De Belgische standaard

302 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 26 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5h7br8n647/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3a« Jaar — N 26 , IBOSBEMEHISPRUS f Poor Soldaten: X suand fr. 1.25 • mainden 9.50 Mj^?-.n4cB 3*75 Mfrtet soldâtes Br in '1 Iand •' V Xouutnd fr. x.75 •«Modes 3-90 j**anden 5*5 Bniten t Iand : I«n*and fr. 3.50 j^^tmaanden 5.00 | maanden 7.5e Donderdag 8 Februarî 1917 OPSTBL X N BBHERS VILLA « Ma Coquille » Zeedij* DE PANNE Kieine aankoa-digingen : 0.25 f. de regel RECLAMEN : vol gens ovsrten-komst. StichfceP-BesbÏÏupdern^*1 -r- I 1 n - 1~t t- „ iidejons reeters Vaste Opstellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De \Volf, J. Simons, 0. Wattez. Beschouwingen De mensch is een schepsel, bestaande ui( een natuurlijk deel, het lichaam, en uit ecn bovennatuurlijk deel, het princiep van '( leven, de ziel, met verstand, gevoel en wil begaafd. Verstand, gevoel en wil zijn de drie hoofdvermogens der ziel, en deze alléén onderscheiden den mensch van de andere dierlijke schepsels en verheffen hem toi koning aller aardsche elementen. Ieder schepsel heeft zijn, hem persoonlij-ken roi te vervullen, verplichting om hel beslaan, door de natuur zelf daargesteld. En in het wezen van dien roi zelf, zijn ver-plichtingen noodzakelijk het schepsel opge-dragen, verplichtingen, welke dienen ver-vuld om de krachten en de wetten der natuui niet te schenden. Door en om haar bestaan zijn wij, men-schen, bezitters van dit bovennatuurlijk princiep, tôt vele groote maar edele ver-plichtingen genoodzaakt, en deze zijn in zoo innerlijk verband met deze tôt het lichaam alsdat ziel en lichaam maar een geheel uit-maken, een wezen met eene kracht. Een dezer verplichtingen is de zelfeerbied. Zelfeerbied is eene hoedanigheid, eene ge-steltenis der ziel, welke den mensch doet liailtic'it ... ïc^cackcfe, «ta&r juistf» ken-nis van eigenwaarde. Het is eene bovenna-tuurlijke gave, wier kiem in ieder mensch geborgen ligt en die door ontwikkeling tôt eene heerlijke ontluiking komt. Zelfeerbied is de eerste en prachtigste bevestiging van inenschelijkheid, het is de uitdrukking van het bewust persoonlijk koningschap, het is de veredeling van den mensch, het is eene der hoofddeugden van ieder natuurlijk, rechtgeaard eenling, welke levensbeschou-wing en welke godsdienst hij ook huldige ! Ieder eenling heeft den plicht zich zelf te eerbiedigen, nieUalleen omdat hij met een bovennatuurlijk princiep begaafd is, maar eveneens om redenen, welke zijn organiek wezen rechtstreeks aangaan. Wanneer het lichaam niet voorgelicht wordt door het verstand, aangewakkerd door het gevoel, en gedwongen door on-wrikbare wilskracht, dan vervalt de mensch tôt dier en is hij onderhevig en zelfs onder-worpen aan aile dierlijke handelingen welke ïich uiten in lage, dierlijke handelingen. Het leven is een strijd, doch de hevigheid ▼an dien strijd kan verminderd door sorii-mige omstandigheden, door eigenschappen en hoedanigheden van den strijder. Iederp hoedanigheid, zoo zedelijke als lichamel'" . en iedere kennis worden door v/er kciKji herhaling van dezelfde har\del<no- ûf vai denzelfden toestand verterege^. Z^elfeerbiee schept door herhaling van. deze\fde hande lingen en toestanden eene rQeks heer]jjk( en onmisbare gewrj0nten> m]ke veela, M dikwijls den v,er(Jeren levensloop beheer gçhçn. OoW'00nten,daargesteld met een goec "doel er^ in uitwerking eveneens edel en waar zijiX ïioodig in den levensstrijd. Zij ver-Xwakken de tegenovergestelde fouten er gebreken en voeren den mensch hooger oj in de veredeling van zijn wezen en aard. In verband met de verplichtingen van der eenling jegens zijn evenmensch is hij dooi de innigheid van zijn mensch-zijn tôt zelfeerbied geroepen om reden van eerbied vooi den evennaaste, om noodzaKelijïcheid hel goede voorbeeld te geven, dewijl oprechl zelfbewustzijn, juiste Kennis en achfing de waarde van den evenmensch geeft. De eenling isdus tat zelfeerbied verplichl èn om zichboven h«t dierlijKe, het stoffelijKe té slellen, om reden van de bovennatuurlij-Ke Kracht, die het stof beheerscht, èn oi» door zuiver-edele gewoonten ziin leven te jege,len naar de algemeen.e orde én om den evenmensch te eerbiedigen en tôt zelfeerbied te dwingen. W. B. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Vlaamsche Oorlogsmeters Mevrouw Hullebroeck deelt ons mede dat zij voor de Belgische Soldaten haar Dai-zendste Meter ofte Marraine heeft. Doch van wege onze jongens was de vraag naar Vlaamsche meters nog sterker. Er zijn nog honderden Vlaamsche Oorlogsmeters te kort ! De Duitsche Jkolonien. De Duitschers verloren in dezen oorlog de volgende koloniën (de getallen geven in vierkante kilometers de uitgestrekt! iid aan). Oost-Afrika 384.x 80 Zuid-West-Afrika 322.45o Kameroen 3oo.ooo Koloniën in de Stille Zee g4-64o Toga 33.700 Kiaou-Théou 200 Totaal 1.135.170 Het Duitschland in Europa meet 208.780 vierkante mijlen. Walter Long, de engelsche secretaris voor Kolonies, zegde in een redevoering gehouden in de Westminster City Hall dat deze kolonies niet mogen terug gegesven worden. De « Daily Chronicle » merkt hierop aan dat zulks wel in de lijn van Engelands be-lang ligt en dat het bezit der duitsche kolonies van Oost- en Zuid-West-Afrika onontbeerlijk is voor Engelands ontwikke-ling op aile gebied. Vlamingen varj. eertijds op de Britsche Ei^ao.deix In de « Chronological histojîy of Bolton and district » staat er : « Ten jare i3Î7 kwamen Vlaamsche kleer-stofhandelaars zjçh vestigen in Bolton (Lan-cashire). U.tge\veken Vlaamsche wevers brachten er het van houten schoenen in evenals de « jannock » (brood gemaakt met havermeel), de Vlaamsche inwijking afkomstig is. Ten einde de vluchtclingen te overtuigen zich Engeland te vestigen werd hun bel/j0fd dat ze steeds welkom zou-den zijn en <}e rjjkste « yeomen » in Engela^ ld het njet 2ouden misprijzen hunne ^oc^.iters te huwen.» Er zijn Vlaamsche inwijkingen geweest : a) In de i2de eeuw in Zuid-Wales (zee-volk) en Pembrokeshire. b)■ In de veertiende eeuw in Lancashire (wevers). c) In de zestiende eeuw in de Midlands (Waalsche protestanten, landbouwalaam-smeders), en op de kust tegenover Vlaan-deren.d) In de zeventiende eeuw in het Fenland (Huntingdonshire, SufFolk, (Norfolk), (Zuid-Vlanmsche protestanten en Walen : zeer sporadieke verhuizing). é) In Schotland, in de nde eeuw (zee-volk).J) Vlaamsche wevers, waarschijnlijK uit I Lancashire overgezeild, worden in de XVe eeiuw vermeld in Ierland (Tipperary). (De Stem uit Belgie 2-2-17. M1NISTERIEELE KRISIS IN RUSLAND Er loopen geruchten dat het ministerie is afgetreden. Een uitsluitend zaKen-ministerie zou aangesto'd worden. M. SazanoA v, gezant te Londen, zou naar Petrograde te* -ug geroepen zijn. De Toestand YREDE NÀ WILSON'S DAÀD Het ingrijpen van de Vereenigde-Staten doet aïs vanzelfs de vraag stellen : Zijn we een stap nader gekomen van de ontknooping, is het nog gelegenheid om van vrede te spre-ken ? Na het jongste optreden van Wilson, ten gunste van den vrede, ware het gewaagd in de afbreuk van de diplomatische betrekkin-gen een stap te zien om den oorlog hardnek-kiger dan ooit door te zetten. Het zal wel geenszins het gedacht van den président geweest zijn door zijn daad het aanduren van den strijd te willen bevorde-ren, veeleer moeten we aannemen dat na wiklcen en wegen en na gehoor gegeven te hebben aan de stem van den plicht, Wilson door zij® daad, ook het grondslag-leggen van een nabijen vrede zal hebben ingezien. Beeds meermalen drukte de président de meening uit dat de vrede niet zoo ver meer af Iag als men wel geneigd was te gelooven, en dat het enkel nog aan veel goeden wil mangelde om tdien te bewerkstelligen. Wilson heeft zijn uur gekozen juist op het oogenblik dat Duitschland door zijn han-delen duidelijk te kennen geeft dat het den barbaarschen onderzeëeroorlog uitvaardigde om zooveel te rappel* den vrede te ver-krijgen.De Vereenigde-Staten kanten zich tegen deze bedreiging. Ze doen daarom ook be-roep op aile andere neutrale landen wie het aangaat. Besluiterf deze neutralen ook lot zulkdanîgen stap, dan mag de duitsche bedreiging als vernietigd aanzien worden, verniits Duitschland het tocli niet wagen zal tegen de heele wereld krijg te voeren. Het stelde de duikbooten-oorlog als het eenig middel om vrede door overwinning te behalen. De overwinning verdwijnt, het is de vrede die nog blijft. De hoofdzakelijke vraag krijgt bijgevolge een nieuwe omschrijving : wat zullen de auidere neutralen doen ? Wilson semde aan aile Amerikaansche gezanten dat het in 't korte vrede zou wezen indien aile neutralen zijn voorbeeld volgden. De gezanten moesten bij de regeeringen op het belang van dit onmiddellijk doel aan-dringen.Het springt in 't 00g dat de poging van Wilson ondersteund door aile andere neutralen den beslissenden invloed voor den vrede moet afwerpen. Maar in hoeverre is de stemming bij de neutralen ten onzen voordeele gekeerd door de daad van Wilson ? Zonder twijfel is de politiek van Wilson een lichtbaak voor aile andere neutralen. Aile bladen van aile landen schreven dat de hou-ding van Wilson het standpunt van de wereld zou wezen. Wilson heeft nu gesproken en gehandeld, zullen Zuid-Amerika, Spanje, Holland, Zwe-den, Noorwegen en Denemarken hun hande-ling naar deze van Wilson schikken ? We hebben reeds verheugende verschijn-selen te bestatigen in aile neutrale landen : Brazilië en Spanje kleven onvoorwaardelijk het standpunt van de Vereenigde-Staten aan : Holland en de Scandinaafsche Staten zullen zoo duidelijk niet optreden om reden van het gevaar dat hen in den rug dreigt, maar de openbare opinie spreekt luide genoeg. In Holland is de daad van Wilson allergunstigst beoordeeldgeworden. Het officieuse « Vader-land » van Den Haag schreef gisteren : « De wereld had de oogen gevestigd op Wilson. Hij heeft gesproken. Men mag hem in zijn edel inzicht niet verdenken. Zijn doorzicht wijst den weg dien wij te volgen bebben. » « De Maasbode » voegt er aan toe : « Indien Duitschland naar de stem van de rechtvaar- digheid niet -.vil luislerer!, blijft er Holland niets anders te doen dan hem den oorlog te verklaren, » De stemming is dus ten onzen voordeele uitgewrocht. De heele wereld staat dreigend tegen Duitschland. ONS KERSTGESCHENK De Panne (2e Lijst) Generaal Majoor Andringa, krijgsgouverneur W. VI. fr. 5o,oo M. en Juffers Bieswal 20,00 Berquin, hcrlogerie de l'Yser 20,00 D. Velghe-Couvreur 10,00 J. Babaye, Gr. Hôtel de La Panne 10,00 Colonel Ballia, Dr Léon Priem, Ghevremont, C. Berquin, J. A cou, Is. Viaene, Ter eere van 't H. Hert, L. Debrouwer, Laerens, Dr Bovy, A. Philips, Heursch, Landa, Salomo-uique, Debuimau,[Onbekend, Bonse, Jaminé, Vandekerckhove, Onbekend, Edm. Pison, Jw Caron, elk 5 fr. io5,oo Adj. secr. d'E. M., Vanacker,Meu-rient, Dujant, Jufvr. Mathieu, Schoo-laert, Beniers, Aloy, Velghe, Naam-loos, Bichald, Naamloos, id., Van-dercastleyn, Naamloos, Debed, Olart, Naamloos, Weduwe Six, Naamloos, Speecke, Onbekend, Zonnekeyn, Tim-merman, Hamoir, Vercruysse, Onbe-kendf Wed. Pollet, elk 2 fr. 54,00 Tinant, Onleesbaar, M. Viaene, Morlion, Deldalle, Coppein, B. De Beer, Simpelaere, Morael, Meulemans, Monteyne, Dewilte, Decoster,Onleesbaar, M. Devré, Daele Dr Galliez, Onleesbaar, id., Onbekend, id., id., id., id., id:, Onleesbaar, Onleesbaar, Naamloos, Onbekend, ijjl., id., Luitenant, id., Cap. Pasdebil, Dr Quinet, Dr Hoste, Naamloos, 6maal, Eecke, Vandenberghe, D'Haveloose, " Vandewoude, Vandenberghe, Van-hove, Lambrecht, Deconinck, Onleesbaar, Kindermans, Derieu, Onleesbaar, Dewit, Onleesbaar, Smagghe, Gheyns Is., Luyssen, Verbouw, Olivier, Toussaint, Eerebout, Boose, Vermeylen, Onleesbaar, id., Bommc-laere, Byckewaert, elk 1 fr. 79>00 Moeneclaey, Larangé, Brassine, Hellebrandt, Léon, Onbekend, H. Daele, B. Daele, I. Vanlandschoote, Vanhecke, Vanhecke Vw., Onleesbaar, Gheys, Viaene, Callebert, Jos. Ory, Boels, B. Vieren, D. Dossey. elk fr. o,5o. g,5o Lust, fr. 1,25, Devos en Beynaert elk fr. o,5o, Onleesbaar 2 fr. en Onleesbaar fr. i,5o. 5,25 Totaal fr. 362,75 Overdracht 29,287,37 29,650,12 IngezondLen, Toestand der laatst gebleven Staatsbedienden. Waarde Heer Bestuurder, De toestand der overgcbleven bedienden van spoooweg, post en telegraaf van het on-bezette België, onlangs in uw blad bespro-ken, is inderdaad heel belangwekkend en hoeft onmiddellijk met welwillendheid on-derzocht te worden. De bovengemelde agenten hebben, niet-egenstaânde herhaaidelijk aamkL-gtn bij le Hoogere Overheid, lot nu nog niet de ninste vergoeding bekomen ; terwijl de ge-luchte bedienden, zells deze die b. v. nog n Veurne wonen en naar Adinkerke komen verken eene opsom verkrijgen. Die opsom s voor de werklieden ten minste fr. 3,5o ; roor de bedienden, ten minste 5 fr. Nochtans velen van de niet gevluchte be-lienden hebben een zwaar huisgezin ten îunnen laste : de eenen hebben een groot croost ; de anderen hebben eene schuilplaats noeten verleenen aan hunne vluchtende >uders, broeders of zusters. Het is gemak-celijk te verstaan dat het karig loon dat ze rroeger verdienden en dat tôt nu toe nog mmer gebleven is in den huidigen tijd niet neer kan voldoende zijn om in al de behoef-en des levens te voorzien. Onnoodig er bij te voegen dat er van die )edienden zijn die zich verplicht gevoelen tan kennissen geld te ontleenen om niet tôt len bedelstaf over te gaan. Verbeeldt u die bedienden in Veurne, die îietlegenstaande herhaalde beschietingen op m n post gebleven zijn en hunne taak met iefde hebben vervuld. Die bedienden verdienen ook de aandacht an het Beheer dat eilaas 1 hen schijnt te ergeten. Hoevelen zijn er niet die in Veur-îe en elders hunne woning en meubelen lebben zien plat schieten ? Ilet is onbehvistbaar dat de afdeeling ipoorweg-, post- en telegraafbedienden ^ansch vergeleri is. In de andere beheeren, ;ooals Douanen, Belastingen, Bruggen en Vegenenz., hebben allen eene vergoeding ;ekregen voor de duurte van het leven, zelfs ;ij die hunnen dienst, hunne verblijfplaats iiet verlaten hebben. En nu terwijl in Frankrijk,Kamer en Se-îaat eenparig eene vergoeding toekennen tan de spoorwegbedienden alsook aan die >ost, telefoon en telegraaf, waarom moet lat handvol overgebleven vlijtige werker» illéén uitgesloten blijven? Hopen we dus dat de Hoogere Overheid iiet langer meer aarzelen zal en dat ze wel-Ira die noodlijdenden ter hulpe zal komen. Een Staatsbediende. Doplogs tijdîngen AMBTELIJKE BERICHTEN Belgiscli front. — 6 Febr. 20 uur. —» Artillerie bedrijvigheid en bommenstrijd in le streeK van Steenstraete. Fransck front. — 6 Febr. i5 uur. Dp den rechter maasoever pleegde de vijand wee handslagen 0. Louvemont en te Epar* jes. In Lorreinen viel de vijand een onzer itellingen aan bij Paroij.rEen gedeelte loop-jraaf dat verloren ging werd dadelijK hero-rerd. In Elzas hebben wij op drie verschil-ende plaatsen belangrijKe verKenningen in It vijandelijKe lijnen gedaan. Italiaansch front. — Generaal Nivelle leeft verschillende dagen op het italiaansch 'ront doorgebracht. Hij had met generaal Oadorna verschillende beraadslagingen. Na de afbreuk met Duitschland. De toestand blijft ongewijzigd, in dien îin, dat het bij de diplomatieke afbreuK is jebleven. De Vereenigde-Staten bereiden zich echter ioortsachtig tôt den oorlog. De vloot ligt jlaar om zee te Kiezen. Aile duitsche schepen iggen aan den Kabel. De duitsche man-ichappen zoexen door aile middels de ma-:hienen le vernietigen. Het getal duitsche ichepen die aangeslagen zijn beloopt 58* Daaronder zijn er vier van bij de 20,000 ton in de Vaterland metende 54,000 ton. Het jroolste schip ter wereld. L.an.fsto TTur hl. laatstp krdnm.^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume