De Belgische standaard

486 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 März. De Belgische standaard. Konsultiert 13 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7s7hq3t398/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4^ Ja&r — N; 49 ?£ Zaterdag 2 J Maart 1918 f ABONNBMENTEH | Voor.Soldaten I X mund fr. 1,35 ■ 3 muaden 3,30 3 maanden 3.75 -t^0— Niet Spldaten p in 't lasd. X maand fr. 1,75 3 maanden 3,50 3 maanden 5,35 —o— Buiten 't land: ' i maand fr. 3,50 3 maanden 3,00 3 maanden 7,50 Ç —O— DE BELGISCHE STAnDAARD Optai & Bthstf vaim "Ma Coquille" SU®dJJk D*PAKHE ' Klein* nankon-digtaffen:0,25 t. dtrtgtl • BECLAMXX volgwas ovçx* eeakomat O—» ■ ■ - - - . j P««ls tSêiemrkvïi : M| M. I<9ip«b| IL» Oaykanf, I5. Ssr&taè fia lar idï«!ifeas Dr Va» dt Pbw, Dr. i, Yaa ê® Weistym, 4bu! fâUatri, Dr L. De Woif, I. ilmens, 0, Wattu, Adr. M. Bâtis, Kibrin Thans i De bercer de daqen dit we thans beleven, beletten ons, ons blad vaar "ehooren p te. maken, Wè bidden onze 1er ers, dit tt Mfillen in aanmerkinçf nemen, •BpÉEBW68^St2^âSfô^2&fJ DE RICHTING DER Vlaamsche Beweging (Vervolg) Zoo ik «le heer Ko fiera th moges vragen •f ie Engels ehe beschaving eok in «lit "romantisme occidental " begrepen is. Ook zijn gedacht over den asrd >an ons rolki-wezea kan ik moeilijk omlijaen. Germaaen «ijn we niet, ons Gailiërs noe-«en durft hij niet. Wat dan ? Zijn rappe [e«st brengt licht en waarheid Een feit "aat Tast : de gallische cuituur heeft Vlaan» fleren groot gesaaakt : hos dieper gese bij >ns indrong, hos hooger onae volksontwik-tsîing openbleeufe. 't Gsvoig is klasr ; al >nze behngen duwen oiîs naer de rornaan-icha kuliuur ; bij hat? moeten wij en a aau-iluiten." II n'est pas permis d'oublier qae c'est ï des princes et des princesses françaises pays flamand est redevable sa Xlle aa XVIe siècie de l'admirable dfl»rfsce&ce ie son art et de ses inâustrkg ; que c'est i la caltare romane apportée et répandue jar es» princes qae la Flandre doit les plus ■emarquablea monuments de sa vieille cul* ;ure ; à toutes les épeqaes depuis le haut neyen-age jusqu'à nos jours elle n'a cessé ie vivre et de §brilier dans l'orbite de ia >ecsée galie-latut@ et casque fois qu'elle 'en est écartée, par suite d« circonstances tolitfq^ss passagères, sa vi'alité iatellsciu lie en a subi un amaiadvissemjnr, son ni»- i oire la plus récente en est la ééi&amis*.-ion éclatante 1 Hoe kertzichtig de Vîe.mliigea en ik ook I yn, t«ch dunkt het mij, Bgagi den bresd | jeieerden weg die de beer KofFeralb naar I ' aijee " waarb.sld opvo<ert, ses ssasal voel- jj regeltje te vindea dat mijj ia gnd«r® riefa- ^ ng leidt. Hoe positUf tde beer Kufifsrath staande ï ouit dat wij geea îgermaeeQ zijn ea ës ? srmaansche cuhuur oiis ®akel tea onéer | resgen kan, toch voelt bij sîch "erplicHt f r bij te veefen !oi7s aa moles dans Se jj sss qae les philosophes à'auîte Rkia dsn- \ eat à ce vocabic (germanisme) la F'aaore l 'est pas allemande " Voîkomc-n t'akkoerd. | Masr alleen reeds do:«r â»zs inkrimpende î epaiisg gsefi de hecr KuflFeîath tos dat 1 ij îen sloite toch Gerei?Les aija ; al is het f an " pas data le sses qae ks &udaciecx ?pbistes d'outre Rbic om dosié à ce vu-1 ibis, \ i M*ar zijn wij Geirmanen, 't is eenâèr in î 'eiken sia, dan kaa enkel eee fgeri&aarisdbe îlinur den eigea aard ?an oas veik ©ùt= ! ikkelen ; es maet eea romaa&jgchekuliuur I ïodzakeiijk diaa eigen tard dood dawen. !l De Heer Kufferatb aiei aich gedwoagen t sn germaatschen slam ie yerdseka in l ^ irmaBCE,in "duitschen sin " ers bij terug l ag, gern»aiïen in " objectig^en sia îk \ gîijp echter niet ws&roisî, sia bel de ger- [ aaasebe " kdiuar " geldf, de heer ï îh dess zoo wanhopig tu fcalsstamg T reenzdvigen wil met «Je dubsche *'âul« \ * ur Waarom slet ïoori geimsterd ca*r t wijzc wcord van orice grijsea sobola-, p ekea "■ distingné Heew^i fraasciis, ; ,1 îiaaii&che en gpesiiscb»! ku-inur zUen tôt j " romaantebe " kubuur fcebcoren ; daer . b 8 tijn is nog niet 166 aan ukawdsr ' g! "ikend, dat men bta verecaselvigea kaa. te s Dat is ook wgsr reor de fermais ecba j kultuur. Dsaïens hou-im wij o-aon oo4en j " éistin^no " kïoik bij des àv>*. sa seggei \ saoaiswij gerœauea sija " le sôei I qaa te sophistes d'oatr» Rhia ont donc* J à ce vocable willea wij ook voor eci l vlasmgche volk «en ffrmsssnscfce kultissi! ^ " pas î?ans le sess qae.lss sopfcistes d'eatf* | Rhin ont donié à es ?ccabk toc^ I eea germeassebe ksHcu*, boert ge beei | Kaffërstbj en eu n?®ogt g« uw verstaPî I uispersen sis een aitroen, nooit zult ge ii< ■( germagaâche kuitcur kusnen verplooiei tôt een romsasschs of latijnscbe. Heel juist, s*gt de heer Kuflarath da semmige sekrijvers de geschledkundig< feiten kuanen verdraaiea Hjkhagedisscn hui vel, dat de kleur aanneemt van den grond ^aarlangs sij kruipen. Wie echter die per sonea zijn, zal ik maar niet rtader bepalea. Toch moet ik de HserJCufferaîh dosa op-merkea dai, als bij de ffrmsche graven vas Viaenderen ia oorë&keiijkheidg verband brengt met dea bioei die onze gemeenteo toen glaczca deed : bij niet mag vergeten dat to«a ®ok oss Ylaasdcrdn verdeeld liep ia Klauwaerts en Ltliaerts ; dat ons Vlaan-derea greot wsr;S zoclaiig ij Klauweerts in hua sîerk aanee&geslelea gemeeaten de bo-venbsad badd^n, dat siju Yerval begon soo dra de Leliaerfs baes wsrden ; dat met di Klauwaerts de eigene stsrke froeikracht van ons volk, V.'aande/eriS greatheid opwerkte • dat met de Ldiaert* ds franschs iavloed hoogtij vierds en met hem ver val van Vkandcren. Waren bet Met de fransche koningen die ensen baadei en aijv«rh«id wildei» knakken, ia dea grond boerea, ea ffîoest Etigelaad voor oss de brea vaa wel-vaart aieî opea hoadga ? Hebbea onie oude vlaaEËSche Micsifcîs de s«rsie ffansche schil-ders ijiet moeteB de hand leiden, en was het'niei in eîgea sld dat zij hunne kunst vrtasîen ? Nesn, Heer Kefferatfe, fransche invloed seowel a!s ALLE ANDERE VREEMO^ in-îlesd kan er-ksl ons eigsa vl«amach karak-ter bïderreSj soolaiîf wij niet bij nsschte sijn d«eo rrsz&êcu Iavloed tôt ?»gsa «elf slandigbeid cm te werken Dssroea is bet bïûoâ-aaolig de eigen 'ro?^spersaonlijkbeid yaa Yisanderea tôt sslf-.be«ustzij« teruf te brengea. T«?ee:tdighcid viodt de Heer Knffarath ê&?rU<s yees zwaar beletsd. Tweetaiigheid U daaf^oor zta hocf ibeleieel D.?, tiSâi is ailir^ étr vol^spsrsooalîjk-beid; Hos wiit ge ^aî bet sîcïs-Kî*lf-aija van 't volk tst "oilea bloei ksmj, soo d?së ztob ciet aii.es kan in al da di»pte van zijn fsfftr.skracbt De iaal moet^t atagead^ ge-iroa«r-weergsteade levéasiied sija der op-borrel«nd« psrsootilijkfeeld, Datrom Ss't voor Vla&riderea hoeg n«o dat sij g volks-opvoeditg, vgn den leag-sfen tôt 1 oegste?. «r?p gebeure ia eigea iaal. Dât eigan teaî regeere'soowel » 't mifitair lis ia 't bargïriijk ieven. Welke was d« oorzatk van Vlaanderens irootheid ia 't verleden ? Welke is de hoofdelsch voor Vlaanderens rroo'heid in de toekomst ? OMER sa«3Caœse2»aa»Mssc*»îw>iC6"^-»îc*-*0(fcœ2î"4. ... Hollatid op den tweegproag ? j lollaod stelt bsmreiide Tosrvaarden i Du ..aderhaEd alisgea tcischea de Boad- i er.ootea m Holia&d ?oor de opyerdericg | er lioibadache fcchepçsa duren voort. Mea veraeemt dat Holkad thaas aulk«s I BZwareade voorwaardea stelt dat de Boni-1 isn&oten aailea verplicht zijn de opeisching 3 deen sonder verderte onderhandelen ] iN , OHBEZ&T TLA4H&EREQ ! W@ btlefea thaos barre -Jagzh ia or b^at-l [ : Bslgîë ; ; Dat feoral s ee^stccs omdat de Duitscbers »oo wat . oversl, om aiît te zeggea o?eral, bas Wfaab I moetsn uitwerkea em de oatgocchelicg di« . ze opgeloepsn bebbea te keelen, verrolgens j «miït het algemeen offensif f in dea rotp ligt v&a iederccn. 1 i 1 De laatste stniptrekkiagea vas het beest lijn | aliijd de gtwe'digsia, 0*bez*t Vl»«aderea heelt bet oadervondea : Okussea of bommen op versçheideae gemeeaten. i . De laatste dagen sija voor dece gemeenten éea aandureade be-sohieting geweest. Warea het geea okussea of bomassn dis vielea, de uren verliapsa ia ang&tige onzekerheid. Toen swiervea steeds renkende raves ia de lucht op weg aaar Londea of slders. In d«.n nacht vaa Maandag tôt Dinsdag giag het er erg aan toe : vliegers d'e overstakea ea 't klabetterea d©r katrons en rond vijf uur ces geweldige a«fslag voor De Paeac. Een duitsch smaldeel dat Duiskerke was gaaa bombardeeren, werd door een engclache patroelje gekaipt en De Panne deelde van de brokkea ; ver- On tôt 'sus ftisi. Hst Staeteblad deelt eca wetsbeslait tm> de i waarbij tôt eea hsrsàeaisg der opgeashorscb- j tea van aekere klassea bcs'o'ea wordt. Htst bss'ait is voîgeader wij^asasaigevat; ; Art. I — De oagehawde maaaea gebo» rea rà 3a Juai 1881 «a védr i Jali 1886 ! (groep II) tôt gewapcadea dieast bekwaam ! kunaea maar ia opschorsig grplaatst werden ' iniieû ; o) sij sich ia de voorvaarden be?iodea bepaald door 'tWetsbeslait van ioOegst;9;$ b) en hun vertrek eea groet nadeei zoa teweegblrengen ia hnn dienst van algemeen nat. Art. Il Er zolltn bijgevoegde opschor-•ingea kuanen verleead worden bij al dien de bela?ghebbeade siechts goed is gekeurd ! voor hulpdieastea* De bslanghebbende zal ! <?aa, in dit geval,daieiijk jreor de werviags- 1 comsaissie moetea verschijaet. Bljaldiea hij bekwsam wordt geaoht voer dea gewapaadea i dienst, zal bij ingeiijfd wordea Zooniet biijft [ zijn opschoraing bestaaa ea wordt hij g&ar : aija haardstsde teru^f-rstcard. Verder bspaald het bealuit dit de berosg* de ministers tes too;deele der bediendea oader hun behecr zekere voerwaardea kaa- . aea doea geldea em op dese de epschersing roerzien bij artikel i te deen toepassea. Oorlogstijdingen Dt ftnmm an den Tzar Uit asder* iiUciticgëa bliikt dat de vîj-anîi verschilleidg n îuw» troeptnaf^eliogfr nias' 't Yasrfroiit hsé gebracbt cm htt Bel' gisch fro.it in te beufeve. Mes hetfi ia laatste assyallea die op âvsl htt îroat gele> verd werdea de aaawesigheid van Ptuisi-sche, Beiarache ea SaksUche troepea opge-merkt.Op 18 decer vielea de Duitschers op vier plaaisen te gebjjk aan : Ds eerste aanval is di streek vaa Mtr-ck«m, da tweed® tegea Diksmuide, (waar de Beieren eaavielea, dea Yzer overstaken ia geblisdserde sehuîtan), de dorée tegea Stuyvâkens sa Raigirsdiet, de viarde tegea het gebeels front voor Niaapoort. Na w'ssaleede kaasea bebbsa de Btigi-sche troepea, wier meed en heidhaldghcid selfs 's vijeads bewoaderiag hebbea afga-dwoagen, gahetl ds liais die bestoad vcér de aaavallca gtha&dhaafd. De strijd is » hrikk&lijk ea bloedig ge-weest. Veor Nicapoort moast de vijaad zija Idooden ea gekwetstea p«r decouvill* weg-vosrea.Tasschea oase gakwetstea vernoemea we Aadré da Rr«qaevi!l«, vaa de gidsen, zooa vaa enaes eerstea minister. De oorlog ia de lacbt De dageli|ksche beschieting vaa eene dnit&che sfad De Eagslsche vllsfera kebbaa gister Maaa* heim op den ïlijn, waar heel belaagrijke muniti»fabri»k»a ligfta gebombardeerd. Muer dan 6oo bommta kwamsn op de stad tersebt. Vtischilltnéis daitscle e&cadrillen die is Engelache ?lieg«?3 a«a?id»u werdm ! uitgengeslspen en drie daitsche ?iiegers mo sttn ia Manaheii® zelf assr^aJen. De fraasche vliegers bombardeere» de duitsch; achterlinie Niet mi* daa i3.oco kiks boaaassa wer-ëm eefgîster ea gisisr door da fîsasche vliefrrs op ai de vijandelijke v#rke-rsw^B, ; gtaiies en muaities vaa 'i achisïffoaîge^iT-i pes. De »îi«|8?gbedrijvigheid hit f»a»scb freat rond Verdun en in Wp$rr* is at-gs-: méfia groof^ Eei» luchtgevecht ia de baai yaa Heligolaad la de tc&i "«en HdigcUad, vaar een groot gedeelte der duitsch* vloot gexcktrd ligt, fcebbïK twee engcUcbe vii«gers, alag geleverd tegea twe« duitsdbe. Een duitsoha viieger werd aeergescheten en viel vlam-mesd in see -««.-•e* rw'îni rinwâiTii—r esi1 De Duitschers ia Ruslaad De daiteche legers sou«len nog siechts een dagmarsch vaa P«trograd af aija.- Er is een algemesse viucht aaar Moskan. Maar de Duiischsrs gasa er «>ok op af Zs aittec, aoo 't sechijnt' al half-weg. Kiaisterleela krlsia il Spaaja Hçt gginistem Pri^to jfee? ft «irn ko&ing aija oatslag moetsn aasbiedec. De krisis wekt doer dea minister vaa oorlog, La Gi-Brva, die aan 't hoefd der militaire partij radlkale veranderingea vraagt. De fredesoBâarhandeliagea met Roewiia i De wapeastiistand die op 18 Maart tea einds lifp en vsrleafd werd tôt aa dezer sou thana weerom verlaagd sija tôt a5 1 deser. IatnsÂchea hoopt mea tôt â?m ireda tege-raken, waat de duitscbgeziad« roemeessche sider Ma^ghiloman heeft htt aieuw miaiste* rie gerormd, dat voordedi gestamd is voor de daitsche eischea. Hullaûd tegea dâ muur De îeHeilgdi-Stita eiubn de holludscfae sehepea of Mea weet dat Hollaad} eea zeker aa«tai ▼oorwaardsa beeft gestdd aaa de Boadge* noot«n, bijddiea dese s^nd«s doorgaaa da hoilaadsche sdh^pea te sulitta opdsebea. Da Yereeaigda Siaten hebbaa die eigehea te o?ardr*ve« gevondeaea ... de hollaadsohe schipea ia de aaaerikasasc^e ha7e®a geaa-kerd, opgsrsrderd. Biastdiea dreigt Duitslaad ea hoadea al de neutralea bara&dslagistg om Hollaad te Steusea. Uup BELG1SCH FRONT Ik debeide verloopen dagea, was de vijaa-ddijka artillerie hsd beirijvig Hij aam al oc ze verkeerwegei otder vuur ea beachoot daarbij oas fraa^op eea scisHkkdijko wij|ie met gasobutsen. Ook wierp feij gasebusgen ver achter 't front. Gedareado ?es aeedag die verled*n aaekt geiaverd werd tnssehea eea duitsch ea eea engdsch sma'deeî bf scfcoot da vifaadelijke ▼leot onze kust i» ès îiektiag raa De Paaaa, Hat Daitseb OMtf ttfa bet fiagelseh Droit tttniM (Officieel). — Of 35 Ma*rt om 8 uar 's aorfcss feehbes de Dait#ahers hua effea« stef begoanea tegea h#t Eigekeh froat tas-sch«» 0«'s« sa Cr«i*ilî«s ^88 îtlna.) Dt v'ja-s^ k»* 7oel vatt«a ia osae ge-voebtspîae.îs©*. De *a«*aile% febeure» ia d gVte g-Iederca ea hegdea ».*b ©p ked het f'oat. Vîjacddi/ks ?-fs«r»ea )g aiv?-r?loeà worden ia âsn st»*tj4 gaworpen HET ZEEGEVEGHT TUiSCHEN Dùtatei DePaus 4 Duitsoha schepea im da» grond gaboord (offideal) Yijaadelijke destroyers bah ben in den sackt van 91 dater Dalakerke gedureade 10 minutes gtbombardeard.ToSr schen vier ea vijf aur werdea ie doer * engelsche ea 3 fraasche destroyers aaage-vallça.Yier vijandelijke sckepea aandea geioa* kea zija. Men heeft maasehappea opgepiki. Een engelsche destroyer is hesckadlgd de haren moeîea birme&lsopen. OKS MEMELWERK In ^en afàia)| werd ^isterea eea gedeelte van't mengdwerk Nr. ai door«ea mtehien-ongeval voer een groot santal onxer lesers onleçsbaar gemaakt. Om deee redea gevea we Nr aï ncsçm.sla.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume