De Belgische standaard

933 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9z9086411b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaar. — N° 14 i< ii m ni mi m wi ■wwni wa—iitinn—iTTrvir*iir—~'^— Woensdag !7 en Dondordag 18 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich vvenden tôt : villa MA COQUILLE, zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning ! We lijden met den koning ! Westrijden en sterven voor! den koning en ons land ! 's Werelds Plicht iesgens Belgie. Bernard Shaw heeft aan het Amerikaan-sche Comité tôt Steun voor België een karak-teristiek schrijven gericht, dat ten doel heeft, de geldinzamelingen te bevorderen en nopens hetwelk de belaamde Iersche schrijver aan het comité verzocht, verlof te geven tôt zijn publicatie «in aile kranten van de wereld, zoolang er nog een Duitsche soldaat in Bel-gië staat.» Hier volgen de voornaamste passages uit Shaw's artikel: » Luik viel, Brussel is gevallen, en Ant-werpen en Gent, en Brugge, en Ostende. Leuven is meer naar de regelen der kunst verwoest dan Ismail door Suwarof; steden als Dendermonde kregen de afschuwelijke oorlogskar heen eu weer over haar lijken, tôt zij driemaal waren neergeslagen, zooals de dooden in een leugenaarsverhaal, en de Belgische regeering is naar een vreemd land verdreven. Wat had België erger kunnen overkomen, indien het geheel alleen tegen de gansche wereld had moeten vechten? Laat haar vijand maar lachen om het geminachte «vudje papier», dat haar onschendbaarheid waarborgde. Het zal voor België's vrienden tijd genoeg zijn om Duitschland deswege in het stof te doen buigen, wanneer zij maar eerst het vodje papier weder in eere hersteld hebben. » Want dat moeten zij doen. Als zij de Duitschers niet uit België jagen en hunne légers tôt een eerewacbt stellen voor den po-pulairsten monarch van Europa op den dag waarop hij weder bezit zal nemen van zijn troon te Brussel, dan zullen zij of onteerd oi verslagen zijn. Als zij een verdrag teekenen, waarbij den keizer ook maar een vierkante duim van België's grond wordt toegestaan, behalve wanneer zij zouden moeten bukken voor een dwang, die hun tevens zou nood-zaken hem dan ook Portsmouth, Belfort en Verdun maar metten te geven, dan kunnen zij even goed hun vlaggen verscheuren en voortaan kamers gaan verhuren aan vreem-delingen, en dezen met de rekening begap-pen.»Bernard Shaw wijdt vervolgens een be-schouwing aan den toestand van de Belgen, die in hun land zijn gebleven en schrijft : » De pogingen, die in het werk worden ge-steld om de Belgen in Frankrijk, Nederland en Engeland te helpen, bereiken deze achter-gebleven niet. Hun toestand is wanhopig, en moet dat blijven totdat de Duitschers uit hun land zijn verdreven? In het gedeelte dat de Duitschers in handen hebben, is deze hun toestand ellendig, want daar de Duitschers zich in de positie bevindèn van een huisbaas die alleen op zeer korten termijn verhuurt, zullen zij niet al te veel geld bcsteden aan reparaties van de woning; zij gevoelen er in-derdaad veel meer voor, ailes mee te nemen wat* niet nagel- en spijkervast is. Bovendien staat door den oorlog de geheele industrie stil. Overal zult gij menschen vinden, die woe-detid beweren — ofontkennen—dat Ruslanc dezen oorlog wilde, dat Duitschland herr wilde, dat Oostenrijk hem wilde, dat Engeland hem wilde, behalve de Pruisische milita-risten, die een kwade zaak nog erger maker door de laagste oorlogsgebruiken tegen België aan te wenden. En geen enkel onbevoor oordeeld persoon geeft zelfs vôôr, hem te gelooven. » Daarom doe ik geen beroep, maar stel il-een eisch ten bate van België, dien dat lanc te fier is om zelf te stellen.» Shaw voegt hieraan toe, dat de heele wereld betalen, en ruim, gui betalen moet want België, was onschuldig aan eenig on-schuldig oorlogzuchtig opzet, en » wat de neutrale naties betreft — er is er nie! één, die niet zal winnen door België's zelfop-offering.» Schikking voor de Vasten. Ingevolge bijzondere macht, welkewijvan den H, Stoel ontvangen hebben, en ingezien de buitengewone omstandigheden waar wij ons in bevinden, ontslaan wij de geloovigen in het deel van 't Bisdom aan het werkelijk bestuur van Z. Hoogw. den Bisschop door het vijandelijk bezet onttrokken, van de wet van het vasten, en van de wet van het vleeschderven, voor al de dagen van de aan-staande Vasten. 't Ware zeer loilijk geen ge-bruik te maken van die vergunning, ten min-sten op Asschen Woensdag en GoedenVrijdag. Al die gebruik maken van de dispensatie van vleesch te derven, moeten ofwel, elken-keer driemaal den Onze Vader en Wees Ge-groet en eens de Akten van Geloof, Hoop, Lietde en Berouw lezen, ofwel eens eene aal-moes, ieder volgens zijne godvruchtigheid,in den Vastenblok storten, 't is gelijk in welke kerk. Wij wekken aile geloovigen ten dringenste op, om binst den H. tijd van de Vasten, standvastiger dan ooit in het gebed te vol-herden, zeer getrouwig het H. Sacraficie van de Mis, zelfs op de wekedagen, bij te wonen; en zoo dikwijls mogel jk tôt de H. Tafel te naderen, om Gods genade over ons beproefd Vaderlandte verwerven en te bekomen dat deondergane rampen totzuivering derzeden, tôt vervroming der gemoederen, tôt verede-ling der zielen en alzoo tôt nieuwen voor-spoed voor België zouden mogen dienen. Yper, den 10 Februari 1915. t FR. DEBROUWER P. D. van Yper ( apostolischen afgeveerdigde. Belgische Diplornateo. Wij vernemen dat door ontslaggeving van Baron d'Erp den Heer Jules Van den Heuvel, Staatsminister en oud minister van Justicie, tôt minister van België bij het Vati-kaan benoemd is. Te zelver tijd vernemen wij ook dat staatsminister Paul Hymans benoemd is als opvolger van den Heer Graaf de Lalaing die om gezondheidsreden zijn ontslag gaf. 34 Engelsche Vliegers boven de kusten. Vier en dertig Engelsche vliegers (met het inzicht de werking der duitsche onderzeeërs te beletten) hebben boven Brugge, Zeebrug-ge, Blankenberghe en Oostende gevlogen en in deze streken groote schade aangericht, bijzonder aan de statie van Oostende die ten gronde zou afgebrand zijn. De statie van Blankenberghe zou ook nog al veel te lijden gehad hebben en de ijzerenwegen zijn op verscheidene plaatsen gesprongen. Te Mid-delkerke werden ook bommen geworpen op de vijandelijke artillerie, alsook op het elec-triekfabriek van Zeebrugge door de duitschers gebezigd; maar tôt nu toe is de uitslag daarvan nog niet gekend. De engelsche vliegers hebben geene onderzeeërs gezien. De vlieger Graham White is niet ver van Nieuwpoort in zee gevallen, maar is door een fransch schip kunnen gered worden. Niettegenstaande een geweldig geschot der duitschers, zijn al de vliegers ongedeerd te-ruggekeerd: enkel 2 vliegmachienen zijn be-schadigd.Onze vliegers boven het Ârsenaal van Dusseldorf. s Wij vernemen dat eene stoutmoedige luchtvaart door de Verbondenen boven Dusseldorf gedaan, buitengewoon wel lukte en voor uitwerksel had eene groute hoeveel-heid oorlogsmateriaal te vernietigen. Eene bom opVlissingen Een onbekende vlieger zou op eene groote hoogte boven Vlissingen gevlogen zijn en er eene bom laten vallen hebben, zonder noch-tans groote schade aan te richten. Droomen.... en Werkelijkieid ! « Vreugdevoel ik in mijn hart omdat ik van het klagen mijner broeders en zusters een gebed wil maken, en dankzegging van hun geween ! » (Multatuli-MaxHavelaarb. 198). België!... en daarrijzen voor ons op de weelderige velden van den lieven zonnelach, de breede zacht-vloeiende stroomen, de mooie leven-dige dorpjes,waar,na den arbeid ieder gezin rond den haard vergaârde en oude en jonge harten vereenigden in dankzeggend gebed voor voorspoed en vrede !... De fiere steden, wereld-beroemd door het steenen kantwerk hunner kathedralen, eeuwenoude ge-tuigen van verleden grootheid !.,.. En danzien wij ons volk !... ons ge-liefd volk dat na een langen slaap eindelijk aan 't ontvvaken was !... — Geestdriftig en naïef als een kind was het, voor wie ailes nieuw en mooi is; en fier en krachtig, bewust dat jeug-dig bloed in zijne aderen vloeide ! — Wij gingen den gouden tijd te ge-moet waar de woonplaats van ieder gezin menschenwaardig zou wezen, waar ontucht en alcoolisme,als neergeslagen reuzen onder den voet van het volk zouden liggen ; waar het even verlangend zou zijn naar gees-telijk als naar stoffelijk voedsel ! De kunst was herboren, niet als aanbidding en nabootsing van de oude tijden ; maar uit het volk ge-sproten, was zij even jeugdig en frisch, even knoestig en persoonlijk!.. Wat al verre schoone droomen !... De werkelijkheid, de wreede wer-kelijkheid dringt zich op ! — De lieve dorpen met hunne spitse kerktorens bestaan niet meer ! De rijk bebouw-de landen zijn verwoest, vertrapt, en met bloed getint slingert zich de rivier door de voorheen zoo frische velden van Vlaanderen ! Onteert zijn onze oude kerken.... maar hun geschonden torens, als een versteende ziel heffen zich naar den hemel om wraak !... Ons volk ?.... « Den knieval of den dood ! » riep men het toe ; en uit ieder hart klonk het antwoord : « Liever dood dan Duitsch !...» Velen zijn als helden gevallen ter verdediging van het recht ! De an-deren verkozen den kruisweg der verbanning dan kleinhartigheid of lafheid ! O ja ! een kruisweg was het langs waar geheel een volk den lijdensweg besteeg ! En geene ware vertroosting zullen wij vinden voor-aleer wij de moederaarde doordron-gen van het heldenbloed harer kin-deren met eerbied mogen zoenen ! De onuitspreekbare goedheid van een ridderlijk volk kan ons niet doen vergeten al wat wij ginder lief hebben ! Al wat ons leven deed ! O ! wat eene marteling voor de ziel is die zedelijke eenzaamheid ! «De wijngaard die vruchten draagt zal ingekort worden opdat hij meer vruchten dragen zou !... » Wezen wij dus verheuga in ons lijden ; groot, heerlijk zal de toekomst wezen, want een storm van smarten is over ons gekomen ! De tijd der ballingschap kan wel nuttig worden gebruikt : het moet zijn een tijd van voorbereiding tôt het herstellingswerk dat wij te ge-moet gaan ! — Donkere dagen staan ons te wachten, zelfs wanneer wij in onze steden en dorpen zullen terug gekeerd zijn ! Om door armoede en ontberingen vanallen aardden moedvoltehouden, zal er wilskracht noodig wezen ! Welke tijd was ooit beter geschikt om den wil te stalen dan deze ? Berichten. In onze stresk, bombardement van Nieuwpoort. Rond de hoo-ge Duin, en ook rond de stad Yper artillerie-gevechten. Verleden nacht hebben onze zware kanonnen Clercken beschoten, waar vele Duitschers schuilden. De vijand heeft in den namiddag van 13 Februari beschoten : Nieuwpoort, Ramscapelle, Nieuwcapelle, Re-ninghe en Knocke. Den 12®, hebben onze obussen vijandelijke schuilplaatsen in brand gestoken, langs de kanten van Merckem. In Champagne was het gevecht nogal hevig. Reims is weeral beschoten geweest. In Lorreinen is de uitslag van 't gevecht ten noorden van Pont-à-Mousson nog niet gekend. We hebben den vijand afgeslegen door een tegenaanval. In Elzas kwam de vijand vooruit langs beide boorden van de Lanck ; maar hij is tegengehouden geweest door onze Bondgenooten. 160.000 Duitschers weg. — Naar we vernemen zijn deze laatste dagen 160.000 Duitschers van het Westelijk front naar het Russische slagveld overgebracht. Deze verzwakkïng van macht, zou wel des-gevallens eene gunstige wending aan den toestand, ten onzen voordeele, kunnen teweegbrengen. Willen wij iets bij dragen tôt de toekomstige grootheia van ons land ? Laat ons dan het zware kruis met vreugde op onze schouders laden ! Laat onsgeest en gemoed verheffen, dat in het nieuwBelgië, kunst, weten-schap en gansch het volksleven den stempel drage der zieleschoonheid van ons volk ! Voor ons, vrouwen, ontbreekt het werk nooit ! Het gebed, het krach-tigste aller wapens, is het onze ! En moeders immers, werken onophou-dend voor het Vaderland ! Een ge-slacht van helden, kunnen en moeten wij voorbereiden ! De kinderzielen zijn de moeders toevertrouwd ; en voor Gods troon zullen zij meest verantwoordel ij k gestel d worden voor de ziel hunner kinderen. De vrouw zal nu hare taak van opvoedster ge-makkelijker dan ooit ten goede bren-gen ; vallen niet haar voorbeeld en naar woord op den vruchtbaren bodem van het lijden ? België zal herleven ! Een helden-volk sterft niet ! en weîhaast zal op-rijzen over ons bemind Vaderland de glorierijke zon van vrijheid en vrede! Mevr. J.We Groodt-Adant. Diplomatische Oorlog". III Duitsch verstand. Men schreefreeds in "De Belgische Stan-daardu dat Duitschland verstand had, maar geen liart. Geen hart ! daaraan twijfelt nie-mand. Overtollig dit te bewijzen. Maar kan en magmen instemmen met het gezegde "Duitschland heeft verstand" ? Dat schijnt mezoodanigaanneembaar niet. Daarom wil ik vrij en vrank neerpennen wat ik er over denk. « Neen, Duitschland heeft geen verstand ! O, 'k weet het: we staarden verbaasd, de armen gekruist,het werk van 't koortsig arbei-dend duitsche volk aan; we stonden verstomd voor zijn vaardigheid op aile gebied : in boe-kenschepping, in ailes, zelfs in eenvoudig landbouw- en keukengerief, en knielden als in aanbidding, heilaas, voor dit wroetersvolk met zijn stijf afgelijnde orde die ailes mat en op stap deed gaan... Maar heet dat verstand?! Noch technische behendigheid en kunde, noch kunst en eruditie mogen verstand ge-noemd worden. Verstand heet gedacht, oordeel, redenee-ring, ontleding, begripsverbindïng. Verstand bevat al hetgeen we in Logica of Denkleer wijs gemaakt werden, te beginnen met de prasdicabunt en prsedicamenta om uit te ko-men op het laatste hoofdstuk: de wetenschap en hetgeen heet Philosophie: de kennis aller zaken door hun grondbeginsels. Te lang ware 't hier uit te weiden, over die verre voorbedachte voorbereiding van over eeuwen die 't Duitsche Vaderland miek, wat barbaarsche vorsten het sloegen en kaptén : een slaafsch getuig in hun handen, dat niet redeneeren mocht, maar enkel blindelings de gegeven bax-sche bevelen uitvoeren, al den-ken nogthans 't vrijste schepsel te zijn ter wereld. — Een ander maal kom ik daarop wel eens terug. — Thans weze 't volgende enkel vastgesteld: op zuiver-verstandelijk terrein heeft Duitschland allerminst onder de groote volkeren be-wezen, dat het scheppingskracht en geniale macht bezat..., kamelot, namaking en naâpe-rij bracht — het allerbest voor, en 't kende best de kunst om ook, lijk in andere zaken, de geestesuitvindingen van anderen weg te rooven en tôt ons eigen nut, en voor onze eigene uitvinding te doen doorgaan. Zelfs hun zoo overweldigende welenschappelijke eruditie kan geen zuivere voort'brengst van een klein verstand genoemd worden daar ailes opgetimmerd was door mannen die 'n val-sche wetenschappehjke schoolopvoeding had-den genoten en met voorbedachtheid slaaf-den, inzonder op geschiedkundig gebied, onder den dwang van het hypnotizeerend or-dewoord: "Groote Duitschland". Welke wetenschap kan er dan voortspruiten uit voorbedachtheid, vooringenomenheid, en uit dien dwang waarmede Duitschland zoowel de geleerden, als zijn eenvoudige soldaten, fiks deed staan en stappen op de wegen der wetenschap. Voeg daarbij de overgroote mis-prijzende hoovaardigheid der Duitsche ge-letterde lieden,die zoowel als de Germaansche officieren misprijzend neerzien op wat niet "MadeinGermania " heet. Voor hen immers lijk voor de Romeinen, zijn de andere menschen die 'tgeluk niet hadden onder den Hun-nenhemel geboren te worden, doodeenvou-dig-weg: Barbaren. En ge weet hoe hoovaardigheid iemand een losse vijs in den kop doet krijgen en hem allerbest schikt om koning te zijn in 't land der zotten en dwazen. Neen, vooringenomenheid, dwang en hoo-vaardij kunnen geen ware wetenschap schep-pen, omdat ze 't verstand benevelen, ver-valschen en verwringen. 't Schoonste be-wijs daarvan is de onverstandige Duitsche diplomatie. P. Bertrand va der Schelden 't Vervolgt. O. M. C. De briefwisseling voor België. Wij vernemen uit goede bron datdebrie-ven voor het bezette deel van België aan den Engelschen post mogen toevertrouwd worden. Zij moeten gefrankeerd zijn met 0,25 fr. en mogen geen de minste zinspeling bevatten op de militaire werking noch op den oorlog. De brieven zullen veel zekerder, en ten minste zoo rap ter bestemming komen als wel door tusschenkomst van bijzondere dragers, want de brieven aan deze laatsten bestemd, zijn dikwijls te Folkestone door de censure opgehouden en vertrekken maar uit England met eene groote vertraging.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume