De Belgische standaard

853 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 12 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f76751w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

j[ ste Jaar. — N° 12 gmT7Trrr-^«^.—i « ■■■» iiMiimumiaw um—wwwyi—iwj|iw>>wri'.'nw niinrrmiMma—a■■ - r i ■■jmwi—— Vijf centiemen het nummer Vrijdag 12 en Zaterdag 13 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger! Aan Kardin&al Mercier. STERKER DAN GEWELD Die macht is geen nuttig gezag. en doordien zijt ge haar, in 't bin-nenste uwer 2iel, noch achting, noch genegenheid, noch gehoor-zaamheid vetschuldigd. (omzendbrief van Kardinaal Mercier). «Hoor: macht is recht! Dat is cle harde wet!» — En als een wiel dat in den bodem plat wat hoopvol e'roent met dauw en licht be- [pereld, rolt Pruisens oorlogswagen door de wereld. *** Daar hloeide een rnstig kruisje langs den iweg, z<56 kalm, als 'tvolgelnestjeindiepeheg. Om 't gele licht der avondlamp zat mede met onze kindren 't hemelsch kind,de vrede. — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange- [wield: Daar ligt ons huis tôt brokkelgruis vernield. Daar stond een toren, stout op eigen kracht, tôt in de wollcen recht in steenen pracht ; en elk, beneên, bleef staan voor d'onge- (woonheid van zijn gebaar geadeld door de schoonheid. — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange- (wield : De toren ligt er tôt wat gruis vernield. — Een oude stad! Wat, naarstig, 't voorge- (slacht voor ons gezocht had en ons voorgedacht, stak in haar hoofd, eerwaardig om zijn (grijsheid, en ieder prees haar luid voor stad der wijs- (,heid. v — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange- (wield : Tôt gruis en asch ligt de oude stad vernield. Een volk, mijn prachtig volk ! Het ging zijn (gang zoo blijde én lier én los van allen dwang, door andrer liefde en eigen zucht gedreven, Omhoog naar toppen van't volschoone leven. — Hun oorlogswagen, woest, kwam aange- (wield : Daar ligt mijn bloedend volk ten gronde, (ontzield. — Want : macht is recht ! Dat is der Sterken (wet. Dies, als een wiel dat in den bodem plet Het pijltje gras met klaren dauw bepereld, Verplet hun krijgsgevaart deganschewereld * « # Daar rijst een man, in purper ; al is bleek zijn mond, en trilt zijn lip, zijn oogslag (week Voor niemand. — « Keizer ! d'aarde kunt ge (breken, Maar niet het RECHT ! Hier blijft uw wa- (gen steken ! » — Roi voort, 0 Keizer ! uw vernielend wiel ; Ge breekt uw macht op deze priesterziel. P. Valerius Mahy, Uit een Hollandsch dagblad. BELQIË. Nog Kardinaal Jlercier. Van een te Londen aangekomen Belg, die een bezoek bracht aan kardinaal Mercier inzijn paleis te Mechelenen daar van een vertegenwoordiger van den kardinaal vernam, dat de kardinaal in zijn eigen paleis feitelijl: gevangen is, ont-ving de ,, Times " de volgende bijzon-derheden omtrent het te Mechelen ge-beurde. Baron von Bissing, de opvolger van von der Goltz,toonde zich eerst zeer tegemoetkomend jegens de katholieke kerk. Maar de ergernis over het herder-lijk schrijven van Kardinaal Mercier deed hem van houdiug veranderen. Hij ontbood drie officieren en gaf hun last den kardinaal in hechtenis te nemen, en hem te dreigen dat hij naar Duitschland zou gezonden worden. De officieren wer-den echter tegengehouden door den diplomaat Von der Lancken,die met den gouverneur een onderhoud had. Deze verklaarde hem, dat er een voobeeldige straf moest volgen op de publicatie van het herderlijk schrijven. Von der Lancken waarschuwde den gouverneur-generaal voor overijlde stap-pen. Hij wees er op, dat de aartsbisschop slechts verantwoordelijk was aan den Paus, dat de arrestatie van den Kardinaal de heele katholieke wereld in be-moeing zou brengen, hetgeen 00k op de Duitsche katholieken van invloed kon zijn en eindelijk, dat de gouverneur ge-vaar liep door den Keizer zelf gedesavou-eerd te worden. Deze argumenten sche-nen indruk te maken op baron von Bissing en hij gaf bevel de bevelen aan de drie officieren, die naar hij meende reeds naar Mechelen vertrokken waren, te herroepen. De officieren echter hadden op het verzoek van Von der Lancken het paleis van den gouverneur nog niet ver-laten. Het advies van Von der Lancken was, dat te Rome een diplomatieke actie zou worden ingeleid om den Pauste ver-zoeken kardinaal Mercier te dwingen het herderlijk schrijven — althans dat ge-deelte dat den Duitschers aanstoot gaf. in te trekken. De gouverneur genemal besloot toen den kardinaal niet te arres-teeren, maar de hand te leggen op den uithever van het stuk en aile exemplaren in beslag te doen nemen, op grond dat het schrijven niet door den censor was gezieu. Von der Lancken stemde hierin toe. Op I Januari begaf v. d. Lancken zich naar Mechelen en bezocht daar den uit-gever Dessain. Hij waarschuwde deze dat hij gevaar liep gestraft te worden en gaf hem last de verspreiding van verdere exemplaren te staken. Von der Lancken keerde naar Brussel terug maar ging des morgens vroeg van den volgenden dag weder naar Mechelen, waar hij den kardinaal ontmoette op weg van het paleis naar de Kathedraal voor de vroegmis. Daar hij den toe stand met den kardinaal wenschte te bespreken, merkte von der Lanchen op dat de kardinaal niet aan den dienst kon deelnemen,en hij verweet hem het onrust te wekken door zijn schrijven. De kardinaal van zijn kant protesteerde tegen de door Duitsche troe-pen tegen onschuldige burgers gepleeg-de gruwelen en verklaarde dat allen goe-de smaak hem had weerhouden in zijn Herderlijken brief 00k te protesteeren tegen de behandeling die Belgische non-nen van Duitsche soldaten hadden on-dergaan. Von der Lanchen verlangde daarop dat de kardinaal die gedeelten van het schrijven welke den Duitschers aanstoot gaven, in te trekken, maar de kardinaal weigerde 00k slechts een woord terug te nemen. De Duitsche ambtenaar gaf daarop den kardinaal te verstaan.dat hij in zijn paleis had te blijven en ver-bood hem gemeenschap met zijn geeste-lijkheid. Deze toestand bestaat nu nog. De kardinaal ontving nog den volgenden dag een schrijven uit Brussel in het Duitsch — dat hij verklaarde niet te ken-nen — dat hem gebracht werd door een officier per auto uit Brussel gekomen en die een gewapend schildwacht voor het paleis op wacht zette. Na lange uren gaf de kardinaal den officier een schrtftelijk | antwoord, waarin hïj zijn recht en de in-! houd van zijn herderlijken brief hand-haafde. Toen kardinaal Mercier in dien tijd overleg wilde plegen met zijn vica-ris-generaal, werd hij buiten zijn paleis door den officier en den schildwacht ge-volgd.De zegsman van de ,, Times " beves-tigd dat kardinaal Mercier verontwaar-digd is over de beweringen van de zijde van het Duitsche bestuur te Brussel verspreid, dat hij nimmer gevangene zou zijn geweest en dat hij op enkele punten zou hebben toegegeven. De kardinaal heeft niets toegegeven en is nog steeds van zijn vrijheid van beweging beroofd. De oorlog in Vlaanderen. Tusschen Dixmudeen Ramscapclle hebben de Duitscliors v.cci rAuws pogâajreo ge.iaan om bij middel van houtvloten de loopgrach-ten in te nemen. Daarin zijn zij evenmin gelukt als vroeger. De Duitschers kwamen, voorzien van mitrailleuzen, op hunne vloten vooruit maar werden door onze belgische scherpschutters weggemaaid. Wij vernemen dat ten Noord-Oooten van Ramscapelle de Belgen een duitschen loop-gracht genomen hebben, alsook een verken-ningspost die den vijand van het grootste nut was om onze troepen ten Zuiden van St. Jooris aan te rallen. De Belgen en Franschen zijn er eindelijk in gelukt zich eenen weg te banen tusschen de "Groote Duin" en de zee; van daar be-schieten zij nu de Duitschers die vôôr Wes-tende liggen. Voor de Duitschers zal het on-mogelijk zijn de "Groote Duin" te behouden. m 1 1 " » ■ j . 1 Hoe de Duitschen hunne officieele berichten opmaken. Officieel bericht van den Duitschen Leger-staf.« Den 71 Februari hebben wij een franschen loopgracht en 2 engelsche mitrailleuzen ver-overd ten Zuid-Oosten van Yper. Ten Zuiden der vaart van La Bassée, heeft de vijand een onzer loopgrachten genomen, waar het gevecht voortduurt. Builen de artillerie-gevechten is er niets bijzonders te melden op geen een der twee oorlogsvelden. » Dat bericht is geheel en gansch valsch; maar 't is goed om de Duitschen te bedrie-gen.Russische Overwinningen. Den 8en dezer hadden de Russen een goe-den dag. Ze namen 60 officieren en 3500 soldaten gevangen, en ontnamen den vijand 11 mitrailleuzen. De Duitsche keizer had zijne legerbenden bevolen, niettegenstaande ailes,Varsovie in te nemen. Naar de briefwisselaar der «Mes-| sagero» van Rome meldt, zou hem dat bevel 50.000 soldaten gekost hebben. In 't Karpa-thengebergte werden 00k 2000 Duitschers gevangen genomen. Engeland en zijne vloot. De "Matin" (van Parijs) van 2 Februari, geeft een belangrijk interview van een zijner medewerkers met Winston Churchill, eersteLordof the Admiralty. Deze antwoord-de op eene vraag door den Franschman ge-gesteld. "Eene vloot kan niet anders dan langzaam werken : op den tegenstrever oe-fent zij eene drukkinguit, die nooitophoudt." Verder zegde hij hoe het aan deEngelsche schepen te danken was, dat de Fransche troepen zoo snel en gemakkelijk uit Tunisie, Algérie en Marokko werden overgebracht, in 't begin van Augustus. Eene dubbele rij Engelsche schepen verdedigde en hielp de Fransche "transports" in de Middellandsche zee. Hetzelfde gebeurde iederen keer dat troepen uit Indië, Australie, Canada of Engeland in Frankrijk moesten aanlanden. Indien dat zonder hinderpaal of t.egenspoed kon gaan is het omdat de Engelsche vloot den weg open-de en verzekerde. De Duitsche vloot blijft veilig geborgen in een hoek waarde Engelsche ze niet kan gaan halen, beschermd als ze is door twee neutra-le landen, Denemarken en Holland rechts en links, en door 't eiland Heligoland. Zoolang de Duitschers hunne schepen niet uitzenden, kunnen ze gemakkelijk successen op de Engelsche schepen behalen bij middel van onderzeeërs en mijnen.Daartegen kunnen de Engelsche maar weinig verrichten: onderzeeërs vechten niet tegen malkander; en, na-tuurlijk, één Duitsche onderzeeër die Engelsche schepen tegenkomt, zal meer uitwer-ken dan tien Engelsche onderzeeërs die geen een Duitsch schip meer ontmoeten !... Er valt 00k altijd met de kans af te reke-nen. De Duitschers weten beter dan 't is ge-lijk wie, hoe zij erin gelukt zijn bommen te werpen op 't oostelijke strand van Engeland. Ze hadden daarvoor een der dagen van Laatste Berichten. In België. — Onderbroken artillerie-gevecht. Eens te meer hebben t de vijanden ..Yper en Veurne beschoten. Maar onze Belgische kanons " hebben de bovenhand op het Yzer-front blijven behouden. Ze vernieldcn 1 eene hoeve waarvan de verdedigers op de vlucht gingen. [ Langs den weg van Bethune naar La Bassée werd een molen, ; waarrond de vijand sterk verschansd lag, weerom hernomen. Soissons ontving eenige brandbommen. ' Op de vechtlijn der Aisne en in Champagne, bleef onze artillerie . meester over de vijandelijke batterijen. 1 In Argonne was het gevecht in het bosch van Bagatelle nog al • hevig. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. De vijand kon geen voet grond winnen. 1 In Lotharingen en in de Vogeezen enkel wederzijdsch kanongeschot. De Russen zoo 't schijnt gaan goed vooruit. Zij versloegen de " Duitschers in Polen, en lukten erin op Hongaarsch gebied te treden. Op den weg naar Cracovie kan de vijand geen stap vooruitkomen. Op de Bzoura heeft de vijand bijzonder geweld gebruikt. Zijne te-genaanvallen werden allen afgeweerd, en hij heeft belangrijke verliezen ondergaan. In 't Karpathengebergte, in de Dukla-streek, hebben onze Bond- • genooten verscheidene zeer versterkte liggingen ingenomen en 2000 Duitschers gevangen. 't jaar gekozen waarop de nacht, in die stre-ken, 't langste duurt. Had de mist ze niet beschermd, zij waren ongetwijfeld in de Engelsche lijnen gevallen, en ze weten wat het hun kostte met ons in vollen dag in 't strijd-perk te treden. Wat deEngelsche vloot sedert 't begin van den oorlog verrichtte, is niet genoeg gekend. Van de Duitsche oorlogsschepen zijn er voor 't oogenblik op de wereldzeeën,nog juist twee kruisers van 3 tôt 4ooo ton, de KcirIsïllhe en de Dresdm: twee andere steamers, de Kron-prinz-Willielm en de Prinz-Eitel-Friednch, zijn gedwongen in een of ander streek van Amerika te schuilen. Dit is ailes. Duitsch-lands handel is te niet. Zijne handelssche-pen, die door de Engelschen niet werden buit genomen, zijn gedwongen in verschilli-ge havens ontwapend te verblijven. De zee is vrij ! En dat is wel de eerste keer, gansch zijne geschiedenis door, dat Engeland dat mag zeggen ! Dank aan dien toestand, konden Engeland en zijne Bondgenooten uit Asië,Australie en Afrika geravitailleerd worden. Wat Amerika betreft, misschien tellen de Duitschers er vrienden, tusschen de zuiderlijke staten : maar op welke wijze zullen zij door deze kunnen geholgen worden, nu dat het Engelsche zeewezen meester der zee is ? In de Vereenigde Staten was de openbare meening in 't eerst aarzelend in hare sympathies. Nu weet zij waaraan zich te houden. Zeker kan Duitschland nog iet ot wat gera-vitalleerd worden door Turkije en Klein-Azië, en door de neutrale landen. Duitschland zal dus in 't geheim kleine hotveelhe-den vooraad blijven ontvangen, van al wat zij in groote hoeveelheden zoo broodnoodig heeft. Maar vroeg of laat, het valt niet te betwijfelen, moet Duitschland uitgeput worden. Engeland zal niet loslaten, zoolang Duitschland zich niet gansch ondergeeft; zelfs indien — wat onmogelijk is — Frankrijk en Rusland den strijd opgaven, dan zouden de Engelschen toch nog voortgaan, alleen, tôt het einde toe. Mannen, verzorgt uwe schuilplaat-sen in de loopgrachten ! Bouwt daar tegen den vochtigen wand, eene kleine kachel en schouw uit gewone bak-steenen ; met eenige steenen en een paar stukken ijzer zijt ge klaar. Ge zult op deze wijze een gezond vuur stoken; een vuur dat uwe schuil-plaats verwarmt en den vochtigen wand opdroogt. Wie wat bouwmees-ter of metsergast is, bouwe in de hoogere schuilplaatsen eene schuin-sche schouw die op eene groote leng-te droogt en verwarmt. Cokes in de schuilplaatsen benut-tigen is veel gevaarlijker. Leve Koning Albert ! Diplomatische Oorlog. 1 Oorlogen — we zagen het — bestaat dan op zijn minste, zoowel in 't diplomatisch onder-handelen als in 't strategisch oprukken van vijandige legerbenden. Nog meer ; twee ern-stige zaken dienen daarbij in aanmerking genomen : niet enkel bloed en slimheid, maar 00k brood en gond. Elken dag vraagt iedereen zich af : « Wan-neer toch zal die ongelukkige slachting een einde nemen ? » Binnen twee jaar, zeggen de eenen, in Februari, de anderen. Geheim doorGod alleen gekend ! Toch kunnen wij beslist verklaren, dat de rijksten het spel zullen winnen. Ge hebt het onthouden : « L'argent est le nerf de la guerre !» En 't is waar ! De oorlog zal eerder eindigen btj ge-brek aan goud dan bij gebrek aan mannen. Mannen : Oostenrijkers en Duitschers hebben er bij de macht verloren. Het getal dooden, gekwetsten en gevangenen, na zes maanden gevecht, beloopt zeker reeds 2 millioen en half. Zoo we de stelling gelooven moeten die in de krijgsscholen wordt aangeleerd, dan kan het Duitsch-Hongaarsch leger onmogelijk nog de overwinning behalen. Want niet enkel ver-loor het 25 t. h. maar wel 50 t. h. zijner man-schappen. Nu, de krijgsleer beweert dat een leger met 25 t. h. verliezen, een verslagen leger is. Neem nu nog aan dat er 1 millioen en half beste soldaten overblijven met eene spaar-bende of noodkorps van 3 millioen krijgers. De oude landwerhr en de versleten landsturm — oud-peetjes-leger, — zal Duitschland van den val niet behoeden. — Eten en voedsel : met een woord brood ! Duitschland bewijst zelf genoeg hoe het reeds in 't nauw gebracht werd. Toch geloof ik niet dat de Duitschers het eerst zullen opgeven omdat hun kolossale magen piepen en moorelen van den honger. Hun zak zal eerder ledig zijn dan hun maag, hun goud eerder op dan hun voedsel. Die weet dat het goud de sterktespier is van den oorlog, vat aanstonds de belangrijk-heid van het vraagstuk. 't Is zonneklaar dat zij die het langst de oorlogskosten kunnen dekken, 00k zekerst zijn te zegepralen. Mannen staan er genoeg op beide strijdlij-nen, maar hier ligt de knoop : wie zal ze het langst voeden en wie zal het langst aile oor-logsgetuig betalen ? Zij natuurlijk die het grootste krediet genieten bij de volkeren. En wie geniet het meeste krediet ? Zij met de beste voorraadkamer en de best gevulde schapraai : zij dan, die het glinsterendste en klinkendste goud in-kas bezitten. Nu In December laatst klom het kasgeld van Duitschland iets of wat boven de 2 milliard en dit van Hongarie tôt gewillig 1 milliard : samen 3 milliard 130 millioen 700 duizend frank (3.130.700.000 fr.) ; dit der verbondenen steeg tôt 4.740.160.000 (Rusland) + 2.199.800.000 + (Engeland) + 4.358.500.000 (Frankrijk): samen elf milliard 298 millioen 460 duizend frank. — Rekent en telt ! Wat kunnen 3 milliard tegen 11 milliard ? en wat kan een tegen vier ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume