De Belgische standaard

1212 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 17 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hh6c24rh65/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

U cicir i {J (201) » JJi ^cuuit-iuvii "vu uiiuiuvi jL/ii^ouag it» x' cm uai 1 a i/i'; ^^ R.''"rel^airb. L^Dwtt^ V. Van ^ ^ ^ P PaRTK^N» Vax* wsn Sch&ld*i*, D* Van db Pkrri Hr J. VaH dk '•* oottn*, J»wl Fillia»rt r. rPPKTRZnV V AJX y Ki\ OUnifcWLJJK*, *A« rJWfl* U* J. ffln l»» ^ V »■*'*«—i www- . ^^ ■mtmnnftiii'i'Mif irr ■Tfnni t—i maaMnaM" miiit .mbs—a—gaa» *BBalQSrr i .sa*.*—.-vmarfa»raBaBK. '•=awi**:e!toa®f"—~ û'^if^rT» ' «■ 35 fr •• rsrel — Reklassen : 0,40 fr. de regel. — Vla&hteliogen : 3 inlassehiugen v*n 2 regel» #,50 fr. Aborn-isffnU.n- ■ *W *>'d*t«n • V«cf I w»a*d fr. 1.35-Voor 2 maandcu fr. 3,50- Voor 3 maaDdeû fr. 3,75 fi Aank€.*«igi«g£» • ». S * _ _ _ ' • ' «?"Jwîtw i» 't taad : Vo.r 1 «»aBd fr. 1 75 - V«*r 2 maanden fr. 3,5® - V™ 3; «»«de« fr. 5,35 ■ y##r &Ue mtiuiaUttm zioh te wer.dcu tôt : Villa MA COQUILLE, Zcsdijk DB PANNE. >. , , v t, 1 1 . ▼ moor^c] ♦ r -î en. Vnor -2 mû&tiaen l r S.CO — VOOI r> D33 9 II Cl CD II. 7,5* '■ - — - -- - - ■ ■■■■■— , K-p.t jwl<i/îtcw !B t !*.** : V< Niât *»ld*ie-r> Vmitîn 't !amd -rr~;-nr. • I NA-JAR1NG We htbban naar geen ro .rn ge^oent. We h ebbciî senvoudig onzen pliebt gedaan. De omstandigheden hebben gewild, dat wr,-terwiil onze jongens mat het wa-pen tegen den vijand opvlogen, maan-den laog lagen te waken in de koude natte loopgracbten van da Yzerstree.?, en slreden en stierven en hun bloed vergo-ten voor ons land en onaen Koning-, dat we ©ns volfc hadden op te beuren, edel te houden en beter te maken. En dit hebben we gedaan. Het standpust docr »De Belgische StandaaTd» ingenomen tégenover de overweldigers van ons land, komt klaar op den voorgrond, voor de oogan van wie hem ieest, en onze baan ligt duide-iijk afgebakend. Onze staataburger-trouw staat buiten allen twijfei en bovea alknlaster. Hjervan getuigen èa onze woorden èn onze werken. Harde dagen hebben we beleefd,... TegeEStaanders octmoet waar we niets dan vrienden en broeders moebten vin-den; maar bcoghartig zijn we voorbij gegaanl Van uit de verte moge dan ook met slijk naar ons gescoeten worden, wij gaan onzen weg voert aonder ommekij-ken, x»«bt op ons doel af. " De Helcische Staadaard " sebittert niet van uitcrîijke pracht, doch sijn kleuren zijn helder en zijn taie klinkt klaar. In de horgtt geheven, te midden tusschen de soidaten, wordt hij omriogd, bemind door duiaenden. Stappen da Standaarddragers met de voeten ;n den kleverigen grond, " 't is toch de Vadergrond " — gelijk 'k laatst een bealijkt« jongen boorde zeggen —, en hun hoofd baadt in ecn lucht van verkwikkende idealen voor de toekomst van ons volk en van ons duurbaar va-derland,I. Phetbrs De Politieke Toestand Binnenlands Na achttie.a maanderi sterie een-dracht in de politie e wereld.waarbij aile zienswij^en door da^bladschrij-vers en partijmannen ondergeduvvd werden, is tecjen deze kalme rust, in de laatste dagen, een heftigen loop genomen geweest en vooralsnu schijnt deze doenwijze nog niet doodgeloopen. Alhoevvel de reg-eeringdoorjhaar stil-zwijgenen niet-ingaan met deze voor-opgezette meeningen ten duidelijkste bewees dat het haar verlangen is de opgerakelde kwesties maar begraven te laten, vvil het zekere journalisten van het hart niet dat van nu af aan wij dienen onze politiek in eene baan testurenvan radikale afwijking bij tôt nog toe behouden richting. Na het opwerpenf van een grooter België, dat noch goed- of alkt-uring van wege de regeering mocht beha- ! len, hetgeen een bewijsisdat deze kwestie ten ontijde was aangevat geweest in 't opcnbaar en liefst over-dacht moest worden en niet veropen-baard ; was de groote veldtocht tôt het aansluiten van België bij het verdrag van Londen ingezet gewor- j den. Dat deze zaa,f een buitengewoQn belang afwerpen kon, bewees al j >ar I mr.aca ir. 1,75 — vw * "• ■ i Yo©r 1 inaasd fr. 2,50- Voor 2 maaflden lr 5,00 — voor *BflemrB3s*me»*sa6eHBifliee^DBeHG*E<«s*«BHeesmaeaBeHMP*|M | l dadelij'i het hevig verzet dat aller-!; wegen opdooV bij monde van gezag-j hebbende vertegenwoordigers dier | Belgische natie. De voorstaanders, v die'buiten het Belgisch parlement | staan,hadddn geen gelukkige instem-§ ming. Integendeel I Wijl de regeering zich om zeggens l om de zaak niet bekommerde, stel-| den Dr A. Vande Perre, Dr Fr. Van I Cauwelaert, Stafhouder Destree nun P veto tegen deze aansluiting en dien-| de Vandevelde eene afstraffing den 3 schuldigen toe met vran'-weg aan f| den vertegenwoordiger van de « Te-p legraaf » (7 Januari) te verklaren dat i België nooit door Frankrijk ofEnge-1 land over deze gewichtige zaak was ii gepolst geweest. Hier hebben we \ dus alleen te doen met een wat kras-f se inmenging van op den achter-I grond staande personen in 's lands | belangrijkste aangelegenheden. Opmerkenswaardig; was het ook I dat aile — éen uitgenomen, — j Vlaarnsche bladen de opgcworpen y zienswijze bekampten. Hetgeen dan toch iets i*e zeggen heeft wijl allen zonder onderscheid | toch op dit punt zoo in dwaling niet | fcunnen verfceeren om ze te doen doorgaan als onbe'swamen. Het feit gaf dan 00»^ aanleiding tôt een ze*er gekijf, waarbuiten wij ons zorgvuldig hebben gehouden, niet omdat we 't ons niet wilden aantrek-ken, maar omdat het opgcworpen débat opteeenzijdigeen te geïnteres-seerde wijze was ingezet. De klok werd door ^ons ingeluid, ; maar we gaan op verdere wanklan-( ken niet af als we eens ten dege heb-| ben den klepel geslagen. De zaak schijnt thans wat te luwen. * ♦ * # Een feit van beteekenis is ook gr-[ weesthet verlengen van hetvolks-vertegenwoordigersmandaat, maar ï omdat iedereen de billijkheid daar-; van heeft ingezien is het dan ook \ zonder opspraak gebeurd en daar-door beaamd. Echter wordt nu hier ; en daar de vraag opgeworpèn indien 1 al of niet men de 70 mee-uitgeweke-j nen volksvertegenwoordigers niet j eens zou samenbrengen om 's lands j aangelegenheden te bespreken. Dit ; ware wellicht nuttig voor velerlei zaken. Het feit dat onze uitgeweken vol svertegenwoordigers weerom ; den ministers vragen mogen stellen, zou er kunnen opwijzen dat een meer breede toetsing der Belgische opinie wordt gezocht. - imkwmc nwrv - Een iapaansch oorueel. De J pax sche tnajocr Niiif.miya die ou-langs varboDden werd ;,an het hoofdkwarticr dar gflfillicer^.eD in VlïRt dfren, is ia Jïpau teruggskeerd. In m'a iutsrview verklaarc'e bij, dat de geallieerder, volgeus zljn mesrtijjg een overw^îd/gend» ov&rwintiag zullei. be-tïsl^ i, die v6jr het -i-;d van 1916 bevechten zsl ZÎj 'l. Hij no-ait den Ençc'schnn i&fanterist den besten vo tsoldaat terwTeld; z\jngcwe«r-vimr 13 buitetgewoon rauwkeurig, in tegan-8ifliiïîf< mr.t dat v*n d«n Dnliscber, die ge-weni is #!» «en machise te werken en blirt-deiiugs op bfvel scblet. Nincmiya htsc'irtef de Frarsche 75 c. M kaîîonren s's wondei'oaaîliifc. Hij voorepelde ■ da< de corlog aven plotsclicg aou«indigen aïs hii hegoenon wss, met ket o>g cp het feiJ dat de Dui?îche re r en muniàtYcoria-deo zco ^teric aan vetmindçrd. OORLOGPRAATJE i n Und wilUt du nich mein Biiidor*ein So schlsg' ich dir den Scbâdel ein ! { Duitich spreekwoord ) Herir.nert ge u nog den tijd toen we in huizen woonden en op bedden .slic-pen"? Toen we 't kanon maai hoorden, vsomtijds, ah lt kermis was of groote fee • t ste ? De meeste mannen waren dan niet | geanifofjriseerd ; 't stond iederen vrij te ï reizen waarheen hij wilde ; te gaan en te komen, te handelen en te doen zonder ^ dat een gendarm, aaa elke Kruisstraat i uwe pspieren vroeg, en uw naam en t1 ga^sch uw gesebiedenis moest kennen. In dientijd was het faaasi aîsof er geen | grenzen bestooden; ge werdt ze maar ge-i< waar omdat de douaniers er in uw zaken j kwamen sr uffelcn.Er werd toen veel ge-| reisd, en er kwamen bij ons marmen uit rj aile wereldgouwen. Ze belegcien schit-\ terende bijeenkomsten in glinsterende | zalen ; se spraken klinkende redevoe-§ ringen en dronken groote bekers schui-I meaden bruischaard. Dat al om ons op I aile tonen en in aile ta;en te zeggen en te 1 vermonden : al de menschen zijn broe-J ders op aarde. En toen, onvetwschts, de oorlog werd | verklaard. 't Was en 't is nog enkcl mcorden en branden en haten en scbel-den te allen kant. De Moffen, jmstzij die vroeger 'thard-ste riepen dat wij, Belgen, hun duur-î baarste onder ai de duurbare broeders waren, de Moffen kwamen in ons land als woeste wreedaards die ze zijn, en «e moordden al wat ze tegenkwamen, op il zoo'n gruwzame wijze dat de gansche s wereld koud kreeg van afgrijzen. En waarom ? Omdat we niet hun broe-1 ders wilden zijn 1 De eerste regel van 't aangebaalde spreekwoord viel in dui-gen; dan maar den tweeden bewaarbeid. Van waar diewreadheid ? Oorlogen zijn Imaar zoo wreed, vvanneer ze ingegeven worden door ianalism. De Duits he oorlog is een fanatism-oorlog.Duitschland vond de leer van O. H. Jésus Christus te oud en te versleten. Christus had gezegd : < Leert van Mij dat ik ootmoedig.... van barte ben» R«eds in de eeuw van Luther waren die woorden te zwaar gevalkn voor de Duitfche hersenen. Doch tege. slagen— die goede school ! — hadden 't opbrui-sea vaa Duitschen hoogmoed wat ge-koeld.Vaa af j 813 herbegon het spU, en im-mer crescendo. Een hunner wijsgeeren vond het merk dat ze voortaan op een Duitsch hoofd zouden zetten : usber-mensch. De Duitschers alleen zijn de ware, echte, ontwikkelde menschtijpîn ; de eenigen die eigenlijk den naam € mensch » waardig zijn. Doch, daar 't niet ging de heele rest voor onmensch uit te schelden, noemden ze zich zelf rj ootmoedig weg « uebermensch.» Een ufbermensch staat verre boven een ge-woon mensch ; zoo verre als een gewons , mensch staat boven een paard, bij voor ' beeld. En van 't kleinste Duitsche broekmanneken af tôt aan den gepunt-kneveîden keker toe, wisten ze alleen ^ dat zij, Duitschers, van een andere es- p sentie waren dan de overige wereldbe- \ woners. Maar, ze kwamen zij toch ook naar die vergaderingen waar we in 't begin \ over spraken. En ze hoorden den zucht van hun mindere genooten : « Laten we alltn broedgîs zijn I » In hun ueberher-senen ging er licht op en z« camen een J f%9T ftlle netU64lingesa zi«n te wer.aco toi : villa | groot besluit : « Al de mei-schen zûîlet I w« groot maken &n sçelu kig als wij zeif : ws sullsn van dia menschen « utbei menseben » maken 1 Ze kwamen tôt de aarde met de rijka ga^en hunntr nieuwe beschaving in roilde handen ; zc kwamen, met de ueberhnîten overstroomend van deernis om die arme menschen ver-1 stokejj vande alleenzaligimkende ueber-i kultur. Hun ueberharten wilden 'tgeluk | voor al de menschen ; huo uebergeesten l zagen dat dit g«luk slechts kon bereiki 1 worden met gansch de wereld Duitsct ! te maken, en * Deutscblandueber ailes»! Waarom wilden de voikeren r»iel Duitsch worden ? 't Was toch tôt hur wslzijn 1 Maar, als 't paard zich niet gewiliig ^ laat bislagen, dan gebruikt men.geweld : ijzers aan de pooten zijn noodzakelijk Ivoor paardengezondheid I En, al de voikeren der gesebiedenis, die zich hoogere menschen waander y dan huni aburen, hebbsn immer 'tge-| weld gebruikt zoo de rede niet ging. Ziel | msar deRomeiren, en de Barbaren te-ïj gon de Romeinen 1 En i«et maar bot | Mohammed het Oosten « bekeerde ».Eb Izict hoc Luther zelf - de goede vrien'r van Wilbchnus II te werke ging ! Es hoort maar de leuze der Fransche om-! wentelicg : « Liberté, égalité, fratemi-\ té ! - - - ou la mort ! » 't Is wel waar dat de grootste van al S de vsroveringen, de verovering van I gansch de wereld v^oorhet christendom, I f egaan was zonder geweld. - Maar 1 't christendom was uit den booze ! En de nieuwe, Duitsche leer is regel-rccht gekant tegenover dat christe&dom 1 Dus 1 Was het Duitschlands schuld, zoo de voikeren wederspannig bleven aan bet hooger geluk dat hun werd aangeboden? Was het Duitschlands schuld, zoo 't moorden en branden moest, beulen en vtrwoesten om van de menschen «ueber-menschen » te maken ? Het was groot-moedig tôt ons gekomen en 't sprak : Ik ben het ueberland : Deutschland ueber ailes 1 Mijce zonen zijn ueber-menschen. Buigt u allen voor mijn uebermacht en ge zult het geluk vinden. Legt uw vrijheid af ; 't is maar een valsche vrijheid : alleen de uebermensch is vrij. Verzaakt aan uw rechten ; 't zijn maar schijnrechtea : macht alleen is recbt ; ei de macht, dat ben ik : de uebermersch. Spree'rt niet van uw eer, van uw çeweten, van God ; dat qlles zijn maar woorden : Deutschland ueber allés I De landen hebben geweigerd. De grimmige Rus geloofde niet aan 't recht van de macht ; het wuft« Frankrijk sprong in de bres voor de eer ; het slu-we Engeland greep het zwaard om het Recht, naar ouden, goeden zin, te verdedigen ; het kleine België stond op om te lijden, le strijden voor de vrijheid ; en, als 't nood doet, voor die vrijheid te sterven I Het zij zoo ! Maar « willst du nicht mein Bruder sein So schlag' ich dir den Scbâdel ein. » En Wilhelmus II, de ueberste van al de uebermenseben, wikkelde zich statig in zijn witten mantel, deed zijn spores rinkelen, zwaaide zijn groot zwaard in den gloed van brandende steden, en riep kermend uit : < Voor God en degeschie-denis ... ik heb den oorlog niet gewild 1 » A. V. V. V003 TARNOPOL Uit Oostenrijkschebron wordt bericht dat de Russen aanstalten maken om een nieuw effensief op hun zuidervleugel in te zetten. * " ' T- V'"*- 4 // m t\ ^wyu^c«uijk un fi5CT* >T 1-iaJEMarft'mUrI I—il I ; BsiEF oit mrnim ( Van onm1 gswonen Bricjvmsêiaar) AMCRIKAAfiSCHE GETUIGENIS , uit bat bock FighUng in FlanJtrs ( Slot 2 ). — M. Powell's meening over het Duitsch Uger. (bl. 131). — Ik voud veel bcl*ogstcl • : liaj; in *! geen ik daar zag bjj de DuiS ' Ecbcrg. Doch, aïs a;l- R samcrgsVat en gr-j vsagd is, «clicosn mij gc«a m8iiscbelç|ko ' | -wezens, dis gsbreken hebben en fcayeB, aa -. tîfkk^lij»'-:.)der> eo faut»a b sitlec, maar eer-d(jr, onderdesler., min of metr bclangr^jk, van een raachtig en krachtig werktuig of 1 raacbien, dat in gaog gezet is en nagazien door cinen berekseden Rec-s', die woonc in bst verafgelcgen Berlija 1 Daar zit, in dat machisn, al zoovcci m?nscbelijkhexd i ), ot dat er zit b. v. in cen vlstschmolec, in ten stoom-roller, of in d.en beul's zetel te Sine- ISing I Haar zending is verdelgen, verplet-terco, verniatigen ; ta geen bescnouwin 'en van beschaving of ridderhjkheid ku£.uen haar Lrcffen ot ontrooren I » I— De slag van de Mante en de felgen : Eene beiangryke geluigenis. (b!. 169). — « Als Hr gesproken m^dt van c Le miracle d. la Mincie » fcewooaiijk woraen de Bel-<jen er bij vergeten : zij war*a ook zoo verra van de Marna ; op 't oosaoblik, dat 't g.> beurée, wet'l het « uit strategisene redens » varzwegea wat de Bdgen aan 't doen waren, en, later, bleef men het verzwijgen... om andere redens I M. Powell bsschnjft wat ds Belgen deden tijdeDS den slag van de Marna, toont h«.t ver ban d tusschon beidedoeningen, e«s bekeat volmonrifg dat bst « miracle de la Marn« » grootelijJrs te dçiiken is... aaa Idc Balgen I Hfl l^at die beschrijving voorat gaan van volgende bescncuwmg : « Uit straicgi8che redgn, werden de ultge-stîaktheid en de .beteekenis van den vier dagen laaçers slag, die in het middsn van | Septembar geleverd werd tusschen het Belgisch Vflldleger en de veretnlgde Duitsçhe krijgskrachten in het Noordea van België, ïorgvoldig vtrstapt an vermomd in »;'3 officietle versia^-an in dien tijd ; en, nadet -b&nd, in den storm der latere gebeorteci^-| seo, huu belangrijkheil werd uit het 00^ verloren. Nochtacs, de groote Eijdeliogscî s beweging der Bondgenooten in Frankrijk was ten gruoten deeîe haar weigeluk£?i vcrachttldigd aaa ds^e vastberadene "onder- Insraia? van wegs de Belgen, die, 'lljk het naderhand bewezen wcid, aireden ;n voila samenwerking met den Frsnscben Alîemee-cen, StafJ Dezs onverw*C ite uitval (der Belge»), dis de Duitsch' rs he-;l op het on-ver<.*«chfs verrasîte, met alkenlijk v^rplictit-te dt?e al hiun ma .^ebappen in B^lgig be-j scbikba:.r saœec (« trekker., maar, wat veel meer bdangrijk is, het veroorzaakte de | Iwastige teru^roepiu:r van de derds en ne-; rende Duitsche kg rs, die dicht reeds de ^ Fransche grens <*aren, en witr bljvoeging aan het Duitsche Iront <'n Frankrijk de kan-sen gekeerd motçelijk# zou hebban ten voor-deele van de Duitschers. Bij al dat, moesttn ds Duitschers hun Landwehr en Landiturm-regimenten van het zuideu van Bi u»sel doen optrekken, mitsgaders eene zee afdeclin^ van vijftisn duizend z elieden ! « Het en i? «eenszias overdreven te zeggen dat de ov«-winoing bfbaaU door de Biadgenootsn op de Marne ten çroottn deele te danken was aan de opoffsrinKen, te dezer gelegenheid gadaan door het Belgisch léger ! » — Van den heldenmad der Belgische : pricaters ! (bl. 172; — « Esn der meest tref-fende kenteek-îas van de.s ooriog ia Belgifi wa3 de heldenmoed van de pri jîers en de paters uit allen slach van geeatelQke orders Dorptpastors, met hua zwartc soutane en hunnen «drietait» ; monikkea met satdalen en bruios wolien py,waren overai.aan en bQ. Ik zag zs in de joopgnchten de mannen aan-moedigen en aanzctteA te vechtea 'ot dea la&tsten voor God en voor Kocine. 1k zig re uitzetten v>p het sla^veid met draa b-rrifin op zoek acbter gekwetsteo, ocd» r eeo kofftlrc-geo, die zeif een ongedieade «rijger zou eeo Vijf centiemen het nummer 2 .. .ïan r — TSf- ^0 i\ Dinsdag 15 Februari 1910

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume