De Belgische standaard

647194 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 Dezember. De Belgische standaard. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5p063/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N* 233 ■MMM Mmom !• Jaar » Vijf cenÊiemen het nummer tiss^^assassss^a$56àâesi«a^ Vrijdag 17 December 1815 De Belgische Standaard Boor T&al m Volk DikOBIuAD F@@f {Jod » H&àrd en Land nxt*7 s-frtrstxtustrr,«»>.■«;t»cs*rafcaKaa-^*'ac2^wr* m—■» iifi«7nM«»aiMaar>»'»CT-ajcaarawjw-afrjau«mv-T.»;- 7,>---»e'»jvxi m wc*»...,.-*** — -1« ~ -S S-. .« -S-.:,. -l& - i^-mn*&*ai**rijg voor 6© atias^rs f* «#»<«)! bij *oonsitb«teUH I ▼as* de '.aidsta* : 3,50 fir. V<sor «e ***-eol4aWai - la 't l*»4 ».5® fri ! *■»•« 't Un* : ».00 /r. a<U«n muet sweapSures» v*a elk awmmer worden f«vr*««d, wordt de *bonn«»«at*' nrijï Kiwler» Bortunrde? : XLDBFONS PSETERS. ViMto •pKtéUWM : M. £. B2Œ/FAIKJS, L. DUYKER8, î T. VA* QSJJfBXSXM, B. VA 2* DEi. SOHJtLDÏîr, Jnul MLL1AKRT ?oor aile mededaoliingen zich wsndea ot s Villa MA C0Q03LLE, Seedijk iÊFAlii, âsnkocdigingen 8 o,a| ir. de regel. — Rekiamen s 0.40 f.r„ d? r^ei Vkscfafcelisgsa l % inksschingsa van 2 regels, o.go If, ANNEZATIE 11 Hernemen we 't ingezet, en sind eenigen tijd onderbroken onder ,verp : d weldaden I die de inlijving van Belgi bij Duitschland 'n veronderstelling -ons land en ons volk zou schenken. Thans : op godsdienstig gebied. De oplossmg dier vraag ligt klaa voor wie de volgende zaakjes en feitje weten : De grootheid van 't Hohenzol lern-raa en van Pruisen, steunt op 'n af zweiing... 'n kazakkeerderij, 'n laffe ver loochening. Albert von Hohenzollern grootmeester der Teutoonsche Orde, koi ni»t lap genoeg, toen hij 't nieuw opge richt hertogdom Pruisen in handei kreeg, de *ap over de baag gooien, di Kâthoiiektn 't land uitschoppen, en dei oudea mensch tooien met het splinter nagei nieuwe Lutheraansche kleed Na hem werd Joachim 11, 00k protes tant. Op hen zijn gevolgd die hardnek kige gereformeerde soevereinen, waar ondef de gewetenlooze kolerige Gtan< Electeur, de brutale Frederik-Willem I koopman opschepper wegschuimer, ra kelaar en roffelaar van lange grenadie^ ren; de god-en harteiooze Frederik II de vtulpsche, tweemaal twoewijvig< Fre etik-Willem II; de slunsachtig< Ftc.icrik-W illcia III, van wien Varn-kager schïe«i:«ixij is een vierde soloaat een vierde kwezel, een vierde artist er een vierde van ailes » in tegenstelling met zijn voorzaat, die voor drie-vierde soldaatwasen een vierendeel kwezei... Die heldenreeks I vervolgt met den au-thoritairén volksmisprijzer, Keizer Wil-em I en profeet Willem II. Ge kent diec oppermeester der modernste brandovens lien opendraaier der tranen-sluizen, lien Baekelandt in 't groot, dien hoofd->ndernemer — en aannemer van aile rerbrijzeling en verbrokkeling, dien ave-echtachen bestuurder der Duitsche Coai->agnie « Waak en Sluit ! » Ge kent zijn nisprijzen, zijn verfoeiing, zijn haat rcor hst Katholicïsm, dat voor hem is DE fcetterij ! Bij hem, nog meer dan bij ïijK vuorzaien, staat het gedacht rotse-r«3t ; «al bij is : de gesant en de gezalfde les Ht;c.rent de roede Gods en de tuchter rart 'iKatbolieke volk. Vooruit en vooral s « Pruisen » en « Duitschland », het and yan 't eenig waarachtig geloof. Duitschland en Protestantism is idem îetzelfde, zoo luidt het dogma van Sum-nus Pontifex Willem II, den modernen 5outius Pilatus die zijn handen wiesch, oen hij 'tkatholieke België ter doodver-iord«elde.Welaprekender dan al wat gezeid of [eschreven kan worden, is de bewering an eenige groote Duitsche katholieken, lie te Keulen aan een onzer gevangen almoezeniers, openhartig verklaarden : Duitschland verlieze of winne in ►eida gevaller* staan wij Katholieken oor 'n veraedçring.... en voor een nieu-k?en Kultur«arapf I » Wat zou de onmeedoogende Pruisi-che k end dan doen m^t 'tkleine Katho-ieke Belgie, moest hij het onder zijn iauwen krijgen 1 ? Neen, wij koppige Belgen en kranige katholieken, willen niet bukken lijk heel duitschland het deed, voor den Protes-anschen Pruis. Een Pruis kan, volgens t woord van Bakac, met anders zijn dan en legipc verbrijzelaar. En daar we zijn •oor Recht en Vrijheid, en niet voor ge-veld ea dwang, zullen we nooit gedoo-^en, dat hij ir> onze zielen dit heilige iarxd kan— verbrijzelen': Het Katholiek jeloof 1 Thbo L00. ÏOOR OISE SOLDA! SI Tiende Inschryvingslyst Overdracht fr. 18673.31 l Qemeent® DE PANNE (vervolg) ^ Naamloozen 33.00 id. S9.oo id. 11.00 id. i3-oo Kap. Masy 30.00 Fuchs, Gouverneur Gén. Congo. 50.00 _ Luitenant Gén. De Coninck 50.00 Mataigne io.oo 3 Maroy 10.00 Gendarmerie Bouquet des Dunes 33-5° Naamloon 10.00 Naamloos, id., Bormi, Nyssens-Dumonceau, Erms, Tack en Robert, Varcourt, Naam-, loos, Id., J., 3 officleren, Lents, Van Doo-1 ren, Doubry, Mastin, Areville, De Bermi- gne, Iperman, Dr Enrard, Hallet, Duval, D., Naamloos, elk S fr* Totaal 115.00 1 Een officier, Naamloos, Morret, Naamloos, * Henrez, Steenput, P. Hofman, Lomhée, i Debal, Naamloos, Vorgel, Onleesbaar, . Vandensteen, Type, Teyt, Ryen, Onlees baar, V. Thiange, Collin, Tusaet, Stamper, Onleesbaar, Naamloos, id., id„ id.,;id., id., id., Onleesbaar, Kerny, Clermoat, Le Hou-ste, Naamloos, Mat, Jesy, Naamloos, id., id., id., R., J. R«ers, L. M., tlk a fr. T»taal 86.00 ^ De Kuyper, Leerice, J. A. Drug, Watté, » Tournay, Cogels, Ivorce, Moedts, Bouret, Naamloos, Jupitsr, Een officier, Grais, Bérard, Morret, d'Hooghaerdt, Voguet, Louis, Lepart, Monfort, Léonce, Ferme, 1 Onleesbaar, Een officier, Orly, Enduly, ; Badire, S. Noël, Wals, H. Hofman, Legon, Naamloos, id., Palmtrd, Naamloos, id., id., id., Pielle, H. Cealnem, De Keyzer, Roçse, E., P., W., J., tlk 1 fr. Totaal 46.00 Naamloos j.50 fr., 6 soldaten 3.88 fr., 1 offi-1 cieren 3.0U fr. Naamloos 0.50 fr. Totaal 8.88 (Totaal De Panne fr. 538.38) Alveringhem (vervolg) Bijzondere inttntie 50.00 D' Bouciqué 10.00 Gaston De Ceuninck, Van Hontte, hurgem. van Nieucapelle, Ter eere van O. L. V., L. Degraeve-Vandeberghe, G. Lommée-Verhulst, Vluchteling, Faes, Debaenst-Pel Naamloos, *lk s fr' Totaal 45-°° G. Preyers, Elodie Puny4 J. Dutoo, C. L. De-saver, Cordenier-Desaver, R. Provoost, Lanoye, Kinders Pr«voost, elk 2 fr. Totaal 16.00 H. Desehrevel, J. Wackenier-Godderis, R. Ghyselen, P. Delva, elk 1 fr. Totaal 4.00 Alderwereld 0.50 fr., Gezusters-Dezuttere 0.50 3de Pel. Geàd. 6e D. A. 3.50 fr. Wackenier-Collier o 50 fr. Totaal 4,00 (Totaal Alveiinghem fr. 139.00) Totaal fr. 19329.59 De interpellai Liebknecht in dei Rcicîistag " De iaterpellatie Liebknecht is zonder ge-volg gebleven. De socialistische leider heeft volgende vragen gesteld : Indiôn de andere oorlogsvoerende landen geneigd zijn te cmderhandden, zou Duitschland de vredesonderhandelingen met grond-slag van het statu qao aaaknoopsn 1 Hoe zou de regeering bandelen indien zulk-daaige voorstellen van Reutralen zouden uitgaan ? ? Von Jagow antwoordde : Op de eerste vraag weiger ik antwoord te geven ; de tWftede. werd door mij ciet voor-zJen.Liebknecht ondervraagt verder de regeering over het publiceeren van oorlogsdocu-menten, over de duurte van 't leven, enz. Iedermaal heeft de regeering geweigerd te antwoorden. KULTUB-LESSEN De oorlog wa& nogmaals noodzàkélyk om te tien wat ovee krygsvoorbereidingvan 40h.ar wcuird waa, Bovtnal helpt xy ons om het groott Duitschland te bekoman. Estedel ras der Duitschers is gero'pm om hvtl de mreld naar nyn even-berfd te makeri en t* draaien naar ajjn mil, Zoo de oorlog de meeder aller dtngen is, s$ is iijo- ons Duitschers, uitierhoren tolk, een onwïgdynbare hergehoorte, en eene onbee a hryjlgke weldaad voor onze loekomst. Vit *l)e rVeldadm van den oorlog.* I Van Richard Bugmann. LeifHrig. De toestand in Duitschland i en bij de Bondgenooten Na zestien voile maanden oorlog is het be-langwekkend de gemoedsstemming van het volk bij beide partijan na te gaan, en uit deze gedragslijn de huidige toestand vagt te stel-len. Het volk immers is de politiek, de macht, de daad, is ailes. Heeft Duitschland zijn ideaal in de politiek door zijn volk bereikt ? Geenszins. Wanneer de oorlog begon werd het duitsche volk opge-zweept door zijn leiders, in de eensgesindheid van aile opinion verstnoltejj in de éane opicitt van hec militarisai : het groote Duitschland. Het junkerdom, de partij van den Keizer, spaarde tijd, noch middei», noch dwangmaat-regelen om daartoe te geraken. Zsifs, bij zijn vriendon duwde Duitschland zijn eigen be-getrten en wenschen op. Het bracbt Ooste»-rijk, Turkijeen Bulgarije onder zijn knout in den schijn van gcwaardaerde bendgenoot-jehap. Door zijn verknecht volk en door an-dereu wilde het ten toppunt van de macht geraken. Ben ijzeren w;l scuarde de boot in éene richting en 't moet niet ontkend, de boot landde wel nu en dan in gunstige haven, maar kwam nooit in de haven van de beslis-sende overwinning. Duitschland heeft zijn politiek gesteaad op •en snel verloop van den strijd. Wat kon het volk gevoeliger maken dan een glorie voor-spiegeld na aealge maandeç strijd ? Doch de glotie der overwinning is uitge-bleveri,baarde aidus niets dac ontgoocbeling. Het voik is een aind eu de gril van oaa kind is dikwi]l8 het misveratand la een nuis. Deze gril komt het aullschc voik te luoneu ia de Iaat8te manifestâtes gtshoudeu u B^r-lijn. Het vols, begmt in te 21 en aat de glot ic gcsieund was op bedrog ou dat ae g«.wi.a^ac offsrs niet de uitwerking dr«e}teu die vterû beloofd. Hît eigenlijke volk 1g mistevredea. Het wil den vrede. Von Bethman mag nu ver-klaren dat Duitschiand de» vrede opdringen zal ; een feit is zeker : 't is dat Duitschland Iniet in state meer is opdringerig te worden daar het zijn tijd verloor. Welke politieke | toestand daaruit voigen moet is gemakkelijk \ te begrijpen. Het volk is niet eeuwig te dwia-r ^en. Het zal eischen 4in 'i korte en waar een | volk eischt, vallen de tronen. S De g8moedstoe8tand van ons volk Iig de zekere w&arborg van de overwinning. 3 Niet avsszoo is het bij ons gesteld. Van in den beginne reeds hielden we 't ons voor dat : de oorlog lacg zou duren omdat het moest voor de algemeene veiligheid. Daarom be. trouwt het volk vooit op zijn bestuur en steunt het. Hst steunt het, niet in den zin van de zaken te laten gaan t :tdat we zuilen win-nen onvermijdelijk ; maar wel in den zin deze overwinning in den kortst mogeiijken tijd te plaatsen. Immers we voelen dat we winnen gaan en omdat we zulks voelen begrijpen we' best dat deze overwinning zoowel in een nabijc toekomst kan gebeurën, als ze anders zou gebeuren volgens 't natuurlijk verloop van den strijd. Te Berlijn bekampt men de , regeering omdat men den vrede wil, bij on» steunt en wakkert men de regeeringen aan om den oorlog krachtdadig door te drijven tôt de vrede voigen moet. De Daitschers willea den vrede omdat de oorlog mislukte, wij wil-■ len den oorlog omdat ws daardoor onzen ' vrede bewerken. Ginds is het mistronwen, bi ons is vertrouwen.Dochjuist omdat we 't ver. trouwea bezitten, willen we den oorlog kort. Daarom gevea we ailes : mannen, geid, zelf-opoffering, offerande. We zeggen aan onze legeroversten : boert door, ten prijze van ailes. Boert door te Saloniki. De Duitschers willen ons hier ontgoochelen, gelijk ze ; hun eigen volk ontgooeheiden. Het moge : hun geiukken ons tôt herisschepen te Salo-\ niki te verplichten en daardoor een politieke l krisi* in Engeland en Frankrijk beoogen, het } volk zal niet te ontgoochelen zijn omdat wij > geen veroverings - politiek maar wel een I vrede politiek voeren. En vreie is maar te bekomen doos 't beha-j len van de aigeheele overwinning. Piaatselijke tegenslagen, regeeringsmis-slagen zijn slechts tijdelijke zwakheden die verdwijnen dooi de ondervinding e- d* pra-tiek.De misslagen zullen onze opvattlng van deaen stiijd nietbreken en dat is onze itcrktc. DE OORLOG Op de fronten HET WINTBRfSN OP DEN YZEB. DE VLIEQERS OP *T FHANSCHE FRONT. GORITZIA. IN 'T DIEPE OOSTEN. Onze soldaten, ze zija met des winter nog grootere helden gewoiden. Want de winter is eene ergere vijand dan de Duiisch, hier in de koude zompige nooiderstreek vau Vlaanderen. Alhoewel de ambtelijke beiich-ten niets anders vermelden d&n kalmte, onderbroken door het traditioseele Duitsch k&-nongeschut, dat immer met den inorgen om 9 uur begint en aanhoudt tôt den noen, maar dat hoegena&md geen uitwerksel^ieeit, ware het uitzinnig te beweren dat het op 't Yzerfront een soort hameltje is geworden in 't leven der loopgraven. In den winter Worden hddenmoed en heldenfeiten ge-pleegd, die verdoksn blijven omdat ze de aigemeenheid van ons léger en onze jongens betreffen. Oaze jongenB staaa in den winter ! En dat is ailes gezegd. Za staan godsche dagen en nachten midden den Ijzigen wind, die saijdti als 'n mes door kleederen en vel ; 3% staan midden kletsen-den of zijpelenden regen, de staal-koudc avondlacht tochtdoor hun lljven, ze staan kniehoogte in de mooze en 't slijk en ze gaan en keeren van de loopgraven naar 't achterfront en van 't acbterfroDt naar de loopxrtven, wadend door de moere, waar ze in te bibberen zitteu heele dagen. Van den oorlog zelve ondervinden ze mets meer. Hun bajonnet roestop hun geweer, hun geweer wordt ampar nog geladen, alieen de kanon-nen daveren regelmatig maar dat kan geen kwaad. Doch ze vechten nu tegen de verveling, tegen de droom van thuis, tegen hun eigen mi8troostigh»id, tegen hun lot, ze vechten tegen slijk en regen, tegen mooze en wind eti ze lachen met den winter. Wat geduld, heldhaltigheid, weerstaads-kracbt, zelfvertrouwen in onze jengens schuilt is onzeglijk. In iedere daad, in elke gelegenheid zijn ze helden het Vaderland en Vlaanderland waardig. Sedeit eergisteren wordt op het Fransche front eene groote vliegcrswcrtdadighoid waargenomen. IBven als vàor het offensief van Champagne gaan de iuchtvogels van her naar der de Iduiticbe stellingen bestoken.j Op 14 December werd de statie van Mul-heim door 11 vliegtuigen gebombardeerd ; 22 toestellen bestookten Horiaucourt en 12 vliegers toerden boven Hampont ea het kas-teel van Vurtecourt en wierpen er hun last bommen. Wat heeft die luchtbedrijvlgheid te betee- Ikenen ? Vergeten weniet dat aile luchtrittca slechts een tijdelijk en plaatselijk voordeel bij bren-gen als ze afzonderlijk bestaac blijven, 't is te zeggen als ze niet dienen om een aanvai ^ voor te bereidsn. Moet zulks hier iu dôzen S zin opgenomen worden. Het is heel moeilijk \ daarop te antwoorden, omdat we huidig lu | den winter zijn en dat aile operatien uit de : natuur zelve aan de grend- en v/edergestelte-' nissen oaderhevig zijn. Doch anderzijds moa-I ten we 00k aannemen de doordragende wer-king van generaal de Castelnau, die juist in : dit tijdstip veileden jaar toonde te knnnen doorwerken spijts aile terreinmoeilijkheden. Een besluit echter is niet te stellec. ! We gaven reeds verscheidene beschouwin-gen over het Italiaansch offensief tegen GORITZIA en deden telkens uitkomen de belangrijkheid onder strategisch oogpnnt van deze stad. Dat we hit belang van het italiaansch op-treden wel degelijk hebben beoordeeld blijkt uit een verslag van de duitsche « Lokal An-zeiger > die gewag makend van Goritzia zegt : « Indien de Italianen er toe komen daar ons front door te beuken, niet alletnlijk is Goritzia voor ons verloren maar heel het Oostenrijksch front verkeert in gevaar daar | het door een flankbeweging kan worden om-:j singeld. De val van Goritzia zou dus een i groote nederlaag ea het verlies van Trieste 1 voor ons beteeksnen. » Dat de Italianen dus maar aanhouden ea • doorboeren I | In 't diepe Oo&ten gebeuren krijgsverrich-; tingen die als het voorspel schijnen van E wat de Duitschers met hun Balkan-expeditie I hebben beoogd. | Kleine expedities gr«pon plaats tegen | 't Suez-Kanaai en t«gen Bagdad. Dus de be- Idreigingen tegen Egypte en het zoeken van een uitweg naar den Indiscben Oceaan worden zekerheid. Over deze gebeurtenissen, die hun ontwikkeling verwaehten, spreken we \ breedvocrig in de eerste dagen. In den Baikan ROND SALONIKI De strijd iszijn kritiek stadinm ingetreden. Heel ons expeditleieger, na een heldhaftigea strijd, waarbij Buigaren en Duitschers groote yerliezen leden is heelhuids op Grieksch grondgebied gekomen. Het is dus eene strategische terugtocht voor doel hebbend Saloniki te vrijwaren. Door deze krijgsverrichting is ons front van 300 kilomsters op 40 kilometer ingekrompen. Dus is de verhouulug vau ons front in even-redighaid van onze numariekestcrkte (120.000 man). Op zulke frontlengte kmnnen we stand houdea indien we over goede steilingt n be-sehikken en de toevoer van hulptroepen aanhoudt. Want we mogen niet uit 't 00g ver-liezen dat we voor on» eeû ontzaglijk leger hebben dat kost wat kost ons wil te Saloniki doen herinschepen om een militair-strate-giscb, economisch en... politiek doel te beba-len. Het is onbetwistbaar dat een herinschepen een grooten weerslag te Parijs en te Londen zou verwekken nu we besloten .hebben te Saloniki te blijven. !De komânde gebeurtenissen, zijn dus van het allergrootste belang. (SRIEKENLAND EN BULGARIJE ^ Wanneer Monastlr werd bezet, was de :: eerste daad van Griekeni&nd, de Grieksche ] grensstreek onzijdig te verklaren. Bulgarije ' trad dit besluit bij. Zal zulks nu 00k met het i hinterland van Saloniki gebeuren ? I Griekenland, zou dit ongetwijfeld wel willen, — daarom trok het zijne legers van daar-heen, — maar Bulgarije zal wel denicelijk hier met dit besluit nist ingaan. Op Grieksch grondgebied zal dus onvermijdelijk gevochten worden. In zulk gebeuren, zou dat een schending van neutraliteit j te noemen zijn, Griekenland ztdelijk ver-j plichtend in 't vuur te gaan ? Houden we \ 't ons goed voor dat neutraliteitabcgrip in dezen oorlog van geen tel meer is en dat | eigen baat ea eigeabelang de centrale staten en Griekenland hun gedragslijn teekent. We ; mogen dus aannemen dat Griekenland toe» \ schouwer blijft van des strijd rond Saloniki. DE TOESTAND g ■ De Iranscn-engelsche legers zijn dus in af-tocht gegaan op grieksch grondgebied. De verlaten verkeerwegen weiden versperd, de steden op de grens werden in brand ge-stoken, de bruggea zijn vernield, ailes werd opgebroken om den vijandelijken optocht te vertragen. Van het fransch-engelsch leger is niets ver* loren gegaan, noch kanonnen noch munities. Ailes wordt thans opgesteld voor het leveren van een gevecht vooraleer men op Saloniki terugtrekken zal en zich er verschansen. Door deze aftocht .heeft generaal Sarrail zijn léger gered daar de Buigaren nog met geen achtervolging begonnea zijn. Dus zal de laatste slâg op gunstige posities voor on* geleverd worden. Zuliea wc in dezen slag

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung