De Belgische standaard

1180 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 28 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 02 April 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/251fj2b19z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

8DE Jaa - ISf '.v. 4: i. (698; DoncLrdag 28 j .a igîj i V^< -% & -r ~ ê^V fe> i» a itttr 1 r-- ■ i &.$•> \ - mtim 'èï:aï>: lautsued fc t ttafcSfe; gv, I «assise ë«. KM DE BELGISCHE STAnDAARD !. a f s r b l 5; 23 3MESSB ( ÇI&U î; * 3(fe -G >f». ii SÏÎ -jx I m Ix#M(s II n'isiK a iti 's »• ï éJgjKjea's y § A* '; *ji J *' " J ^ i SSSCk/ M35> W^«a •*.* «sa* fc: 8 A ARTMAcTPf^. X" Sieàte^Ksfc uupd^r" " futê Midmtr&n L . E. Bdpaire, L« D«yk«w, P. Bertrand Van far Sehelfan, Dr V«n 4e Perra, Dr. J. Ysn fa Woe«tjne, fenl Fifflasrt, Dr L. Ds Woif, I. ifaaona, 0. Watt», Afa. H, B&els, HiiSsrfon Thw* % iîRlEF HT ENGELMD. (Van onzeii gewoaen briefwisselaar) WAAROM IEBLAND HEN DEN RUG KEERDE Nog over Ierîand? Wel, zeker 1 En, 'k hoop nog verschillige brieven aan Ierîand te wijden, omdat de Iersche kwestie, mel al wat er rond hangt, staat en gaat, sedert de kiszing van North Roscommon, waai graaf Plankett, de katholieke Sinn-Feiner, door gezette lieden, met zulk eene verplet-terende meerderheid, tegenover eenen gewonen Ierschen Nationalist en volgeling van Redmond gekozen werd, sedert de Russi-sche Omwenteling en sedert de rede van Président Wilson, die Amerika in den oorlog bracht, — de drie trapsteenen, die het Iersch vraagstuk vooraan, heelemaai vooraan, in het voile voetlicht van het wereldtooneel brachten, — is er geen be-laiïgrijker onderwerp. Ieriand, 'k weet het, is altijd belangrijk voor Belgen, en voor Vlamingen vooral, al is het dat velen een zeer bescheiden en zeer duister gedacht hebben over da Iersche kwestie. Maar. met / den wereidoorlog en ; den strijd voor de vrijheid der feleine nationsiiieilen » is dat beîang vertiendu beld. Immers Ierîand m Vlaanderen hangen in de eene schail, daar Pobmd, Fniiand, Bo-hemea, Slavonie en Armeiû.; in de andere liggen, van het reuïen wisselweik, waar rond de wereld .' (aat te vechten en te val-len.Docli, daar het aangenomen is dat de wapens der Bondgeaooiea zullen wianen en moeten winnen, zoo is de voiledige vrijheid der nationaliteiten, nu onder bct zware juk der Midden Mogen lhe !en g bukt en ver-drukt, ten miusten in grondbegi sel reeds verzekerd. Ea, reçhts die cr . e n g ztlf, — vast en betrouwbaar, ot ware 't masr omdat het altijd semakkelijk h, en gei ^. fe-lijk, ri«nen ait a m s ledor te m<-gen of te kunaen snijde i, — h> tf dm natio-oaliteitsitrijd van de P I n. dd Bohemers, bqz . veel van de scherpheid of tr-n minsten l'an de nieuw ^ierigheid der algemeeue be-[angstellii;g ontnomea. Daarorn is het wenschelijk, en, mijns tneenings, doodnoodig dat de denkende en ioende Vlamingen, die wat meer weuschea ,e weten van den oorlog, een s deugdelijk ngelicht worden — al weren de keuring, let schaarsche papier en de zware letter îen ailen te gelijk om mijn brieven te kort-^lerken, — en cens een klaar begrip jemachtigen van zulk een brandend 'raagstuk, dat zwaar gaat van wereldvrede >f van... werelddwinge'andlj. Die lieden alleen, die schaars verder den-ten dan een twee-en-veertiger dragen kan, ;ullea verwonderd zijn te vernemen dat wat vapens en bloed kunnen doen wianen, liplomatie of loensche vosselijkheid dat tunnen doen verliezen, o i reden aileenlijk ■eeds, dai zerteiijke d;«agwijdte, ien slotte, •eel verder rtikt da stcffilijke macht. En het is dus aller beiang — van ai de îondgenootea ea van ai dezen die het leven n deie wereld aiieen dan het 1 ;ven waard ichtea, als Rf jhî, Waarheid eu Vrijheid io frede zegevie>eo Iranien, — dat wat de 5omme, de Aisne, Àrras, Bagdad, enz lan 't winneii ijn, niet ve ;orea ga door... erlaud ! Wie aandachtig de Eogelsehe bladen ver-rolffde sedert « tezit «an Rô&coïnmoa ;al gedwonge gewesst zijû te bekennen >ij zija zelven <» da>. h rsc:>e vraagstuk ils een steen zoo' onzachte en zoo on ver» eerbaar, op do maag va; Engelaud Iigt » lijk The < aily Fib 'n If g< aigi ; en dat iverwinningen te la^ .e e i ter «ee, dat eco-tomische nioeilijkheden, dat onderztërge- i | vaar, en wat dies meer, — hoe beîangstel-3 lend ook, — de plaats moeten ruimen in al | de E igeische bladen, voor de Iersche kwrs-, tie,zslfei in den ultra-conservatieven Evening | Standard, die nu geen dag laat voorbij-! gaan — en zoo zijn ze al of daaromtrent — zonder te vragen dat het Iersch vraagstuk i hic et nunc opgelost worde ! Ea die toestand • ook, dwingt mij, nu vooral, in « Brieven ? uit Engeland » te spreken van... Ierîand ! (! Daarom wil ik, vooraleer verder dit nu uiterst belangrijke onderwerp, beknopt en bescheiden, te onlwikkeien, hier, nog een . gedacht geven, van wat de oudste Iersche ïi volksvertegenwoordiger, T. T. O'Gonnor, | die de Ieren van Liverpool, in Engeland, ' zoo lang reeds, te Westminster vertegen-woordigt, denkt over de beteekenis van de « Roscommon kieaing ». Tôt mijn spijt, laat de plaatsruimte mij niet toe, heel zijn hoogst belangrijk opstel, verschenen in The Daily Chronicle van 12 Febr. 1917, en goedgekeurd door den Eugelschen Censor weêr te £even, en moet ik mij vergenoe-gen, willens nillens, met de bijzonderste . gedachten. T. P O'Gonnor — T. P. (Tie Pie) in de wereld der Engtlsche dagbiadschrijvers — is voor »/eel geleiterde Vhmingen, bij natne ten'minstei?, g^en onbekende. Zijn lange, ers onbevlekte politieke loopbaan, heel en al gewijd aan zijn Ierîand en zijn leren, zijn scherpafgeteekend en rustelooze scbrijvers-talent, zijn ongcëvenaarde gron lige kennis-sen van de wereldpolitiek, in 't bijzonder van Ierlacd, Engeland, Canada en Amerika — v/aar hij dikwijis belaagrijke zendingen v. rvulde, die hem de Yankees tôt op dtn draad leerden kennen — en zijn onvermoei-bare werkdrift, die hem bladen op bladen deed stichten, ni. T. P's Weekly, T. P's Journal, enz , lijk de brijkenbakktr steenen baki, t. t. z, « om ze naderhand te verkoo-p;sn », rnieken van hem een onvergeiijkelijke personaliteit. Wie veertig jaren onafgebro-ken, de Ieren in het Eugelsch Parlement vertegfnwoordigde, is ten minsten 't aan-hooren waard ais hij spreekt over Iersche aangelegenheden. Het is, daarbij, hoogst belangrijk en zeer Ieerrijk te vernemen wat r een fîër bijzonderste en oudste leden der Iersche Grondwettelijke Nationalistenpar- * tij denkt over eene kiezing, die duidelijk, î zelfs voor een bîindeman, te kennen geeft, ' ('t Vervolgt) J. Van de Woestyna, VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN r Nieuws voor onze Soldaten M. de Dorlodot, 4 Priory Gardens te i Folkestone, aanzoekt dringend de personen | wier namen volgen hem hun adres te doen ! geworden. Hij heeft nieuws voor hen. Om missiugen te voorkomen gelieve raen ook i zijn adres in België aan te geven aismede l hetriummer dat voor hun naam staat. | Moll: 3846 Monet Louis (Granville'?), 1079 Kerstens Modest, Kerkhofstraat. Neder-Ackerzeel : 994 De Greef Henri. Rumbeke : 985 Garhgr-Lagae (M. en Me), 985 Vuylsteke Julien. St Niklaas : ioêâ Gorlee Edmond, | Hemelaarstraat. St Truiden : ii3o Kempeneers Jules, n3o Poekmans Henri. Saventhem : iog5 Debie G., Kerkricg, 1095 Sterckx Pieter, Ioibroeksttaat, 1095 Vaugindertaei, id. Dendermonde : 1156 Brabant Emiel, her-bergier.Tervueren : 1091 Servaes, fgeniesoldaat. Een Solo in C 30, 11* Cie. Het waren weer de vier gezworen kame-raden van voor 'nen heelen tijd die samen te kaarten zaten : Rikske De Brier, Stafke Schoonjans — ons strôpke — Pierke Jae-mals en Suske De Blanc — de kieken-fretter — of lie ver de klaroen. ; Rikske had al zoo dikwijls in den Stan-daard gekeken — hij had al zoo gezweet om ook eens 'nen solo te spelen — dat hij op den duur den moed verloor. Verschooniog, Rikske, 't is mijne schuldl Ik had het vergeten. Maar met des te meer klank verkondig ik het luid aandenduizen-den lezers van ons blad dat ïîenri De Brier van de 11 Comp. 'a flinken solo-slim gewon-nen heeft met 'nen zesde van Koeken aaa, 7, 6, 5 en 3, met aas en heer van Harten en Klaveren aas en dat hij dus de gelukwen-schenen de stuivers verdient die zijn vrien-den hem uiterharte gejond hebben. Ik doe hetzelfde, Rikske, maar zonder kli.ikende munt, en hoop uwen naam dit-ma-1 zonder fouten geschreren te hebben. Uw medemaat van G 3o.. DE GROoTE HEMME Tusschen Mannekesvere, ^choore, ge-huchte Schoorbakke, Pervyse, Ramscapelle-dorp, St. Joris lag de schoone hoeve der « Groote Hemme. » tDeze dagteekent reeds van over ouds en werd gebruikt door de «Witte Heeren» die aldaar hun abdij had-den : kapel, slachthuis, sçhuur en andere gebouwen waren voor den 6oorlog nog te zien. Eene schoone schilderij toebehoorende aan de Witte Heeren is, eenige jaren gele-den,verkocht geweest door den vooriaatsten s inwoner tegen een zeer hoogen prijs. De naam van die hoevë de Groote Hemme komt voort van de groote letter M, een romeinsch getal dat duizénd beteekent. De hoeve werd zoo genoemd omdat ze eertijds de uitgestrektheid had van duizendgeme-ten. (1) De hoeve, de Groote Hemme was laatst bewoond door Wed. Gh. Nollet—Devloo en telde twee honderd een en dertig gemeten onder gras en land. Den Zondag namiddag ilsn October 1914 begonnen de Duitschers zoo geweldig de hoeve te beschieten, dat de inwoners ge-noodzaakt waren deze teverlaten rond 61/2 uren 's avonds zonder iets te kunnen mede-nemen,levende in de hoop 's anderdaags reeds terug te jkunnen keeren. Maar gelijk zoo- velen zij zijn heen gegaan en hebben nooit meer het geluk gehad iets Van hun erf en land terug te zien. Zeventîg koeibeesten waren in de weide, twee en vijftig varkens op de hofpiaats, vier kachtels, twee achtien-maanders en een paard (de andere paarden waren geleverd geweest aan ons leger), en dit ailes is omgekomen. De bewoonster der Groote Hemme heeft een zoon gesneuveld den ai en October 1914, een andere zoon dient nog in den oorlog. 0 1 Vervloekte oorlog, welk kwaad hebt gij niet berokkend aan ons lief landeken, waar burger en boer, wel en warm, vredig en vreugdzaam leefden 1 0.1 Belgenland, hoe luisterlijk groot Straalt gij in uw lijden l JOACHIM. (1) Een gemet in West-Vlaanderen is iets meer als 43 aren of 3uo roeden ; eene roede telde 3,8a m. of i4 voet;eenvoet meet 27 c.m. 1/2. •C Ete Toasiand j Rond het scbasdaal Hoffmann en het ko 111 plot in No>rweg?n. Duitschland haalt zich heel de beschaafde 1 t wereld op den hais. Naar de gebeurtenissen te oordeelen die bij de Neutralen voorval- : len, zou men gaan denken dat het zelf het ' einde van den oorlog, 't is gelijk door wel- i ke middels, betracht.We beleefden eerst het : schandaal Bernstorff te Washington, waar ; deze duitsche gezant van zijn ambtgebruik i maakte om de Araeriktansche-vloot en de i Amerikaansche-munitiefabrieken in de Iucht, te doen vliegen. 't Werd een der oorzaken van het ingrijpenvan de VereenigdeStatec. We beleefden vervolgens het duitsch-zwit- Isersch schandaal Hoffmann waard oor deze minister van de zwitsersche buitenlandsche aangelegenheden werd ontmaskerd als een agent van de duitsche pohtiek : 't zal voor gevolg hebben een Entente gezinde minister in Zwiiserland aaa 't bestuar van dit land te brengen. We beleven thaus hetschandaai in Noorwegen, waar de duitsche gezant maar aldoor bommen biansnsmokkelde, niut aileenlijk om in Finland tegen de Russisché regeering wanordeiîjkheden te verwekken, maar ze-.fs om in Noorwegen de Euten-p te-gezinde mannen, hoofden van eene op I* andere invloedrijke vereeniging,van de baan-te schuiven. Dit zal voor gevolg hebben Noorwegen heelemaai tegen Duitschîaud te kanten, houding die zonder twijfel zal ua-f gevolgd worden door Zweden eu Dcnemar- Ii' ken: de drielanden in een zak. Duitschland heeft de Neutralen door dea-schrik âan zijn wil wiillen binden. De bommen ontploffen s een na een en de Neutralen staan met den | dag dreigender tegen Duitschland gekaat. I Maar 't is op handeling van de Neutralen i dat we wachten. Debewijzenvanhetduitsch I verraad tegen de jjonzijdige staten, werden | deze laatste tijdea zoo talrijk door Duitsch. I land zelf geleverd dit een onzîjdig blijven een misdaad wordt. Klaar en duidelijk is het geblekendat de duitsche grijpzucht zich over Aee/Europa uitstrekt. Eenoveiwinning van Duitschland zou ook den ondergang beduiden van de onzijdigen, Hoe vroeger Duitschland verpletterd weze, hoe beter, ook voor de neutralen. De bommen worden 1 te veel gesmokkeld 1 Het wordt dus neutra- : len-plicht zich onomwonden tegen Duitsch- • land te verklaren. Ze hebben er het hoogste beiang bij en tegenover zich self en de we-rein dragen ze de verantwoordelijkheidvan : ; wie met mij niet is, is tegen mij. In Noorwegen zijn de kamers bij hoog-dringendheid bijeenrôepéh. De duitsche ge- j zant is dadelijk teruggeroepen. Het zal nog af te wachten vailea als dit land zich door l nevenbedenkingen uit het strijdperi. zal $ houden. j Ten andere, de Vereenigde-Staien willeri ook niet meer de onrechtstreeksche bevoor-\ raders zijn van Duitschland. De wet op den î uitvoer van levensnaiddelen is gestemd. Geen ; levensmiddelen meer naar de neutralen, bo-ven de verbruikrnate van de bevolking. Hol-\ land, Zweden, Noorwegen en Denemarken krijgen het dus op de maag dat het gedaan f ismet onrecbtstreeks Duitschland tebevoor- f ; raden, Ze zullen er niet om klagen, is 't ho- J pen, vermitsN Duitschland hua de schoonsle ; ' bewijzen van dankbaarheid komt te gevenl Veeleer verwachtea we van hunnentwege ! een voiledige instemmiiig, want dit is de { nederlaag voor Duitschland en die is even | onontbeerlijk voor de neutralen aïs voor ons. LEEST EN VERSPREIDT DE BELQÏSCHE STANDAARD | Ooï»1oicM fcîl BELGISOH FRONT 26 Junî, 20 uur. • Dj vijand beschoot onze verkeerweg- a. Artiilerie-strijd in de sireek van Ramscapelle, Diksmuide, Rei-ninghe en Pypegaele, naar het Veerbuis geweldige bommenstrijd. FRANSCH FRONT 26 Juni, i5uur. — Gister avond vielen wij aanN.W.Hurtebise;alle doeleinden werden bereikt. De eerste duitsche iinie viel na enkeleoogenblikken in ons bezit. Tcgenaan-vallen mislukten. Wij namen meer daa 3oo krijgsgevangenen, waaronder 10 officieren. Handsiagen in de streek van Tahure en Ar-gonne mislukien onder ons vuur, s gebeurieaissen in Qriekealand. Zaïmis heeftKomv gAlexander den wensch uitgedrukt het oatslag van 't ministerie aan te bfeden De K .ningin een onderhoui met Jonnart heeft verklaard dat hij akkoord^aat oni een nieuw ministerie onder leiding vin Venizelos aan te nemen. Venizelos is te At-henen aangekomen. Als het zoover gekomen is, zeggen de fra' sche bla «e zullen we Griekenland alleen laten beslissen. Spanaing tusschen Engeland en Molland. Tos-cse; E la d eu Holland was een aki-ooï-1 lires i • waarhjj Holland zich ver-plichte 25 0 o va \ z in aardappeloogst aan s Engeland en 26 0/0 aan Duitschland te ieve-ren. In. teg us*sijd met het verdrag wil Holland thans eerst Duitschland bedhnen. Engeland drei î de Hollaadsche schepen iu de Engelsche havens vertoevend, aaa den kabel te leggen. Het gepeupel te Rotterdam heeft, de Ea-gelsche schepcn geplunderd. De toestand isernstig, Beroerten in Ierîand, Zondag avond hebben Sinn Feiners het aanwervings-bureel voor het leger te Gork aangd»allen. la cîe straten werd een hevig gevecht met de poliiie geleverd. In andere stedea hadden ook oulusten plaats. De Douma wordt ontbonden- Na een beraadslagiag die twee dagen duurde hebben de regeering en de komi-teiteu van de soldaten- en werkliedenperrijen in een dagorde verklaard dat de Douma en de raad van het Keizerrijk ontbonden zijn. De nieuwe Kamers zullen in het paleis van de Douma verg&deren. la een betoog aaa Vandervelde zou het Soviet de schadevergoeding van België ge-vraagd hebben. Roering in de isoerenrepublieken. Luidens talrijke telegrammen wordt er in Transv«al en Oranje door Boerenleiders fel gewerkt om de zelf tandigheid terug te winnen. Generaal Botha, heeft zich tegen deze pogingen gekant-en zich tegen de republiek uitgesproken. ; - s 4i PARUS mcldt : Kalme dag, uitgenomen in de-streek > an dea molen van LAFFAUX en REIMS waar de ariillerie-strijd zeer hevig was.. igLONDEN meîdt : ïn de krijgsv«rr:chting van verleden nacht hebben wij al onze doeleinden |bereikt N.-W. Crois lies. Op een front van 2 mijlea ea 1 klm. in de jjdiepte, hebben wij de steliingen op de Souchez ver-overd. Goûlotte werd bezet^ )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume