De Belgische standaard

687 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 29 Januar. De Belgische standaard. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm2467s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4dc Jaai -NM 1 (875* Dinsdag 29 Januari 1918 9*>*g*l4*Ux wt*ai' if, iW !&a».8&t& ai |»8«sfes $ : mnawm» fffet Seltete i Istxà t raikti fr. t.; S JJ K*às4<» ? Sntëen ci U*f i ïîîsaé îr. *.j $ sssasedes g,! sif-steiB» s»! - -g - DE BELGISCHE STAnDAARD 1 • «iAttsId y a M* 0»,nill« ■;j SllDIJ* ISSP&332 T" Kltla* atako» digiagtai #.Jf f. 49 r»t* tut | bbclaush ^ OWI« I kotas». I f«,<« ëftdewerkérî : 4.11, Beipaifï, L, Dayksre, P. Bsïtrand Vaa de* Sabelden, Dr Van de Pim, Dr. J. ?an de Werttyna, îacl Filiiaert; Dr L. De Woii, S. Simone, 0. Wattez, Ad*. H. Basil, Hilarien Thana fifi ANÏWOORD der middenrijkei ZIJ WILLEN ONDERHANDELEN De eerste stap is gezet De Mi ifou ijkea hebbea geaatwoord. Ze hsbbca geaatwaord in den sia dien we listes voorzien. Na aandachtige Iezing tan de redevoerin-gen van Gzernia en von Hertiing mogen we beslaiten : de eerste stap voor den vrede iageset Duitschland en Oostenrijk verwerpen onze vredesvoorwaarden niet in ban geheel, m»ken aliacn voorbthoud op eckele panten. Duitschlaad, door zijn militaire toestand uog btïanloed, aatwoordt op een ietwat hoogere toon ; — Oastenrijk daarealegea aatwoordt kalm, geiapig. Mea is de redetwïst begonnen orer de door oas voorgestelde vredesfoorwaarden, 't i* een overwinning die niet te oatkeaaen is. De djaad, in plaats van brutaal ailes af te wijiea, grijpt de kwestie «an. De rede-twist over den Trede is ingeleid. Ds eerste bcstatiging dis zich epiriagt is «?at de vijand, zoowel als wij, geneigd is den vrede te slaiten ; j&r~ Gzernia, voor Oostenrijk, zegt dat tus-ïchea zijn iand en de Vereenigde-Staten er tôt een gedachtenwisseling kan overgegaan wordei). Hertling zegt het niet uitdrukke-lijk, maar laat de mogelijkheid van een onderhandelen doorschemeren, waar hij de kwestie van Elzas Lotharingea niet ait onoplosbaar besehonwt, vermits hij ook onderhandelen wii daarorer, maar op rsor-waarde dat bij 't bsgia der onderhaudelia-gen dîn Elias als dnitseh grondgebied wordl aanzien. Inzake België : geen aanhechting Tau Btlgië door geweld Orer schadevergotding geen woord, maar we mogen aannemec dat Duitsehlaad geneigd is de kwestie in te studee#ea, bijaldieu de Bondgenootea verklaren dat zij noeh de uîteenbrokkeling van Daitschland, noch de uiteearakking van Oostenrijk-Hongarije als staat in hanne vredesvoorwaarden begrijpen. Czernin noodigt président Wi'son uit-drukkelijk ait, op efhciense wijze de oa-derhandelingen tussehea Oostenrijk en de Vercenigde Siatea te beginnen om gslei-delijk tôt een gehec-ls aplossing te komec. Laten we na pnat voor pont het antwo^rd vaà den vijand onder bedenklng nemen. Daitschland en Oostenrijk leggcn eerst en vosral de verklaring &f dat zij den oor-log zallen doorzetten om den tors iand in* iake grondgebied bestaande vôor den oor-log te beheuden. Het is das aitdrakkelijk te kennen geven dat zij op de bezette gebieden van Frankrijk, België, Boemenie, Serviëen Italie er geen veroverinjsinzichten epnahoaden Het beslait is das : teruggasi van aile bezette gebied en riet zooals de " XXe S ècle " het te kennen wil ge*en dat België als ëéa vôor den ooflog aange-hecht gebied moet warden aanzien. Ten «ndere de tekst spreckt klaer en we kaanen masr niet bsgrijpen wat [het Belgïach-Frsnsch blad met zalk gedachtenverwringen bedoeit. Gzerain sprak eerst en îooral over Ras-Iand. De vredesonderbandelingen siepen lang aan, zegt hij, omdat er steeds nfeawe «taten opdoemen wier toestand moet gere-geld wor^en, En dese staten zelf w«ten dik-wijlsniet wat ze willea ; getuife Um&ie waa» twee afraardigingen elkander h tpro- gr«m van 'i Ukranische volk betwisten.Noch tan», vorgt hij erbij, « we hopsn tôt eei akkoord te keaaea want het zij nog een gezegd, we willen hoegenaamd geen enkeli vierkante meter van 't Ruisisch grond gebied aanhechten en geven voile vrijhtii aan 't Russisch volk om over zijne zelfs beschikking te beslissen. » Beide ministers antwoorden dan pnn voor pnnt op de voorwaarden door Wilsoi gesteld : 1. Afschaffing der geheime diplomatie te ekkoord zegt Gzernin ; te akkoord zeg Hertling maar mits een zeker voorbehoad 2. Vri/heid der teëen\ te ekkoori ssg gen Genrcia en Hertlicg. Hieronder œoe ook verstasn de vrijheid der Dardanelkn Tarkeyc ten andere gaf dit reeds toe. 3. Geen economisehe oor log : te akkoori zeggen Giernin en Hertling. 4 Geleidelijke ontwapening : te akkoori seggen fizernin en Hertling. 5j Vrije gelfsbeschikking van het Rus sisch volk : te akkoord antwoordt Giernin 8. Onafhankelijkheid van Polen. " 't Is een kwestie te beslissen tusschei de middenrijken en Rasland „ zegt voi Hertling. Maar Gzernin voegthieraan toe : " Wij mogen en wij willen ons niet men gen met de inwendige zaken van Rusland Wat Polen bîtreft, wij willen hoegenaami niets te zeggen hebben in de samenstel ling van den nienwen staat. Het Poolsch volk is vrii over zijn lot te beschikken., 7 Rechttrekking der Italiaansche gren naar uiting van het volksgevoel. Desbetreflandc, willen we geen konkret voorstellen doea, zegt Czernin. In 1915 koi Ilalie, met in den oorlog niet te trede groote groadaanwinst doen, met in dei oorlog te treden h«eft het ailes verloren. , We merken hierop aan dat sal ks ps: onderhandeling aitslait en iat Italie zelf treffeade die saak het met Wilsoa nie heelfmaal eecs i», 8 De Balkankwestie : zelfde aatwuord wat zooveel wil beteekenaa als: er is kwest! vaa OTereen te komen. 9. Regeling der ko/onj<5s:zooveel mogoli]! keas te laten aan de inboorlingen. Daitschland antwoordt : " Dit zal eeaif moeilijkhedea baren, maar wij aok vragsi eene cienwe indeeli: g der wereldkoloaigs" 10. Maatschappij der nattes. Wij zij a er guastig vaor gestemd, «egfei Giernin «n von Hertling. 11 EltasLotharingen. " Elzas-Lothariafen, gelijk men weet zegt von Hertling, bestaat voor het grootst gedeeltf uit grondgebieden die daitsch ziji en die door traktaten aan bet dnitsche rijl werden ont^rokken " Wezallen met Daitschland strijdm 00 't beheud vaa den territorialea toestand vai voor dea oorlog " voegtOostearijker aan (01 12. De Belgische kwestie. " Mija voorgaager, zegt voa Hertling heeft reeds verschillendt malen rerklaari dat Daitschland nooit de aanhechting vai Belgio door 't geweld heeft gevraagd. D belgische kwestie hoort tôt het geheel de vraagstakken waarvaa de bijzonderhedei gedureade de vredesonderhandeling«a zuîlei moetea opgclost worden. « Zoîlatîf o^ze vijandfq hat pri"ciep nie zdlea aauvsarden dat de territoriale gehid heid der middenrijken de eenigt grondslsj I is voor de vredeiocderhaadeHDgea, moetea wij ocs bij onze ziensvijze hoadea en het Belfisch vraagstak als zeifitandig vraag-stuk verw»rpen ». Dat wil uitirukkelijk zepgen dat Daitsch land van het Belgisoh vraagstuk een epeciaa vraagstak ter instadeeriag wil makea indiei de Bondgenooten ophoaisn te dreigea O23 tenrijk te willea verbrokkelea. Dat zal wel ia de eerste digc gebeuren De zaak Gaillaux Tegen Gaillaux echter, kon men, onmid-dellijk en rcchtstreeks in deze zaak, geen bezwarende besehuldiging inbrengen. Hij bleef in de schermen. Maar op sijn maaaea koa mea de hand Ieggea. Na een hniszoekirig gepleegd in de bnree-len van " Le Bonnet Rauge ", werd Vigo-Àlmareyda aangeheuien. Bezwarende stnk ken 0. m. telegrammsn van Sarrall, betref-ftnde de krijgsverrichtingen in Macedonie en vertroawlijke iiliehtingen «ver het laat-ste offensief van " Le Gbsmin des Dames " vond men in een brandkast. Men vend er 00k ainmoedigingsbricvcn bij vaa Gaillaux, maar zalks wierd voor 't publiek geheim gehoaden. Vigo werd in 't gerang opgesloten, maar 's anderdaags vond mea hem dood op zija bed Verhaagea zegdea de eeaea, vermoord beweerden de anderen. Voor Caillaux, Malvy en consoorten be-gon het te... stinken, gelijk het volk zegt. Een razende per«campagne werd ingezet door aile bladen die een opiaie verdedig-dea. Men wilde weten van wie Vigo die doknmenten had gekregen, met welk geld de " défaitiste pers" voortbestond en... . mea wist. 't Kwam nit dat Paix-Seailles, een dei sekretarissen van Paialeré, de doknmenten van Maeedonie aan figo had overhandigd en dat de dokumanten nopens het offensiel van ' ' Ghemia des Dames " uit 't ministerie van 't biaaenlaad kwamea Waarom waren die dokamenten bij dien man ggbrgçht ? Het woordje " verraad " werd met kracht in de pers nitgesprakea. Gaillaax, bedreven politieker, negeerde ailes Hij kende Almareyda niet, had nooit met hem in briefwisseling geWeest, nooit geld gegeven noch aan Almartyda, noch aan iemand anders. Hij sprak patriotiache reievoeringen uit in zijn verkiezingsde-partemeat en daagde iedereen ait hem het tegenovergestelde te bewijzen. De uitdaging werd opgenomea, bijzon-derlijk door Barrés in " L'Écho de Paris", door Daudet in " L'Action Fracfaise en door Glemenceau in " L Homme Enchaîné Die drie haalden den keten toe als een strop rond den hais van Caillaax. Mal'y had intassohen zijn ontslag van minister mocten indienen. Hij trok er van oïder aïs «en wrak, door zifn eigeae poli-tieke partij weggeworpen. Malvy werd te voeten uitgeschilderd als de man van Gtil-laax, Later, wanneer sijn gewezen kabi-netssekretaris, Lemayrie, voor het krijgs-gerecht kwam te staan, bleef er Mal «y niets over dan mcdelijden in te roepen ter Kamer. Echter de perscatnpagne had een oage woon en onvoorsiea gevolg. Esa d)idirs!ij kvm phts ds^zw^n-gere politieke lacht vaneenischearen. A. Daudet, bodfdops.eiler vaa •' L'Actioa Fraiiçtise", betichtt?, in een brief aaa dea Voorzitter der Fratsshe R?publiek, Maby vaa hoogverraad. De besehuldiging droeg op heel de politieke loophaan vaa den minister gedarsade den oorlog. Pàialevé, de eerste miniater, kreeg dezea brief ter iaza-ge en... deelde hem Malvy meô. la de eerst daaropvolgeade Kamerzittiag giag het er ongewoon woelig toe. Malvy verdedigda zichea vroeg te verschijaea voor het Seaaat zetelead als Hooggerecht om orer zija be-te reraatwoorden. Hij bekwam dit in weerwil van den nitgedrukten wensch van vden die het krijgsgerecht vroegen. Binnen eakde dagen, zal het Seaaat, ia hoogge-recht veranderd, ai'spraak doea ia du zaak Mal»y. Kon Malvy aldos het vaiksoardeel ont-sntppea op een geiiadige wiji?, Caillsux iategeadeel werd mser ea mger als het •' kwaad beest " aanzien. Er moesten vei-lighcidsmaatregelen gsnemen wordei om zijn persoon te besohermen in 't kwartier waar hij woonde. ('t Vervolgt.) In Duitschland en OosUnrijk Na de Redevoeringen van Czernin en Hertling Een groot politiek dsbat is gerolgd in de onderscheidelijke Kamars, op de redevoeringen van Gieraia ea von Hsrtling Uit dit débat kan besloten worden dat zoowsl in Oostenrijk als in Duitschland aile partijen het eeas sija geweest om de redeveeriagea goed te keuren. De algemesne zienswijze was dat in de richtiag van den vrede moet Toortgcwrocht worden Da socialisten (min-derheid) echter sijn niet heelemaal tevreden. Er hadden dan ook te Berlijn opstootjes plaats. Japan in Rusisch Azia Bij de apenisg der Kàmsrs heeft de Japansche eerste Minister verklaard, dat in dien d« cnlusîea in Rasaisch Asia aan-duren, Japan maatregelon zal cemen om gijc inrloed te bewaren. Finland bedreigt Rsasland door ultimatum De Fiasche regeering hseft aan het be-stuur van Pstregrad een ultimatum gestuard waarbij Leniae en Trotsky aanzecht wor-dea ocmiddelijk de ontwapening te bevelen van da troepea nog ia biciaud aa&wekig, en die er moorden en plu&deren, efwel de ocriogsverklarlog te hooren van Fiaiand aaa Rusland. Hoe langer hos schooner. Engelaod en Hoiland Op i4 ea i5 Januari hâefl de minister van Eageland,Balfoar, aan sijn collega van Hol:and twee krachtdadige verwittigiagen, per brief, g»stuurd om bij de Hollandsche regeering beteekenis te doan dat het vervorr ▼an duitsch grint iangs Hoiland naar België onmogelijk nog kan voortduren. Laatste Uup PARUS meldt : Artilleriest rijd nog al leveadig naar St. Hiïair?. LONDEN meldt : Een vijandelijk détachement dat poogde onze Unie bij Lens te uaderen werd tfgeslagen. Orne vliegers hebben Tries (in Duitsch-land^) gebombardeerd. De mist bdette den uitsfag te bestatigen. AOME meldt : artilleriestrijd op 't front. Trevisa werd door Daitsohe vhegers ge- Frontbladjes Het fro^tblasdja (i) is ia de loopgrachten algetneen gekead. De Jas verlangde naar sijne verschijning osa het aitnws van de streek dat er ia te vinden was. < r Tôt 7 Jaai 1917 werden de frontblaadjes niet aan de ceosuur onderworpen. Zij waren, evenals de fransche blaadjes van [den self dea aard, onder wat vorm «y ook ver-scheaea, of waar zij geschreren of gedrukt werden, eene goede txpressie van bet leven onzer Vlaamsche Jassea in de loopgrachten. De legerdagorde van 7 Juni 1917 die deze blaadje» ook aan de censnnr onder-wierp geeft eene goede bepaling .van het frontblaadje. Er bzstaat 'a verschil tussc'aen de front-bleadjes ea de aadere dagbladea die cp het front vcrschijaen en uitgegevea *ij« De Belgische Standaard, De W/ekker (De Painïiî), Ons Ondervrijs, Rond den Yxer% Dkemude (Stavda). J « Sosst cosjsi^éré* comme journaux de traac'&éa, Iss publications périodiques de format réduit, rédigées exelasivemeat par des militaires * dat zegt geeoeg. Onder de vlaamsche frontblaadjes atip ik aaa : « Wiikbroeck aaa 't front ». HH. Fr, Amelinckx. a Gh*sl », Aalm. VeaaekeES « Poparbgheaaartje », Aaloa. Lambrechts « St Rombouts », Aalm. Booa. Aalm. Bdpaire « Oazc Gazet », Aalm.Versphgerg. < Ersrghem's Yierblad », Steyaert 7e « Dainenblad », Aalm. Legrand. « Oorlogsklokje », Aalm. Pringen. * Entre Nous Onder Qm », Brank. F. Raedemaske? « Poperingsche Keikop », HH. Vannecte < Tusschen Brmsel eu Leuven », Adm. Vaa Gramberen « De Moerckenaar », Dr De Brabander « Oos Blad » Loopgrachten Grimbergen, Aalm. Jaussens c Het Roeselaeraaerke », Aalm. Damont < Onze Isegh^mnaar », G. Blomme, aalm, « De Rapeigalm », Aalm. VaaLiadenea Luiteaant Rombouts » « KarmdkSokje », Aloysius 0. K. Villa St Joztf, De Panne. « Dorpsklok », Vercruysse « Kortrijks Oorlogsblad », VaadeKerck-hoven« Het Kabotsenland », Aalm. Hanscena « Asscheearen Hand ia Hand », " » « Brsa aaa den Y<ser », Aalm. Glysterfc « Gaiet vaa Loea », Aloys Mauritz " Gazetje van Thielt ", Aalm. P. de Bcer !< Hoop in de Toekomst Frater Topi « Klokke Rodand ", " Kort en bondig ", Adjt. Herssens "■ De Leliekerels Brank. L. De Bon* ninge " Limburgsch Studenbladje P. Van der Meulea, brank. } " Mechelea aaa 't front Adm. Lambrechts." 't Capncieaeablad ", P. Ild. Peeters. " De Onkcrielenaar ", Brank. Fr. Gop-pens." Ons Bladje Aalm. R. De Brauwer, " Ons frontblad ", Adm. A. Debruyn, " De stem uit Lokeren ", Adm. V. Mannaert. " De Zeesterre Declercq H E A. Isen-berghe." Zeolsch Soldétenb'ad Aalm. Van KerkhoYe. " Lovea Boven ';, Ferstraets. ï " Nieuws va- Si Traiàcii Aalm. Mol* beat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume