De Belgische standaard

1593 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 04 August. De Belgische standaard. Konsultiert 07 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kh0dv1dj8k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Jaar -- W 1 ? 5 (426) Vrijdag 4 Oogst 1916 a 1 im * ■ IBBSflEMENTBPRUS Ftfor soldat en : I niaa'id f. i *5 S maar.df n 3*5° , j maanden 3 75 ç Niet soldat en in 't land j X maand f. i 75 a maanden 3-30 3 maand-n 3 25 Buiten 't land I maand f. 2-50 a maanden 5-00 ) »aanden 7-50 &*'> DE BELGISCHE STAnDAARD ^--y-tr"Fr"P RAenT B A ART /^\^Tç~h~^ S tic h.t er « fôestuupcLTP. ~— Zldefons Peeters • M REDACTIB en ADUmSTBATlS : VUlm « Ma Coquill* » Zee dijk DE PANNE Kleine aankondi-gingen 0,35 f. de regel. Reclamen : vol-gens overeen-komst. W Vaste opstellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden„ Dr*Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Pessimisten en Optimisten ======= $ Men zou die twe vreemde kwanteni wsllicht kunaen wecrgeven. met de door jj en 'door Nederlandsche, dus baler vsï-staanbare woorden : swarigalligaa en lichthartigen. De eersten ziea ailes in 't zwart ia? jammeren liever dan te gekscheren, houden bij hoog m bij laag staaa dat wij de Duitschers nog in geen j&ren plat krijgen, es», enz a! t® lang om te meldes. De tweeden daarentegen bekijken ailes van den goeden fcaai, jokken en lâches te pas en te ocp&s ea zweren bit kris en bij kras dat we blcnen twee, dïie maanden te Bruasel es te Antwerpen een lek-kersfô pot faro of garsten zulien driakes, Wie heeft et gelijkPNoch de ®eaen,noch de anderen, dunkt mi]. Wat ik ben ? Noch pessimist» noch optimist, Wat dan ? Wacht wats ik zal u eerst iets ver-telltn.'t Was in den winter 1914-1915. Ik zat met mijn compagnie — al oude bon-ken van de twee ouâste klassen — in een slijkkotje vm 't Veurne-Ambacht, tegen den Yzer* 's Avonds kwamen we gewooalijk met een twintïgtal bijeen in een verval-len bakhuisje,waar het tochtte langgjdle kanten. 't Was er in aile geval betar dan buiten en we brachten er, gezellig onder elkaar koutend, menigen barscben winteravond door. En optimist dat ik tœn was 1 Iederen dag stak ik de jongens een riem onder het hart ; met de naaste Lente sou het er gaaa stuiven I Dan zou-den duizenden en duisenden kanonnen dood en vernieling aitbraken op de Dait-sche Unies, het voetvolk zou se stormen-derhand innemen en de ruiterij zou er ep losvliegen in ailes overweldigenda vaart... En? De Lente kwam... en 't hckken blsef aan den ouden stijl haqgen. En su zijn we Augustus 1916 en ik ban noch optimist, saoch pessimist mse,r; wat dan ? Ik laat doodeenvoudig Gods water over Gods akker loopen en 'k be-vind sr mij aog besî mee. Niet dat wij, nu vooral, geen recht hebben op vaste hoap. Wcl nee? ,de za-ken staan goed,we gaan vooruit, doch lat®n we daarom niet OverdriveZon-der buitengewons voorvalka, meeschen-lijkerwijzs gesproken, houd ik mij aan 't geen de Engelschen — doodbsdaarde lui — in hun dagbîaden schrijven, te weten, dat de eindzsgepra»! niet een kwestie van dagea of wekens doch veel-eer nog van maandtn îs. Indien wij zoo redeneeren, stellen wij ons het mioste bloot aan ontgoochelin-gen ; valt het anders uit,tn ons voordeëT, te beter, te beter ! Ik wensch, ik hoop het uit den grocd van mijn hart, dochTéén saak staat vast !j Van daarettbovea, van den H«er de;; heirkrachten moaten wij in de eerste ' plaats reddicg en zegepraal verwachten \ en daarom moeten wij rechtuînaig tôt ^ God terug. Doch neen, ik wil noch pessimist,? noch optimist zijn. Latsn wij God be- Ij tijen ; zijn wegen zijn ondoorgroadbaar, en Hij leidt ons, swakke menschen, door de beproevieg been alvast ten goede. =, Wat God doet, is wcl gedaan. . V. N. jl | fan es yoor on!® S oldaten Mhiistar de groqueville's oordes! Le Journal va?; Parijs hesfî, kr geleges-hei'l van de îwa»de verjaring ?an den oor lo.?, aaa aile vooraaostaanâe personen uitds gsmaersschap der bondgesooîen btui oordscl ge^rasgd.Mioister de Brcqueville liefc watsn « Tœree jaar gdgden aJ-aldea w« ons ia itaat oaa te verdedigea, tsgea Rlkea aaniral van odes eer ea onza gechtec.Egiaige dagea latsr hebbea de vsrdedigerg ^an Luik getoond met wc!k Tooreemen dit bssîuit was genomtn. Qe!®id door ssjs koaiag, geeft oes leger, fiedeodaags nog, ep deu Yss«r hst yoorbfcld va i ean oRtembaren raoeé. Wij hebbea o^er aiet# spijt en nists spijt oas. Wij îija fier dat Oiizesâak vçrsmoltea js met deze door de helden vaa Vsrdur?, de Somme, Galicie en Tre&tin verdsdigd. » fie Oarlog-Seldslokker la het Brltsch'a Lagarhuis deelde mi&ister Asqulth mede, dat sinds het bggin Tau den oorlog op het sltaar vaa Mars alleec reeda doof Job n Bull geofferd is «swa sora van 2833 millioen pond sterling ot ccgeTeer a«ht en zestig dukend millioanen frank. De dagr Hjksche ultgaven Eija gestegen tôt 5,050,000 pond ateirling voor de periode van 21 Msî tôt 22 Juli. De uitgsven voor het leger bereikten bet hoogste punt i» Ndvember 1915, maar zullen »oor Juni 1916 waarscb.ij<<Ujk hooger âija. De kosten vôor de mucîtie zija tbans hoo-ger dan ooit te vorea sa zullen misschisn nog hooger wordsn. Aan vooracbotten aan de gdalliesrdcn en de dominions is gsdurosda tijdvafe van 1 April tôt 22 Juli uitgegeven 157 millioen pond. De Belgen il Atrlka Zonder oponthoud achvijdea de Belgiache troepen voorwaarts ter veroveriDg van de laatate dnitache kolooie. Op 14 J«li hebbea se Maria-Hilf« beeet. Vote'®s offîcienae beriehten zouden de Balgen tôt nog toe 191 blanke efficieren en 6000 man duitachekolonie-troepen gevangen genomçn hebbsa, Onze Soldâtes? aan de Stri]der8 van Verdun Ksmmand&iii Pycke, heeft aaa « La Matin» in mam san de ofiBclerea, onder-officieseE en ao«daten de 3Je Compagnie van het eerste Bsttaljon» 200 Irask doen geworden ora ze uit te deeleo aan de weezeis van d* Frsnache strijders omVsrdne.Deze aom werd op dea nationales vârjaringsdag iegesamald. Onze soldaten halea eer@ em deze iiefde-daad.De Voetbkl-Kamploen Paul Bouttiacx, komt te Kales te ovsrlij-3en, Hi] was er hulpgraneesbeer en stierf er aan de gsvolges van sen ziekte opged&aa bij bet lijdeasbed van een gewoade. " DE ZEGE IS ZEKER " Qeneraal Joffrâ hosït, ter gelegenheid der tweede oorlogsverjaring eea dagorde tôt Eijn leger gerlcht, waarin hij zijaa overtui-giag uitspreekt dat geen oogeabUk nog kaa jetwijfeld wbrden aaa den eindaitslag. " De zege ia zsker 1 " besluit hij. Deze woordea in den mond van Jeffre, den voor-sichii^e, zija alleabeduidend. §e oorlog ter zee. In de drie laatste dagen werden twee E£ngelsche( twee Deensche en een Hol-andsch schip getorpedeerd. Uit New-York wordt gemeld dat de luitsche handelsonderzeeër « Deutsch-and » Baltimore verlaten heeft. Amerikaansche tuibooten vaarden met let schip meê tôt buiten de waterzône. i NA TWEE JAAR OORLOG ï j Het is wel verheugend na iwee jaar, Jeen terugblik te slaas over dezs tijds-| > panne, die ons de geestdrift der eerste 1 i oogenblikken bracht, de nederlagea, den opsnak ea nu het vergezicht van de se-gepraai openlaat. Het geheugt iedereen nog hoe in de eerste dagen van Oogst, de nachttreinen j onze wgkkera soldaten aaar 't Oostenj voerden en hoe,iangs de éonkere wegen j de Vlaamsche Leeuw weerklonk te-geh den laffen aanrander. Te Luik stormde ) ! de derde legerafdeeling ten vijand in en j I van uit de fortsn braakten de kanonnen Ivuur en doo J in de duitschs gelederen. Generaal Léman hield dagen lang den woesten vlosd tegen die Bglgië overrom-pelcQ moest om Prankrijk en Eageland te veraietigen. Luik kreeg het Eerelegioen omdat het Frackrijk had gered. In dan Elzas togen de Franschejlegersî vooruit, namen Mulhouse in. Ëngelschen | ont8cheepten, men weet niet waar, gin-! gen zich opstellen, « waar het moest ». De Ru» drong Oost-Pruisen binnen, | vlood op Berlijn af. 't Was algemeene vreugde en betrou j wen. Duitschlaad had zich misrekend i \ 't Was wij die de organisatorische kracht van Duitschland eiet naar hmi wâarde schatteden. Luik vial, de vloed stroomde België over. Ons legar werd naar Antwerpen geslagen. De fransche linkervleugel stond op 't punt omsingeld te wordes. De slag van Charleroi was 't begin van den algemeenen aftocht. Men week het Zuiden in, den Elzas moest ontruimd, de Ruasische ïpletrol stoomde achteruit. Het wijken duurde, Parijs lag be-dreigd, men sprak van nederlaag, van oadergang, Wie kon op tegen de duiî-sche kracht, gestuwd door een materiaal buitenmate kolossaal en gesteund door bergen munitie ? Uit de beprosving sprong plots de weerbots : de slag aan de Marns gswon-nen 00k ten deele door ^oaze uitvallen van Antwerpen. Men heradsmde, maar men kon des vijand niet bedwhgen. Hij kosrste naar de zee. Voor ons was het de aftocht van Aotwerpea, het overwel-digen van 't land.'tWerd een snelheids-ioop naar de zee. De slag van den Yzer volgde, De beslissende slag. Bêlgië redde ten tweeden maie. Uit deze opoffering groeide voor het Westen de zege. Uitgebloed bleef de duitscke reus steken in den kleiachiigsn Yzergrond. Het wordt nog slechta een saak van dagen, werd de meening. Laat de winter, de lente, weer ; de winter voorbij ti©-gen in nietsdoen. Achterwaarts bewer-ken we de zege. Ons oerlogsmachien wordt gesmeed. Pogingen werden gedaan in Atrecht, in Champagne. Vrucbteloos. Men keek naar Engeland en Eageland bleef een i sphinx, Engeland zegde : « Later, wan-neer ik gereed ben ». Binstdien in 't Oosten, kenden we : weerom de groote beprosving. De Rus 1 sische legers werden achteruitgsslagen, konden niet weerstaan aan de vlagen ; staal die neerkletterden.Ztkonden het; siechts tegenweren met knuppels en ge-weerkolven. 1 DeTurk kwam in den dans. Wij waren in zijn kracht bedrogen. Men meende « hem te Konstanthopel te pakkes te krijgen langs dsDardanellen om. We; bleven haperen ia- esn watergeul. De Russen vloden d« Duna, de Nie-mec, de Bug en dt Dniester over. Da ? Keiser kwam Vilna be«oek«n» Toen \ kreeg hij schrik. Hij aarzel'de tusschenj Pctfograd en Moskouw. Hij dacht aan Napoléon. Hij bleef steken, Hij baperkte «ija begeerte totEgypte, 1 al<ioor denBalkan. Hij kocht Bulgarijel om en Bulgarije liet sich omkoopen om de mogelijke winst. Er^ was geen winst. Servië was d&ar dat zich sîacbtoffsrde voos 't gemsene-best, Saloniki bleef oas, Valosa bleef oas en Erzeroum vernietigde den droom van 't Oostsn. In dea oorlogshsmel schoven wolken, schitterde zon, bleven nevelen haagen. We leefden tusschen hoop en vrees. Een tusschenspel, Verdun kwam. Wat zou uit dien reuzenstrijd van ; Verdun groeien ? Vijf maanden duurde het aan, fceen en weer. Duitsche legers iiepen zich te pletter tegen Fransche en Fransche tegen Duitsche. Twee jaar om. Verandeîifsg van too-neel,Twee jaar had men g<=zwo£gd, dag en nacht, achterwaarts^ in de tabrieken voor't kîaas komen van 'toorlogsma-chiea.Stilzwijgend drilde Ecgeîand legers bij de mscht. Japan hïelp Ruslacd. Het machien en de macht zijn losgs-broken.Het rus&isch offecsief in Europa, het îussiscfc offsnsiet in Azia, het itali-aansch offensief, het franich-engelsch ofiensief op de Somme. De vijand wijkt stillekens.voatjc voor voetje,maar wijkt. Is het voorbarig van -Zege te spreken? We bezien ons leger, flink, sterk en krachtig,trappelend als eenvierig peerd We meten dè macht der Engelschen aan wat ze nu doen.We blikken met be-wondering n»er op Franksijk dat Verdun volhield en nog krachtig genoeg staat om mee te helpea voor bet belangrijkste deel ; wc groeten des Rus die weer aan-valt, gesteund door een vloed mannen en es ne vlaag van schroot. We zien Oostenrijk d« verpletterisg n bij, de Turken opgejaagd, en da hamèring op 't Duitschs harna» in 't Westen-laat eei-hollen klank hooren. Na twee jaar oorlog belevea we de ontknooping van ^drama. Wat die ont-kaooping zal zijn, betwijfelt niemand meer. Papierlingen Duitschland verwonderde en verwoadert — nog roeer sinds den oor ! og —■ do heele wereld door zijn rassa kunde ia aile zaken waarmeê de ziel der men-•chen niet gemoeid is. Het is wonderreerdig en machien-juist ln ailes wat door vaste wetten beheerd wordt... en 't was zoo met 1 zijn organisatie behebt dat het gedacht in zijn brein • drong dat ook de menschen op de wielkens van dyna- ' misme en déterminisme draaiden ea ia het geultje gegoten warec van den " discours de la Méthode ". Tôt huane schande en schâ, moesten ze weldra, een» dat ze eich met de zielkunde dervolkeren be' moeiden, deaoodlottigheid van zulk schempig gedacht ondervinden, en gevoelea hoe ze abuus warcn : x) België ging totgevea onder de bedreiging, en... -'t bood weerstand... 3) Engeland zou zelfzuchtig, de kattanjea door aa-deren uit het vuur laten trekken... en...'twipte zelf In 'tvuur... 3> Frankrijk, daar het — door den Germaanschen 1 inonokel gezien — plukkevort was, moest van n*tnur-ivege in slunsen vallen... en... 't sloeg Duitschland ia Î tbsoldus langs de Marne.'t Herrees... en 't werd weer let land der heldensagen... ~ î 4) 't Giag uit en amen zijn met éen " Krieg " na dri« s "er maanden... en dan gingen ze met hun drooge keel 2 nogen smouttn en eten buik-sta-bij... en na twee jaar îitten ze enkel met den daver in 't lijf. Wat het doen kan, het gémis van 'n greintje phsy- v ihologie !.... ScauxATO* f Westelijk Front BELGISCH FRONT 2 Oogst t 20 uur. — Belangrijke artil-lérie-strijd en bômmengçvecht in de streek van Diksmuide. ie Toeatand op 't Fransch Front Parijs 2 Oogst, 15 uur. — Noordttijk de Somme tusschen het bcsch van Htm en de hofstede Monacu hebben wij een vsrsterkte stelliag ingenomen. Zuidelijk de Somme konden wij, na een aanval, e?n loopgracht besetten N.W .Dienecourt (stresk van Eslrées). In Champagne werd een vijandelijk detachement door een Russische ver-keoairïg met de bajonst uiteengedreven. Op den Rechter Maas-oever duurde de strijd met hevigheid voort op het front Vaux " Chapitre - Le Chinois en breidde zich uit tôt de streek Z. Damloup. De njand, aa herhaalde mislukte aanvallen die gesteund werden door verstikkende gassen, kon eenig veld winnen in het bosch van Vaux-Chapitre en om Le Chinois. Overal elders werd bij algeslagen. We namen een bonderdtal gevangenen waaronder 3 officieren. TOONEHL ZoRdagavoBd T#r geîegenheid van het be20«k van Zijna Hooghpi l Pries de Teck, werd in de ai«u-we tooqaelsaai vaa W.. een «vond- feest iagericht. Beigische ea Fransche ge-oeraaîa, m Vela sî if-officier en veréerden het Feest îiuane aanwewgheid. — Ik drak b!er esrst ssijiîe bewonéerieg uit voor de mooi versierde zaal m de isrichting vas het toonee!. N ts ontbreekt, integeadsel ; men ?iet daî. is iaricbters hier aoch koatan noch m;Mite aatziaa hshben. De architect F. V^rralcka, 'M de plasriaa oatwierp, en den ijaestachilder C. Heiiorichs, die zulke fliake 3<;cors borstsldiî ^erdienen allen lof. Oe hçer P sson trad eerst voor het voet-licht op. M it «ftchte atsen en mooie gebareo, long hij «LePrintemps chaste» en «Le* Méliers ». Toailly. bek^&am violoccellist spseïde « La Bsrceuse^de Joceîyn » en een uittreksel van « Haensel ûod Qretel ». Hoe ontroerend ea diepfeewegend ds smachtend# ryihme vaw die muziek, door eea kunate-Ba&r voor'gadragen. De « Hçrfatgadachtenis-sen » van Massenat, en eeuige hoog-lyriache ginnen uit de « Tosca », werdsn met heldera itsm, ea vol gevoel door dea hees Deruelle ïezougea. Hij werd hartelijk toegejuicht. N:îet min bijval genoot Jaff van 't scbtste." 5ij^& komrsche li/;derês dedes de sinfeoor» lers gedurig sch&terîacheï. Het repertorium mn Dspauw : « De sterfeate mac tsm Qsnt » !B e*p « Dcepsaî » viol weinig ia deii snaask fan 't publiek. Tstîs®t ontbîç.skt niet san dieïs jongea anger, ook ver^achtsa we «a* bçtess ■ hem. Door dëa toos^elkritfg 'Exelsior" van , wsrd daarna « PJaacke » spgevossd, eene oorlogschste in één >cdrijf. De vertolking van dat kSeia draina vas uitstekend. Het oatbrak soch asa actie soch aan reëele aaadoeaing. Iedar speler, >c^aat vaa zijn; roi Ieverde inaig en roe-ead spel. Qsbareospel ss mimiak vraren 00 juiat, dat zeîf de aax;dscht der on-lasmsehkuodigen geboeid îag, ea mecigen ^eenden. De heer Jules Platteau waa per-îki in de roi van " Plan cke De heeren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume