De Belgische standaard

1103 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fb4wh2fc65/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA SV1A COQUILLE, ZEEDJJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. « De Belgische Standaard» verschijnt driemaal te week. VaderSandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa^de ons de vreemd'lïng uii : " Of buigen zult ge of bersten, Verlaagd tôt oorlogsbuit!" — Doch aarz'len zou geen Belgie, Al nijpt zôô wreed de nood ; En dreigt en vloekt de vijand, 't Verkiest toch eer en dood! Refrein : Nooit temmen zij de Belgen In schande en slavernij : Wij blijven als de vaderen Op eigen bodem vrij ! Met duizendtallen rukte De vijand op ons aan : Hij roofde, en brandde en moordde Al wat hem dorst weerstaan: Noch kind, noch vrouw, noch grijsaard Vermurwde 't vvreede hart; Doch nimmer sloeg de wanhoop Ons neder in ons Smart ! De roode haan al kraaiend Vloog rond op dak en kruin, En zege zong de vijand Op 't Vaderland in puin. Doch 't blaak'rend vuur der roovers Wordt voedsel voor den moed Die in ons ziel doet branden De wraak om 't broedersbloed ! In 't hulpgeschrei der kleinen, 't Gesnik van maagd en vrouw, Herkennen wij de stemme Van 't Vaderland in rouw. Maar doen zij 't harte breken In weedom en in pijn, Toch zweren wij het plechtig: Vrij zal ons Belgie zijn ! Ja plechtig dat wij zweren Op onzer broed'ren graf; "Geen Belg en wijktlafhertig Noch legt de wapens afi " — De Heer zij ons genadig ; Hij sterke ons hart en hand In 't lijden en het strijd-n Voor Vorst en Vaderland ! j. M. trfarrœmrra«WMagyt;L-7, U Oorlogstijdea en aodsdienst. Geen tijden hebben er grooter beteekenis, van uit godsdienstig en zedelijk oogpunt, dan die van den oorlog'. Tempus acceptabile.... Ontdekkingen en W etenschappen, kunsten en letterkunde maken niet zoo zeer de groot-heid uit van een tijdvak : slechts dit tijdvak mag waarlijk groot heeten waarin de mensch het stoffelijke niet a !cen in dienst zijnerzin-nen en geneugtens ijecit Weten te stellen, maar vôoral er zich boven verbeft door het betrachten van onstoffelijke it'ealen, en het minschatten van zinnestreeling en zinsgenot. — Oorlogstijd is gunstig voor hooger zedelijk leven. Het is waar, eenerzijds rndet het erkend worden, dat de oorlog ook de ergste uitspat-ting meebrengt van de driftèn en van de laagste zinnelijkheid. Zoo heeft de hcogste berg de diepste afgron<Jep. — — Berooving en doodsgevaai; doen den mensch van zijne dagelijksch'é besiommerin-gen en bagatellen* opkijken naar de betere taak die Maria koos à-an de voeten van Jezus, naar het aanschouwen van 's levens eind-doel.... Nu plaatsen zich in scherpere verhou-dingen zinsgenot en zielsgenot, zinnelijk en zedelijk, vergankelij c en eeuwig. Het einddoel was vroeger hetzelfde als nu. Men wist het, men had het in de catechis-rousles leeren opzeggen, maar het scheen van zoo weinig praktisch belang, het scheen iets v°or later, men leei'dé allengs meer e n meer voorgemakkelijkheid, voor genot, voor zinnelijkheid, voor zonde. Dan werd de kerk methaar zçdendicipliae, een last die n et meer paste, in de norme van de beschaving des tijds;'t werd aile dagen meer een ouderwetsch respestabel iets, zonder moderne beteekenis. De natuur werd vereerd, hetgeen toeliet zichzelven te vertroetelen. En men dacht zichzelven God uit, meester van de natuur en van zichzelf en van de naïeven die nog slaafsch aan een Meester geloofden. Zoo zakte de vredesebbe. Nu is de giërtij daar van den oorlog. 0, hij brengt geene nieuwe waarheden aan, maar zijne donderstem doet het hoofd dr-aaien naar waar men niet zien wilde. Men springt op i- uit de wufte bed-rust van het genot om vaar-dig dienaar op te treden van een ideaal. Met , één slag groeien velen, ook van de eenvou-] digsten, op tôt grooten onder de menschen. j Velen voor wie het woord ideaal een raadsel j is, weten zich nu in dienst van idealen tôt hel-î den op te werken. Ontbering is lief geworden s omdat ze gedragen wordt ten bate eener ide-| aie zaak. Sterven is niet meer de bekommer-nis, maar de wijze wacirop men sterft. En vrijer van zinnelijken ballast, stijgende in zuiverder spheer der idealen, voelt de de mensch nu de behoefte aan klaar en zeker begrip van eigen bestaan en levensdoel, en van hetgeen zulks in het dagelijksch leven te beteekenen heeft. Nu klinken de gods-dienstwaarheden dieper, ontzaggelijk. Nu klinken de oude woorden der zoo dikwijls, zoo Idagelijks gezegde gebeden als waren ze nieuw, en we staan verrast over hunne diepe beteekenis. Want nu ontdekken we hun een draagwijdte nooit te voren vermoed. Nu spreekt de tong geene formule's meer, maar woorden die oprijzen uit het innigste gemoed, nu stijgt de ziel tôt God. Wezen wij waardig van die groote vreese-lijke tijden die God ons vergunt ! Weg de zondeschandalen want de stonden die wij be-leven zijn heilig. God is nabij in den vlani-menden braambosch der oorlogsverwoesting. Geen smet op de lippen, geen smetvuu," in 't oog, geen smetstof m het gesiuierde diepste des harten. Want ons volk zal er om lijden. Nu is het de tijd der loutering. — En daarom is die vreeselijke tijd, een groote tijd waarin streng plichtbesef het minste is dat elke bur-ger van elk ander verwachten moet en mag; waarin het zonde is tègen den Geest der hei-ligheid, het hoofd af te wenden van die groote vraagstukken die daar nu oprijzen zoo vree-selijk helder verlicht; waarin het voorkatho-lieken, voor Christenen, een lafheid en een verraad is, zich niet méér dan ooit tôt God te wenden, voor hen zelve, en voor hun volk en land. Floris Prims. (De stem uit België.) Noorwegen en Belgie. 't Noorweegsch Dagblad Tidens Tegn (13 Januari) antwoordt aan een Duiischen correspondent die gepoogd had Duitschland's han-deiwijze tegenover België te verrechtvaardigen: «Deschandige onrechtvaardigheid tegenover Beigië moet zelfs niet gedisbuteerd worden ; ze valt te zeer in 't oog, Ze kan door 't publicee-ren van geen enkel document worden verrnin-derd. Zij werd voor 't aanschijn der wereld gepleegd, en door den kanselier van 't Keizer-rijk geproclameerd. Niets kân klaarder zijn. Onze opvatting van rechtvaardigheid wordt I zoozeer gekwetst, omdat de gruwelen van den oorlog een land teisteren, dat gansch buiten het conîlikt stond ; omdat dat land verwoest en geruïneerd is; omdat het, desniettemin, ge-dwongen wordt nog verder deel te nemen aan den oorlog, door zijn vijand opgedrongen ; eindelijk omdat ondanks ailes, België nog be-dreigd is hare onafhankelijkheid te verliezen. Dit ailes is schandelijk onrechtvaardig, niets kan duidelijker zijn. «Nog iets : wat al meer en meer blijkbaar wordt voor iedereen, dat isdat er geene groo-tere onrechtvaardigheid bestaat dan de natio-naliteit van een volk te verpletteren. De actu-eele geschiedenis van België zal in het bewust-zijn der volkeren blijven als het typische beeld der verkrachting van een volk begaafd met de hoogste cuituur. Kan ons gevoel van rechtvaardigheid anders dan luid opkomen tegen hetgeen wij zien, hooren en weten ? « Ik hoop dat een dag zal komen waarop zulke schanddaden niet meer mogelijk zullen zijn. Maar wanneer? Dat zal afhangen van de protestaties die er tegen zullen opstijgen, niet alieen buiten Duitschland, maar ook in Duitschland zelf.» I Leve Koning Albert ! NETHEÏD JONGENS, verzorgt uwe schuil-plaatsen in dfe loopgrachten ! De militaire overheid heeft het rechijvaardig geacht dat iedere Kompagnie, elk op harebeurt,op deverschillige plaatsen dienst doe.— Zoo komt het dat velen van u, zelden dezelfde schuilplaatsen weêrvinden. Dat is geen reden om deze schuilplaatsen te venvaarloozen. Ge moet allen uw best doen om deze schuilplaatsen en hun omtrek zuiver te houden. Ge moet het van uwe mak-kers eischen. Ge moet aîlen uw best doen om het oorlogshuisje van den soldaat aan den Yzer te versterken en te verbeteren.Watgij voor uwe mak-kers doet, zal u zelf ten beste komen. Oorlogsniews. De vijand schijnt aan al offensief optre-den in de streek van Soissons en Berry-au-Bac verzaakt te hebben, om ons bijna uitsluitelijk bij La Bassée en in het bosch La Grurie aan te vallen. Zijn aanval ten noorden de baan La Bassée-Béthune heeft hem zeer vele verliezen vcroorzaakt : In het bosch La Grurie werd een aanval bij Bagatelle teruggesla-gen. Een onzer loopgrachten echter werd erg beschadigd : wij hebben hem zonder verdere nadeelen verlaten. Een andere aanval werd afgeweerd ten zuiden Ieper. En te Béaumont-Hamel (noorden Albert) hebben wij den vijand, die ons wilde verrassen, op de vlucht gedre-ven.fi oe veel deze Oorlog* maandelijks kost. Gin tegenwoordig oorlog te voeren, is het niet alieen genoeg mannen te hebben ; er moet bijzonderlijk veel geld zjjn. Volgens de cijrers te Londen en Geneva gegeven zou de oorlog niet min dan 7 milliard per maand kosten, zonder rekening te houden van de stoffelijke schade, van het gémis aan profijt, van kapitaal, intrest van leeni..g, enz., enz. Volgende landen zijn er in betrokken voor: Engeland lmilliard 200 inillioen Frankrijk 1 » 200 » Rusland 1 » 200 » Duitschland 2 » 000 » ' Oostenrijk 1 » 000 » Beigië, Serbie 2f) Monténégro " De gemobiliseerde landen Zwitserland, Italie 200 » Roumenie en Griekenland Een Turksche Nederlaag in Persie. Wij vernemen dat de Turken, na hunne nederlaag in Erzeroum eene andere komen te on-dergaan in Persie.Hun rechtervleugel die Azer beidjan ingenomen had, is door de Russen verslagen geweest. De Turksche troepen vluchten naar Moragah. De Duitsehers ovep^troomen de om^treHen van )\ntwerpen We lezen in de «Métropole» een brief uit Antwerpen, waarin gemeld wordt dat de Duit-schers rond Antwerpen hetzelfde pogen te doen, wat ons zoowel op den Yser gelukte : het land overstroomen. Reeds had het Belgisch Genie de oinstreken van Antwerpen gedeeltelijk onder water ge-bracht. De Duitschers tvillen nu driemaal zoo-veel land laten overstroomen. Over de Nethe, bij Grobbendonck,hebben ze een groote barrage geworpen, zoodat aile erin vloeiende rivie-ren en beken reeds overloopen. Ook langs de Schijn, op 't grondgebied van Deurne, van Borgerhout, van Antwerpen (Dam) is er reeds veel water; vele kelders zijn volgestroomd, en vele bewoners hebben hunne huizen moeten verlaten. Laateste Berichten. De artilleriegèvechten nemen toe in hevigheid. Verscheidene vijandelijke aanvaHen,van minder belang,veroorzakena: de Duitschers groote verliezen in eve.iredigheid met de gebezigde krachte . ïn België is de zware duitsche artillerie meest geweldig op het front van het belgisch leger, bijzonder langs den Yzer, op de plaatsen, die sedert eenigen tijd in onze handen zijn. Onze artillerie brengt de vijandelijke batterijen op de baan Dixmude-Keyem tôt stilzwijgen. Rond Ieper, hevig geschut op zekere plaatsen. Van de Lele tôt de Somme. Eene afdeeling van een duitsch régiment heeft bij Cuinchy een engelsche voorpost aangevallen en in 't begin zelfs achteruit gedreven. Na eene reeks tegenaanvallen hebben de" Engelsche troepen het verloren veld wederom veroverd ; ze zijn zelfs verder vooruitgegaan door het bemeesteren van vijandelijke loopgrachten. In de krijgsverrichtingen van i Februari, langs de baan Béthune La Bassée heeft ons voile zich op eene bijzondere wijze onderscheiden. De gebruikte Duitsche manschappen waren ten minste i 1/2 bataljon sterk. Zijne twee eerste aanvalfen werden afgeweerd door ons sterk geschut. Na een derden aanval echter gelukten zij erin bij onze loopgrachten te komen; maar een tegenaanval met de bajonnet verzekerde ons de zegepraal. Enkele Duitschers keerden naar hunne loopgrachten terug ; al de andere werden gedood of krijgsgevangen genomen. Tusschen de Somme en d'Oise, en in de Aisnevaîlei is er buiten den vijandelijken aanval op Beaumond-Hamel, die niet hernieuwd werd, en een vruchtelooze aanval op St-Paul, bij Soissons, niets bijzonders voorgevallen. In de streek van Fertiles gaan wij stelselmatig vooruit : Ten N. W. dit dorp hebben wij opnieuw een bosch bezet. In Woevre liep een vijandelijke aanval ten W. het bosch Le Bouchot (N. O. Trovon) 00 niets uit. BeschuIdjgHifen tegen Bïriisland (Reuter). De beschrijving van den vlieger-aanval van Maandag 18 Januari, in het Duitsch oificieel rapport, als een aanval op eenige versterkte plaatsen, is geheel onjuist. Geen der aangevallen plaatsen is ook maar eenigszins versterkt. Eenige, zooals Brancas-ter, Thornham en Holtne, zijn slechts dorpen, andere, b. v. Sheringham en Hunstanton, klei-ne badplaatsjes. De meeste Amerikaansche bladen iaken Duitschland in scherpe bewoordingen wegens den schandelijken aanval. De «Tribune» verklaart in een artikel onder het opschrift : «Schande voor de beschaving», dat de overval onbeteekénend en zwak was en dat men er niets anders mee beoogd kan hebben, dan Engeland schrik aan te jagen en hoera's te verwekken in de sîfaten van Ber-lijn.»De «World» zegt; «Soortgelijke aanvallen zijn erger dan nutteloos, hebben geen militair doel, terwijl de schandelijke slachting, die zij aanrichten, in de geheele wereld verbittering wekt tegen Duitschland. Duitschland zal niet besefien, wat zulk een overval hem kost, voordat het tôt een vrede komt. Wat denkt het te doen tegenover den grooten haat, dien het kweekt? Hoe lange ja-ren zal hetduren, eer hetgeen het thans doet, vergeten is? Duitschland kan niet volhou-den, dat de aanval een wraakneming is voor den aanval der Engelschen op Cuxhaven, daar deze een bepaald militair doel had. Volgens de «New-York Times» hebben der-gelijke aanvallen als militaire operaties geen zin of beteekenis. Zij geleken vrij nauwkeu-rig op de aanvallen der Indianen op de neder-zettingen der blanken in vroegere dagen van de Amerikaansche geschiedenis, toen huizen werden verbrand, menschen gescalpeerd, vrou-wen en kinderen met de tomahawk afgemaakt. Duitschland en het Hollandsch vee. De Gazet van Holland onderzoekt een ver-slag door de Amsterdamsche beenhouwersve-reeniging opgemaakt. Dit verslag doet de schade uitschijnen aan de hollanders gedaan door den duitschen opkoop van vee. Het hollandsch vleesch kost nu meer in Holland zelf, dan in Duitschland. De prijs van het ossenvleesch is sedert de maand October meer dan 20 0/0 ver-hoogd en het kalfvleesch van omtrent 70 0/0. De Gazet van Holland voegt er bij : Het vereenigingsbureel besluit dat: de neder-landsche kweek,zooals hij sedert jaren bestond, maar een bepaalden uitvoer voor Engeland en België voorzag, en eene zoo toenemende vraag van Duitschland niet kan volhouden zonder dat het land er zelfs door lijde. — In deze voorwaarden, oordeelden de slachters het noo-dig op het vroegere gebruik terug te keeren, en den uitvoer maar toe te laten aan de landen die ons vôôr den oorlog beesten kochten. W e leven voor den koning ! We lijden met den koning ! Westrijden en sterven voor den koning en ons land ! In Duitsch Zwîtaerland, Sieeft het geweld Kardinaal Mercier aan-gedaan,demèeningten gun-ste der Belgen doen keeren. Een Zwitser schrijft uit Zurich aan den XXe Siècle. « Deopenbare meening in Zwitserland tegenover België was, sedert het begin van den oorlog, in twee scherp afgelijnde kampen verdeeld: het gedeelte van Zwitserland dat Duitsch spreekt, had zich ten voordeele van Duitschland uitgesproken. 't Gevolg hiervan was dat het felgeneigdwas alleargumenten van Duitschland om de verkrachting der Belgische neutraliteit en de geweldenarijen der Duitsche legers te rechtvaardigen. De Katholieken van Duitsch Zwitserland oordeelden niet anders, en zelîs verheugde zich een Katholiek dagblad van Zurich, de «Neue Zuricher Nachrichten» omdat de Duitsche vlag boven Antwerpen wap-perde en sprak den wensch uit dat het daar mocht blijven. Integendeel gingen in 't Romaansche Zwitserland, aile sympathieën, zonder uitzondering, tôt België, van 't begin af. Maar sedert eene maand of zoo, komt er eene kentering in de gevoelens der Duitsche Zwit-sers ten opzichte van België, vooral bij de Katholieken. Kardinaal Mercier's brief en de maatregelen van Duitsche zijde genomen na 't uitgeven van dien brief, hebben ginder een ' diepen indruk te weeg gebracht, ook bij de protestanten. Getuige daarvan eene voordracht gegeven te Zurich in December 1.1. door dichter Cari Spitteler, en die een grooten weerklank vond in 'tgansche land; hij zegde o.a.:!!... Een Zwitser die er zou aan meewerken de ongelukkige Belgen te diffameeren, zou een schandige, zoowel als eene lichtzinnige daad begaan. Want, moest het ons bestaan eens gelden, dan zou men wel aantijgingen van denzelfden aard te berde weten te brengen. De laster is, eilaas! ook een oorlogswapen.» Van een anderen kant zijn talrijke comitei-ten tôt stand gekomen om de Belgische vluchtelingen ter hulpte komen, in een aantal Cantons van Duitsch Zwitserland : Argovie, Bazel, Bern, Luzern, Soleure en Zurich. In 't Ro-maansch gedeelte zijn er hulpcomiteiten in de Cantons van Freiburg, Geneve, Neufchâtel, Tieino, Valais en Vaud. Overal wordt er even mild gegeven. Zij Yerminderen de hoeveeliieid brood. Een telegram uit Berlijn meldt dat de duitsche overheid begonnen is met eene nieuwe regeling voor de eetwaren. Al de. gemeentebesturen hebben aan de bak-kers bevolen eene mindere hoeveelheid brood te bakken. îWMtWWriHtll' TU «t lste Jaar. — N° 8) Vijf centiemen het nuinmer Tri j dag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume