De Belgische standaard

396 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 September. De Belgische standaard. Konsultiert 16 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8c9r20sm2g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

£9 g -<t 20Ê Woensfe 12 Septembër [Il àlîïKS'ï?'»'^^1 ■WjOl ** f «ef foÎK«taa; m&ftnd lr. !•»! IDlUiiO * 5e <» |œsi'âd«a S-?: W(6t SoWaîan in 't lund : I maààd if. 1.7 a oMtnttea 3-î imMiadi» 5.2 JBniten 'tl*nd I ma3.net fr. «.S I mttaden §.0 mstidïB ?.3; —S'" DE BELGISCHE STAnDAARD O P S T B t x» behseb VJLÏ.4 * Mfi Cognai» &3SSIJ* 1 0:; PAIT- i Kleine *tt'*o9 digtpgôtt i ' o.S5?.<t®r«C J •1 RECLAMES - volgette OVÎfCS fcyW'-1-- _^«=a*fFHT^i A A R f ~ /vCA*cTr^="==» f«(? ttlt t 4 *. I , K 46i *#s a« Âhtiiu, ®* Vsa «t pareg; Bî. I. Ls * WéatfM, lesl Dr 1. bs *»8. S, ttteoa, 0- Vfrt8«t, -44t. H. tttofe» *>«»■ Ruslacd caar des Afgrûûé. nw S |0l 5' "»•*" Gister sionden de biaden vol ontmichie rende onthullingcn over den toestand i Rusland. Na groot acht dagen lang, d waarheid geweld le hebben aangedaan,heei men eindelijk de waarheid mogen zeggen Terloops zij hier opgemerkt, dai in de ver edene week,wij herhaalde maletî dten toc stand wilden blootleggen, maar daartoe nit gemachtigd werdsa. Nu Frankrijk, na El geianti, gesproken heeft;, zullen we 't oo lwel mogea ! Hoe het er ia Rusland eigenlijk roor zit AUersIecht Eeistens op militair gebied, Na de inrn ming Tan Riga ziju de Duitschers maa steeds het Noorden iogegaan, Hunne ruite rij zit thans de aftrekkende Russen cp d hielen en dit feit aileen toont duidelijk aa: dat de Duitschers niet alieen de innemic, yan Riga beoogden, maar dat Riga moes dienen om een opmarsch «aar Petrogra lu te zettea, Men schoksehouderde als eeuigan dit ge daclit darfden vooruitzelten ; Petrogra< immers iag 4^0 kilometers van Riga af Maar nu dat do vijand iu twee dsgen tiji ^5 ilm rer vooraitrukfe, heeft rnea he schokschouderea lateu varen. Men begi» den ernst in te zien Tan een duitsehe in trediî in Petrograd. Deze intrede zou nie moeten geschieden «oor de treepen dis rai ait Riga opmarcheerers, maar zou heel ge inàkkeîijk kuanen gedaan wordtn dGor eei cf mc-er iegers die oistacheept zou den wor den op de Livouische kust en kcgsheea d< kust dan oprukken. In desgebeureud geval — en 't is te roorzien, — zou het dcâtscl leger dai Riga bemeesierde tôt taak krij gen het omsingeiea van het twaaifde ras sische leger dat ia aftocht gisg. Dat dez Termoedens grond van waarheid hebben wordt bewezen <?oor de aauweisighcid de duitsehe ?Ioot te Riga. Met Riga a!s opéra tie-basia ie kiezen, wordt het est, geaiakke lijke taak cenige iiiometers verdor ontsche piugen te doen. En de russische vîoot zai men opv/erpen. Uit de jongste tïjdinges is het gebleken dat de vioot in eeoztlfdeî staat vaa wauorde verkeërt als het iepr En dit zegt genof-g. Verro'gens op politîek gebied. Rusland ligt met eene Finlandsche revo Julie op de maag : Finland wil zij ne ouaf hankelijkheid. Rusland ko.1 dit gebturei tijdelijk bezweeren, Merk wel op dat wi; de«e kwesiie alfeen willen bpgchoawen il Terband met de andere gebeurîenissèn ei het r<:cht van Finland onaatîgeroerd laten Welnu, vt rmogen de Duitschers het Petro gr«d te benaderen of in te rukken, dar scheurt Finland zich met de daad van Rusland af en wordt het feitelijk door de ge beurtecissen zeîf ervaa afgescheiden, Fioland ligt in 't noorden ia dea ru{ van Petrograd De regeeriag zou naar Mos cou moete». rerhui^ea. Maar door dit feit zelf vsrliest Rus'anî zijn uitweg ter zee op A'ehangftl, larïgswap] de Verbendenen al den krij^àfoorraad. eî al de ieTensbeooodighedea het Russisehi rïjk doen ioekomen. We staan dus Tocr een afsnijding yan d< niateriaîe kraeht van Rosland. De îevefidi kracht, — het leger a!s leger, — is ontred derd en de materieele kracht is bedreigd Dit ware de ondergang van Rustaud. Im-mers uit de verklarir.gen van KornilofF is gebleken dat de nijverheid verlamd ligt, dat de handelsom z<ggen niet œeer bestaat en dat de volledigsle ontreddering heersch iv.'dï spooiwfgea. E , dàt zijn ce diw eco ncmische hefbôOïâen van den gcoai van ees en 'i besîaan van een vo'k Ru-îlaud daarbj wordt «rschturd doo: burg,-lijke twisien. Kereôsky, als hoofd de regeerinf,'s niet bij machte iedereen te vol doen. Hij wil het land redden, maar daai ! om moet bij eerst de Sovie's mot de , oppeïbevelhebber veyzofnen. En ongf lukkîgiijk staaa deze beitien aïs hond e kai tegenover ^elkander. Kerensky talœ: . maar dat zil'i osgeiuk worden van Rus ! larid. Dat de Bondgenooten dit allés mat et . droerigoog aanschonwen is best te begr;, pen. 0 >k wordt er ia E^gland en Frankrij > met nadruk op aangedropgen dat dadeîij iagrijpendj raaatregelen zouden genome wordea om in dezen noodtoestaad te vei helpen. Hoe ? Dfie midielen werden aaogeduid. Wevinden het eerste m:ddel vooraitge zet in de " Daily Ghronicle In een leiding bijdrage wordt met nadruk gevraagd da de engelsche vloot de Balfische zee zoi trachten ia te varea om de duitsehe vloo te verslaan en de russische te redden. N drie jaar oorlog, zegi het blad, mogea Vf wel een offeasief ter zee beproeven. De twee andere Terwecrmiddelen zij a va-krijgsknndigen aard op 't land : een ingnj pen vao Japan, — men spreekl er vsel o?e maar r/iels is met zckerheid b; wezsn. Japsi zelf loochent aile tussc'^enkooist, — en eei offsQsisf op 't Macedonische front om he Roemeensch front van den ondergang t redden, De eerstkomende dagen zullen ous ove dit allés inlichten. VAN EN VOOR O mm 8QLDATEN Z. E- H, Kao.uanik Maere, aalmoezcnie Van het krijgshospitaal te Guernps en oad aalmoezenier van het kamp Le Ruchar meldt ons : De talriike bel^ische soldate: die het kamp Le Ruchard hebben bewooed zullen met genoegea Terneœen dat de gra ven butiner makkers, die te A.-an zijn be grayea, niet verlaten sijn Over een drietï [ maanden is het werk herr.omen om op iede f grgf een zerk op te richten. | Tien grafzerken zijn voleindigd, vier z. | twiatig andere zullen na korten tijd 00 \ afgemaakt zijn. Het overschot der inschrij l vingen laat toe eene nieuwe bestellinj f stfenea te doen, op zulke wijze dat nog 2 \ tôt 3o der 45 overblijvende grave» 00k »» 1 hua grafsieen zallert vcoiiisn worden, I De moeilijkbeden der fransche taal 'ils echtgebeurd. 't Was oefeniag. Eei afJeeliug piotjes lagen in îirailleurslijn Men zou eeae mededeeling overmaken moadelirgs.Daidelijk werd de mededeelinj gegeven aat; den eerstea maa : « La compa gaie occupe la partie Sud-Ouest de la ferra rouge. » De tweede herhaalde 't goed, d derde insgelijks, maar de pioîjes warcn nie allea eyen sterk in de fransche kanst ei hâlfwege is de mededeeiing al heel iets an ders. Maar de laitenant, aan 't eiade de iiin, koa zijn ooreu niet geiooven aïs hij d mededeeiing volgende rwijze overzetten hoor de : « Wij zijo er niet geerae meer bij 1 Bfst dat zulks op oefening gebeurde.. maa Iwaarom ock de taal niet gt-bruikt die ieder een versfaat ? I Von Hindenburg's aeef in Uncle Sam's Leger Uit New Havea, Court. Veree?iigde-Staten; komt de tijdiag dat P^aul Francis Schlick, eea ,'neef van vtldiaaa «?.halk von Hiaden-burg, en een leerlinp der felas vaa 1917 vac de Sit; ffield Seiej:tifi-; School, zich bij de AmeriVaai-ische krijgavloot ingilijfi beefî. Hij is eea zeeingenit'ur en verroegde dt ■ kleuren ter hij gegradueerd werd. Zijne moeder is de zusler vaa vcldmaar-1 schalk von Hindenburg. Hoeden af voor zulke Amerikaaen ! zegi ' een weekbiad van Moiiae. ' ,i Het groutste schip t r wereld Zooals o'Gïe leiers wetea, werd 'de Va terlaîid „ van de Hamburg-liaie, door d« ' Vereenigde-Slaten verbeurd verk!aard,wan-neer het in oorlog trad met Duitschlaad. Df " " Vaterîand ,, is het grootste schip ter wereld en het kostbaarste 00k. Maar nauwe-lijks bail Amerika den oorlog verklaard oi de beniaanÎDg van de " Vaterîand ,, be-schadigde het schip door dyaamietoutplof-; fing 205 erg, dat het niet meer>arensveerdig s:heea; maar de Ainerikanen îieten zich nie! ontmoedigen. De herstellingen werden dadelijk aaage-vat en nu ligt de " Vatfcrland" gereed om mutiities en levensvoorraad aaar 't Westa-. lijk front over te brengan. Hoe een dub-I belije loch rolleu kan ! SOLDATEN I L Soldalen zijn wondere weïens : 't zija gastei : met modeler bekletst van dea kop tôt dea teen : Gemoogt k van buiten,van bienea betasten Ge kent er niet ééa ! ! Ze morrea gestadig,verwenscheG,vervîoeken : en zeggeï; lot zegen:"Loop weg,en val dood !' r Om makkers te tergea zij vorschen en zoeken Maar z'helpen in nood. 1 Ze willen niet werken, niet kuischen, nie waken I om reden van moe-zijn, of moddrige weêr f en net toch is ailes, en steeds als een blakei toch flikkert 'tgeweer. I Ze schelden en vloekea op Duitschers als S hondeo i en loopea de Russen zij lachen er meê ; I maar is 't vijands wijken dat bladen ons kondei ze tierea : "Hoezee" 1 | Sùldaten zijn kinders, rùaar droeve ; 't ïiji I ' g"'*™ l't ziju schelmen, 't zijn dieven : 2e deugei Ivoor niet aliijn zij soms treuri^,een deuatjezij fluiten of zingen een lied... Zij spolten met koning, met land, en me vrinden en lachen ai eens otn het wachtende iief : zij scherfsen met alwatzij vroeger beminderî maar z'hebben 't nog iiu ! Als ketters zij vloeken bij werkea en spelen en kruipen ze 's avonds ia 't hard strooien bed, zij denken aan moeder en prerelen, velen, een stil-vroom gebed. Wie zou zeaiet minaen dieleeuwea,die hazet die tijgers, die schapen, die tartend het loi al weenende zingen, en burgers verbazea, bekladden met spot. Soldaat, wiî ik 00k op mijn makkers een! schelden ik magraet hen lachen want 'k lijd er 00k meê Soldateu zijn doolaards, soldaten zijn heldei die iijden gedwee. En slaat eens het uur dat zij 't al œoetea dervea, Getroffen als mannen door 't moordeade schroot Zij kunnen weemoedig al biddende stervei en spotten met Dood 1 JEF SMETSEN. Maart 1916. Een belgisch ministerie van Nationale Herbouwïng. Eris een ni.-uw belgûch miuisterie vaa Natioi als Herbouwiog gesticht. Onze ge-zant te Londen M, H y m ans is minister er-Tan besoemd. Hij wordt te Londen vervangen dooi Buisseret gewesen gezant te Petrograd. De Poiitteke Toestand io Fraokrijk Président Poincaré hsd Ribot met het ssœenstellen vaa een nieuw ministerie be-kgt. Ribot was op't pnntte gtlu^ken wsa-neer de socislistea hein hunne huip OLt»e<'-den en miaister Thomas zijn toetreding tôt hei nieuw ministerie terug nara. Ribot wil-de dan een nieuw ministerie sameastellea z mder socialisten maar de ministc,r vat3 oorlog Piinlevé trok zich teîug en het min s-terie Ribot Isg in 'i waler. De Toesfand in Rusland 'i Zit er niet pluis. In de Baltische verwacht men zich aan een zeeslag omReve! tusschea de Duitsehe en Russ'sche vlooten. Op 't land duurt de aftocht der Russen bo-vea Rip aan en de regeering neemt maat-regelen om Petrograd le onlîuîmen. Een Zweedsch schandaal I Een erg Zwetdsch diplomatisch schan-| daal is aan 't licht gekoraec. Men heeft ont-] dekt dat de Zweedsche saakgelaste te Beu-» noa-Aires (Argentins) de telcgrammen van i den daitschen gezant ic 't zelfde land, over-.j seinde naar Stockholm, t an waar ze zoncier | hinder Beriijn bereiklen. Deze telegrammen | hadden oor doe! het flvaren van schepen ï uit Aîgentijc-sche liavens aaa de duitsehe | duikbeoïeu bekead gtc 'aâkea. Ds Bondge-ï nootea hebben te Stockholm reeds voet-( stappea gedaaf). i Duitschlaad en de Pauselijks Vredes^noîa | Men rerwacht voor overmorgen het aut-i woord van Duiischland op de vredesnota «van des Paus. Van eu af bereidt t'e duit-ï sche pers de bevolking tôt een evantueele î ontruiming van België door de daitsebe I troepen voor. i laaetste Uus» | PARUS, 11 Septembcr, 7 uur. — Op «en rechter Maasoever n&men we nogjeenige weerstaadpuntên in. Vlisger Guyeemer schoot zijn 5ou, Nun-gesser zijn 3oa en Huer taux ziin 200 tegen ; strever neer. s LONDEN meldt schermutselir-gen om S(-j Julien en St-Jsnshoek. Artillerie-slrijd 0. | Yper. ROME 11 Sept. 7 uur. — N. 0. Goritzia duurt onze drukking aan. Artillerie-strijd op de Karstvlakte. Tôt heden |telden we i45 buifgeniaakte kanonnen, 94 , rnortieren, 322 misraljemen bijua al>e nog ia goeden staat. IDe warboel io Rusland Ksrensky stelt Korniloff af. Generaal Korniloff had Kerensky ge» vraagd de uitsluitende bevoegdheid te hebben in zake militaire- en burgerlijke kon-trool. Kerensky heeft hem afgest* ld en heeft generaal Klembovsky tôt opperbevelhebber benoemd. De staat Tan beleg is te Petro-ffrad uits-ernpnpn HAAS EN SPOED is mm goed zelfs aangaands ous sArm Vlaanderen« J. Rom. vrien^, ge weet dit zoowel als ik, en daarom a!s '£ u beiiefî, stil u. Uit vaderlaadsliefde « ende omdat ic vlamine ben », dacht ik het voor een keer mijn recht, te mogf.a beataUgeo, en diensvoigens 00k mijn plicht, te moeten mien dat veitn ' — « toch-zoo-veien » — missebien m>;'( een ? goè bedoeling, ja mogelijks cobaaiâucuug -, en oprecht, doch « ouzianig i en s onhan ? dig » strijdeu, weswïge « icehjk » strijden ; voor oîjS lieve Vlaaaderen, j Ik deed het, dsarbijvoegeude de bel a f te • mijn geîsegcte te betoogen. Ik had s «en g>Jgaapt eu mijn woord was nog warm, toen reèds, daar, boven mijn | hoofd heeft gedreund : l « Komt op, Macekliers, met de biilen omhoog i » Scheeli het dan aoo stijf dat ik neveus de waarheid sloeg? .- of carder scheeli het zoo stijf dat ik erbfmnop was? In 't eerste $eval kon men m'j onderwij-zen liever, ia 't tweede me beter aanhooiv-,: in beide girig mets best waclitea totwaaneer ik mijii betoog had gaieverd. Ea ge »T'»»st m** .îan wat het is " oi-zin-nig " Oïrhaadig " en "ieelijk " ? Weest gerus? : 'k w s h schikt het uiteen te doen, doch k»t l e' .Rïj nitsl' lies nog. Nu *ooral, achter al us geweld, 'k ben een beetje ver-legen het zoo-aanstonds te zeggen. Dan, ik vraag hei u, V/ilt eea keer oiît-houden voor verder : ik en ben niet gauw te vol-Ioen met groot gc-zwaai ce gesîipger vaa woordeo, bezonderlijk vaa sîadhuis-woorden, zitd gwoorden, digblad woord en, enz., waaroader b.v. een der groote dwia-geknden, even is : " het publiek"... waar-meê ik ten atsderen, sonder uw kwalijkne-men, met smake den draak steek. Zake vaa woorden met " ?aste beteekenis en bepaaî-df draagvnjdte ", welks Ued. me aaobe-veelt, ja inderdasd, dat is een va-s de bestel Komt I 'k Ea zal u niet vragen zelfs eens dat woord te besteken : want 't kostte u meer tijd dan het weerd is ; gelijk hoe be-staakt, ik en acht " het publiek " — als "publiek" — niet " den man" om, waar 't geldt begrippets en beginseU vaa g >ds-dietst, zedekuude, redekuade en schooa-heidkunde, te helpen ontslukken, uiteen-scheên en toepas^eu. Vôor V 'tpablï k " heb ik schtiog aïs "kaddè", en wensch uit dea grond van mijn hert dat het wèl mocht geleid worden... Diarom is het zelfs dat ik iospriag. Van uw opsfel is iefs achtergebleven, Terkriipt. Ik 1-ejammer heî ; want ik heb dit verknipie gesien, eu 't en sc'neen niet vervaariijk. 't En betaamt aiet, erojer een twist aaa te gaan. Maar mag ik u na 00k eens iets vragen : 't'ware mij te helpen Toortaan de doliDg bevechtea die meestfndeel heerscht tusschen "slrijd" en " gestrijdsel 't eene is een sfrekking tôt vredey en 't andere tôt blijveaden twist. De striid voor ons Vlaanderen sij was, zij eerder een streving, een roering, een leving, een kommer, vol-geus d : omstaïidighedea ee» daad 6f v«n kracht, ôf 00k van geduld, 6f nog yan aan-iioudenden dwang op onszelven zooveel, ot nogmeer, als van moed tegen andereu. Die strijd eu zij niet noodzakelijk en altijd, en overal, en in ailes, en bij allen " gestrijdsel ", te wetea met hand en met tand : een Vlaming, bene^ens zijn klauw en gebit, hebbe 00k nog eea kop, 'k wil zeggen niet enktl een schedel maar hersens erin, en een hert, en gevoel, en wat sawak, en een beetje gedacht vaa omgang met menschen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume