De Belgische standaard

433 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 05 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zg6g15vs1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

>! Mjaar — N 2 b 5S3 Donderdag 8 Februarï 1917 5 IBElESTSPSyS ,r/foId?ton: , wjjd itudcn 3'7S et soldai®® n 't l*nd : iMOd ff- *'75 r ittodec 3-5° lfi»ndea 5 2S 2- tten 't Iaad ; nand fr.a-50 iMndea 5-00 : iwnden 7-S® DE BELGISCHE STANDAARD ffp"BÂCHT BAART MÀCh^^^ "■*" SUchtep-Bestuupd^T^--^' ïidefons Feeters, OPSTEL B H BBHERS VILLA « 3îa Coquille» Zbbdijk DE PANNE Kleioe aankoM-digioçen : 0.25 f. de regel RECLAM EN : ▼o!geos overcen-komst. • M. F, Rpln*;™. T. Dnvkers. P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. A allez. Beschouwingen De mensch is een schepsel, beslaande uit een natuurlijk deel, hel lichaam, en uit een bovennatuurlijk deel, het .princiep van 't leven, de ziel, met verstand, gevoel en wil begaafd. Verstand, gevoel en wil zijn de drie hoofdvermogens der ziel, en deze alléén onderscheiden den mensch van de andere dierlijke schepsels en verheffen hem tôt koning aller aardsche elementen. Ieder schepsel heeft zijn, hem persoonlij-ken roi te vervullen, verplichting om het bestaan, door de natuur zelf daargesteld. En in het wezen van dien roi zelf, zijn verplichtingen noodzakelijk het schepsel opge-dragen, verplichtingen, welke dienen ver-vuld om de krachten en de wetten der natuur niet te schenden. Door en om haar bestaan zijn wij, men-schen, bezitters van dit bovennatuurlijk princiep, tôt vele groote maar edele verplichtingen genoodzaakt, en deze zij n in zoo innerlijk verband met deze tôt het lichaam alsdat ziel en lichaam maar een geheel uit-maken, een wezen met eene kracht. Een dezer verplichtingen is de zelfeerbied. Zelfeerbied is eene hoedanigheid, eene ge-steltenis der ziel, welke den mensch doet handelen naar eene zekere, maar juiste ken-nis van eigenwaarde. Het is eene bovenna-tuurlijke gave, wier kiem in ieder mensch geborgen ligt en die door ontwikkeling toi eene heerlijke ontluiking komt. Zelfeerbied is de eerste en prachtigste bevestiging van menschelijkheid, het is de uitdrukking van hel bewust persoonlijk koningschap, het is de veredeling van den mensch, het is eene •der hoofddeugden van ieder natuurlijk, rechtgeaard eenling, welke levensbeschou-wiiig en welke godsdienst hij ook huldige 1 - Ieder eenling heeft den plicht zich zelf te eçrbiedigen, niet^'alleen omdat hij met een bovennatuurlijk princiep begaafd is, maar eveneens om redenen, welke zijn organiek Wezen rechtstreeks aangaan. ■kVanneer het lichaam niet voorgelicht wordt door het verstand, aangewakkerd door het gevoel, en gedwongen door on-wrikbare wilskracht, dan vervalt de mensch tôt dier en is hij onderhevig en zelfs onder-worpen aan aile dierlijke handelingen welke zich uiten in lage, dierlijke handelingen. Het leven is een strijd, doch de hevigheid Van dien strijd kan verminderd door som-mige omstandigheden, door eigenschappen en hoedanigheden van den strijder. Iedere hoedanigheid, zoo zedelijke als lichamelijke en iedere kennis worden door werkende herlialing van dezelfde handeling of van denzelfden toestand verkrégen. Zelfeerbied schept door herhaling -ran dezelfde handelingen en toestanden eene reeks heerlijke en onmisbare gewoonten, welke veelal en dikwijls den verderen levensloop beheer-schen. Gewoonten,daargesteld met een goed doel en in uitwerking eveneens edel en waar, zijn noodig in den levensstrijd. Zij ver-zwakken de tegenovergestelde fouten en gebreken en voeren den mensch hooger op in de veredeling van zijn wezen en aard. In verband met de verplichtingen van den eenling jegens zijn evenmensch is hij door de innigheid van zijn mensch-zijn tôt zelfeerbied geroepen om reden van eerbied voor den evennaaste, om noodzaicelijKheid het goede voorbeeld te geven, dewijl oprecht zelfbewustzij», juiste Kennis en achting de waarde van dea evenmensch geeft. De eenling isdus tôt zelfeerbied verplicht èn om zich boven het dicrlijKe, hetstoffelijKe te stelien, om reden van de bovennatuurlij-Ke Kracht, die het stof beheerscht, èn om door zuiver-edele gewoonten ziin leven te regelen naar de algemeene orde én om den etenmensch te eerbiedigen en lot zelfeerbied tÇ dwingen. \y 3 VAN EN VOOR ONZE SOLDA. TEN Vlaamsche Oorlogsmeters Mevrouw Hullebroeck deelt ons mede dat zij voor de Belgische Soldaten haar Dai-zendste Meter ofte Marraine heeft. Doch van wege onze jongens was de vraag naar Vlaamsche meters nog sterker. Er zijn nog honderden Vlaamsche Oorlogsmeters te kort ! De Duitsche koloniën. De Duitschers verloren in dezen oorlog de volgende koloniën (de getallen geven in vierkante kilometers de uitg-estrektheid aan). Oost-Afrika 384.180 Zuid-West-Afrika 322.45o Kameroen 3oo.ooo Koloniën in de Stille Zee g4-64o Toga 33.700 Kiaou-Théou 200 Totaal 1.135.170 Het Duitschland in Europa meét 208.780 vierkante mijlen. Walter Long, de engelsche secretaris voor Kolonies, zegde in een redevoering gehouden in de Westminster City Hall dat deze kolonies niet mogen terug gegeven worden. De « Daily Chronicle » merkt hierop aan dat zulks wel in de lijn van Engelands be-lang ligt en dat het bezil der duitsche kolonies van Oost- en Zuid-West-Afrika onontbeerlijk is voor Engelands ontwikkeling op aile gebied. Vlamingen van eertijds op de Britscke Eilanden In de « Chronological history of Bollon and district » staat er : « Ten jare 1337 kwamen Vlaamsche kleer-stofhandelaars zich vestigen in Bolton (Lan-cashire). UJgeweken Vlaamsche wevers brachten er het gebruik van houten schoenen in evenals de « Jannock » (brood gemaakt met havermeel), uit de Vlaamsche inwijking afkomstig is. Ten einde de vluchtelingen te overtuigen zich in Engeland te vestigen werd hun beloofd dat ze steeds welkom zou-den zijn en dat de rijkste « yeomen » in Engeland het niet zouden misprijzen hunne dochters te huwen.» Er zijn Vlaamsche inwijkingen geweest : a) I11 de i2de eeuw in Zuid-Wales (zee-volk) en Pembrokeshire. b) In de veertiende eeuw in Lancashire (wevers). c) In de zestiende eeuw in de Midlands (Waalsche protestanten, landbouwalaam-smeders), en op'de kust tegenover Vlaan-deren.d) In de zeventiende eeuw in het Fenland (Huntingdonshire, Suffolk, (Norfolk), (Zuid-Vlaamsche protestanten en Walen : zeer sporadieke verhuizing). é) In Schotlaadj in de nde eeuw (zee-volk).f) Vlaamsche wevers, waarschijnlijK uit Lancashire overgezeild, worden in de XVe eeuw vermeld in Ierland (Tipperary). (De Stem uit Belgie 2-2-17. MINISTERIEELE KRISIS IN RUSLAND Er loopen geruchten dat het ministerie is afgetreden. Een uitsluitend zaïcen-ministerie zou aangesteld worden. M. Sazanow, gezant te Londeu, zou naar Petrograde terug geroepen zijn. De Toestancî YREDE NA WILSON'S DAAD ? Het ingrijpen van de Vereenigde-Staten doet als vanzelfs de vraag stelien : Zijn we een stap nader gekomen van de ontknooping, is het nog gelegenheid om van vrede te spre-ken? Na het jongste optreden van Wilson, ten gunste van den vrede, ware het gewaagd in de afbreuk van de diplomatische betrekkin-gen een stap te zien om den oorlog hardnek-kiger dan ooit door te zetten. Het zal wel geenszins het gedacht van den président geweest zijn door zijn daad het aanduren van den strijd te willen bevorde-ren, veeleer moeten we aannemen dat na wikken en wegen en na gehoor gegeven te hebben aan de stem van den plicht, Wilson door zijn daad, ook het grondslag-leggen van een nabijen vrede zal hebben ingezien. Reeds meermalen drukte de président de meening uit dat de vrede niet zoo ver meer af lag als men wel geneigd was te gelooven, en dat het enkel nog aan veel goeden wil mangelde om dien te bewerkstelligen. Wilson heeft zijn uur gekozen juist op het oogenblik dat Duitschland door zijn handelen duidelijk te kennen geeft dat het den barbaarscheu onderzeëeroorlog uitvaardigde om zooveel te rapper den vrede te ver-krijgen.De Vereenigde-Staten kanten zich legen deze bedreiging. Ze doen daarom ook be-roep op aile andere neutrale landen wie het aangaat. Besluiten deze neutralen ook tôt zulkdanigen stap, dan mag de duitsche bedreiging als vernietigd aanzien worden, vermits Duitschland het tocli niet wagen zal tegen de heele wereld krijg te voeren. Het stelde de duikbooten-oorlog als het eenig middel om vrede door overwinning te behalen. De overwinning verdwijnt, het is de vrede die nog blijft. De hoofdzakelijke vraag krijgt bijgevolge een nieuwe omschrijving : wat zullen de andere neutralen doen ? Wilson seinde aan aile Amerikaansche gezanten dat hel in 't korte vrede zou wezen indien aile neutralen zijn voorbeeld volgden. De gezanten moesten bij de regeeringen op het belang van dit onmiddellijk doel aan-dringen.Het springt in 't 00g dat de poging van Wilson ondersteund door aile andere neutralen den beslissenden invloed voor den vrede moet afwerpen. Maar in hoeverre is de stemming bij de neutralen ten onzen voordeele gekeerd door de daad van Wilson ? Zonder twijfel is de politiek van Wilson een lichtbaak voor aile andere neutralen. Aile bladen van aile landen schreven dat de hou-ding van Wilson het standpunt van de wereld zou wezen. ^ Wilson heeft nu gesproken en gehandeld. zullen Zuid-Amerika, Spanje, Holland, Zwe-, den, Noorwegen en Denemarken hun handeling naar deze van Wilson schiklcen ? We hebben reeds verheugende verschijn-selen te bestatigen in aile neutrale landen : Brazilië en Spanje kleven onvoorwaardelijk 1 het standpunt van de Vereenigde-Staten aan : 3 Holland en de Scandinaafsche Staten zulleri zoo duidelijk niet optreden om reden van hel gevaar dat hen in den rug dreigt, maar de openbare opinie spreekt luide genoeg. In Holland is de daad van Wilson allergunstigsl beoordeeld geworden. Het officieuse « Vader-I land » van Den Haag schreef gisteren : « De wereld had de oogen gevestigd op Wilson. i Hij heeft gesproken. Men ma g hem in zijn : edel inzicht niet verdenken. Zijfi doorzichl wijst den weg dien wij te volgen bebben. » ' « De Maasbode » voegt er aan toe : « Indien Duitschland naar de stem van de rechtvaar- digheid niet wil luisteren, blijft er Holland niets anders te doen dan hem den oorlog te verklaren^ » De stemming is dus ten onzen voordeele uitgewrocht. De heele wereld staat dreigend tegen Duitschland. ONS KERSTGESCHENK De Panne (2e Lijst) Generaal Majoor Andringa, krijgsgouverneur W. VI. fr. 5o,oc M. en Juffers Bieswal 20,0c Berquin, hcrlogerie de l'Yser 20,o( D. Velghe-Couvreur 10,o< J. Rabaye, Gr. Hôtel de La Panne 10,oc Colonel Baltia, Dr Léon Priem, Ghevremont, C. Berquin, J. Acou, Is. Viaene, Ter eere van 't H. Hert, L. Debrouwer, Laerens, Dr Bovy, A. Philips, Heursch, Landa, Salomo-nique, Debuimau,[Onbekend, Ronse, Jaminé, Vandekerckhove, Onbekend, Edm. Pison, Jw Caron, elk 5 fr. io5,oc Adj. secr. d'E. M., Vanacker,Meu-rienl, Dujant, Jufvr. Mathieu, Schoo-laert, Reniers, Aloy, Velghe, Naam-loos, Richald, Naamloos, id., Van-dercaslleyn, Naamloos, Debed, Olart, Naamloos, Weduwe Six, Naamloos, Speecke, Onbekend, Zonnekeyn, Tim-merman, Hamoir, Vercruysse, Onbe-kendf Wed. Pollet, elk 2 fr. 54,oc Tinant, Onleesbaar, M. Viaene, Morlion, Deldalle, Coppein, R. De Beer, Simpelaere, Morael, Meulemans, Monteyne, Dewitte, Decosler,Onleesbaar, M. Devré, Daele Dr Galliez, Onleesbaar, id., Onbekend, id., id., id., id., id:, Onleesbaar, Onleesbaar, Naamloos, Onbekend, id., id., Luitenant, id., Gap. Pasdebil, Dr Quinet, Dr Hoste, Naamloos, 6 maal, Eecke, Vandenberghe, D'Haveloose, Vandewoude, Vandenberghe, Van-hove, Lambrecht, Deconinck, Onleesbaar, Kindermans, Derieu, Onlées-baar, Dewit, Onleesbaar, Smagghe, Gheyns Is., Luyssen, Verbouw, Olivier, Toussaint, Eerebout, Roose, Vermeylen, Onleesbaar, id., Romme-laere, Ryckewaert, elk 1 fr. 79,0* Moeneclaey, Larangé, Brassine, Hellebrandt, Léon, Onbekend, H. Daele, R. Daele, I. Vanlandschoote, Vanhecke, Vanhecke Vw., Onleesbaar, Gheys, Viaene, Callebert, Jos. Ory, Boels, R. Vieren, D. Dossey. elk fr. o,5o. g,5i Lust, fr. i,25, Devos en Reynaert elk fr. o,5o, Onleesbaar 2 fr. en Onleesbaar fr. i,5o. 5,2! Totaal fr. 362,7 Overdracht 29,287,3 29,650,1 Ingezonden, Toestand der làatst gebleven Staatsbedienden 1 Waarde Heer Bestuurder, De toestand der overgebleven bediendei van spoooweg, post en telegraaf van het on bezette België, onlangs in uw blad bespro ken, is inderdaad heel belangwekkend ei hoeft onmiddellijk met welwillendheid on derzocht te worden. t De bovengemelde agenten hebben, niet-tegenstaande herhaaldelijk aandringen bij de Hoogere Overheid, tôt nu nog niet de minste vergoeding bekomen ; terwijl de ge-vluclite bedienden, zelfs deze die b. v. nog in Veurne wonen en naar Adinkerke komen werken eene opsom verkrijgen. Die opsom is voor de werklieden ten minste fr. 3,5o ; voor de bedienden, ten minste 5 fr. Nochtans velen van de niet gevluchte bedienden hebben een zwaar huisgezin ten hunnen laste : de eenen hebben een groot kroost ; de anderen hebben eene schuilplaats moeten verleenen aan hunne vluchtende ouders, broeders of zusters. Het is gemak-kelijk te verstaan dat het karig loon dat ze vroeger verdienden en dat tôt nu toe nog immer gebleven is in den huidigen tijd niet rueer kan voldoende zijn om in al de behoef-ten des levens te voorzien. Onnoodig er bij te voegen dat er van die bedienden zijn die zich verplicht gevoelen aan kennissen geld le ontleenen om niet tôt den bedelstaf over te gaan. Verbeelclt u die bedienden in Veurne, die nietle'genstaande herhaalde beschietingen op hun post gebleven zijn en hunne taak met lirfde hebben vervuld. Die bedienden verdienen ook de aandacht va 11 het Beheer dat eilaas ! hen schijnt te vergeten. Hoevelen zijn er niet die in Veurne en elders hunne woning en meubelen hebben zien plat schieten ? Het ïa onbelwistbaar dat de afdeeling spoorsveg-, post- en telegraafbedienden ganscb vergelcii is. In de andere beheeren, zooals Douanen, Belastingen, Bruggen en Wegen enz., hebben allen eene vergoeding gekregen voor deduurtevan het leven, zelfs zij die hunnen dienst, hunne verblijfplaats niet verlaten hebben. ) En nu terwijl in Frankrijk,Kamer en Se» naat eenparig eene vergoeding toekennen aan de spoorwegbedienden alsook aan die post, telefoon en telegraaf, waarom moet dat handvol overgebleven vlijtige werkera alléén uitgesloten blijven? Hopen we dus dat de Hoogere Overheid niet langer meer aarzelen zal en dat ze wel-dra die noodlijdenden ter hulpe zal komen. Een Staatsbediende. Ooplogs iijctirtcjeri AMBTELIJKE BERICHTEN Belgisch front. — 6 Febr. 20 uur. — Artillerie bedrijvigheid en bommenstrijd in de streeK van Steenstraete. j Fransch front. — 6 Febr. i5 uur. — Op den rechter maasoever pleegde de vijand twee handslagen 0. Louuemont en te Epar-ges. In Lorreinen viel de vijand een onzer stellingen aan bij Paroy. Een gedeelte loop-graaf dat verloren ging werd dadelijic hero-verd. In Elzas hebben wij op drie verschil-j lende plaatsen belangrijKe verKenningen in dt vijandelijKe lijnen gedaan. Italiaansch front. — Generaal Nivelle 5 heeft verschillende dagen op het italiaansch - front doorgebracht. Hij had met generaal 3 Cadorna verschillende beraadslagingen. [ Na de afbreuk met Duitschland. i De toestand blijft ongewijzigd, in dien zin, dat het bij de diplomatieke afbreuK is gebleven. De Vereenigde-Staten bereiden zich echter Koortsachtig tôt den oorlog. De vloot ligt Klaar om zee te Kiezen. Aile duitsche schepen . liggen aan den Kabel. De duitsche man-schappen zoeKen door aile middels de ma-chienen te vernieligen. Het getal duitsche 1 schepen die aangeslagen zijn beloopt 58. - Daaronder zijn er vier van bij de 20,000 ton - en de Vaterland metende 54,000 ton. Het 1 grootste schip ter wereld. (Laa'ste Uur 2e bl. laatste kolom.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume