAN BROQUEVILLE VERGADERD EN HOEWEL GEEN KENNIS DRAGENDE .VAN DE VOORSTELLE N VAN DEN iVIJAND ANDERS DANDOOR DRAAD-LOO'ZE DUJTSCHE BERICHTEN, E'EN-STEMMIG DE MEENING GEUIT.DAT GEEN VREDE MOGELIJK ZAL ZIJN DAN OP DEN DAG, WAAROP DE GEALLIEERDENi DIEN AANDENVIJ-AND ZULLEN OPLEGGEN. Onze regeering héeft hier den juisten toon getroïîen : Geen anclere vrede clan do vrede dién de gealliecrden aan den vijand zullen opleggen. Dit is de taal van lict gezond ver-sland en van de vaderlandsliefde. Baron Éeyens, die ons land te Ber-ïijn éveil voor den oorlog vertegenwuor-d'igde, zal ongetwijfeld zijne collegafs treîfende bewijzen over de onbetrouw -baarheid c-qr Wikhelmstrasse geleverd lieb-, ben, zoodat de eenparigheid van advies of van slemnrng nict moeiliik was te be-réiken.Het doct ons voôral genoegen, dal aile ministers sonder cën enkele uitzonde ring zich het timeo Danaos et dona fe-rentes berinnërend, het vredesaanbod van Duitscho zijcîeç hebbeu verwprpen. Onze lezers xullen ons toelaten minis-ter Van de Velde in het bizonder te ie-ïicitéeren.Het je ons niet onbekend, dat lii]1 meer dan eenig ander minister lastig is ge-yallen gewoes I om' toch maar een ge-eprek met den vijand te beginnon, den .vijand die do bloem van onze «elgischc arbeiders in slavernij wegvoert. De heer \ andervelde is paP gebleven als een rois. Hij heeft gc-lmndcld al3 een celito Belg. Wc:ke Belg zou trouvons, kunnen onderliandelen met de daders van «en aaii&lag op. België's ncutftditeit en met de; wegvocrdcrs van hare bevolking? Ileeft ràen bchalvo bedoelden minister diD prcêident is van do Internationale, coi-: den Koning zelf niet in het gedraug .wjïleii brengen ? Ileeft DuiUehland n et gehoopt, dat do held van den Yser zich zou geleaud hebbén ai,-; mnkeiaar van desn vrede ? Tussehen den Koning der Belgen en de koningen van Bulgarije en van Grie-kenland, ligl een afgrond. Opzo Koning is het l'evend zinnebeeld van België's eer en nationalen trots. Overigens weten wô beslist goed wat Duitschland in . het seliild voert nopens Belgîë. Duitschland wil zoo vollotlig moge-lijk militait politiek, financieel en ccono-miseh veilig wezen, vooral ten nadeele y an Beîgië. Prins Ct^o von Salm sehrijft over het Duitscho oorlogsdoel : Al's wij onze vij-anden nie kunnen dwingen ten onzen I behoevo afstand te doen van bel vroe-gere Duitscho gebied, dat men sedort betrekkelijk korten tijd met den naam van België aanduidt, indien do mijtidis-tricten van Frankrijk on Fransch Viaan-deren niet in onze handen kwamen, zou het verval van Duitschland bezegeld zijn." » ^ De nationaal-liberale partij in den Rijks-dag heeft een brochure uitgegeven, geti-leld: Oorlogsdoeleanden en de vrede. Daarin worden de volgende oorlogsdoel-oinden opgesomd: lo< inlijving van de stad en de streek om Belfort, van het bekken van Briey en van Longwy; 2o. Duitschland behoudt' zich het recht voor België en Luxemburg militair te. bezet-ten, die in economische en politiek op-zichife van dat rijk afhankelijk zullen, zijn ; 3o. Vri|heid van d© zee; met dat doel moet Duitschland steunpunten voor zijn vloot en kolenstations aan de groote wegen in de wereldzeeën krijgien; do. er-kenning van het koninkrijk Polen, dat door Duitsche (roepen militair bez^t zal worden; 5o. inlijving van Lithauen en Koerland; 6o. oprichting van een Groot-Bulgarije; 7o. inlijving van het gebied tussehen Bulgarije en Oostonrijk-Honga-rije; 8o. vereeniging van Armenië en Egypte met Turkije." Duitschland moet, kost w^t kost, vrede hebben. Om een druk op de Belgische regee-ringen op Koning Albert uit te oefensn, ■ heeft het zijn toevlucht genomen tôt de slavenjacht in België. Als de vrede des keizers van de liand wordt gewezen, zal Duitschland niet aar-zelen eens te meer de arme conventies van Den Haag te vertreden. Reeds laat de Jlhelmstrasso via Sofia herichten en bedreigen : Als de Entente niet wil, zijn er nog andere middelen. De centralen kunnen misschi'cn allô bezette gebieden INLIJ- ! \ EN. Do Entente kan dan beproev© ze te heroveren, wat haar in twes-en-lialE jaar nict gelukt is, zal haar in de toe-komst in het geheel niet gelukken. Die bedreigingen laten ons lcoud. Do geschiedenis is vol van zulke zoo-g^p?-)"1 j anu-exnt'es. Hier hebben de Duit-sc-hers vreeral niets uitgevonden. Het zijn vlijtigo studenten. Morgen zal do Engelsche regeering door den mond van Lloyd George ant-woorden op de huichelachtige aanbiedin-gen des vijands. _ Do Britsche premier zal hier sprokem niet alleen uit naam van het Britsche rijk maar van aile verbondenen. In breéde trokken zal hij de voor -vaarden van den vrede der geallieerden laten kennen. Do hoofdvporwaarde zal steeds wezen bel voUedig politiek, militair en econo-misch lierstel van België. Die verklaring zal aantoonen dat de oorlog zal voortge-zet worden tôt wanneer de vrede zal op-gedrongen worden. ' DE TOESTAND în de (olcgiamnien zidlcn onze lezers bizonderhedeii vinden over het succès der Franschen ton Noorden van Verdun waîir y.ij "hunno ccrste verov-eringen nog heb-- ben uitgebrcid. ■Generaal Nivelle, schat de verliezen der jpuitschers aldàar op 25.000 man. Dit Jean telle». Het succès is aïs zedelijken indruk van recl groote draagwijdte, daar het den )lechlen indruk der veldtocht in Roe-menië zoo niet uitwischt toch in groote mate vermindert, aangezien het blijfct, dat de Duitscho Iceurbenden voor Verdun iiet bestond zijn togen de Franschen. Aldus heeft de Duitsche'vredesduif vele .van haro pennen verloren. Ook bij de lieutralen. I In Griekenland i:; hot ultimatum der entente aanvaard. De blokkade is doel-matig geweest. Janimer dat met dit .middel niet vcel vroeger heeft gebruikt. Le nert de la guerre, LOXDEN, 15 Dec. Bonar Iyaw vroeg gisteren in zijn eerste rede als kanselier van de schat-kist aan het Pagerhuis om een crediet van 400 millioen pond'toe te staan. Er is een yerraeerdering in dt uitgaven, zoodat de mtgaven van het begrootingsjaar 1916/1917 die op 1600 inillioen pond beraamd waren, [lu °P £ '950 inillioen gesteld worden. Dit is een gevolg van de grootere kosten van de niumtie, voornamelijk waarschjjnlijk door de grootere productie daarvan, en van de grootere leeningeu aan de bondgenooten, dit laatste vermoedelijk ook in verband met Roe-menië. De overzeesehe gewesten bedruipen zich îiu vrywel zelf. Jîor ,1'aw zeide: Wat de geldmiddelen • oSS.,100ft hgr ï'îïliÏÏ'om ïf T> k"s k,mne» „,vt g , r het: zeker te-maken, dat wii saïen dJ'n110166- r.edeue11 er «iet in zouden sJagen de oyerwinnmg te verzekeren De dagehjksche uitgaven gaan nu de f 5 millioen aniT be3 fJU f' 5'710'000 volgens een andere beiekemi^; ^ugeveer i S h millioen. Koninkrijk België. BepaptemesBt vansODfSog. Wekeiijlsch bulleîijn van 10 tôt 16 Decensber- Artilleriebedrijvigheid. .In bot begin. der atgeloopen v.-eek lieeli zich emo grobtero bedrijvighekt voorgeda^n van het wedcrzijdscîïe arïillerieruur cn het vuur van hot loopgravengeschut. Daardoor onlsproot op dit gedeelto van het front een yoortdureml geveeht gcdurcndc hetwelk do Belgische ba»terijen zwaro schade aan de P^rilsche werkeir aangebraeht hebben. Tenein-d'0 hot bekomen resultaat te voltrekken hebben Belgische batterijen van elle kaliber op de vijand&lijke verdedigingswericen geslaagde verrwelingsvirren gericht in de omstreken van Dixmuiden. Het is ons gegeven ge^veest hat doeltrcffende dier vnTen te constateeren in de seolore van Het Sas en tSt«enstrate. Gedeel-tclijke maar dagelijksehe govoohten tussehen de twee artilleriën en loopgravengesehut valt ook nog ta melden. Geweer- cn mitraillcnr-\ uur Avaren voortdurend jn den loop van cl->.en nacht \ooral in de omslireken van Steen-strate. 1 tuitseîio patrouilles getraoht hebbende de Belgische vooruitgesehoven posten van UiKt Stmvekenskerke cn het Veerhuis <Mai-s°n. du Passeur) te naderen, werden gemak-v<- ijk teuisgeslagen, door gewcervunr en deor granaten. ?J^ s*c°bl° weder en de inist hobbeai de be-elnjvjçheid onzer vlit-gers »hia«st gansch te-gengehouden.Oproep der Belgen. Het Staatsblad van 17 dezer bevat ccn k'oninklijk ibesluit, waarin tegen î Febru-ari 1917 voor jnilitairen dienst worden -opgeroepen aile ongehuwden, geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Juli 1885 en 03 Juni 1876 en voor 1 Juli 1885 en aile gehuwden geboren na 30 Juni 1886 en 5roor 1 Jan. 1895, Links en Rechts mm Da quaestio der oorlogs6chatting geregeld. Na de weigering ran de Belgische provinciale staten ora nog vefder mede te werken tôt hefc bijeenbrengen der aua de Belgische bevolking opgelegde oorlogsbelasting heefb de . Duitscho administratie in België het toch tôt t een akkoord kunnen brengen aiet het consortium vau bankinstellingen dat tôt heden toc de schatting vooç de provincies had be-. taald. Naar verluidt hebben de banken, zich . bereid verklaard de opgelegde belasting, thans 50 millioen per maand, gedurende de zes . eerste maanden nog te kwijten. De waarbor-j gen, w«lké de provincie harerzijds aan de j banken hebben te stellen, zullen namens de provincieraden worden gereverd • door de r Prasidenten der Zivilverwaltung, welke in de plaats der gouverneurs o£ de leiding der zaken in de provincie3 in handen hadden genomen. De bevoegdheid om de waurborgen (_ te geven, hebben zij van den gouverneur* ^ generaal — zooals u ook bij mijn, opgemeld j vroeger schrijven is bericht geworden — reeds gekregen. Zoodat nu op 10 dezer de eerste j. betaling der 50 millioen zal kunnen geschieden. i En die nachtmerrie voor den tijd van zes -maanden van de lucht is. (Hand.) I Een Fransche blokkademinisier. Denys Cochin, ond-minister van staat, i is bonoemd tôt onder-minister y an blokkade. H if 'zal in zijn hand aile dienslen - vereenigen, die verband honden met de blokkade, en tôt dusver verspreid waren ,- en onafliankelijk van elkaar werkten. De-, nys Cochin zal daarin eenheid brengen, 0 en hij acht het mogelijk, met een eenhoof-dige leiding een krachtige blokkade in te 1 voeren, zonder den uitvoer te beletten ■. of de belangen der onzijdigen te scha-; den. t x Duitschland rekent op den Koning der Belgen. 5 Uit Bazel wordt naar „Le XXe Siècle ' geseind: De Duitscho agenten roeren voortdu-3 rend in de politieke middens en de eene proefbaKon volgt den anderen op in - vooruilzicht van den vrede. -Beeld u in, dat een der agenten der Pruisische diplomatie immer aanstoot op het einde - van den oorlog, door bemiddeling van . Koning Albert. Dezo, riof" wil onze Ko-l ning als scheidsrechter doen optreden bij de oorlogvoerende mogendheden en den vreda voorbereiden. Niet meer dan dat ! De ,,XXe Siècle" voegt er aan toe, dat het nutteloos is deze label te logien-siraffen.De Duitschers en de Belgische steenkolen. In 1915 bedroeg de steenkoolproduclie van België 14.24 millben ton tegen 1 22.8 millioen ton in vredestijd en do brikettenproductie 1,2 millioen ton tegen 1 2.6 millioen ton in 1913. In het kolen-; bekken van Mons zijn talrijiee nieuwe ' boringen naar steenkool tôt op een diqp-te van 600 meîer uitgevoer.l en de ex-ploitatio dezer lagen voorbereid. In het loopendc jaar toont de Belgische steen-kolenproductie verdere vorderingen aan. Onza organisatie moet voor de Duitsche niet onderdoen. De m acht van Duitschland ligt voor een groot deel besloten in de autocratie van de militaire leiding. De Frtun-seho oorlogsraad zal gewis die disciplinaire tucht niet bezitten, zooals dal ge-beurd is in Duitschland ; maar wij kunnen zo navolgen, door het organiseeren onzer materieele en moreele bronnen. 1 De Entente heeft grooter bronnen dan ^ do vijand ; miaar tôt nu toe zijn wij door gebre1" aian oenheid er niet in ge-1 luH den vijand te eyenaren. Daar moel 1 aan verholpen worden door de concrai ' tratie van aile rnachten in elke natie. Dit systeem kan wel een aanstoot zijn aan de grondwettelijke methoden,, maar het is oorlog. ' Onze eerste taak is om Salonika te 5 beschermen, en dat nog wel door aile | mogelijko middelen. ^ III ULL______^ i Pater lîutten bis^chop y an G eut ? L a Métropole deelt ons mede . Uit gezo:ghebbendo bron wordt het nieuws van de benoeming van mgr. Van Reckhem als opvolgcr van mgr. Stille-mans tegengesproken. Op basis van zokçro geruchten zou de terugroeping van den E. II. Rutten naar België wel in verband staan met de benoeming van den nieuwen bisscliop te Gent cn het zoo niemand anders zijn dan , hij, die geroepen %pu worden om mgr. Stiliemans te vervangen. Tôt nu toe kunnen wij deze gerueb. ten niet ten stelligste bevçstigen. Pater Rutten heeft in Amerika en in Engeland onschatbaro diensten aan de • Belgische zaak bewezen. l Dezo mogeîijke benoeming in een bis- - dom, dat gelegen is in het etappenge -i bied en waar d)e toestand tèngevolge de l Duitsche bezetting, vol gevaren is, is ! van aard om de algemeene goedkouring ; weg to dragen. HET BELGISCHE GEVAAR. In de ,,Vossischo Zcitung'' zelte do liberale Riiksdagafgevaârdigdo Gothein dezer dagen- uiteon, dat BelgitS, als kiein land, geïust na den 'oorlog weder onaf-hankelijk gemaakt kan worden, omdat zulk een klêine mogendheid noch ftan do eeno noch aan de andere zijdo van vcel betsekenis is. In betzelfde artikel wees Gothein ech-ter op het gevaar, dat Duitschland door zijn optreden jegens België ook Nederland er toe zou kunnen brengen 'om zich aan de zijde der Entente te s-charen. _ ,,ïen slotle", zeide Gothein, ,,hee!t dezo oorlog ' ook bewezen, dat de woermacht van een ,militair geoefend voile van 6/s millioen zielen ook veel gewicht in de schaal werpt '. In het no. van de ,,Vossische Zlg." van gisteren Icomt Ulrich Rauseher tegen Gotheins opvattingen op en wijst op een tegenspraak in diens verklaringen. ,,Als1 Nederland, gevaarlijk kan worden, waar-om dan België niet ?" vraagt hij. Rauseher gelooft dat een klein land inderdaad gevaarlijk kan worden; dat heeft de oorlog duidelijk gienoeg bewe -zen. Wanneer dat echter zoo is, dan d'ent Duitschland krachlig tegen het vij-andelijke België op te treden en het niet, uit angst voor Nederlands houding, die ,,misschien, maar niet waarschijnlijk" vij-andig jegens, Duitschland kan worden, Ios te laten. ,,Do zaak is aldus gelegen: hier zijn twee landen. Het eene, welks léger aan de zijde onzer vijanden vecht en dat van de hoop op vergelding lee't; wie dîit niet gelooft, kan het iedereen in Brussel of Antwerpen vragen. Iiet andere (Nederland). staat koel neutraal tussehen de gtrijdonden, vastbesloten om noch aan de eene, rnoeb aan de andere zijde mee te vei'hten, maar zelfstand'g te olijven. Bet eene hebben wij in de hand; bet andere zal, als het naar onzen wensch gae.t, oo* vorder even zokor 'van zichzcTf en zonder wrijving onze nabuur blijven- En nu moeten wij het eene land de warm begeerde mogeïijkheid schenicen, ooic nog I eehap bot te viercn ? Als Nederland een j gevaar worden kan, dan i s B e 1-1 g ' ë een gevaar en daartegen bestaat slechts één middel: macht ! Zeker, ook in Nederland is de Iiefde voor ons niet groot. Maar toch heeft het tijdens den oorlog de neutra.liteit strikt gehnndhaafd. Daaruit volgt nog een andere, duidelijk waarneembare verschij -ningsvorm van het Belgische gevaar. Wij hebben tijdens den oorlog met meer regeeringen dan volkeren op goeden of dragelijk goeden voet gestaan. Het ver-stand was vôôr ons, maar het hart niet. De meerderheid van het Nederlandsche volk houdt niet van ons; maar do Nederlandsche regeering heeft het voor en tegen wel tegen elkander opgewogen en zich bij hare beslissingen niet door een ^egens ons onvriendschappelijko stroo -ming laten beïnvloeden. Hier heeft het verstand den doorslag gegeven". Zoo België na den oorlog weder onafliankelijk ^wordt, zal dan de regeering, zelf verstandelijk den toestand onder de oogen ziend, in staat ,zijn de jegens Duitschland vijandelijke gevoelsstroomin-gen te onderdrukken ? Dit is, volgens Rauseher. niet te vêrwachten. Rauseher gelooft c^an ook niet dat België, als na enkele jaren de gemoederen er bekoeld zullen zijn, zooals Gothein verwacht toeoadering tôt Duitschland zal zoeken. ,,Neen'', zegt hij, ,,hier bestaat een levensgevaar voor het Duitsche rijk en wie dat nog de wapanen toevoegt of het die, welke het reeds heeft, laat behouden, is een zelfmoordenaar. Deze quaestie komt Rauseher des te belangrijker voor, omdat hij vreest dat zij bij de vredesonderhandeïingen niet voldoende overwogen zal worden. Bij de vredesonderhandelingen œag men zich weliswaar niet te zeer door do gedaohte aan een volgenden oorlog laten leiden, inaar toch mag men or, volgens Rauseher, niet te veel op rekencn, dat de volkeren na dezen strijd te uitgoput zullen zijn om opnieuw aan krijg te denken. Het zwaard van den tegenstin-der zal altijd op de miûst verdedigde plaats van het lichaam gericht worden. Hij acht het daarom hoogst gevaarlijk om juist nu uit gemakzuclit '"of partljbe-lang de Belgische quaestie en bagatelle to behandelen. Ook het argument, dat de oorlog om België geen dag verlengd mag worden, is volgens hem verkeerd. Als een weder-opgestaan België een gevaar voor Duitschland is, dan moet' Duitschland doorveehten, tet ',,de balans plotsdling en voor goed posit:ef is geworden". Rauseher wil van België niet een op Engelands borst gericht pistool, maar ,.een schild tegen aanvallen van Engeland', dus geen offensief, màar , een defensief middel malcen. In andere woorden België annexeeren. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonsfellêtig der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het HoUandsche spoor), Dam Haaa. Lloyd George I-ord Northcliffe sehrijft voor de Ame-rikanen over dm nieuwen Engelschea premier : Voor de Amerikanen ls het van giroot^ beteekenis, dat Lloyd George een der weinigen lu Engeland is, die zich in den, Amerikaanscken geest kan indenken. Ver-der is nog voor ben belangrijk het feit, dat de premier thans de voornaamste leider ia in den oorlog, dien Engeland, Canada, Zuid-Afrika, Australie, Nieu\y-Zeeland en ook Indië voeren. Zoo dlè( landen door Duitschland geslagen wor -den, zijn de Vcreenigde Staten aan do beurt. Lloyd George begon zijn loopbaan in noderiga omstandigheden, met geen andere hulp dan die van een goede moe-der en een goeden vader. Zijn vader was schoolmeester to Liverpool, ^ijn moêM dor de dochter van een doopsgezindeù predikant in een klein dorpje in Wales. Northcliffe lcent Lloyd George niet i^. zijn particulier leven en is in vele dm-gen zijn tegenstander. Vooral vond hij het optreden van Lloyd George tijdens. den bocrenoorïog verwerpelijk — maaf]; tevens dapper. Hij zegt voorts, dat En? gcland hoogst ontevredeu was met de;' wijze, waarop bet vorige kabinet de zaken leidde, maar dat de Engelsche perQ veerders dit vérzwegen, omdat zij vreee(J den in Duitschlands kaart té spelen en; omdat do censor het hun belette. Lloycjt George is do eenige geweest, die tegetÇ] het zv/àkke optreden der regeoring pro-testeerde. Jj De verpletlering van de partijiruachin» w.oartoo Lloyd George behoorde, waâ een dappere daad. Pcrsoonlijke eerzucht was hem hier bij vreomd. Hij wilde darf ook eorst Bonar Law tôt premier ma* ken, doch deze weigerde. Van zijn par® tij had hij geen steun te wachten, maaÉ hij kreeg dien van zijn politieken tegen^ stander. Bonar Law en zijn tegenstan- ] der in de lerscho quaestie, Carson. Di| drie mannen bebben een wonder gecLaan: waarvan do geheele woi-eld spreekt. Zij h elfe on in enkele dagen een nieuw kabi-net govormd, waarin nog wel een paar ,,opvallendo vroeger» inislukkelingen", maar ook zakenmannen, arbeidors'leideràl en nieuwe politici zitten. Het werk is grootendeels gedaan doo| Lloyd George zelf, den ,,kleinen Welshi man ', die echter niet klein. is. Hij heeffc een vonlc van het gonie, de Keltiscbe en-orgie en een §eweldigo arbeidskraeht. ,,lk zie hem niet dikwijls, ik gelool dat ik hem, sedert onze kennitfinaking niet meer dan een dozijn keer heb gé-ziern. De voorlaatste keer was kortVooa hij zijn besluit nam en toon zag hij e? vormoeid en veel ouder dan zijn leefbija 53 jaar, uit. Na de breuk met zijn vroQ-gere collega'9 zag hij er dadelijk tbn jaar jonger uit':. „lk goloof,' eindigdo de schrijvetr, ,.dat hij aan het hoofd zal staan van ao regeering, die den oorlog wint, die d# Iersche quaestio zal oplossen en de go de verstandhouding tussehen do Engelschl sprekeiulo deelen van het Engelsche ri® cn de Vereenigdo Staten z«l in Etang houden." » —^ Het groolsle scbelmslet ?aii onzen De deportatie onzer mijnwerkers. Twee honderd mynvrerkers van Sint Gbfa* Iain waren verzoeht om te werken voor den vijand. Eenparig eloegen zij het aanbod at Onmiddelijk werden zij aaugehouden en nawf Duitschland gestuuid zonder gelegenheid dd familieleden een vaarwel te zeggen en zich te voorzien van warme kleederen. De gedeporteerden, die er niet in toestem-men te werken, worden veroordeeld tôt twee maanden ge^ang en naar Coblence of Dttssel-dorf gezonden. Deportatie le Brugge. Ook te Biruggo houdt hot lijdelijk vexzet l0< gen de deportatie aan. Verieden woek eisebs ten de Duitsohers weor 200 man. Dezo wer« den per briefje opgoroepon. Sleohts 30 hode^ Or zich aan. Do anderen werden 's nachti uit huis gc4iaald en mcogevoeid. Zo krcgsa nauwelijks den tijd zich te kloeden. Wie aan het front workt ©n cen conirao^ teekbnt, mag don Zonidag thtds dloorbrengMi; De weigerenden worden als gevangeTiej), bé handeld, Maeterlinck te Madrid. Maerlerlinek zou te Madrid een1 leziu^ over België houdon. Hij' Iiet dat voorneî men varen ten gevolge van de aanma^ ning, door Romanones, den eersten mU nister. t.ot liom gericht, dio hem ondsf het oog bracht, dat hij onderdaan vafl een oorlogvoerend in een onzijdig landf was. Daarna hebben arbeiders, van mew ning, dat do politie de lezing had vojn boden, een betooging ter eere van déni schrijyer en België gehouden. Op verzoeK van de politie gingen ze rustig uiteen. i De Libéral heeft den yottedigen total des:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume