De Belgische standaard

515591 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 September. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3b5w669v5s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

j**? r 20» 4531 Woensdag 6 September iilè JJ8WEMEHÎSPR1IS Voor soldafen ; S maand f. I-*S S maanden a-50 | 3 maas-im 3-75 V ffltt soldâtes \in 't lattd X maand f. 1*75 a maarden 3-50 3 maaudeti 5-35 Buiten 't lattd l mund f. a-S<? maanden 5-qo maanuis 7-50 DE BELGISCHE STAnDAARD —-.-yiT5" R A C H T 8 A A R T 7n A c TTF~ "■■■ "fn I n Stichtef-fôesfc'uuiJdu1 . -»■ ïldfTons Peetepa» RBOACT1B en ABMIIlHIAni : Villa « Ma Coquille » Zeedijk DR PANNE Kleine aankondi-gingen 0,35 f. de regel. Reclamen : vol-gen* ovcrean-komat. Vaste pstelicrs : if. E. Belpatre, L, Dayton, P. Bertrand Van der Scfoldan, l> Vaa de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert. i. mimi. II. - 1,11- . ....-r--îr .v- v ::-^5rf3SSmti^asimrji-^ss^££SKav:x^itMsmcmsE 3k ONZE SOLDATEN-KUNSTENAARS Eeu kijkje in de Kunsttentoonstelling van De Belg Stand". # f Z<? giagcn te» oorlog niet om -i oorlog sku;\st te dosa, alleen om hun plicht te vervullen lijk iedereen. De gtu elijke gebeurteaias<m die ze meeleefden grapsn wel diep in hua gemoed, maar warét* overtmgddat bezonkenkuaat echte kufisi is en de voile veropenbaring vaa te» përsoofiliikh ïid.Las:er,ïa den aanhouden den latentes toestand die kws.m si den Yzersinjd, paate hua géaardheid sich 00k aan vaa lieverlede aan de heer-schende blijvende onveraadstlijkheid et» hun ingeboren gave drong aaar buiten, wilde openbaring. Echtsr geen opsti-baring van omwoetingen in menschsn-zielsîs,waar een oagewoon gruwelijk g -bsufer* prent« had gèslagen, maas uit ter aard kleine dbgskeaa, ro. îom ben % geade, die de omlijstu- | steli mm-A&a voor laterwerk, waar 1 v*£ : « fes c-à -a tege/een znllen bots^a m *n verha •-en gemaiteld iaad. Ht is au o m iar de belichtifg vaa de peïsoo iijkhdd, maar die psisooKÎijkè en «--fsîa- 3ka bilichtiag is rechts het bewija vaa ter dege gsroote kunst die sîuimtr^'^de bot in de diep voeleade veel-beîoveûde zie-lea van onze aoldatea-kunsi' aata - î 't fïOfite Dat is de eerate indtuk mer al die teekeaicgân, aquarelle-xi t àc iti-derijen oyerschouwî die de waaden vaa de saal oader een verscheider heid van kleurea en tintes» et* opuattio^ tôt eej reusachtige schildarij van 't fro t doen versmelten. Waar wê,ia vredesiijd, meestal moes-ten jammare» dat kursltentoonstsllingea veeleer de uiting wascj-U va : éen tempera-ment,-— debegenadigde — il zulks hier vaa selfs gewèsfd ^eworden, on?. M iedereen àaa -*i ùmt ;ij-. ei, m eh . . doormaakte, sijn eigea karakter kapte of sija eigen u iBîgem:)ed lktopfelorl 1 in ongeku&8tslde viijheid, en dus een psrsooalijkhêid yast z = ,te ea t ua -schouwe geeft in zij& arbeid.En perso.» ■ lijke kuast ia echt® kux st. Het la reeds uit te maken dat de oorlog aan des3 kuastenaars scheppende macht zal ge-geven hebben,waar ze anders ia alaafsch Eaâ^en of geknutael eigendommeHjk-heid erbij hadden ingeschoten. « * De tentoonsteliïngtgeeft oas een bloei van teekeaiagen en waterverf»childe-rijen> Dat echte kuastenaars zich eiioe begaven hun talent te uiten ia 't bip a uit8luitelijk voorîbrengan vaa wate vtff-gehilderijen, die de rijke levendige warœte niet geven kuonen olieverf eigen, en die daa 00k ioor on«e vh 3-sche kuastenaars uitsonderlijk v/or V;< voorïgebtacbt, omdat or; a vlau?nscb e-voels-leven uitbarst en uitvkmt in de veriacigicg met de dateur, — we zïjn au eenmaal voeltnde tnenscbea, — tsX slecbts nog degea verwonderea dk den toestand niet;; mochtea doorgrocdi a waaria velen, ja allen, van osasse s&lda-ten-kuaataaasur» zije geplaatst geworden. Hr is geen plaats in den ranaei voor ean c schilderskraam », tijd en gelegeaheid worden niet gegund ©p 't front cm lit « kcaam » op ' attlk.'-' sn... verirou^ » • ms se,0 kunjrtscaar, ze -, • : beelemaal oritm. ec w 3, i mfe.' den brecht ik kta voort, maar m vi-f en deîiig centiemea daags kunt ge toeh aitis anders dan uw brood m>t wat v^ï - smeetejjl Een zotte heidëadaad deed m it aergeanî benoamep en toen schildsîdï 0 ik# net als in vredestijd, omdat ik 't coo-a dige koopen kou. — is dit niet heei onze h ziel ? .x 5 1- i * « * Het zou oas te ver leidea, moestea we Iiedere inzendiag gaac keuren. Eu v;aar-toe 00k aoodig 1 Het ware ateeds een herhaliag vaa opbouwenda kritiek. In (een adem albn noemen, is allen ver-heerlijken. Za verdienen het fca voile. Bruakner M. zoad een vijftiental niet onaardige waterverlscbilderijen ; het frisache taleaï vaa Ganneel Marcêl uiîie sich haï beat in zij i Kollsbloemen (wa-t ï^erf), Zï]v. achilderi] Bray-dune» is es- bsloftfe Deckrcq P. zo»d'twee scbil-àciijtjts, «en portref vol uitdxukkit>g en De kok in de schuilplaats van vaste en wanns icus, De Cœur L. geeft pracii-tige paateis waarin « Orivai » uitmunt. De penteekeniùgea :mn De Kat îijn psachtig en vaa aterke weergave, deze vaa fîobds aijn «ils 't ware gfcëisi, de^e fvan K(m4 Laumrs en Lintfiout niet| mmderwaardig, dexe vin Doms teoeiend.f i Jamaaer toch dat /00s de» gewoaen be-1 ïo Lj', ieibre penteâkaijiag mm sa.u- '' duids het i De twf« aquarelba Schsewege en Een Avond te Pcrtyste van François ijn stemmend en verradea een kuastenaar-Hefhebber. De aquarel vaa Nollèi had-1 den we liefat in deze rustige teatoon-stelliag van natuur en le ven gémis t De bouwmeester Lacoste too&t drie aquarel-l@n va s Veurne en Kapneia L.Deconinck soad o.m. een prachtig aquafeUetje, een i; aicht vaa Burburg bjf zomondergang. | ? Mtxpeltsr geefî, b.jneveas Veurne te j nacht, Ci..a syaabolische decoraîk?e tee-| fkcnisg vas Survends opvattiag « NàSir\ |'l Qntterfôljjto p. Vm Loud kfijgea we| | eenexpxesaieven ge^enteekendca viaam- \ s schea aoldaten-kop, van Van Camp ee« j I teâkeningea vasi Pla&tûmw verachilienâe | schetske^s. De j Jïige Van Hul, voos de eerste maal dat hij tentoonstelt, waa eea openbaring^i met sijn hoekige, karaktervolle koppea , ia houîskoolgeteekead en sijn drie aqua- i rellea, prachtig van wemelende kleuten , Iiaeensmelting en vol diepte. Esa wor-1 dende peraooalijkhfiid. Van Ltsrberght m«t elf es Van Sas-smbroeck met vijf watarschildeiiiîies |leveren echte kurssî, Dat is Vlaamsche schoonheid : de locht en de c'iepte en de grond van Vlaanderen m^t tU i«- - l^e ^weemoed daaroves om die ver ialcte , schooaheid. Twee josgeas Vaa de -. -ôè: ; die de siele es?an meedragen. Qu^-Stuy-vêtons heeft Van Lerberghe la gs aile kantea en op aile oogsnbJikksn afgeke* ken. Waaneer begint dis; schiider w -t zija psnseel te hawteeren ? De resds geke&de schii-iiîs Samuel Devriendt van Antwe?penf ffoinrich* C. , mn Bruyselj A'mrtens, vase Woluwe Si Pi*ter mJoëËngUm volledsgen op aller- , waardigste wij^e deze veeivuidige uiiwg , van de kursat op 't fro nt. Vaa S <mvel Devriendt krijgen we be-neveni via aquarâllet», be<reyéns twee" ' «c iiù -qïv.s : « Sueeuwlanëschap » e» « De uitkyk », het vaa s/jn mifider w«rk, 00k een prachtig doek : De Ka- 1 nonki bij zjjn stuk. i ;<£fz>&z&viiirsË&c*iai£Maa % 3 Heinrichs C. gaf viff oiteverfachilde- « ^, rr iû» h ■ h rr" V ■' c - 7 ■ ■ - - ' waîaaste is en 'ï leve? 5 ^te va i aleuf ; , se: pr»c!»tig pt ^ st <,*-■ Ju' s Pl-iitcau; $h-h aquarelles die verrasatade lwcht-effecten ^ergeven en eenige teekenin-; ie gen waarondet < Op den Yser Nov. | ie 1914 » veruit de mooista ia, Kaap werk. ; Maertms M, geeft ons geduîfde he-88 dendaagache kunst. Ees behand^liag van kleuren ten uiterste gedreven, ruw en forsig, maar prachtig inaeBgewerkt. Een ten voile tiget-e kuest. Het gaat niet lS„ dusdaaigs kuaat te ontledes. e/; Joë English is wel gsbkven de kunate-1 [n naar. Zijn dri® schildsrijtjea : Roofvo-r_ g*l*t Veurm en de Kerk van Lainp mis- ] se, geven den kuostenaar van voor denj j oorlog, zijn kentering r aar hèt ingrij-1 ' ' ptîade oorlogageweld en den kunstenaa? ; " in den oorlog wees. Hat zal van waarde ; ' c zijo, ïater, die drie ?childerijtjes op te; • bakn, waar we de kunet v«n Joë ia haa? ^ geheel ssulieti te oordeeïen. hebben. / Van Claerhoudt M* krijgen we z^a ge-_ 'n îiate teekeningen, uïtbeeldiagea omwer-king y an vlaamsche motto's. Het sou ,t voor onze «aak een segen wesen koaden deze teekeair.gen, ter groolte van een| ^ postkaastfin den handel worden gtbracbî f ' om Vlaanderea te verheerlijken, — ^ waar we ons nu tevr«J«« moeten steilea] ® |met 80owlâ zoutloozs prullen waarmse \ 1 " Me boske^markt is overstroomd. ^cr ' - Sitchts een beeiâhcuwer, Hee? Fon- laine, osâ-kerting van Rûuxsmu, us ta iaao d« tentoonsteUing desl. Zijn ^ier m koppsn beloven. jn.j- • • « • ••• ® t- ;. Ea we gaaa met ontdekten hoofda voor-5_ bij het in rouw-gefloerde t Landschap » )e vaa den beloveaden Pierrard, die sneu-l_ velde ia 't zicht van den vijand. jife Juul Filliaert. saf Op de Somme Nieuwe opflakkering van ons Oflensief VMM Mrn vwm !S«deit Roemenîfi ia oorlo? kwara is ep âlle froaten aeoe merkbare heroplavicg vaa het ofsnsiei def Boadgenoot«n waar te ne» meay en aa-sr de eewte uitslagen te oordee-" ieo, zai von Hiadenburg de taak die hem is J opgelegd, wellicht wel wat te zwaar vinden "|voor zijn herkuîiiaaoscha kracht ! Zoowel ia 't Wsstea aie in 't Oostets be-" ieveR we een vesheugende bedrijvighôsd op 5 deze pia»?88n vaa het front waar ws met » soovaêï hoop, ovpr twe.e maanden da door-* beufeiag bsgo.jnen zijn. Op de SOM^E «iijn de Franschan weer-» : om tsa aaaval ^sgaan of eea fro^S van sîs ;; %ilometors, tusschen Mâurtp&a ea de rivier. - • 0.5 Eaplsschea voigea morge». e la sers feproïîg veroverden da Fratschan op desa frontbiiïfciiîë ds Duitsche Unie en 1 droB>s • midd 'd drie kflometers voorait. Zs îrnta de < jrpe - L- F -est ea Ciery. J op <••.> - m. ai a-" â5''gaaB.al3ÎiniéiB^ '« èn komea daajdooi op sâe hocsgte vaa het - bel' ^rijk der; Combles ea zijn no> - slschti een dri tal kilomelers af vaa de ë ^roor>e him m B-Aptums die aàar Pérocas vo ; t.Wat w* re.-df f- ?dlk- rijlavoorhieldeo: - de înaerning van Péroaae, ls ia zijn eerate B tijdstip vas bÊWerksjelHng gskoman. Want het cemea van twee duizend onge« 4 woade krSgsgeva- g^j^ea legt getui^e&is af - dat ds Franachen hier sen onituimigheid aan aan dea dag legden als deze die we aaoatip- p» mocbSerj b)i 't b< in van 'toflcEsie! op ^ • S n'T"i -s • 213/. >:;rdragenîi-werktr-. dat (h j^tiomen terr- in^iEst de b^ste hoop laat "o r s*a be-sHs^-ndtr* a» va! in de ee/8t<- d-giV'. Zit die meepden ^a? ht-1. offensieî op de S >mrn î weliich"' eanteislakkiag-zou wordeo, mogen thacs veriekerd wezen dst het m<ît veroieuwde kracbî tes ,'ontkuoopiag zal wor-de;#, doorgevoard. Ess nieuw bewijs daaivaa v?erpt ds sîrîjd om Verdua &f, waar de Duitscbeiz, vas aaa-valie'8, aangevaUeaea wordeo. Het werd reeds bsvesiigd dat h toffeasief op deSo<nm« het doodbioeden van het Dnitsch ofieneief tegen Verdaa h&d feroorzaakt. Dslaatgte berictïtea sprekea vsa verwoeda gevechtea wa&ria de Fraaschen de bovcahsndhebbsa. Is het samengaao van eeg offensief op de Somme met een wofsteling om Verdun met het h»<j§}s dat de F aeschen de Duitschsrs ^ilien bel*tten hun ^isssîspal ven troepen ïaa V'-rdua naar de S mias m van deSomms s s. a. Verdun nog te iMoefener, ten baie van hua :.v?nwichtatœ8iaad op het westeiij^ iront ? Al» we dit en teff-elfdestijde de werkiag der Rusacn mocf.cn aa»sîippon, das mag rnea in gamoedebekenaen dat wij voor deze wek«i-grooische gebrurteaiasgn mage h verwacfaten. In den Balkan De beteekenis van den nieu wen veldtocht Hst ingrijpea van RoemeaiS beeft het Bal»--, kanvra»; stuk wser opgjeworpea. Het spreekt • van z«ifs dat het egf; onmiddallijke doel , vaa aile boad^enoote^ ^sen blijft het vernieti- ' gea van de vijaad< se mscht, maar het i sta&t 00k vast ("h-t ied- s oorlogvo^rande par- 1 tij ds^rbij nog zija i Hzicht«n voorstaat ! sa dsze door geivap de macht een ïekere : waar bot g wil bij vfd- voor later. Hsi is altijd RnaL s éroom geweest te < Kosaiîntiaopsl meef- r te sijn en dit atand' « uftgfi xneer dan escs Europa op sprieten ge- ' «st, mes» mag ©r va» sveîtulgd wocea d*t s het Ruslâad ai r. esk : om ta doen j!is Baka-njtf vac feant te zett< 1, alsoo een machtig 1 dsel bijbnegend ora i, i einde van des oorîog ;t« verhaê3ten, maar 09k. om Kocstantiaopel te bsaatten. Deswager a moï?ea weaar<aemen dat het expsditiê-kofps dat door Ro«meniê rakt sterk genoeg weîsa om een veldtocht op zijn eigen door te voeren. Rosmeaiô trad in dos oorlog om zijn nationale belaagen te be^srkstelUgen ; daarorn , keerde het sich in eerste plates tegen Oos-tenrijk waar nog 3 miliio^n Rosmenen naar de bevrijdiag wachtea. Zijn léger rukte de K'irp^then door en bezette «teds 0 m. de j stedea Bras«o en Hennaastadt. Het beoogt hisr de veroveriag va?\ de groadstrirp Zevea- \ i 1 burgee waar hat ds slag zal le^ersn. Doch ;Ro»ra)«nië f dcho^k'tagen Baîgarij^ kea-|ee iimcïat h s 'srdra™ van Bcekareatia 1913 | niet de voliedige bevredlgiog gaf tan de Roem ea»ch?! -veaschca. Van het Saloniki fremt gaat ■■c.n weskiog uit om ServîC wesr te krijgen en om Bulgarie te verda&n.Dit f ersla^n zal de atbrokke-lifig me@breagen vaa Bulgarije dat tea grootea deele S*rvië toefcomen moet. Wat Qrfeksalasd betreft, h*t wordt me! dea dag sekerder dat, zoo het ia zija dnbbel-siasig-r polir,isk blijft volharden het self zal verbrokkeld uit den wereldramp koraaa in plaats van in de brokken te deeien. Uit deze zelfstaadige inzichiea en zelfstan-dige uhiagen grocit een aigemeen pogea om den g^meenacbappelijken vijand van de baan te helpen. En vooralsnu is dit hoofdzaak, want in Duitschland self oatkent mac het niet dat het versiaan van Bu!g =rij? en het aianijden van Turksye een overwegenden invloed sullea uit^elenen op de krijgaverrichtingec en mis-sehîien «ïd het einde van dezen wcfeldoorlog in tegesstrijd met wat zoo dikwijls gemeend was: dat de oplussing op 't Westelijk front > te pia&tsea was, t Van en voor onze Soldaten ■u G. A. 2 L. A. Hoe be«roîiderens^aardig zijn onze jon-ge i 11 Rs is meer dan t^se jaar houdt de . wreede oorlog hun gesst in kommer, 't hart X ftbrok ;n door 'î smar»eEda afzjja buoner ,»eliefdf:o, hun îichaamsgestel oaderm^ad door 'r. reuzeuwerk w$arvntt de Yzer- en ti: ! Ypsrl«t boofden gKtaigen ea toch klopt er on-der die sdele borsten eea hart immeî levens* i- vol en lusii^ om als opbeuring eu vermaak .'t der aadereu te dleaen. Dit was daapi'gs-r- dachte die Zondag laatst, gedursude het ,t Lritcrkun^. . ea musikaal fe aî der G. A. 3 e L. A, sfflîr bijbleef. P c t?, îaag die vartosciag genoemd wor-:ig den. Erast ï felucht wisselden beurialiogs b af. Jo: în cud, Vlaming ea Waal, elkeen ». werd tevrsdan gssteld. De spelera vervuldea ; t meôstsrîijk hua taak. i- Besevems ùei Vlaamseh Drama : Dô Plîcht> ig vergeten Vader ea het Fransche kiuchtige Twe«apel Thtodore cherche des Allumettes, el Werdea erostîge en laimige Vlaamsche ea Q Fraasclie liederen vosigedragen en verleeade (g de mufriek zijn gewaardeerde medewerking. E??a opm«rkssg die, voigei.» mijc bcschei-den oordeei, in eea volgende vertooning in acht di-sût gesomm : liever zsg ik de- drie bsdrijvan van 't drama zonder saderbreking. 33 ieuzij eee kiein muzlekstak, afgespeald, zoo - bshoU'îîHKa gcmAkkeiijker 't publiek la de w : vereischte e-emmiog en gaaî men rechter le i naar zijn doel. | E?n uroord vaa dank, ten glotte aan E. H, OeRey, die noch moeite aoch tijd apaarde tôt a- \ iet ^eHakl" «n van 't feetî. Badk. Nieuwe Fransche Zegepraal op de Somme 5200 KR1JQSOEVANGENEN l Piv ijs, 5 Seôlemb i, 1 uur, — Noorde-deltfk de Somme v-sderdea wij oostelijk Fores t ea bazeîtea ien K#m westea [htt Ms?r'ère-bo#ch. Wij amma in 't geheeîe i?? iagen 2,600 kf igsgivaageaea. Medeif m^kjia we eea tien J raitraijeuzea huit. Zmdtlyk dè Son» â vieiea de Fransche!; aan op eea front van ^latig kilometers, van af Barleux tôt Zmde; Chaulnes. Overal werd het beoogde doel be sikt. | Op het front Bark' js-Deaaecoart aamua jwe de eerete duitsche lie Je Ja. Ws verever* dan h( t do. p Soyecourt.V&isu an Vi-rm&Ed-|ovillew tuï Chilly hsbbea %ij op eea froat ; van vit r kilometers de voorma ïige duitsche Istelliiigea iagenomen. Hei cioïp Chilly is lia cas jeacî. Het dorp Vermandoville» w§rd overschreden tea Noordaa en ten Zuiden. Het totaai genomea triigsrg-svan-genen, bezuiden de Somma, beloopf 3.700 ixian.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume