De Belgische standaard

1926 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vm42r3q07f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■■MHaai SOMSl ti l *>' i«Kn£.;i fi.se g mUM&i* j -fi ï*.- OM MM Étfldiit » ta 1 Us<4 i fuite Ir. Ii5 luitla g,s* |Mt&&4«0 ï-ïf MmtUm 't I»d ; S uud !r. s s» > «4*b4®s ?.e-I m«<«3 ?4 ne» f. 0P8XBL s i E8HSSB VIÏXA « JSt& Co^aUle » S3ï:sj?S ï?R p/amm ;i Kl«i»î a?.a?!Oâ' difizgss J ï /. (5# rsyal | SSCLAMSS ; ?éîg«M a*-r«er il toast I F«i« Mtdttwkir» : M. S. B«lpalr«, L* Daykers, P. Bertrand Yan é*t Sehelden, Dr Van de Ferre, Dr. J. Vtû 4e Woestyne, IssI FIIIia«rt, Dr L. De WoH, J. Siaona, 0. Watttz, Ad?. H. Bs.e!g, Hiltrfon Thitna. , ■ifMriiMTTiirMMWi'ffri-TT».-^,, rgcrtacsy-acas' lets «ter de Ooraïerç iib den Oorlog m ois Sociales piicbt. Veel is er geachreven en gesproken over den oorlog, zijn oorzaken, zijri schulddra-gers, zijn Bfweermiddelen. 't Genè meesî onderors bereik valt, evenweî, is gazetten-geschrijf en heethoofdengeschreeuw, zoo oppervlakkig, en meestal met /.ou'n partit-gvest bfliebt, dat wij er- moeilijb een ge-dacht kunnen uit oprapen en er het onze van maken. Ik wil het beproevenu over dat onderwerp te onderbouden, om van daar over te gaan naar ons maatschappelijk leven, voorzoo-?eel het daarmee verbonden is. We zijn immers bewust van ons socialen plicht, nietwaar ? We weten dat we niet geschapen aijn, alieen en om ons alleen maar met an-dere menschen, met wien we onderling leven moeten. Naar 't inzichtvandenSchep-per zelf, hebben we ons gemeenschappelijk — zoowel aïs ons persoonlijk-leven nuttig te maken, het samenleven goed te maken. AUen hebben we 't te wel gevoeld, voelen *t nog en zullen 't nog voelen, hoe slecht het gaat met die samenleving. De oorlog is als de uitbarsting van haar diepe kwaal. Veel ?alt dus te doen, in betrekkiog met den oorlog, op maatschappelijk gebied. Eer we de hand aan 't werk slaan, echter, moeten we ons inlichten ; want alleen met kennis van zaken en overtuiging kunnen we nuttig en doordragend werk verrichten, daarom eerst een woordje over den ondergrond van den oorlog. * Duitschiand heeft ons onzeggelijk ge sehaad. 't Heeft ook den oorlog ontketend. Maar zoo'n ramp is op een dag niet gewas* »en ; ze ko ait uit het toeva! niet, want men-scherwerk is ze. L*ng heeft ze te broeien gelegen. Om dat »a te gaan moeten we ze plaataen in Laar midden, in haar eeuw. Dat vroeger volkeren vochten onder me-taar, was gemakkelijk om verstaan. Ze wa-ren wild en 't wreede scheen hun zoo tegen deaatuur niet.Was ereen stam,die zich rap ontwikkelde, en kon zijn eigen grond hem jïiet blijven onderhouden, dan moest hij het wnii—miii'i'ininiwiin ,j7rni * w ■ m * T vir>ïTim'TTjiraT»r irr nrirrr ~ TrririrMaMnnrtrTTTrtr te kort nemen op een gebuur, niet door han-del — die bestond er nog niet — maar door een inval in zijn gebuur's grond. Een onbe-kende aanzagen ze ook als een vijand, en een onbekende was zelfs hun naaste gebuur r — door gémis aan verkeersrniddelen. Voor die volkeren was oorlog goed te yerstaan ; 1 te yeronjschuldigpn zelfs : ze wisten van mets betërs. 0 Maar tusschcn volkeren uit een eeuw rîi*; boogt op overbescîuvhig, h';e, tusselien die volkeren een oorlog uitgehigd? 't Geen e de beschaving ons mechracht — of liever waarin ze bestond •— handel en nijverheid, P verkeersrniddelen, ontwikkeling van ge-a dachten, verfijniog van gevoelens, dat ailes moest er toe bijdragen om de volkeren 1 vriendelijker onder mekaar te doen leven. ' Handel moest hen toelaten met mekaar — 1 niet op mekaar -r- te leven ; het te kort immers in 't een of 't ander gebied, schaft hij ^ hun wederkeerig aan. Door mekaar te leeren ~ . kennen — door reizen, door handel ook, ' door drukpers en zoo al — moesten ze in-^ zien dat hun geburen menschen waren ge-' lijk zij zelven, en niet dreigende spooken, 1 gelijk men ze zich vroeger voorstelde.Onder * den invloed van 't Ghristendom moest men j menschenoffers afkeuren waar het geen hoogere doeleinden gold. Door meer 1 mensch le worden moesten ze menschen-gslachting verafschuwen. 1 \ — Hier loop ik even buiten mijn spoor, 3 'k Heb daar 't Ghristendom vermeld. Veel ' ongeloovigen meenen er een bewijs in te 1 zien van de ontoereikendheid van onzen a Godsdienst op maatschappelijk gebied. door-dien hij den oorlog niet belet heeft. Anderen wijzen ons— veelbeteekenend — oplanden i en slaatslieden en vorsten, die Christelijk j waren en toch oorlog voerden. 'k Zou l:ever wat willen te recht wijzen. Het Christendom is een volledige instel-ling en moet dus 't maatschappelijk leven van den mensch regelen. Maar zeggen dat het daartoe onbekwaam is, nadat men ailes | gedaan heeft om zijn werktuig, de Kerke, l buiten de maaiscbappij te houden, en haar i zelfs 't recht te ontkennen zich met haar S' belangen te bemoeien, dat is effenaf belache-lijk. Eerst jaagt men de hond op straat en [ als te dieven gekomen zijû, gaat men hem ■ slaan omdat hij ze niet verjaagd en heeft. I Wat Ghristelijke landen en regeerdeers î>e- . i treft, merken we op : ie. De Godsdienst doet de mensch naar de volmaaktheid streven maar daar geraakt ' hij niet, hier op aarde. Een mensch is aliijd mensch, en missen is inenschelijk. ae. 't En is niet al goud dat blinkt. Staatsmannen die zich voor Christelijk uit- ; geven, b.v. uit eigenbelang of zoo, zullen \ toch niet altijd Christelijk opvoeden. Met j l't geene ze misdoen gaat men den Gods-, ! dienst bevullen. E Jel is dat zeker niet. Zulke ! g beschuldigingen houden ook geen steek. — Hooger hadden v/e gezien dat een oorlog — en à fortiori een oorlog als deze — in ons twintigste eeuw vrij onverstaanbaar is, ten minsten bij een eersten oogslag. We moeten er dus wat dieper inzien. ('t Vervolgt.) A. DE LEPELEIRE. De regeling>an bet lersche vraagstuk. De Engelsche regeering heeft voorgesteld ! het berek aidus saam te steilen : | i5 Ieden door de Kroon benoemd, een i | lid per lersche graafschap, de Meijers van j Dublyn, Belfort en Gork,vier katholieke af-1 gevaardigden, drie protestantsche, drie | handelsvertegenwoordigers, vijf Sinn Fei-1 ners, vijf leden voor Ulster, vijf Unionislen | en twee Obrienisten. | Gister hebben woelingen plaats gehad te | Dublyn, tusschen politie en Sinn Feiners. f ^ Ooplogs tljctlntgon nbe- ^ Âmbtslîjko mededealingan. ^ BELQISCK FRONT van 12 Juoi, 20 uur. — Een vijandclijk delà cliement heeft gisler Z. Diksmuide een on. v die zer voorste îoopgrachten aangevallen. Hei clien werd door geweervuur uiteengedreven Lieeii Heden gewoonteiijke artilierie-bedrijvigheici iever Een onzer vliegers schoot een duitsch toe- leid, stel neer naar Bcerst. gs- ailes i Fransch=EngeIsch Front eie.i Parijg I2 Juni, i5 uur.— Artillerie-strijc ophet plateau van Californie en Z.Corbeny, t In Champagne beschoot de vijand nogal he Ft hij °QZe steIlingeD- seren Londeu 12 Juni, i5 uur. — Wij vcerder ook, ritten nit verleden nacht N. Neuve-Chapelle, e in. Hier sloegen we handsiagen af alsook oœ 1 ge- Ârmentières en Yper. ken, nder De haven van Oostende ontruinid men Engelsch admiraalschap bericht dai 8eea de Duitschers al hun oorlogsschepen uit d< rneer van Oostende hebben teruggetrokken hen- ingevojge het laatste bombardement. ,oor' De grieksch& stad Janina bezet. Veel jn » , Het italiaansche leger heeft de grieksche nïen grensstad Janina bezet. Ailes is kalm ver-oor | loopen. Italie heeft de stad bezet om de vei-eren ■ ''S^eid zijner troepen in Albanie te verze- aden|keren* eI'^k ! Griekeland in de Hem- ever 5 i Hetsturen van den buitengewonengezant stel- ' Jonnart, die bij de grieksche regeering de sven 1 belangen van de Entente moet handhaven is ,jat ? onder meer dan een opzicht kenschetsend. allés î Griekenland zal door ons gerantsoeneerd rke, : vorden, vermits Jonnart het graanverbruik laar ! regelen. De duitschgezinde veldtocht laar moet ophouden en Jonnart moet de regeering che-1 er *oe nopen de kamers bij een te roepen. en ; Een soort proteclorient dus ten bate van hem | Griekenland zelf. îcft» « le- j De conferentie van Stockholm. | Zij heeft geen geluk.De Engelsche regee-iaar j ring had aan twee socialistische Ieiders toe-lakt gestaan naar Petrograd te vertrekken. Maar liijd de matrozenvan het schip waarmedebeiden zouden afvaren meenden dat Stockholm op ikt. , den weg van Petrograd ligt, hebhenopstand uit- , gemaakt en wilden de Engelsche socialis-llen tische pacifisten niet vervoeren. Met j Alleen de afgevaardigden van Duitsch-)cfs" j land, Oostenrijk en de neutralen zijn te i Stockholm vertegenwoordigd. -in Oui® p is, We ) PARUS meldt : Middelmatige artillerie-bedrijvigheid op heel het front. Naar Butte RE. Mesnil en Haute Chevauchée voerden wij ritten uit en brachten gevangenen op. In MACEDONIE hebben de Franschen handsiagen afgeweerd op den rechteroever * i ^er Vardar. In de Cerna-bocht wederzijd-e | sche artillerie-bedrijvigheid. van I houden meldt : Onze troepen mieken ,)f_ | vooruitgang (en 0. en N. 0. MEESSEN op Irie ! Cen ^ron^ van 2 raM^en en bezetten het ge-Fei- • GAPAARD. De artillerie-bedrijvig-( h« d woedt he?ig om Yper. Op de Souchez - rivier mieken we lichten l te î V00ru^?anS* De artillerie-strijd wordt he-| vigdoorgevoerd. 3, VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Wat ze in de gevangenkampen afzie: Een Belgisch soldaat, 29 jaar, vader va drie kinderen en een brusselsch werktuif kundigc, naar Duitschiand ontvocrd, maa '* die ko ad en ontsnappen, legdcn volgend getuigenis af : « Dadelijk, na onze àankomst in lu ^ kamp van Holzminden, hebben wij de on sm>îttiug onderstaan. Hiervoor bleven w geheel naakt van 7 uur 's môrgens iot 6 ui 's avonds, alhoewel ailes geëiodigd was oî 8.3o uur 's morgens. Denkt v\at zulli d te beteekenen heeft als ge weet dat ^ -, daar in denzelfden staat met honderde .. vergaderd waren: gehuwden, kinders e ouderlingen 1 Niet ver van Holzminden i een kamp voor vrouwen. Op zekere ure mogen zij het kamp voor de mannen bezo< ken. Q « Te Ocker werd de eerste getuige 1 Iopeenvolgende dagen aan de paal gebonder ieder maal gedurende twee uur, om gewt gerd te hebben voor den Duitsch te werksh it e Nieuws voor onze Soldaten t. M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens t Folkestone, aanzoekt dringend de persone wier namen volgen hem hun adres te doe geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Or e missingen te voorkomen gelieve men 00 . zijn adres in België aan te geven alsmed . hetnummer dat voor hun naam staat. iHamont : n33 Geussens Mathieu. Hechtel : 1161 Byvoet Edmond, 1161 Vei linden Jos. j S Roeselaere : 1168 Denolf Gustave. a | St. Nikolaas : 1084 De Bruyne A. Kloin hulst Waes, 1080 Smet Theoflel 3 Beginnenstraat, 1080 Smet Pierre id j St. Truideri: 1131 Poolmans Henri. ;î Verschillige : 1170 Bayette Louis solda mill. i3. 1177 Beckers Emiel.- 107 f1 Boucher Henri. 113g Ghavee Armand ' | 1086 Degive. 1091 Deleinel. 117 Drugmand Joseph. 1175 E.H. Elebaer Charles, 1127 Eïeraerts Max Mme 1136 Fauvie Emiel. 1074 Faynot. ii4 Fievet Fernand. 1128 François Jac 1184 Hanlet Emmanuel C. 178. 114 "j Houdart Marcel. ii78Jamotte Alex ■ ] 1086 Maleve kapitein. 1067 Marie: r Alfons. 1136 Marique Adolf. n3 1 } Mottard Anna. 1137 Nicaise Georges ' \ 1135 Porame-Halleux Elisa. 1137 Pox ' quet Jos. 1137 Rigaux Georg. 113 Rigaux Jcs. 1170 Seutin Paul. ic6 Simont Henri chef in dienst van Kasa ONZE VADEREN, —«§0§»— î Soldaten, makkers, velen van u hebbei te Parijs de ,,Invalides" bezocht. Herinner , gij u de eerste muurschilderij in de gaan [ derij Ikiks ? Zij verbeeldt de wilde Frankei bezig met den Rijn over te varen, om hiej t hun tenten op te slaan, hier, hun nieuv . vaderland. Onder een reusachtigen esschen boom(i) op den rechteroever staan hur heidensche priesters gereed om een menscl te slachten en om door dit offer, de bescher-ming der oorlogsgoden van 't woeste Ger manje te roepen. Gewoonlijk bestond he offer der Franken in liet slachten van eer paard en 't drinken van paardenbioed hur goden ter eere ; doch voor buitengewon< aangelegenheden offerden zij ook slaven 0: krijgsgevangenen, dronken dan hun bloed en dansten den doodendans rond den brand-fctapel in hun heilige bosschen.Op den stroom | zietg?, de sîifkken varen met woeste kamp- Îlustige krijgers, terwijl op den linkeroever een immer aangio.'iende bende den wiere-lenden strijd aanvangt tegen de Romeinen a die toen heerschten ia oiize streken. Vlamingen, makkers, gij hebt die muur-n schildering bewonderd; gij die nogmaalsde " | gelegenheid hebt, beziel dat wilde tafereel : het verbeeldt uwe vaderen. f* Î ,, y, . . 't Zijn immers de Franken die in de 5de eeuw na Chrisîus inVlaanderen zich vestig-den na de oude bevolkinguitgemoord of yer-dreven le hebben.(aj Daarna hebben zij ook de Romeinen verdreven tôt aan de Pyrre-1 neeën en noemden toen dat machtig rijk ,,Frankrijk d.i. rijk der Franken". Doch na den zege to^en hun legerbenden weder naar, c hun dierbaar-geworden Vlaanderen, slechts die mannen achterlatende die voor't Lestuur | der nieup/e streken noodig waren. 't ls wel doodspijt dat wij naar 't vreem-a | de moeten gaan om onze vaderen verheer-I lijkt te zien. Vlamingen, dompelaars, wan-. | neer gaat gij ze vereeren in uwe hoofdstad? 1 la tfwachiiug jongens, gij die de toekomst ' f in uw aderen draagt, beziet dat tafereel en ( stapt dan met den kop in de lucht en de . haren in den wind ; en herdenkt dan dat de , oude geschiedschrijver Tacitus uw vaderen, I nog heidensc'i nochtaas, reeds prees als een e j kuisch-frisch volk. 3 j LADIS. ■' (1) Deesschenboom was de heilige boom 1 der Germanen. 1 (2) Dus zijn de volkstammen door César e ' overwonnen en geromanizeerd onze vaderen | niet. 's Levens Zijluiken. " Sehuifelaap " Dat is 'n rare kadé 1 3 Zenoemenhem " Schuifelaar" ; waarom? • mysterie. Hij ziet er precies zoo " schuifelachtig " t niet uit ; ter contraire 'n vent lijk'n boom ! 3 't En is niet uitkonlrast dat ze hem Schui- • felaar heeten, want visschers houde r van J geen tegenstellingen,'t moet al eflen weg zijn s voor hen. Hun hoofd breken ze met geen • diepzinnige gedachten en ze weten van geen J litteratuvr maar alleenlijk kennen ze hun • boot en hun leven dat 't prozaiste van de 7 wereld is. Met dat al is Schuifelaar niet opgeklaard 1 en 't is" toch over Schuifelaar dat we 't ^ hebben. Zoo pas is hij de vijftig omgezeild, ' en voor 'n zeernan staat hij nog flink te beene als in 't " fleur " van z'n leven. Een 1 prachtig gespierde kerel, op wien 't reuma-l tiek van de nijpende zeelucht heeft mogen 1 bij ten aïs op een keil 'n Model van een mensch. Een hoofd lijk 'n trommel, waarin er roert en poert een verstand dat Schuifelaar doet onderscheiden uit de duist. Een schedel bluts als een verschgelegd ei. Dat èn is geen erfbaarheid, pleegt hij te zeggen, 1 of 'n ziekte, twee dingen die onbekend staan t in onze famille, maar dat is gekomen door . verschot. Ten andere met die " blutsigheid" 1 èn doet hij niemand geen zeer en 't kan van • passe komen 's nachts als er geene mane is r en hij zijn korre ophalen moet in 't don-. ker 1 En omdat hij dit verschijnsel in 't [ belachelijke opneemt èn let er niemand op 1 dat Schuifelaar bluts is. " Il n'y a que le ■ ridicule qui tue I " Dat verschgelegd ei nu, ten overvloede, ziet er maar eenmaal te week wit uit en dat is den Zondag in de Hoogmisse. Binst de weke, als hij in zee is, komt het er zoo nauw niet op aan, net te zijn en daar ■ Schuifelaar zich maar éen maal te weke wascht, te weten, den Zondag morgen, — om de goeie reden dat zijn vrouw voor c geen goed van de wereld alzoo met hera * Jftiur -Msi 29. 86i Donderdag 14 Juni igl 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume