De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

2864 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 August. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8g8ff3mz6n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertiende Jaar Nr 32. Prijs per nummer : 5 centiemen. Za ter dag, 8 Augusti 1914. DE BEIAARD WEEpLflD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Brieven en mededeellngen, de redactie DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aaiikondlgingen of artikel» te BERICHTEN en AANKONDIGINOEN i ^be^aalbaarn6nIand : ^V00r°P betreffende, vrachtvrij te zenden q JJYLENBOSCH & FR DUPON weigeren 1s voorbehouden. Aatikondigingen : 15 centineH per regel. Men schrijfMn : TRAPSTRAAT, 23, en TRApSTRAAT 23, SOTTEOEM, • OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN De niet ingelaschte handschrffien worden ifchtermjce eerhefs?emœ™î fSnk o« op aile postbureelen van het laiid. ten laatste den donderdag avond. TRAPSTRAAT 23 SOTTEGEM 23Trapstba*t niet terug gegeven. Rechterlijke eerherstelllng. I frank pet Voor het Buitenland : 5 frank, voorop Van ,eder boek dat ons gezonden wordt ' ' » » » Ongeteekende brieven worden niet aan- Prijsvermfndering vr dikwUls herhaald# betaalbaar. geven wij meldlng. Telefoon SO-11. veerd. aankondigingen. De Oorlog IN EUROPA. —O— Oostenrijk tegen Servië. — Duitschland tegen Rusland, Frankrijk en België. — Engeland tegen Duitschland. — Engeland en Frankrijk helpen België om zijne onafhan-kelijkheid te verde-digen.Ilet was met een aangroeienden angst dâtEuropade pogingen volgde die door de diplomatie aangewend werden om den oorlog te heperken. Ganseh de ver-leden week beefde Europa tusschen hoop en vrees. De lucht verduisterde ! Van dit oogenblik "af zocht Engeland een grond van .«overeenk'omst om een Kussisch-Oostenrijksche oorlog te voor-komen. Er was ieerst spraak van eene diplomatieke tusschenkomst van vier mogendheden: Duitschland, Engeland, lM\ankrijk en Italie. Ondanks de pogingen van Italie en Engeland, trad Duitschland het bevre-digend voorstel van sir Edw. Grey niet bij, alhoewel het er zich, in grondbegin jgunstig aan verklaarde. De engelsche minister verloor evenwel den moed niet; hij vroeg 'aan Duitschland dat het zijn gedacht over eene mogelijke tus-schenkomst zou laten kennen. Maar de Oostenrijkers bombardeerden ' " reeds Belgrado en Rusland, als antwoord, mobiliseerde. Ondanks de wisseling van telegrammen tusschen de keizers, ondanks de rechtslreeksche onderhan-delingen tusschen St-Petersburg en îWeenen werd de toestand dreigender. Den 30 Juli riep Duitschland den staat van oorlog ult en den 31 sprak het kanonI In gansch het land werd de alge-meene mobilisatie vrijdag avond of in den nacht, in zekere gemeenten rond 1 en 1 1/2 ure 's morgends afgekon-digd en verwekfe, zooals men wel den-ken kan, eene groote opschuding. Gansch het land was in rep en roer. In den nacht reeds vervoegden taî-rijke militairen hunne regimenten, en hun vertrek uit iden huiskring verwekte zoowat overal hartverscheurende too-îieelen.Zaterdag bleven wij voortdurend tusschen angst en hoop. Maar toch bleef, eilaas, de vrees de bovenhand houden. En niet zonder reden! Ziehier hoe de gebeurtenissen zich verder hebben voorgedaan. ULTIMATUM VAN MHTSCHLA3V» AAN BEJLGIE. Zondag avond, ten 7 ure, overhandigde do gezant van Duitschland, te Brussef ver-blijvende, aan onzen minister van buiten-landsche zaken, M. Davignon, namens de Duitsche regeering, eene noia, waarin Duitschland aan België eene verstandhouding met do Koizerlijke regeering voorsteldo om zijne oorlogsbewerking met Frankrijk te vergemak-kelijken. Duitschland verleende aan B-ilgie uitstel tôt maandag^ te 7 ure 's morgens, om zijn antwoord te geven. Gezien den bezvvaarlijken toestand waarin België verkeerde, is de ministerraad, bij dringendheid bijeengeroepen gevvorden zon-dagnacht, to 10 ure, te Brnssel. 1 De Staatsministers en namelijk M. Paul Hymans, enkele uren te voren staatsminis-ter benoemd, woonden de vergadering bij. Aan den ministerraad namen déci dé luite-nant-generaal Sellier de Moranville en generaal de Ryckel, wederzijdsch overste en onder-overste van den algemecnen staf, als-ook generaal Hannotau, vleugeladjudant des Konings. De ministerraad eindigde rond inidder-nacht.Vervolgens vereenigden zich verscheidene ministère, alsook de heeren Hymans en Yan den Heuvel, in 't ministerie van buiten-landsche zaken, tôt het opmaken van het antwoord aan Duitschland. Dit antwoord werd overgemaakt aan den ministerraad, ge-houden maandagmorgen, van 1 tôt 4 uur, onder voorzitterschap des Konings. Onze Regeering kon de eischen van Duitschland niet aannemen. Om 0.50 ure heeft België zijn antwoord op het ultimatum van Duitschland, aan de duitsche Legatie te Brussel doen bestellen. Het antwoord was afwijzend en waardig. Het antwoord van België, België heeft aan Duitschland géant woojd, dat Frankrijk niets tegen België ondernam en dat het Belgisch gouvernement dus vast Lesloten was, te weigeren de Duitsche legwr-bewegingen te vergemakkelijken. Verder protesteerde België tegen aile ver-krachting van zijn grondgebied, en verklaarde zich vasi besloten kraclitdadig zijne onafhankelijkheid en onzijdigheid, welke form.ef g> waarborgd zijn door de verdragen en getee-kend door den keizer van Duitschland, te .verdedigen. De Belgische regeering deed aan Frankrijk per telegram het ultimatum van Duitschland en het antwoord van België kennen. ^ Pe P.uitsche gezant te Brussef heeft ver-j klaard, dat Duitschland aan België het ultimatum zond, omdat de Duitsche staf zeker-heid bekomen had, dat Fransche troepen te Givet lagen fcn zinnens waren langs Dînant en Namen naar Luik op te rukken^ om de Duitschers aan te vallen. De Duitsche gezant voegde er nog bij, dat Duitschland het zou betreuren, indien de omstandigheden het verplichtten, docr Belgiil te trekken. « Het zou onze schuld niet zijn », zegde liij om te eindigen. Yan Fransche zijde wordt het echter ge-logenstraft, dat Fransche troepen te Givet lagen. Keizer Willem en Koning; Albert. Het Duitsch ultimatum aan België, heeft eene wisseling van telegrammen tusschen Koning Albert en. Keizer Willem voor gevolg gehad. Naar het schijnt zou Keizer Willem geseind hebben, dat de toekomst van Duitschland hem niet toeliet anders te handelen en dat het nog tijd was indien België verder op de vriendschap (?) van den Duitschen keizer wilde rekeneru Bijeesiroeping tler Kamers. jNîaandag avond werd în het ministerie van oorlog een kabinetsraad geliouden onder het voorzitterschap van M. de Broqueville. Zulka had voor doel den toestand te onderzoeken. Ten 9.45 ure, werd de volgende mededeeling gedaan aan de drukpers : «(De toestand in het buiten-and wordt duidelijker. Wij zijn gereed om op te trekken tegen aile ^ebeurlijkheid. » De Belgische Kamers werden dinsdag mor-gend bij hoogdringendheid bijeengeroepen. Dinsdag, ten (J ure "s morgens, was te Brus-sel het nieuws officieel dat Duitschland den oorlog^ verklaard aan België en aan Frankrijk. De Koninkiijke familic. Van af negen ure heerschte eene buitenge-wone beweging rond het Koninklijk Paleis en het Paleis der Natie. Voor het Paleis bevonden zich de eerewaclit, de burgerwacht evenals de boy-scouts, volle-dig in getal. iîiene overgroote men-igte vulde de aan-palende straton, waar bijzondere policiemaat-regelen waren genomen. Tien minuten voor 10 lire schalden de kla-roenen, en verfiet Ilare Majeeteit de Ivoningin het j>aleis. In het rijtuiç bevonden zich tevens do koninkiijke prinsen Leopold en Karel, en prinses Mai-ie-José. fcfrtr 4tet vo!4t steeg eea- HiaoM-ige -juiehkreet. op, alsook het igeroep « Leve de Koningin 1 Leven de prinsen! » /die aanhielden tôt dat ILire Majesteit het Paleis der Natie had bex-eikt, waar do koninkiijke familie door het bureel der Kamer werd ontvangen. Enkele minuten nadien weerklonlc opnieuw klaroengeschal, en Zijne Majesteit koning Albert verliet het paleis. Eene onbeechrijlelijke geestdrift vervoerde het volk, dat în dichte drommen op gansch den doortocht van den stoet des konings was samen gepakt. De eaele en Jaangrijpende houding van den vorst, in deze benarde omstandigheden, maakto diepen indruk op het volk, dat zijn vader-landsliefde door aanhoudend jgejuich en ge-roep van « Leve 'de Koning ! Leve België I » uitdrukte, een juichen (dat 10 minuten lang aanhield tôt do Koning in het Paleis der Natie was verdwenen. HISTORISCHE DAG. In de KameV. Te 9.30 ure opent de ouderdomsdeken, de heer Delvaux, van Antwerpen, de zitting, bij-gestaan door de twee jongste leden, MM. Devcze (Brussel) en Pécher (Antwerpen). Af'de zetels zijn bezet, men heeft er veel bijgevoegd voor de senators. Éen trooii, rood en goud, is voorbehouden voor den Koning, daar waar gewoonlijk de voorzitter zetelt; achter den troon omringen twee nationale vaandels een Ivongoleesch vaandel. Stoelen zijn voorbehouden voor de Koningin en de koninkiijke familie, naast de plaats waar gewoonlijk de uiterste linkcrzijde zetelt. Ai de tribunen zijn bezet. Volksvertegen-woordigers en senators, libéra/en, katholieken en socialisten zitten al onder elkander. De diplomatische tribuun is ook bomvol. AI de gezanten van de vreemde mogendheden zijn aanwezig, behalve natuurlijk de vertegenwoordigers van Duitschland en Oostenrijk. M. Delvaux doet de namen trekken der Kamerleden die de koninkiijke familie zullen ontvangen. Algemeene opschudding ontstaat aïs de hertog van Ursel, in uniform der gidsen, met geschoren haar, de zaal binnenkomt. Te 10 ure vraagt de heer voorzitter dat ieder zijn plaats zou nemen, onmiddellijk hoort men geen enkel gesprek meer. Ieder-een stiiat recht. Te 10 utfei 5 komt de Koningin binnen met hare drie kinders. Zij groet de vergadering en wordt stormachtig toegejuicht. Daar hoort men van buiten de toejuichi::-gen: daar is <ie Koning! Wanneer de Koning verschijnt. ontstaat in de Kamer een geestdriftige betooging. De Koning betreedt den troon; achter hem bevinden zich de graaf J. van Mérode en generaal Jungbluth. De Koning spreekl midden een indrukwek-kendo stilte de volgende rede uit: Redevoerins van den Koning. Nooit, sedert 1830, heeft ernstiger ure voor I3elgië gedlagen : de ongeschonden toestand van ons grondgebied wordt bedreigd 1 De kracht zelve van ons recht, de sympathie, welke België, fier op zijne vrije instellingen en <djne zedelijke veroveringen, niet opgeliouden Iieefb te genieten bij do andere naliën; de noodzakelijkheid voor het evenwicht van Jiu-topa, van ons zelfstandig bestaan, doen ons nog hopen dat de te duchten gebeurtenissen ^ich niet zullen voordoen. Doch indien onze hoop beschaamd wordt, indien we weerstand moeten bieden aan den vijandelijken inval van ons grondgebied, en onze bedreigde haarden moeten verdedigen, /al deze zoo harde plicht ons gewapend vin-den en besloten tôt de grootste opofferin-gen. (Luidruchtige instemmingsbetuiging). Reeds van nu af, en in het vopruitzicht van olko mogelijkl.eid, is onze kloeke jongeling-schap te been, vast besloten, met de spreek-.voordelijke hardnekkigheid en koelbloedig-heid der Belgen, het in gevaar verkeerende vaderland te verdedigen. In naam der Natie stuur ik onze jeugd een broed-erlijken groet toe. Overal, zoo In iV laanderen als in Wallonie, în de steden en op don buiten, prangt slechts cen ge-voel aller harten : ide vaderlandsliefde I Len enkel visioen houdt al de geesten bezig : onze bedreigde onafhankelijkheid ! Een enkele plicht dxingt ?zich op aan onzen wil : do hardnekkige tegenstandl (Langdurige en .geestdriftige ovatie, en geroep : « Leve België I ») In deze gewichtige omstandigheden, zijn twee deugden onontbeerlijk : de kalme maar vastberaden moed en de nauwe vereeniging on eenheid van aile bel: Beide deugden zijn reeds op schitterende wijz® verwezentlijkt onder de oogen van ons van geestdrift vervulde volkl De onberispelijko mobilisatie van ons leger, de jmenigvuldige "dienstnemingen van vrijwilligers, de opoft'ering van de burger-lijke bevolking, do fcelfverloocheninç der fa-inilies hebben op onloochenbare wijze bewe-fcen dat een hartversterkende moed ons belgisch volk vervoert. De tijd is nu geko-men om te handelen! i(Hevige toajuichingen). Ik heb U bijeengeroepen, jVIijne Heeren, ten einde aan de weteevende Kamers toe te laten zich bij den zielendrang van het volk te voegen, in een zelfde gevoel van zelfopof-fering. Dringend zult ge al de noodige maat-regelen weten te treffen, én voor den oorlog én voor de openbare orde. Wanneer ik deze vergadering zie, waarin nog slechts een enkele partij leeft, deze van het vaderland, waar thans ai de harten eens-gezind kloppen, dan voert mijn geest, mij te-rug naar het Kongi'es van 1830, en dan vraag ik u : Mijne Heeren, zij t ge besloten onwan-kelbaar het heilige erfdeel onzer voorvaderen te bewaren? Niemand zal in dit land aan zijn plicht te kort komen. Het sterke en goed oi'- ferichte leger is op de hoogte van zijn taak. [rjn bestuur en îk zelf, wij stellen voile ver-trouwen in zijn bevelhebbers en in zijn solda-ten. Nauw aangesloten bij de bevolking en er door ondersteuiid, heeft het Staatsbestuur het voile bewu3tzijn zijner vei-antwoordelijkheid en zal deze op zich nemen tôt op 't laatste, met do bezadigde overtuiginç dat ieders pogingen, gepaard met de heiligste vaderlands-liefde, het hoogste welzijn van het land zullen bewaren. Zoo de vreemde, tegen onze onzijdigheid in, welke wij steeds volkomen wiston te eer-biedigen, ons grondgebied schendt,- zoo zal hij al de Belgen geschaard vinden om den Souverein, die nooit zijn grondwettelijken eed zal vertreden, en om de Regeering welke het volkomen vertrouwen der heele natie bezit. Ile geloof in onze bestemming : Een land dat zich verdedigt, dwingt den eerbied van eenieder af, dat land vergaat niet. God zal met ons zijn in deze rechtvaardige zaak, Mijne Heeren. Leve het onafhankelijk Bielgië! De geestdrift. Eene aangrijpende betooging ontstaat; het gejuich duurt verscliillende lninuten. Waarna de Koning de zaal verlaat, nogmaals door algemeene toejuichingen begroet. Eon roerende ovatie valt ook ten deel aan de Koningin, wanneer zij de vergaderzaal van de Kamer verlaat. Minister de Broqueville leest dan het histo-riek der nota, ons gezonden door Duitschland. Het antwoord, gezonden door het gouvernement, lokt krachtige bravos uit. Te 6 uur heeft de minister van Duitschland dinsdag morgend geantwoord: « Daar België geweigerd heeft, zal Duitschland tegen zijn wil, met de wapenen bekomen wat het anders niet zou kunnen bekomen. » Heftig voegt de heer minister erbij : « Nu is het woord aan de wapenen: ailes kan voorvallen, wij kunnen overwonnen worden, maar nooit zullen wij ons onderwerpen ». Bij het afkomen der tribuun wordt de hoofdminister onthaald niet alleen met ge-Iukwenschen, maar ook met daverende toe-juichingen.Nooit hebben wij daar zoo een tooneel bij-gewoond. Men gevoelt dat er een Belgen-land bestaat, dat bereid is ailes te offeren voor zijne vrijheid en onafhankelijkheid. De heer Delvaux, in naam der Kamer, verzekert de Regeering dat" aile Belgen rond haar zullen geschaard blijven. (Storm. toej.) De zitting der vereenigde Kamers wordt ge-schorst en de senators trekken zich terug. De zitting liernoinen. Do zittinç wordt bernomen om 10.20 ure, onder voorzitterschap van den heer Delvaux, ouderdomsdeken, bijgestaan door de twee jongste leden, de heeren Devèze en Pechor. De voorzitter stelt voor al de kiezingen in blok goed te keuren. (Aangenomen met algemeene stemmen. j De eedaflegging gebeurt met naamafroeping. Ailes gaat zeer spoedig. Op die wijze wint de Kamer ten minste drie weken tijdsl Het vorig bureel wordt zonder stemming * herkozen uitgeroepen. De heer I)elvaux, ouderdomsdeken, bij het verlaten van de tribuun, omhelst den heer ( Schollaert, den uitgeroepen voorzitter. Do voorzitter doet eene staatkundige rede- 1 vooring, toegejuicht door al de leden. ] Do heer Schollaert (deelt mede aan de Kamer, ] dat de twee 'jongste leden der Kamer zich als vrijwilliger hoboen aangegeven. Die beide . heeren worden geovationeerd. ' Er wordt besloten laan den Koning eene be- ( danking te zenden. j De lieer de [Broqueville legt een wetsont- ( worp neer, 200 millioen vragende voor de onkosten van het leger. Het wotsontwerp wordt seffens aan eene stemming onderworpen. j De heer minister leest een besluit af waar- j bij do heer Vandervelde staatsminister benoemd wordt. (Gelukwenschen en toeiuichin- 1 gen). 1 De heer de (Broqueville legt een wetsvoor-stel ned.er tôt binnenroeping der twee oude en eene nieuwe militieklas (1911). Hij meldt dat de Belgische grond door de duitschers geschonden is. ( Hij doet die verklaring al weenende. ( De heer minister van justicie legt een wets-ontwerp neder, verschillige maatregelen be-helzenue voor het leger. Minister Berryer legt een wetsonwerp ineder > om 1014 en 1916 binnen te roopen. ^ Een ander wetsonwerp over de vergoeding der milicianen. Al de zaterdagen zal do uitbetaling gedaan 1 worden. t Een wetsontwer-p de gemeenten betreffende r waar de oorlog zou kunnen plaats hebben, . wordt ook aangehomen. Het wetsontwerp van den heer Devèze de s leden der Kamer toelatende van zioh te enga-geeren, kan aanvaard worden, maar de heer [ minister zegt dat de toelating niet moet ge- r. geven worden. De leden der Kamer stemmen algelijk die wet, omdat er twijfel bestaat. De heer .Vandervelde doet eene verklaring 1 dat de socialisten hun vaderland zullen verdedigen.De heer .Tournez, van Luik, stelt voor nacht en dag te zetelen zoolang de Pruisen in ons land zijn. De zitting wordt om 12.10 geheven onder den kreet : Leve [België I Teruglteer der Koninkl. familie. De plechtigheid in de Kamer had slechts korten tijd geduurd. Ondertusschen nochtans werd de mare verspreid dat de oorlog officieel verklaard was. De geestdrift van het volk stiigrt ten top, en het is onder ongelooflijk gejuich en geju-bel dat de Koning het paleis der natie verlaat. De Vorst drukt fceer ontroerd aan eenige personen de hand. Rondom hem heeft Blleman de tranen in do oogen : men kan onmogelijk langer zijne ontroering bedwingen ! Do Koning stijgt te paard en de stoet keert weder naar het Koninklijk Paleis, immer begroet door do luidruchtigste toojuichingen. Daar komt het rijtuig met de Koningin en de koninkiijke kinderen. Het gejuich herneemt. Hare Majesteit groet. Tranen blinken in de oogen der koninkiijke kinderen. Het is een oogenblik -van onbeschrijfelijke ontroering. Van zoohaast het laatste rijtuig van den stoet is verdwenen onder de portiek van het paleis, worden de rangen der burgerwacht ver-broken en het Volk gaat langzaam uiteen, onder den diepen indruk der liartroerende gebeurtenissen!M. de Broqueville tôt Iiet voile. Nauwelijks was M. de Broqueville de tribuun. afgestegen, of daar werd hem gemeld dat de menigte die voor het Paleis der Natie samengeschoold was, hem luide op het bal-kon riep. In de Wetstraat stond inderdaad eene ont-zaglijke menigte geschaard. Zij groeide nog steeds toe en riep zonder ophouden: « Leve België! Leve het VaderlandI » M. de Broqueville verschcen op het bal-kon, eischte stilte en sprak dan de volgende aanspraak, tintelend van vaderlandsliefde, uit: « Beste vrienden, foat mij toe twee woor-den te zeggen; zij komen uit het diepste van mijn hart. » Mon heeft een aanslag gepleegd, die zonder voorgaande is in de geschiedenis : het Belgisch grondgebied is, ondanks de be-toften, ondanks onze gewaarborgde onzijdigheid, door de Duitsche troepen geschonden! Uit het diepste van mijn belgenhart, roep ik u toe: het is een afschuwelijke aanslag, dien men niet ongestraft kan plegen! » Het leger heeft aan zijn hoofd een bevel-hebber, een vorst van groote waarde, in wien Je gansche natie, op dit gewichtig oogenblik, [îaar vertrouwen stelt. Koning Albert zal, met do hulp van het leger, de onscher.dbaar-heid van ons grondgebied kunnen behouden! Een ding zullen wij nooit dulden: 'de over-fieersching! Leve de Koning! Leve België!r Eene schier eindelooze toejuiching viei den minister tebeurt. Men riep dan, men huii-de : « Naar de grens ! Geweren ! » Men hief de «Brabançonne» aan en af'zingend trok men naar het fransch gezantsehap, in de Hertogstraat. yrijwilligers. De heeren Devèze, <Mélot, Pastur. Pécher, Elubin, volksvertegenwoordigers, hebben zich ils vrijwilligers aangegeven. Ook de graaf d'Ursel, sénat or. Mgr Keesen, senator voor Limburg, bestuur-:1er van de Zusterkens der Armen, te Brussel, heeft zich dinsdag middag in het minis-berio van oorlog aangeboden om als aalmoeze-aier dienst te nemen op het belgisch oorlogs-terrein.Tôt lieden boloopt het getal belgische vrij-.villigers tôt 20.000 en nog gedurig komen jongelingen ziclï in massa fianbieden. Het zijn niet alleen jongelingen uit nlle stan-ien, maar ook gehuwde personen : zooals han-lelaars, zeer begoede burgers in de 40 jaar oud. Mobilisatie van Iiet loger. Tôt nader bevel, moet het adres van elk poststuk voor een lid van het gemobiliseerd ^eger^ benevens de gewone aanwijzingen van îaam, graad, regiment en eenheid of dienst, yermelden tôt welke legerafdeeling de be->temmeling behoort, zonder aanduiding van ,'erblijfplaats. Moedig len slrijde ! Het lot is dus geworpen! Bijna ge-ieel Eiu-opa is te wapen en in oorlog ! E(i wat erger en schrikkeli\k is voor ms,1 Belgen, nicttegenstaande de onaf-îankelijkheid van ons land, heeft Duitschland — een der natiën die onze jnafhankelijliheid moet waarborgea 1— îa de schending en overrompeling van îet onzijdig Groot-IIertogdom Luxem-iurg, ook aan ons den oorlog verklaard. Door de schuld dus van Duitsch-and, dat zich aangesteld heeft als een ;edverbreker, als een schender van de îeiligste beloften, is België gedwongcn le wapens op te nemen en tôt bloed-ergieten over te slaan. Denken dat de oorlogsverklaring hier n België neerslachtigheid zou verwekt îebben, ware een bewijs leveren dat nen ons belgisch volk niet in het minst fent. Het belgisch volk Istaat, als een man, ;eschaard rond zijnen koning, rond :ijne regeering. Het belgisch volk wil in zal zijn plicht doen, en hem door-lrijven lot het uiterste. De geschiedenis zal aan het nage-lacht leeren dat de Belgen van 1914 vâardig waren hunner dappere voor-'adoren.Onder Gods hoede, met het goede echt aan onze zijde, rukken wij op en strijde voor het behoud onzer on-Jhankelijkheid. en voor de vrijheden lie door het "bloed van ons voorge-lacht gedrenkt zijn. Allen in 't geweerl Het Vaderland is n gevaarl Met moed vooruit en de ege zal aan Ons zijnl Leve de Koning 1 Leve België! Leve ■ Let leger 1 ^ u Maandag. te 8 uro 's avonds, heeft de Gent-sche vereeniging van te verleenen hulp aan de gekwetste soldaten, Bijlokekaai, 3, te Gent, onder het voorzitterschap van hoogleerarr Hey-mans, eene belangrijke vergadering gehouden. Benevens eene afs'aardiging van het bestuur van het Roode Kruis, waren aanwezig genees- ^ heeren, apothekers, studenten &n de genees-kunde en talrijke juffrouwen. De voorzitter wees op het gevaar van den toestand en verklaarde dat we te Gent en in de provincie Oost-Vlaanderen edelmoedig onzen plicht moeten kwijten. En dan las hij een groot getal gestichten af, die van nu a'f hadden toegezegd de gekwetsten te herbergen en ter hunner beschikking bed-dens te stellen, namelijk in de Refuge, Coupure; de H. Eamilie, Briel; 't gesticht van Dr Walton, Doornzeele ; de cliniek van M. Vanderlinden, te Gentbrugge; in de Zusters van Liefde, Molenaarstraat ; in S. Barbaracol- ! lege; S. Lievensgestioht; S. Gregoriusgestioht, te Ledeberg; in de kliniek van Dr Beernaerts, in den English club, enz. Te Gent alleen beschikt men op dit oogen- ; blik reeds over ongeveer 3000 beddens. Dan somde de voorzitter gestichten op buiten Gent's omtrek, onder ander het O. L. Vr. ter Doorn, te Eekloo, dat 1000 tôt; 1500 beddens ter beschikking {stelde voor de [gekwetsten. Deze aanmoedigende mededecl'ng Lkts geestdriftige toejuichingen uit. De voorzitter deelde dan nog mede dat de medewerking verleend was van specialisten van het oog en andere vakken. Insgelijks waren vragen îngekomen van bij- ; zonderen dio begeerden te huis gekwetsten te verzorgen. Verders deelde hij 'mede dat er ook zou gezorgd worden voor 't geval de gekwetsten aan de beterhand zijn, hun aan den zeedijk de goede herstellende lucht te bezorgen in de talrijko villas dan beschikbaar. M. Heymans, hoogleeraar, deed ten slotte . een bero^p op eenieder opdat in de mate van het mogelijke en volgens vermogen en krach-tp.n e>r aan mede te helpen. Hij sloot met de vaste hoop uit te druk-ken dat we noch Eranschen nocli Duitschers zouden worden maar IBelgen blijven, en dat ; we deze beproevingen zegevierend doorstaan zouden. De Belgische troepenfoeweging. Daar het Belgisch leger opgerukt is om te gaan strijden, zullen onze lezers wel '• begrijpen dat wij niet het minste nieuws meedeelen aangaande de verplaatsing der : troepen, toehoorende aan het Belgisch léger. : Het is een maatregel die zich opdringt in • het befang der verdediging van onzen vader- 1 grond. Maandag nacht heeft men de bruggen van Lavaux en van Bastenaeken doen springen. De boeren uit den omtrek van Verviers zijn dinsdag morgend, zoo spoedig mogelijk met hun vee achter de forten van de Maas gevlucht. Te Lierneux vooral c Was het tooneef on- • gemeen aangrijpend. De belgische landbou-wers verlieten er aflen het dorp, voor den -duitschen inval. De regeering heeft dinsdag morgend be-sloten de klassen van 1S99 en van 1900, 't is te zeggen de 14e en de 15e, onder de wapens ' te roepen. î De staat van beleg is uitgeroepen in de 1 provincies Limburg, Luik, Luxemburg en « Namen, die van heden af krijgsposten wor- -den. 1 De duitsche troepen < over onze grens. ; M. Berryer, minister van binnenlandsche J zaken, onlving dinsdag morgend, ten 10 ure, ' in de wandclgangen der Kamer een snelbe- richt uit Luik, meldend dat de duitsche \ troepen des nachts opgerukt waren naar Dolhain. \ De belgische stafoversten hadden dien inval voorzien. Ook hadden zij de bruggen ] van de Maas en den tunnef van Trois-Ponts ; doen springen. ( Dinsdag namiddag, rond 2 ure, is onder | het vuur der forten van de versterkte stei- 1 ling van Luik een groot gevecht aan gang. De ^ duitschers worden door de kanons dezer forten tegengehouden. Het duitsch leger dat wil 'doordringen, ! kwam des morgends van Dolhain. De eerste 1 aanraking gebeurde nabij Barchon, op den 1 rechter oever der Maas, beneden Gheratte; < daar is een der forten van den luiker vestings- J kring gelegen. j PROKLAMATIE ; van Z. M. den Koning. J AA1V HET LEGER J TAÎf DE SATIE. t SOLDATEN, < Zonder de minste uitdaging van j onzentwege, heeft een |gebuur, hoog- [ moedig door zijne kracht, île ver- ■ dragen verscheurd, welke zijne hand- i teekening dragen, en schendt hij het \ grondgebied onzer Vaderen. 1 Omdat wij eigen waarde betracht hebben, omdat wij geweigerd hebben ' eerbreuk1 te plegen, valt hij ons aan. f Doch gansch de werekl bewondert onze trouwe houding; dat de eerbied t en de achting van aile volkeren U in c deze plechtige oogenbliklcen sterken.1 e Wanneer Zij hare Onafhankelijkheid k bedreigd zag heeft de Natie getrild en f hai-e kinderen zijn als een stormwind 11 naar de grenzen gerukt. Dappere sol- " daten eener heilige zaak, in uwe taaie ^ heldhaftigheid betrouw Ik, en in naam n l'an België groet ik U. Uwe medeburgers zijn fier op U. Gij f; suit zegepralen want gij zijt de kracht v ien dienste van Iiet recht. d César heeft van Uwe voorvaderen jezegd : « Onder aile volkeren van Lrallië zijn de Belgen de dapperste. » ' Roem aan U, leger van het bel- ^ |isch Volk. Voor den vijand herinner z D, dat gij strijdt voor uwe bedreigde v tiaardsteden. Herinnert U, Vlamingen, k len Slag der Gulden Sporen, en gij d Luiker .Walen, dat op dit oogenblik 1 uc CCJ. VICJ. uuj i'i cmcuiixwjiiiccz.cn te l>eurt valt. i SOLDATEN! Ik vertrek uit Brussel om mij aan uw hoofd te Stellen. * Gedaan ten Paleize van Brussel, op [leden, 5 Augustus 1914. ALBERT. . Voor 't Vaderland! Mijne goede vrienden lezers, ik heb de eer m het genoegen u mijne wekelijksche groe-:en aan te bieden, maar in de angstige span-ling Waarin aile geesten op dit oogenblik /erkeeren, en zal men daar nu niet veel icht op slaan. Ons Vaderland is met oorlog Dedreigd en op het oogenblik dat « De Beiaard » u zaf toekomen, zullen wij moge-ijks als beter weten wat lot ons te wachten >taat. Onze jonkheid is onder de wapens. Die moedige jongelingen zullen, als 't moet rijn, hun leven ten beste geven voor de ver-lediging van^ 't Vaderland. Al wat er ons te ioen staat, is, volgens den brief van onze Floogwaarde Bischoppen, te bidden opdat aod, de opperste Meester van Koningdom-men en Koningen, ons den vrede schenke. Bidden wij voor onze dierbaren, die voor het Vaderland ten strijde togen, opdat God hen jescherme en beware, en hen ongedeerd îaar den huiselijken haard Iate terugkeeren. ZOXDAG, 9 Augusti, feestdag van den FI. Romanus die soldaat was onder keizer Valerianus. Hij was van dienst bij de on-iervraging en de pijniging van den H. Lau--entius, en getroffen door dezes standvastig-leid, ging Romanus met water naar Lauren-ius gevang en vroeg het H. Doopsel. Hij verd opstaanden voet onthoofd. MAAîVDACr, feestdag van §. Laurentius lie voor 't geloove op een en gloeienden •ooster gemarteld werd. De H. Laurentius i,vordt aanroepen tegen den brand in het das. Rond zijnen feestdag is het sterren-» *egen, welk luchtverschijnsel van ouds den laam draagt van « Sint Laurentius' tranen. >. 5. Laureyns is de patroon van koks en van >lokers. < • DïNSDACJ, feestag van den II. Gauge-'icus, door ''t volk genoemd S. Gooriks, Datroon van Haeltert en van S. Gooriks-^.udenhove, waar het Gedurige Aanbidding m Ommegang is. Hij wordt aanroepen tegen ie hoofdpijn. WOEXSDAG, feestdag der H. Clara van \ssisie, die onder het bestuur van den :L Franciscus, de Orde stichtte der Armp tClaren, die goede zielkens, die penitentie en joete doen en bidden voor het zondige nenschdom. Ter eere van die heilige ont-;teekt men eene keers om schoon en * klaar > weere te bekomen. Ze zullen dat ;ondag te Lede niet vergeten. DOXDERDAG, feestdag van de heiligen iippolytus en Cassianus, alsook van den L Joannes Berchmans van Diest. De H. lassianus, was schoolmeester, en de vervof-jer Iiet hem door zijne eigene leerlingen! lood martelen met hunne schrijfpriemen en inder schoolgerief. Feestdag der ondenvij-:ers.yitIJDAG, feestdag van den H. Arnoldus ran Tieghem, patroon der brouwers. Dien lag viert men ook den H. Eusebius, ro-neinsche priester, die ter oorzake zijner pre-likingen tegen het Arianismus, 7 jaar in îet gevang overbracht en er ook in stierf. ZATERDAG, hoogdag van O. L. Vrouw-îemelvaart. Groote begankenis van O. L'. /rouw-ter-Warande te W)-nkel-Sint Kruis en laar O. L. Vrouw van Gaverland te Melsele-Vaes. Dien dag groote processie ter eere ran O. L. Vrouw. In Frankrijk noemt men :e « Processie der gelofte van Lodewijk XIIi » imdat die vorst in 1G83 de plechtige belofte ;edaan had die processie met allen mogelijken uister te onderhouden. OCHv MENSCHEN, ALS 'T VOOR O. U. /"ROUW IS, en zal 't volk niet ten achteren ilijven. Dat is zondag laatst te zien geweest o Lede waar haar mirakuleus beeld « de 'oete Nood Gods » met zooveef luister en ilechtigheid gekroond werd. 's Namiddags lie heerlijke betooging der volkeren ter eere an Gods Moeder. Schoon, schoon en prach-ig ! I Tôt eere der parochianen van Lede moet tet gezegd worden dat al de huizen toch zoo choon en zoo eejf versierd waren. Jammer tat die regenbui gekomen is, juist aïs 't volk an 't omliggende naar Lede ging komen. )aarmee is de stoet maar uitgegaan om vijf ire. Die verbeelding der VII Weeën, 't over-reft ahes wat wij in dien aard te zien kregen. „ede haalt er eere van. Zondag tweede uit-ang van den stoet en op O. L. Vrouw Half-)ogst, 's namiddags de vermaarde Jubef-•rocessie langs de Sîatiën van den Ommegang. ieer dees week zijn er parochieën die in •edevaart komen naar O. L. Vrouw van Lede. t Zal met deze dagen van troebel wel te pas ;omen£ 't gebedeken dat op de aloude bede-aartvaantjes staat: «Die Mirakels doet tôt ^ede^ bidt voor zaliglieid en vrede... » WIE DAT ER Nb OOK ERG GETROF-'EN" ZIJN door den dreigenden Europeeschen orlog^ dat zijn onze franschmans, die ginder unnen ondernomen arbeid moeten laten taan en Frankrijk verlaten, velen zonder etaald te zijn. Zondag nacht om 1 ure zijn r te Quévry S00 belgen aangekomen. De îeeste waren per trein uit Parjjs vertrok-en tôt aan de fransche grensstatie van 'eignies. Met pak en zak waren zij te voet aar Quévy moeten gaan daar de treinen iet verder dan tôt op de grens meer rijden. elen van die jongens die in eenen adem zijn omen afgelocpen, moesten aanstonds bin-en gaan bij den troep, en hadden bijna den jd niet van vaarwef te zeggen aan hunne imilie die zij met betraande oogen moesten erlaten. God bescherm(e u en beware u, moe-ige en taaie arbeidersl ZONDAG WAS Eh ALZOO NEN~SOD-»AAT op den tram te Brussel aan de beurs: was een nog jonge man die in Frankrijk oont, die hier onder de wapens geroepen as. D'armoô stond op zijn gelaat: hij had ijne vrouw en zijne vier kinderen moeten erlaten. De sukkelaar en had zelfs geenen luit om zijnen tram to betalen... hij had heel en nacht gegaan en gereisd om in tijds te [échelon te kunnen aankomçQ. £)aar hi|

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Zottegem von 1902 bis 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume