De Belgische standaard

1216 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 30 Juni. De Belgische standaard. Konsultiert 02 April 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mz52/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

pe Jaar N i 43(700} aterdag ou jw-n i§i J y îâf&k.? fci.H, i ■*r ■ mt,u- **- ; *_.VffiW VÎ ■«jfeii i» . f easi ï' à- j®â»3? SPW - - ■ DE BELGISCHE STAnDAARD ^__-^-=ïf=^TR*A C H T 8AART <M A"CHV^=«^: l «''S jr f^>i U1 * *.. «^,-r3sœ-3^g^^^^3HWEra»i«*^*fcdMMaiSg8M5^^ 1 * fli&èlSf^fôe s tu u "lîde?"; "' O F g T 8 h ;i a b^h;ÎλS t - ».■<•. ■* £fc» C-. fKiW# ?M -i?K 3,iC: ■ - • ^ ' i O ! S-*St" i S,#£L «>8/«•?*? | | «v-:. •■';* ••.-•••<• n.V i SLS5S4. *«<, ;:., ««*«* ■• , . V.r <&., s: B*,km, t, 8m*«* V« te ;»»!««, » V« 4. «•»,., Dr. », *« <■ W«.»yn., M mm* O, C. *, W«H, >. M»»". «• «"«> *-'• "• »»* _ »iMi|Mqpj!pipaM«aiEasM^^ .jii«pawiiafefffe?efe«Ma»-rii^vt»-wasaMM «UHR m ONZE VSSÀNTW0080IS5G ; De ceasuar keett on ? varbodo s oas ge- i lacht — dat het gedacht ?» vaa du i< .ck-î't !n daizeadea gestude^rdea ea volksjongens >p'i front — le zeggea, ia zake de socia'is-ische bemoeiiagea voor de» vrede. Ceosuur la haar eigea is hatelijk. Doch we ontken-aen niet dat, in oo rlog ëO jd, c on su ur noodig is. Ze is aoodig, maar uitsîaitend op militair jebied. Gensuur, zooals die an wordt gemaakt, >p politiek of staathuishoudkuadig gebied; :eD3!iur op het vrij uitsprekei, in bianen-;a buitealandsche zakea ea in z&kea die de reraatwoordelijkheid onzer gekozeaen iecht-jtreeks aanbelaagen, zulke censuar is het land nadeelig Mea heefc oas het priaciep vaa het dood-ssvijgea willen toepassea. Maar dit dood-:wijgen, en de toep&ssiï;g vaa het prin-:iep verstaat mea ia Fraakrijk ea ia Eage-and zoo, ia Hollaad zus, ea op 't front nog aider s. De Belgische pers ia E ; '.î oadergaat jeea censuur Daar betrouwt mea op den {ezoaderi zin, de eerlijkhaid en hetgegevea woord vaa de pensai a:, -on >• If. Zoo rabet fiet, voor xakya -Vu buitt- ; 'i jK-:ir gebied • liggen. t Da politieke ceasaar is eea oswaardig iets, jaoet verdwijaea » zegde miaister tlibot op de tribuan ia de Fra-schc kkmer. t Is het gezoad vcrst-nd dat zoo spm kt. Drie jaren oorïog h. bben oas veel laten îien ea veel geieerd. j rtOILSTSi BI1CBT1ICHTDIT. Troelstra is da levier fier Hoilàadsche jociailstea; uit^aaaie ^-aa «de natiooaie ^edachte die de 5 a?; r.Ie g« .chilien moet :eheergchea» s eaide hij,op 3 Aogastas 1914 Se aoodige credietea toi haï dhavi g vaa lolîaad's neatralitéit ; d -i _si^ .ntaitig vjrerd :oor eea zeker gela! partijinaauen aanzieà ils eea Verraad te • a;:o ver de I teraationale. Wil hij au door het hedra, îiet verieden \oei laakea? Wie >veet ? AHhass belegde ij, saaien met Carniel Huysmaas en Bran-ingjbet gehaspel vaa Stockholm. Eea sameakomst metcde Duitsche socia-istea, eeae verbroedering? Wel neoa ; eea-roudig een rerhoor, w'aaropde soeiaîisdsche •artijea aller oorlogvosread-i Ur.len opvol-jenlbk huaae ©orlogsinzich*ei z .uden doea teonea, riiets meer — verder zou ni en ziea. Niemaad is zoo naïef geweest Gam.Huysmaas ea Gie. te ncmen * oor ee> voudige greSiers. JEa mea had gelijk. Troelstra bïecht het au fronduit ia «Het Voik. » _ . 1 la 't kort. saineagevat zegt hij het vol- , Sencle : De Verboadenea zuliea ten lange laatsie 1 ^el overwinnen, doch daarom mot- de 1 feestestoesiand vaa het v >'k biijven wat hij s: T«|troawea hehbèn in leger en goeve;- '■ îement. ] Zal hij zoo biijven? Dat kaarap veran- j icren en nog wel hee! rap, zoo le sccklisû- c ®he partijea zich vrank ea -7r:.j aan 't hoofd ^ tellen ecner vreietî^ewe Daarroor is de oo,;:c du ^ \o Miet langer œ^er -î i -s-- .j . ;P. letnenlea gediead, maar enke! |de beîaagea 1 1er &aciahstïsch Irue:a-'i?>unaîe. Haddea we geei, gelijk, o?er niaaùdea i ceds, te waars uwe tege --0 ; ni -3 aoci-listea die eea bfzondeïl>j>{ea we»' op gin» ea? Had het Fr^asch o<;*.o.<aement geen' ^ eliji p;fspooïtea te weigereii aan de reizi-ers voor Stockholm ? { Troelstra heeft klaarheid in het gehaspel v L>- .-irfX«4VJ- - 1 ,-aa Stockholm gebracht ; voortaan weten 1 | ive dat het programma vaa Stockholm is : ie volkerea aan te zeitea de wapens neer te leggen, zoader voorop voorwaarden te |-stellea en dus Duitschland zien uitschetdiin met de winst; geen woader dat Duitschlaad de bijeeakomst goedkearde.Nu, alzijaever-wachtingen zijn verijdeld. Stockholm heeft v zoo mia invloed gehad op het eiadigea vaa t« dea|oorlog,als Brussel op hetvoorkomea vaa j den.oorlog. i VAN EN VOOR v ONZE SGLDATEN l1 Waarom strijden wij ? Geaeraal Péiaia heeft in klare, daidelijke taaS, aaa aijn soldai ea, « als aaa vrienden 0 ea maisnen », uiteeagezet waarom zij strij- ^ den. Dat het was : omdat aij door Duitsch- v land werden aaagevallen; 8 Om den vijand van den vaderlaadschea Fl'. bodem te verjagea ; j Om den vrede, den welstaad terug te < wianen. ^ Zou die taal niet eveu voîdoende kiiï-keà „ in de ooren oazer jassen e.; piotten ? Duitsch- j, land, voelend dat het meer eo meer den sndergang nabij koisït, heeft ia de laatste ijden al zijn leugenkracht gespaanen — en God weet of die groot is ! — om in allé landen twist te zaaien, twijfel ts doea op» ti ri j zen, matheid en entmoediging te ver- 1| spreiden. Tegen zulke stikdampea is niets auttigers daa eea klaar woord. d Waarom strijdt Bslgië ? Omdat het aan- es jevaliea werd, op de sacodste, schaadenjk- g( ■te wij ze. Om dea meest gehatea vijaad van dea icadergrond te verdrijven, etn vijaad die iiaderea vermcordde, vrouwea onteerde, »veeriooze grijsaards levead verbraadde of afbtuide, stedea verwoestte, erren pluader-. z: de, de arbeidersbevoïking in scharea van B duizendea ea duizendea ontvoerdde. Om al die gruwels te wrekea ea te herstellea a strijdt de soldaat. Dat is lioht te verstaan. v □ verstea, zegt dàt aaa uwe uiaaaea, ea s' iegi het ia huaae taal. v Nteuws voor osize Soldatea l M. de Doriodol, 4 Priory Gardeas te s Folkestone, aanzoekt driagend de peî*soaea r ivier namea volgea hein hua adres te doea s-^ewordea. Hij heeft aieuws voor hea. Om laissiagea te voorkomen gelieve mea ook zija adres ia België aan te gevea alsmeiie ' hetnammer dat voor han naam staat. « v Kortrijk: 1282 Goliavaux, geadarmerit> . ^ officier. fî Desschel : 1246 Biereas Karel, Nieuwstr. j 1297 Claas AlfocSj Santvliet, 1285 Gîaes Allons, 1270 Dehing Eugeen. Passaryslr., 1297 Maas Fraas, Kromstraat, 1286 Maer- ^ ,ens Alfons, 1285 Maes Fraas, 1222 Meeus ^ \.ugust, trompet artillerie te paard, 1222 Q Hinne August, ceatrale infirme* ie te Looa- K Jiage, Noord Fraakrijk, 1286 Mione Fraas, 284 Miuiien Auga?,t, witgoor, 1270 Prys. ^iclor^ 54) Brouwerijstraat, 1286 Raemae-;kers Gustaef, 1297 Raaîaeker Gustaaf, 286 Sieps Jozef, 1221 Slegers Jules, klas » 914, 1285. Stacs Jef, 1286 Vaa Caaifort uzef ea Karel, 1284 Van Gampfort Karel, i >ââtvliet, 1297 Vais Gampfort Jozef, 1284 Aaa den Bcrgh Karel. rnolenstraat, 1286 /au Gompel Jaîes, 1285 Vercouillie Je-ref ' ^ Mi ' 1285 VLmiackx Louis, 1270 ' fleraijickx L ais, Bî aeseische Bergea, 1221 | g« Veyts Jos.. i) g- Dieghem : i362 Vaa Dame, i362 Vaa )ame, i3o2 Van Haia of Vaa Ha rame of », Dame, i3Ô2 Van H&mrae. S' Dilsen : 1269 Soenea Hean',1259 Guipers a », 1295 Moeboeks Joseph. Hoeboeks Ma-iiieu, Smeets André en Henri, 11 lioie ; -260 Stais Joseph en Mathieu, Watermolen; 260 Trevissen Henri Boschstraat, 1260 Tre- i T issea Lambert, Steenvveg, Cavalerie. s va u e Duîtschers vailen aan Z. St. Joris 28 Juni, 20 uur. — Dezen nacht, na ge- . reldiglijk onze vooruitgeschovene loopgrach-;n Z. St. Joris, te hebben beschoien heeft e vijand met een deiachement aaagevallea. lij koa ia onze loopgracht dringen maar ?-erd er door de bezetters ait terug verdre-ea na eea verwoed gevecht dat hem gevoe-ge verliezea kostte. Artillerie-strijd in de treek vaa Steeaslraete. * F RANSGH FRONT 28 Jani, i5 aur, — Herige artillerie-strijd m Hartebise ea den bergCoraillet. Eea uitsche pogiag op den uitsprong vaa Wit-nlier (N.O. Thann) mislukte. | Patroelje-e 'ecbtea aaar Flirey en Bezonvaux. Wij :hoten gister drie duitsche tuigea aeer. Een nieuwe duitsche afiocht ? De enfçelsche corréspondentea bij het > oofdkwartier aemea, in date vaa gisteren în hua bkden dat de Duîtschers bezig zija un terugtocbt van hem tôt de Belgische j reas te beredderen. En Holiand ? j We hoorea niets meer van het geschil i-isschea Eogelaad en Holland. Waarschija- ? jk een overeenkoaist getroffea? I tusschea heeft Duitschlaad aaa Hollaad I î zevea geîorpedeerde schepen vervangea i hebben 1700 geïaterneerde belgische )'datea, die ia de mijnen van Limbarg i erktea, den arb^id gestaakt. Ze zijn naar | e kampen terug geyoerd. | De toestaûd in Rasland. Re.volutie-maken is geen gemakkelijke i iak, bij zoaderlijk, niet ia deze tijden. De ussen ea wij ook onderviadea het geaoeg. -Uit Petrograd wordt thans bericht dat ? iauwe moeiiijkheden gerezen zijn na het îjrtrek van Thomas. Het voorloopig be-;uur zou weer ia ,iestea zitten met 't So-iet. GeJukkiglijk dat op 't front de werk-ïamheid herbegint,. M. Vandervelde heeft ja betrouwen in het russisch-leger aitge- ; jroken. i le gebsurtenlssen in Griekeniand. i De gebeurteaissen hebben een haastig ' îiloop. Reeds heeft eea ministerie met eniseîos als hoofd. het miaisierie Zaïmis irvangea. Veaizelos neemt het oorlogs- i ezea waar,Al de mimistars zijn Veaizelistea \ 1 zijn uit Saîoaiki te Atheaea toegekomea. • »e fraasche troepea worden uit Thessalie iruggetrokken, Uit Weeaea wordt. daarbif geseiad dat e Grieksche gezaat ?të Koastaatiaopel zoa ; ruggeroepen wordea,zoader dat mea daar ra oorlog tusschen Griekeniand ea Turkeije toet inzien. Dorme verdwenen. De gekende fransche vlieger Dorme die 4 duitsche tuigea aeerschoot is siads 25 tei verdweaen. 4®atste OUF . PARUS rneldt : In Ghampagae artillerie-rijd,Eea uitsch vliéger werd Z. Graonne neer-ischotea. De iuzit^enden werden gevan- • îa geaomea. Reims kreeg gister nog 1200 obassen. e Eogelschea gaan vooruit op een front van twee mijlen. LONDEN meldt : Z. de Soaches hebbea ij eea belaagrijke voornitgang gemaakt. ij schovea onze lâise voorait op eea froat u twee mijlea ea wij bereiktea Avioa. Toestand j fadeiBalkannifi falesliia Het aîgemeen offensief. Te St. Jeaa de Maurienne, op de Itali-aaasche grens, waar over eakele wekea, , tasschea Ribot, Lloyd George ea Sonaiao, | de afzettiag vaa Koaing Koastaatija werd 5 beslist; zijn eergister, de vertegenwoordi-1 gende legerhoofdea van de Bondgenooten | bijeeagekomea. t.w. geaeraal Cadorna voor Italie, Foch en Perrin voor Fraakrijk, Rad-cliff voor Engelaari, en hebben na urenlange beraadslagiag akkoord ge«îoteu iazake de aangelegeahedea ia des Balkao, de krijgs-verrichtingea ia Kleia-Azia eu Palestina, het aigemeen offensief dat gezamenlijk door aile Boadgeaootea zoa aangevat wor-dea.O ver deze drie beslisisiugea eeaige bedea kiagea ia 't middea breagea is heel 'den oorlog overziea, De Balkaa. Mea msg onomwonden be keaaea dat een der groote oorzaken vaa den oorlog, ia deBà'kaakweKliefite viudea is. Koastaatiaopel ea Albaaië dedea niet alleea vriead en vijand ia 't haar yliegen, maar verv, ekte twi tspaU tusschea vriendea zelî.ThaïiS zija aile verboudeae mogendhedea over de te volgen gedragslija eer-s gewor-dea. De Balka-j moet van allen duitschcn invloed gezuiverd wordea om daaraa op een rechtvaardige wijze ondéÉ de belaaghebbea-de staten te wordea verdeeid. De Serviërs zullen eea uitwegop de Adriatische Zee verkrijgen langs de greaïen vaa Albaaië en Koastaatiaopel wordt geïateri atioaa-liseerd. Maar om er ioe te gerakea moet mea eerst dea Duitscher overwinaen. Grie-kealaad dat oas, vosrdie'î, aile pogiogeaom vooruit belette kan oas hieria vaa grootea dieast wordea met dea oorlog tegen Bulgarie aaa onze zijde tebegiaaea. De aieuwe overeeakomst te St. Jeaa de Maurieane zal ongetwijfeld den grondslag hebben gelegd vaa de deelneming vaa Griekeniand ia dea strijd ea vaa de wederzijdsche toegeviagea der mogeadhedea, ni. vaa Itslië iazake Albaaië, dat ougetwijfôld tôt eea volledige oaafhaaketijkea staat zal gemaakt wordea zoader 't is gelijk welk protectoraat, maar oader gemeealijke beschermiag. De oorlog ia Kleia-Azië ea Palesliaa. Siads eakele wekea wordf de aaadacht ge-trokkea op de krijgsverricatiagea ia Middea Az ë en Palestiaa waar de ,EageIschen de Turken aan 't opjag n zija. Maar die eeazij-dige engelsche werking had later misschiea wel aaastoot kuanen worden ia de eiadrege-liog. Daarom hebbea Fraakrijk ea Italie ook beslotea deel te nemèa ia de kriigsverrich-tingea ia Klein Azië ea't HeiligLaad, We mogea ons daa ia 't korte aaa een aieuwen kruistocht voor de bevrijdiag van't Heilig-Land verwachten. Voor de bévrijding, ja ; waat meer ea meer wordt het zeker dat ook Palestiaa eea oaafhaakeîijkea staat zal wordea. Ea het israëlitisch komiteit der Ver- ; eenigde Statea heefc Wilsoa er reeds kua-aeatoebewegeaomdezeztlfstaadîgheidals een der grondbegiuselen van den vrede te s tel- • lea. Siads eakele dagea ook,ziea we de pers der Entente gedurig het belaog ophalea dat ooderscheidelijk iedere mogeadheid ia het j bezit van Midden A<sië vindea zou, maar j juist deze naijver is geaoeg om dea kruis- S tocht te doea geiukkea. De rest zal wel volgen. Dit is dus de oplossing van eea gedeelte vaa de Oostersche kwestie 1 De Turkea kanaea we ia hun gedoetje Iatea ia Arabie ea 't Syrisch bovea grondgebied. Eiadelijk het aigemeen offensief. Het mag-wel bevestigd worden dat tôt ?iog, 't zij t door misverstaad, 't zij door oagelukkige voorvallea, 't zij door tceval het den Boadgeaootea oamogelijk is geweest eea alj:e-meea gezaroeslijk offensief ia te zetten. De Russische lamzakkigheid is de groote oor-zaak geweest van het sandurea vaa dea oorlog. Nu de wolkea weer ginder aaa 't opklarea zija en wij toch weer hopea raogea ia de heropleving van de Rassische oorlogskracht^ deakeo de Boadgeaootea dat het tijd wordt door te slaan.We zijn gereed, we betrekkea guastige froatea zooweï Wes-telijkals tea Zuidea.De Russen raoetsa aiaar een duwke doea, vermits au luttel troepea tegea hea sîaaa. 't Wordt das tijd het eeas goed te meeaea. Geaeraal Douglas Haig zegde dat het lenteoffeasief was afge-loop^a en het plan van 't zoiaeroffensief op uitvoeiing wachi. Ambtelijk werd het uit-gesprokea na de bijeeakomst te St. Jeaa de Maurieane dat Foch ea Cadoraa het eer,s zija gewordea over eea gezamealîjk offensief. 't Is de eerste maal dat men zulks zoo duidelijk iaai kennen. Een verheugend teeken. JBr»IoF ijilt. papîjs 25 Juni 1917. la mija laafstea brief heeft de zetter aiij iets doea zeggen, dat ik nietheb geschreven en dat eeiie aardigheid zou zijn van belang, Daar s&àat : «Pa ir Henusse beklom ,den preoikstor i ea s;irak voor de gevalleae Bel-gen, die àanw. 2.;g warea, en tôt deFran-schen.»Er zal wel gès aaa hebbea : «en sprak over de gevalleae Belgea tôt de Beigea, die aaawezif warea, ea tôt de Franschea.j» Of soo'a uillatiflg ziastorend was ! Daarom deze tereehtwijaing. Het aanziealijkste feit van belang der laatste dagea is geweest de aankomst van dea Amerikaanschea geaeraal Pershing, welken mea alhier jredureade eea paar dagea heeft gevierd en feestelijk ontvangea aiet rede/oeriogea ea gastmalen, doch die na die dagea het verlaagea uisdrukte van maar dadelîjk aaa 't werk te gaaa. Iedereea heefî gevoeld vaa welk gewicht de Amerikaaasche tusschenkomst in dezen oorlog is, al zijn er ook wel, die de vrees uitdrukten, dat die tusschenkomst den oorlog langer zou doen duren. Maar als wij overwegea hoe aoodig het is dat de heele beschaafde wereld aaa Duitschlaad iooat hoe moede zij is vaa Duitsche tirannij op zee, vaa aaaslagea op de vrijheid, vaa uit-zeadea vaa bespieders met of zonder bom-men, ea vaa alierhaade diplomatea voor loea;che onderhaadeliagea ; dm mogen wij oas wel verheugen in het optredea der Amerikaaea in dea wereldstrijd. Daak aan Amerika heeft zich de strijd duidelljker afgebakead. Daak aan dea klaarzienden presideat Wilsoa wordt ailes helder en wordt de Duitsche fpolitiek, die thans vuur en water draagt, ia al hare afzichtelijkheid blootgelegd. Vaa de beruchte kanseliersrede, op 4 Augustus 1914? —Nood keat geeagebod — tôt de boodschap van président Wilson aan dea voet van het beeld vanWashiagtoa, op dea «Fiag Day», wat eea wereld vaa feitea ea ideeëa ligt daar tusschea 1 Deze laatste redea tooat ons klaar, datdekracht-kuîtuur van Duitschlaad voor de rechts-kul'uur van Wiîsoa en vaa de bondgenooten de knie zal te buigea hebbea, ea haar plaanea aiet zal kaanea doorzettea. Mea heeft dikwijïs kwaad gezegd van Amerika in zijae kulîuur, o.a. dat de groote republiek maar alleea koopmansbelangen keade ea verzorgde, eaz. De oorlog zal wel het tegeaovergestelie hebben bewezea. Van dea begiaae af heeft Amerika, vooral voor België, getooad dat het eea hart heeft dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume