De Belgische standaard

706 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 April. De Belgische standaard. Konsultiert 18 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f767554/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Isa? — B"* 76(633) Donderdag J2 April 1917 AHinisibn!}! 1 r#sr 1 I ntîni îï. ï«sj f M «MJsàttR D WS «fi! 11 idpi mu \ji Met saîiate»! | ii» 'T. luné i t œasfe4 if. t-7S 1 » UUUtltr $*&> | S «ssHafc S«®S i Bxtf* tïmad t £ i fr, 3.5c. | a m&usdcs S*oo I maades ?<So a «■» ^ DE BELGISCHE BTAHDAARD OPSTBL B M ËEHBBI VILLA « Ma Coquïll* » Â/BBDIfK VU PAHNB Kltins aockoa-digingMi « O.Sô f.d» r«f#l E8CLAMEH voigsat ovtrMB-. konsBt. P K M ^ H T B A A R T /VC^TTr^' »* fl&ichter »fôe s t u u pd lldcfons Pester: Vaste Siedewtrken : M. E. Belpaire, L. Duykew, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woeatyne, Jnul Filliaert, Drl. De Wolf, J. Simons, a Wattez, Adv. IL Baels, liiianon Thans. ONZE PRIJSKAMPEN ONZE PRIJSKAMP VOOR FOIKLORE I Onze prijskamp voor Folklore beleefde j een gewettlgden bijval, naaf de ingekomen | werken te oordeelen, moeten onze jongens ; hartstochtelijkefolkloristen wezen. De inzen- | dingen waren dan ook onder aile oogpunten heel belangrijk, We geven den uitslag van den prijskamp naar de wenschen van Dr L. De Wolf, die zich om zija volkskundige bijdragen in " Biekorf,, en " Ons Volkont-waakt,, alsmede door zijn optreden in ver-schillende congressen, wereldnaam aïs folk-Iorist had verworven. Folklore kan beschouwd worden t 1). Als Zanting, aïs documentatie. (Het eenige wel moge'ijk en voor 't oogenblik 't belangrijkste). 2). Aïs instudeering met bronncnlevering enz. 3). Als letterkundige voorstelling van levensverschijnselen (min bepaald als doku-mentalie, min gronôigaîs instudeering. Deze laatste vorm is wel aantrekkeiijk maar le- j vert daarbij het gevaat op van do fantasee-ring.)In verband hieimede hebben we onzeu prijskamp op een dusdanige ivijze onder-verdeeld.Wonnen prijs in de eerste sectie : Léo De Naeyer, i5 fr., De Bock, 10 fr., Félix Vercraysseu 5 fr., Matheas Vermang 5 fr. Het werk van Van Wymerd en van X be-haalt een aanmoediging. Won prijs in de tweede indeeling : Joa-chim De Kîerck, 5 fr. Voor de derde serie konden geen prijzen toegekend worden. Het ingezonden werk van Olbrechts, Deouydt, Cornelis, verdient in die vdgorde een aanmoedi/ing. Aan de liefhebbers van Folklore geven we hier nog een wensch en een wenk in het verder ieiden van hun werk. Folklore omvat 00k het onderzoeken van | verdere levensverschijnselen : 1) uit de taal : zegswijzen, liederen, ; sprookjes (opgerakeld in de streke), schiinp- ] scheuten op overheid, makkers, burgers en ' vijanden. 2) uit de licbaamsbezorging : tatoucering, gebreken, tooisels, rîngen, herinneringen. 3) uit de haisvesting : leven in de schuil-plaatsen en kantonneinenten. 4) uit de betrekkingen met de burgers-gemeerischap : vriendschappi-ïijke en iwist-rnatige, koop en verkoop 5) uit het verse* : op 'l fron», op rust, met verlof, bijzo-«deriijk hcrbergzitting, spelen (»port) betrekking me'' dieren (hon-den, katten, eksters, uiien, enz.) kleiîie be-aigheden tôt verpo^ing. 6) uit de leveustiheriden : ziekven, kwet-singei?, ongedierte, last van den dio>ist. 7) uit het geloof, ongeloof en bijgeloof : gebruik van medaîjen, b(.zw?eringei!, feti-chen, gebruik van voudsten, roovingen, enz. 8) uit metst gesmnakt. vcrza leiiag' n van dîngen uit 't eigeiï even, op huit < « ■ p d^a vijand. Daarmede kunnen onze jv>ngeiiS foikîo-ren tôt in 't oneiudige. DE TOESTAND De Engelschen aan defl aanval op een nieuw front Paschen heeft ons eene gebeurtenis ge-bracht van belang. De Engel- schen na eene krachtdadige voorbereiding zoov/eî te lande als in de lucht, — 't is de eerste maal dat zulke bedrijvigheid is aan-gestipt geworden, — hebben een offensief ingezet gaande van Henin-sur-Cojeul tôt ! Givenchy-en-QobelIe, De kanadeesche troe-pen veroverden den kam van Vimy, waar-voos maanden lang, verleden jaar werd ge-streden, terwijl de andere troepen in een sprong de dorpen Neuville-Vitasse, Tele-graph-Hill, Tilloy, St-Laurent, Blancy, Tilleul en de hofstede La F'olie innamen. Na die eerste voorsprong op een diepte van 5 klm., togen de Engelschen opnieuw, op heel de linie ten aanval en veroverden de tweede duitsche stelling. Bij de zes duizend krijgsgevangenen wer-den in de twee eerste uren geteld. Terzelfdertijdè vorderden de Engelschen naar Kamerijken naar St. Quentin, in welke nabijheid zij de twee laatste dorpen hebben veroverd. Dit offensief is van het allergroolste belang. Het duidt aan dat de Engelschen zich niet tevreden wulen stellen met de Duit-schers te achtervolgeu, maar dezen zelf wil-len achteruit-werpen. Het aanvalsfrout ligt boven de aftochtiinie der Duitschers. Door | 't feit van den aftocht zelf was er eene bocht ! ontstaan ten Noorden, bocht die nadeelig i kan worden voor ons. i Het gevangen-nemen van 6000 man toont ! overigens genoegzaam aan dat de Duitschers in 't zin hadden zich hier opgesteld te hou-den om de tegenwerking te beginnen, wan-neer het oogenb!ik zou zija gekoa en. Het oogenblik is hun door de Engelschen ontno-men çeweest. Het vooruitdringen der Engelschen is dus Noordwaarts gedekt en zoo de vooruitgang op dit nieuw frout aanduurt mag men het als een zekerheid aannemen dat de duitsche linie tôt achteruitplooien zal verplicht zijn vanaf de Belgische grens.Ver-mochten het de Engelschen daarbij een bres te slaan dan wordt Hindenburg in de noodzakelijkheid gesteld bijna heel het Fransch grondgebied te verlaten. Dit zijn de eerste bestatigingen. Wachten we nu naar het volledig verslag om de draagwijdte van het nieuw offensief te meten De Ballygu 'lion Melkerij.Ltd. tJil Bnllycfullion (Uitg. Maunseil & (>) door L.YKT1V DOYL.K. i _o— f - H Was de man het van Ministerie van Land-; boiiw, die giug afkomen om een voordracht te geven over ktekenkweek en melkerij, die ' 't spel op deu wagen bracht, | Al de boeren van de streke kwamen J t'hoope om hem ie hooren ; en dagen achter-een, als 't al lang gedaan was, spraken ze «ohaars van wat aoders als van hennen en room ; en iederecn had een gedacht op zijn i e'g-^n, ot ee« niiiuw voorslel le doen. De oude Jufvrouwe Armitage van nevers 't Gemeentehuis ging dadebjk 't hennen-boeren aanmoedigen, en siichtie eenen prijs voor den besten legger van heel Bally- gullioa, dk ^.ecr redetwiaten deden ontstaan en meer gekeikel, dan 't vieren van den 12a Juli zelf. Dat bracht een heel rumoer te wege, en elkendeen wilde en ging mQê doen. ' Doven Pé van 't Moeras zijn wijf moest gemakkelijk winnen, had hare hen niet den mood geateken. En ze wilde't'ai geen kan-ten aannemen, dat ze haren legger niet vergeven hadden. Maar, bliksems, wie of wat zou hem van de wereld geholpen hebben tenzij de eene krop vol Turksche tarwe na den anderen, die de oude vrouwe niet uitscheidde hem te geven. Ieder keer dat de hen een ei geleid had, kreeg ze een toemaatje meel, « om 't schaap aan te moedigen », 'lijk het wijf zei ; tôt op zekeren keer dat er een eimet dobbelen dooier voor den dag kwam, en 't beestje zulk eene schrikkelijke lading eten te slok-ken had, dat, eer het eene halve uur latei was, het met zijn pooten gestrekt over den aarden vloer lag gekeeroogd. Achter dat, daar en was geen twijfel of Larry Thomas' wijt ging den prijs winnen ; want, dagen reeds vôor het einde van den inaand, door Jufvrouwe Armitage uitge-steken voor den prijskamp, stond hare hen over de tvvaalf eieren boven gelijk wiens anders legger. Nochtans, aïs 't al te tellen kwam, von-den ze een aande ei of twee in den hoop gefoelfeld, waarvoor noch vrouwe Thomas, noch hare hen en konden gedoen ; en alzoo kwam het dat ze beide buiten den prijskamp gesloten werden. En, ais 't al geschept en gevaagd was, bazinne Archy Doran streek den prijs op. Doch, als ?e haar rekening miek, ailes dooreengecijferd, over koorn en meel, onder-vond ze dat ze meer dan dobbel de waarde van den prijs kwijt was aan ete voor haren legger. Ge kunt denken of ze blijde was en goed gezind ! En, dan deze, die dichte bij zoo veel, als zij, aan voedsel en henne-'t-eten verteerd hadden, en geen prijs en wonnen, waren nog dobbel kwaad, op den hoop toe I De eenigste die er wel meê voer, met dien prijskamp, was Miss Armitage zelve. Immers, ze hield al de binnengebrachte eieren, en sloeg er dobbel de waarde van den ge-schonken prijs uit. En, daar en was niemand zoo welgezind en tevreden 'lijk zij, ge kunt dat peizen. Zoo, al t' hoope, dat henneboeren en was maar een flimpe! En, 't bleek 'lijk of dat er niets nuttigs noch goeds uit die voordracht en ging groeien 1 Nogthans, iedereen hield de meening dat BallyguIIion maar met beschaamde kaken en ging staan daar, was het dat het ten achteren bleef bij andere plaatsen. En, zoo kwam het, dat er, ten langen laatsten, kom-af meê ge-rp&akt werd met een melkerij, en dat er een Berek gestemd werd, om 't dingen in een te ! zetten, en in gang, | 'T meeste deel orxder ons, in 't begin, dach-jj ten dat wij daar de room ging vangen, vol-j »^ens de oyde voorvaderlijke doenwijze, al-I içenlijk met hem te schuimen. Maar, daar l wiera algauw rondverteld dat het al met 1 machinerij te doen ging zijn. Eenige onder * ons wiidei) het schaars gelooven, en bleven i wantrouwig ; hoe, den duivel!, hadden wij dat wel kunnen weten of jrieken, h.oe dat dit spel ineen zat, 'k vraag-je een keer? Thomas Mac Gorrian hield staaa dat het roomen ging gedaan zijn bij middel van Jemmers, 'lijk de ■ messen van eenen raapmolen, en dat ze effen den top van de melk gingen afscheren, en de room in een teele er naast zwepen. Maar, hij en kon gelijk niet wel uitleggen, hoe dat ze 't dan aan boord zouden leggen om 't opperste yari de melkteele 00k niet mec te scheeren. i Dikken Dasten Lenakan zwoer dat èrge-roomd werd met 'nen darm, 'lijk die van een stokerij. Edoch, wisten Wij allen dat Dasten kennisse had van korten drank, genoeg en te vele, er waren er maar weinig die meen-den dat hijtook kennisse had van melk : en zoo kwam het dat niemand hem geloofde ! Ten langen laatsten, 't Berek besloot dat er zou een openbare proefneminggedaan zijn. En ze schreven naar den man daar van 't Ministerie, dat hij zou zijn toestel mrêbren-gen om te toonen hoe het gi ng. Want ze waren er allemale tegen, om geld uit te gei'en voor een machine, als zij niet wisten op voorhand ' dat ze haar werk z»u doen, natuuriijk ! De proefneming zou plaats hebben op langen Thomas Mac Gorrian zijn hofstede. En, ; op den geslelden avond, we waren er met geveertig tegenwoordig. We zaten er allen, in eene halve maan, op banken en op stoelen, en op al dat als zate dienst kon doen, net 'lijk Christene Minestreelen dieop Kcrstdagavond ter maïkt gekomen waren. De voordrachtgever had door het venster j een rieme gespannen van aan Thomas ! a dorschduivel », die buiten stond tôt aan den « Scheider», daar binnen, 'iijk hij het dingen heette, zoo dat het eene met 't andere ging kunnen in gang gezet zijn, en draaien. Die Scheider, ofte Roomer, bij 't eerste op-zicht, en voldeed ons a! geen kanten; en, 't was daarbij maar een klein, vernukkeldtfin-gen, voor 't geld dat het kostte, bij dat ze ! zeiden. Maar, als de voordrachtgever begon uiteeu te doen wat tfet getuig al ging ver-richten, en hoe, met simpelijk de me!k tegie-ten in een ronde bolle en ze te doen rond schijveren, ge de room kon doen slroomen uit een gat, en de melk uit een ander, we kregen er 'lijk een beter gedacht van. 'T en was, echter, 'lijk niemand die er aan hield zijn meening te bekouten met dien vreemdeling, daar; maar, er \yerd zooveel te meer gebabbeld en gevezeld onder ons- —- « 'T is een schrikkelijkaardigdingen », i zei er een. ('t vervolgt) Jan Van de Woestyne. ' Heldenhulde. Hoe staan de zaken van « Heldenhulde ? » 1 De soldaten vragen zich af hoe het komt dat ! er nog geene zerken geplaatst zijn. Eenieder kan begrijpen dat in de?e tijden ; ailes niet ajtijd op wieltjes loopt. Echter, s kunnen we thans verjsekeren dat de moeilijk-heden van praktischen aard uit de'baan ge-ruimd zijn en dat «Heldenhulde» perw-ek een twintigtal zerken zal kunnen plaatsen. Het werk, zoo noodig, kan uitgebreid worden.Wij hadden het inzamelen van geld stop gezet, maar nu het schoone werk op breede schaai zal uitgevoerd worden moeten wij met nieuwen moed « Heldenhulde » ondersteu-nen. De geîdmiddclen laten ons nu toe eenise zerken te plaatsen op de graven s^an gespeuvelde makkers, ondersteunders van het werk ; en de zerken op een dertigtal frank te brengen voor de overige diep-betreurde strijders. Er moet op het graf van ieder Belg, Vlaming of Waal, een zerk geplaatst worden.Onze jongens rnogenwij niet vergeten, het ip, voor ons allen een plicht het vergotene bloed indachtig te zijn. Wij reke-nen dus op de medewerking van eenieder en op de gulharti^e vrijgevendheid van Burgers en soldaten. Burgers en strijdmakkers wor- ; den vriendelijk verzocht het adres en de inlichlingen op te sturen (datum eri plaats van geboorte, sneuvelen en Jijkplechtisçhe-den) over den diepbetreurde, wiens graf zij begeeren te versieren. Namens het uitvoerend Komifeit : E. H. C. Verschaeve, Onderpastor te Alveringhem. Namens het Ondersteunend Komiteit; Dr J. Verduyn, H. E. A. Oorlogs tijdingen FRANSCH FRONT 10 April, i5 uur. — Ten N. der Oise, min hevige artillerie-bedi ijvigbeid. Patroelje-ontmoetingen en geweervuur op de eerste liniën ten Z. der Oise. Wij deden vooruitgang ten 0. van het hoog Goucybosch. Ta-melijk hevig artilleriegevecht in de streok ten N. 0. van Soissons en voornamelijk in den sector van Laffaux.Ten Z,0. van Reims sloegen wij een handslng N. van Silley af. DeFng Ischfi jemen 9 000 krijppva gen & 4 ? kanons io Àpril, ii uur. — De strijd is hevig geweest in den loup van den naeht op het N. uiteinde van den bergru^van Yimy,waar de vijand nog nesteide. De Duitschers werden eindelijk van den Q. boord van den bergnig gedreven en hun tegenaanvallen haddi-n geen gevolg. Onze vooruitgang heeft ons toeg. laten Fampeux te bezetten en de nabunge hellingen ten N. en ten Z. der Scarpe. Jfet C'jfer der gevangenen van gis~ teren overtr- ft do gooo. Wij namen meer dan 4o knnonnen. Nabij St, Quentin is de vijand van de hoogten tusschenLa Verguier en Hargicourt gedreven geweest.Hetgevecht duurt voort op gehed het gevechtsfront.Ten gevolge van een geweldiîf bombardement, heeft de vijand dezen nacht een sterken aanval gedaan op een beperkt front ten Z. 0. van Yperen. Hij gelukte erin onze steun-linie te bereiken maar werd onmiddellijk teruggedreven, Uup De Toestand op 11 Àpril 8 uur De bilan der Engelschen A A .OOO Krijgsgevangenen. OO kanons, 60 mortieren, -1 63 mitr.4jeuzen. Engelsch legerbericht 11 April 3 uur. — Niettegenstaande het slecht weder zijn wij yooruitgegaan. Wij bereikten Monchy le Preux, op 7 klm. af van Atrecht. Wij wierpen den vijand uit Farbus en uit het bosch. Geneel den dag woedde het gevecht op den kam van Vimy. In de richting van Kameryk veroverden wij Louverval. Hetgetal krijgsgevangenen be-loopi ELF DUIZEND man, waar-onder 235 officieren Wij rnieken buit : 100 kanons, waartusschen er zijn van Sduim; 60 ioopgraaf-mortieren en 163 mitraljsuzen. De Engelschen op 75 klm te Noorden van Bagdad Generaal Maudebericht dat deEngelsche troepen HARBE bezetten op y5 klm. Noordwaarts Bagdad. 200 krijgsgevangenen. Braziliê breekt af Uit Rio de Janeiro wordt geseind dat Braziiië met Duiisphland heeft afgebrokeu. ^8 Fra s.he sehiatene^n train io st^kken Fransch ambtehjk bericht meldt niets bijzonders. Naar Bethincourt (linker Maas-oever) heeft het Fransch grof geschut een heele duitsche munitietrein stukgeschoten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume