De Belgische standaard

560042 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 Juli. De Belgische standaard. Konsultiert 21 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5p08q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3°E Jaar» Dinsdag 17 juii i9iî ABUffSEMESTPEIIS —:o:— Voot Soldaten: jmaatil fc. i 35 afliian'en a 5° 3 ma*nden 3-75 Niet Soldaten in 't land : j maàod fr. i 5a <X njaanden 3*00 jmaaaden 4-5° Buiten 'tland : I maand fr. 2.50 8 mattiden 5-00 jmaanden 7-5° DE BELGISCHE STANDAARD ^kTITRÂC h T B A A R T /V\ a i. - : MꮧmsÉ> PmCW } OPSTEL en j BEHEER villa « Ma Coquille >1 Zeedijk DE PANNE [} Klein* aan'uon-digineeti : 0.25Î. de regel i RECLAMEN volgens overeen-t komst. 5 —G— S y; s Stjdm rMift : *• B. Bdpal*«} 1. Dajkerl, K Sartrand ?«n te fek«lte>, Dr Vm» *!*•, Dr. I. fan i< Woaftyw, laml FMaert, Dr L. Ds WoIS, J. Sf*©M, 0. WatUa, À*r. H. B> Hitoitm ?«»> ENGEUNDIN DEN OORLOG 8 Juli 1917. «j We hebben dus weer een staaltje te meer gehad van Duitschland's wijze van oorlog-Toeren, en men vraagt zich af of, na den j luchtraid van gisteren morgen, de Eogel- 5 sche Regeering er eindelijk gaat toe beslui- j ten het recht van wedervergelding " 00g ■ ▼oor 00g, en tand voor tand toe te passen. ; 't Is natuurlijk heel mooi, zoowel voor den j Staat als voor den enkeling, er moreele j beginselen op na te houden, doch wanneer het er op aankomt zich te verdedigen tegen de verraderlijke aanvallen van een gewe-tenloozen vijand, belust op moord en wars ▼an recht en wet, dan kan men zich niet langer gebonden voelen door zedelijke ver-plichtingen, en wat in andere omstandig-heden manslag zou heeten wordt heel een-vouding eene daad van zelfverweer, gewet-tigd door heirkracht. Wie zou er aan den- \ ken, b. v., de Yerbondenen te laken om s het gebruik van stikgassen, hoezeer het 00k = moge indruischen tegeri onze vroegere be» grippen van krijgsrecht ? De Duitschers hebben het nu eenrnaal wenschelijk geacht dat gebruik in te voeren, en de Eptente was verplicht, na lang weifelen en tegen j heug en meug, hun voorbeeld te volgen. Gaat hetzelfde verschijnsel zich voordoen inzake van luchtraids? Ailes laat het voor-zien, want de bevolking wordt het spelletjei beu, en de alvermogende pers zal wel niet rusten vooraleer afdoende maatregelen wor-den ge.troffen om het luchtgevasr te keer te gaan, en de aanslagen op de vreedzame ; burgers in gelijke munt bet&ald te zetten. | 't Is een bedroevende boel, doch de schuld ] ligt aan gene zijde van den Rhijn. We hadden het daar pas over de macht der pers, en 't is ongetwijfeld grootendeels te danken aan de bemoeiing der leidende kran-ten dat Mr. Bonar Law 'n paar dagen gele-den eene wijziging aankondigde in het heffen der nieuwe taksen. Eerst en vooral wordt ] de tabaksbelasting, die heel wat gepreutel j had tevs eeggebracht, slechts ten halve toe- | gepast, zoodat de prijsrerhooging enkel op | één penny per ons zal komen te staan, in | plaats van twee pence zooaîs voorgesteld in ' het batste budget. Ten tweede worden de bepei kiflgeii op het biouwen merlcelijk iuge-trokfeeii, om het werkvoik méér en beter-koop hier te schenken gedurende de zomer-maanden. Deze maatregel moet beschouwd worden als eene bijzondere Yergunnicg ten voordeele der landbouwers, die erg gesteld . zijn op hun potje bij 't oogsten, en der mu-nitiewerkers, die zich fel beklaagd hadden over de stijgende duurte van bier en aiïdere j dranken. De « teatotalers » trachten natuur-1 Hjk stokken in 't wiel te steken, toen } Mr. JBoaar Law met zijn voorstel voor den dag kwatn, doch hun gehekel vond geen weeiklaak bij de andere leden van het La-gerhuis, 't ware overigens dwaas den werk-man zijn pintje te ontzeggen, daar van offi-cieeie zijde verklaard wordt dat het gebrek aan Lier reeds yeel onf evredenheid heeft ve-roorzaakt in de munîtiefabrieken, en de Re- ; geeri îg heeft er dus aile belang bij deze kwestie in der minne op te lossen. In mijn vorigen brief besprak ik de rede- ■ voering van Mr. Lîoyd George te Glasgow, ? en wets erop hoe bemoedigend hij zich had uitgelaten over den toestand in Rusland ; 1 dat hij wel wezenlijk het rechte eindjevast-had, werd ons '« paar dagen nadien bewewn, toen dekranten ons deblijde tijding brach- : ten vart het nieuwe Russische ofFeasicf. Wat 00k de uiîalag ervart tnoge wezen, we weten nutenminste dat Raslaad zijne boîid^ecoo-ien niet in den steek zoekt te laten, — en s de Gentralen wcten het 00k, tôt hun schade j çn schande I En nu dat zaskjc in orde is ge- j komen, mogen we misschien eene liernieu wing van bedrijvigheid te gemoet zien aar het Westerfront, en zekere kranten voor spellen gewichtige gebeurtenissen voor d< eerstvjlgende weken. Men geeft ons zelfs t< verstaari dat het er om gaan zou het kolen bekken van Lens te ontzetten, en het bezii der hoogten rond Vimy en Wijtschaete ii natuurlijk een mooi troef in de handen var Sir Douglas Haig, ingeval hij dergelijkeon derneming in het schild voert. De herove ring dezer streek zou 00k met bijzondere vreugde begroet worden in Frankrijk daai de bevolking erg heeft te lijden van he gebrek aan steenkool in den loop van ver leden winter, en bijgevolg.... Maar laten wi den wagen niet voor de paarden spannen en liefst maar afwachten wat dé toekoms ons brengen zal 1 JOE.- VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Engel&nd en Belgiô In het Lagerhuis heeft M. Balfour ver klaard dat hij niet officieel ingelicht was al souden te Brussel ente Luik Belgengefusil [eerd en 3ooo meisjes van rond Antwerpei aaar Roemenië ontvoerd zijn.Hij bezit daar /an geen bekrachtiging. (Les Nouvelles had Ien dit nieuws verspreid). C ensuit r. Solo-slims van de Week loor Ronse Jozef tegen DemeesFrans.Ome le Priester en Van Volsem Achiel allen vai roi, ire Cie ; — door 't Stropke tegei Oe Quirez Renaat, Derickx Omaar en Gy Vlaurits allen van G. 79, 4e Cie ; — doo DePauw Arthur tegen Debergh Kamiel, Vai î\affelgem Kamiel en Clement Karel allçi ran C. 15, 3e Gie. Zondagrust We vestigden reeds herhaalde malen d tandacht van den bevoegden minister 0 îet feit dat voor de soldaten die in rust zij têt hoogstwenschelijk zou wezen Yolledig londagrusttoe te staan. We dringen er me e meer beslistheid op aan, daar we dage ijks brieven te doorlezen krijgen die d icodzakelijkheid van dieu maatregel te rolle wettigen, Censuur. ——== | BELGISCH FRONT r5 Juli, 20 uur. — De vijandelijke arti lerie nam de streek tusschen Ramscapel en Pervyse geweldig onder vnur. De stree omBoesinghe werd insgelijks hevig besch^ ten. Fransch offensief in Cbampagni y | PARUS, i5 Juli, r5 uur. — De vijar viel geweldig aan W. CERNY : een gevec ' dat heel den nacht aanduurde in heen ( i weer gegolf, waarin een overdadig gebru S werd gemaakt van vlammenwerpers. I ' vijand werd ten slotte uit de steunlinie g l worpen en kon maar zijn eerste Unie beho | den op een front van 5oo meter. In Char j pagne vielen we om 19.45 de duitsche ste [ lingen aan en bereikten ons doel. Van I Mont-Haut tôt N.O Le Teton hebben wij « î vijandelijke linie op een front van 800 met ■ en 3oo m. in de diepte ingenomen. Tege werking der Daitsehers had geen gevol j We namen 36o krijgsgevangenen. ; ENGELSCH FRONl Londen, i5 Juli, i5 uur. — Schermuts lingen hadden plaats in ons voordeel Z. < Havricourt. Wij richtten handslagen na Bullecourt en Gavrelle. Pogingen N. A mentières werden afgeslagen. Griekenland en de Entente 1 [ Ter gelegenheid van den nationalen ve ; jaardag van Frankrijk heeft de Kor<ing va GriekeEland aan Président Poiacarré ee telegram vati hulde aan Frankrijk gericl « dat sinds drie jaar strijdtvoor het recht en waarin hij nog verklaart dat Griekenlari thans fier is aan zijne zijde te mogen me strijden. De Toestand in Rusland Men heeft een duitsch komplot, gesmee om Kerensky omver te werpen, ontdekt. Kerensky bevindt zich nog steeds op c vnurlinie in Galicie, waar hij de soldate tôt het dooraetten van het offeosief aanvuu door woord en daad, Het offensief gai voort. Korni loff bereikte reeds een dorp k!m. Westelijk Kalucz gelegen. In Duitschland. De rijkskanselier Von Bethman treedt af. Uit Zurich wordt geseind dat Von Bet man afgetreden is. De Keizer zou het on slag aangenomen hebben; met den Rijki kanselier is mede afgetreden Generaal Vo Stein, minister van oorlog van Pruisen. > De opvolger van Bethman is nog niet g< kend, men denkt dat het Michaëlis zal ziji de beredder van bevoorrading. » Waarom de kanselier er van onder trekl Het algemeen gevoelen is dat het volk h eischte omdat het den vrede wil en t bondgenooten met Von Bethmann niet zoi ; den willen onderhandelen. De Zeeoorlog, Ter hoogte van de hollandsche Noorde i eilanden is gister een heele vloot duitscl ; torpedojagers opgemerkt geweest. De vloi ; atevende den Westen in. In een Engelscl i basis is een dreaghtnouth door ontploffin i verloren gegaan. De toestand in Spanje De Konitîg heeft in een persgesprek aa een berichtgever van een Engelsch blad ve; troawd dat hij volkomen op den goede ; zin van het spaansche volk bouwt voor d | toekomst van Spanje. Hij verzekerde 00 dat de regeering de Catalogne-kwestie i der minne wii oplossen. Voor de LAATSTE UUR, zie twee de bladzijde, laatste kolom. VOOR ONZE VERIOFGANGERS. Als menspreekt van lotsrerbetering onzer soldaten, dan droomen somirçige menschen van groote maatregelen die onmogelijk of bijna onmogelijk zijn. En nochtans die ver-betering kan gemakkelijker aangenomen worden dan men denkt. Want vooraleer groote vraagstukken aan te pakken moeten wij bestatigen dat er nog eene serie, voor sommigen schijnbare kleinigheden, op te lossen zijn, waaraan onze piotjes heel veel houden. De soldaten mijner kompagnie kla-gen over den willekeur in het verleenen van 't aantal dagen verlof. In de eene divisie krijgt men ra dagen voor Nice, Lourdes en de Zuiderstreken ; bij ons maar ir. Elders verleent men 10 dagen voor Cherbourg "en de Westerkusten, bij ons maar 9 dagen ge-lijk voor Parijs, al ware die reis maar even lang. Waarom dan, indien 't mogelijk is, he* maximum getal verîofdagen aan onze soldaten niet gegeven ? Dit ware zooveel afgunst sparen en de jongens zoo gelukkig maken. i Nos over liliîairg Inziekei Aan Bertal Zoo ik uw artikel « Onze Muziek in de Oorlog », |verschenen in « Ons Vaderland einde Juni, onbesproken liet, was het, om dat ik het niet noodig achtte, aangezien gi niet voor doel hadt mijne « praalartikels t— zooals gij die noemt — te laken, mas wel le jammeren over den wantoeslanc dien de muziek in uw regiment laat bestaar Ook moest het lezen van uw tweede artikt « Aan een piotje Ivan 't 4de » (Belg. Stac daard, 7 Juii) mij niet te beurt vallen, 01 te begrijpen dat gij door uw schrijven a leenlijk lucht wilt geven aan uwe rechtmg tige verontwaardiging. Dezen keer nochians wil ik u een vrien delijken wederhoor tcerichten, vermits gi dien vraagt door uwe zisuede — uw art. i 0. V. beoogende — : « Staat er niet klaa en duidelijk gedrukt dat ik enkel een aan merking maken wilde op de vleiende praal artikels van E. Maes ? >» Voor waar, deze maal is het duidelijk g« sproken !... Laat mij bekennen, Bertal, da ik mijn vrijen tijd nuttiger weet te gebrui ken, dan door het schrijven van " praal artikels Hetgeen ik in mijn schrijven va einde Mei vooruitzette, is zuivere waarheid zonder overdrijving. Was de schrijfvorr wat versierd — zoader daarom praal te zij — dan heeft het gediend, om de waarhei meer klem bij te zetten. Nu, de waarhei spreken in gepaste omstandigheden, is verr van te vleien ; was het in dit geval nie noodzakelîjk, het was ook niet van ail bestaanredens ontdaan. Weinig of niet was tôt dan toe gerept geweest over dei verdienstvollen oorlogswandel onzer muzi kanten. Iedereen velde zijn persoonlijk oor deel, meestal gebrekkig, nopens de ver diensten van de legermuziek, naar gelanj hij de gelegenheid had, of Iiever de gelegen heid te baat nam, de muziek van zijn régi ment te hooreB. Doch, die maar één klol hoort luiden, kent hij den klank der andere? Het schijnbare " dolce far niente" doo den loopgrachtenoorlog opgelegd, deed zelf bij velen verachting voor de muziekantei ontstaan. Geîukkig is het zoo niet gesteld. De regimentsmuzieken wenijveren om lïëF zedelijk peil van den jas te steunen. Zoo de muziek van uw regiment te wenschen over-laat, 't is al »wat betreurenswaardig is ; doch, die alleenloopende toestand werpt geenszins de algemeenheid omver. Indien vriend Bertal naar de kantonne<lt-plaatsen wil komen zien van de muzitken der 6s L. A., zal hij kunnen nagaan wat de muziek van zijn regiment te kort schipt. Hier een woordje van lof aan de muziek van het 2de Grenadiers, dat, ondanks zijn heel jong ouîslaan, voor geen ander moet onderdoen. Laten wij de hoop koesteren dat gij wtl-haast u insgelijks zult mogen uitdrukken over de muziek van uw regiment E. MAES. t , Boekennieuws t La Presse clandestine dans la Belgique occupée, par Jean Massart (Paris Nancy, Berger-Leviault, éditeurs), 6 frs. Een boek dat wij allen in onze boeken- . _ v kast zouoen mceleri hebben, en lezen en hei lezen met bewondering en fierheid. Htt is een monument op^ericht aan den heldm-moed van >ns • ol it 't bezette land. Want heldeEmoed bestaat niet alleen in het ver-gieten van zijn bloed op 'tslagvreld, in 't on-verzaagd îeg moet gaan van gevaarendood. Er is soins meer heldhaftigheid noodig, ge-durende lange maartden en jaren, gelaten en fier, onrechtj smaad, bratale overmacht , te dragen, om uitbuiting, systematisch ver-de'gen van 's lands rijkdom, willekeurige wegvoeringen van mannen en vrouwen, en uitputting der beste krachten bij te wonen, zonder zijne zelfbeheersching te verliezen, zonder den œoed op te geven en naar wan-hoop te luisteren. En dat onze landgenoQ-len, ginder op den overl^nt van den IJzer, dien heldenmoed ruimschoots bezitten, be-wijst dit lijvig boek van 3oo bladzijden ten voile. Het handelt over hetgeen, in 't bezette België, door den overweldiger veroorh ofe} en verboden is — vooral verboden ; over de wijze waarop de Duitschers zich in ons land gedrager^ en waarop de Belgen zich gedra^ gen tegenover huane tijdelijke meesters. Ja, ginder ook houden ze en strijden ze met dappere taaiheid, sedert bijna drie voile jaren, tegen de meest brutale,de meest arg-listige dwingelandij, die misschien ooit heeft bestaan. Maar zij bieden 't hoofd, onze landgenooten, zonder te zwichten, ge-steund door hunne liefde voor vorst en vaderland, door hurme stellige hoop op einde» Iijke verlossing. Wat lijna een eeuw van vrijheid niet vermocht, dat ve r wezen lijkte de Duitsche aanval als bij tooverslag : eindelijk werd de _ eendracht in België geboreu. Allen -- in 't bezette land vooral — lieten de miserabe-le politieke vitterijen van kanî, en rdkten malkander de hand ter verdediging van 't verpletterd volk, tegen een vijand zonder j princiepen en zonder geweten. | Iedere bladzijde van dit boek geeft een ! nieuw bewijs van hunne vaste volharding, van hun onwankelbaar vooraemen om geen . spier van hnnne zielsonafhankelijkheid op te offeren,om den ongewenschten Dui.'schen j Gouverneur duidelijk aan 'l verstand te | brengen, dat hij nimmer of nooit op 't neer-j buigen van 't Balgische volk. moet rekenen, maar wel op zijne diepe verachting. En of zij er in gelukten ? Men leze hoe van ° den beginne af, ailes georgaDÎseerd werd ; ~ hoe ze ginder op de hoogte wisten te biijven van al wat er oœging op militair gebied ; > hoe zc al de boeken lazen die in 't bi iten-land versciieùen : van « La Belgique 1 eulre

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung