De Belgische standaard

1595 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 31 Oktober. De Belgische standaard. Konsultiert 08 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nk3610wr51/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

\ 4de Jaar N* ^34 .1105» Donderda^ 31 Octcber 1918 &80ää3&ä*K5B8 i V^or Soldatca 1 m**Bd 1,as it. am«as<ac% 3,30 S m*a. ler» V5 Nitli öoUIah:»; in 't lasd it. i,7S j 2 ömsades 3.50 3 m*kCd*n 5,35 —O— Buitet» 't 1* ä x manad fr. a.so 3 maaadsfe 3,00 3 mswäs 7,30 : "-t-" DE BELGISCHE STAnDAARD Stichthr-Bhstuurdhr . ILDHFONS PKETERS Opstil 11 Sehiir ■. j Vill* Let Charmettci Zcedijk DB PANNfc "O" | Klcine *tnkoa» digicgca: C0,95 fr. dc regel 5 ' "-®"~ | RECLAMBK 1 voigesu oter-] ecakomat i VA E ME OEWER KE S : M. E. Belpams, L. Duyker», P. Bertrarid Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baeis, Hiianon i hans Familieleven jfr .ii i- -i2k -Ck. -■ -• W t**- *** — o(«o»)o— 14ij 't enkel uitissii van d woprd z^\ na-luurlijk het vreeselijk bedd van den oorlog zich voor uwen geest kornen tooveren en ge zult aan 't weeklagen gaan oyer de ver-vlogene vreugdévolle vredesdagen waar 't guilig samenzijn rond den haard u «leven » deed, uw leven gelukkig miek. Oh ! wat was het door Kristen en Vlaamsch familieleven toch aantrekkelijk, troostend achoon. U treed binnen bij die.brave menschen en allés lacht u vricnd i i j k toe. a zrmder da t er een w< d . dl, z: ge dal bij zulke menschm it- vivugc heerscht. Treed daarbinnei wan ;.<:er middag is en vader en zoons van hur w-erk, de kindéren van school weergekeerd rond de gezellige tafel het eenvoudige eet-maal gebruiken. Z»nnige menschen, dt vreugde straalt op hunne wezens uit.... tevredenheid over den gedanen plicht ei 't blij zijn om 't samenzijn. KeeTt er dan weder rond den avonc wanneer na dagelijksch werk, allén in eer gezellig bijeen zijn de welverdiende avond-lust genieten. De lichamen zijn afgema doch dezelfde vreugde'szonne schitlert no£ op hunne wezens. Een goede pijp, eer gazet voor vader, een handwerk vooj moeder, een eenvoudig kouten, een gull< lach... dat gezellig veceefiigd zijn alleer maakt gansch hun vreugde uit. 't Avond snel, hunne werkkrachtén dienen herstelc em na d'avondgebeden en een wederzijdschi « slaapwel» g- an de duuibtae wezens • een !... Oh ! wel is waar voor d* n oorlog reed' ging het far- iele ■ . ' j""ä> o j in Vlaandeten ; men kon Zioh niet meei voldoen met do vt jden v n ronci der haard, men moest naar bi Iten, naar d'her berg, de speelk ingen om luid uchtig geno' te zoeken. N :uwe tijdcn en d tijdsgecs drong binnén ook in de eenvoudigste boe' renwoonsten en zoo een dräng naar nieu were vreugden. Andere, nieuwe vreugden ja, doch waren het betere ? Luidruchtige doch wacen het vreugdschenkt_ r.de, en nie holle, ijdele vreugden? En nu dreef de wreede oorlog de wezen; der famiiié uiteen. Onze menschen werder den vreemde ingezonden en men vond gréi smaak meer in'tvroegere sbille familieleven « Men raoet de gewoonten van 't land na apén, men moet naar buiten orn genot le» n we nu op zijn Fransch, op zijn En f: -cii 1 » en men verliet den haard me 2-, voudige diep-kristene gewoonten.. men leefde op zijn fransch, op zijr cugelscli... ixica was van de mode 1 O ja Vlaamsche menschen, die in Frank-rijk of Engeland uwe tenten hebt opgesla gen, vele van uwe duurbare wezens dif met u rond den haatd zouden aanzitten, zitten nu verre van u, in de koude loopgra-ven van Vlaanderen en gij weet hoe ze ei naar smachten om hun open plaatsje rond den haard te komen innemen. 0 goed( menschen, verbreek den huiskring niet biijf innig vereenigd rond den Vlaamscher haard en indien gij niet eenen voikomer « Kring» meer uitmaakt, dan zult u toct nog wel een halve-ronde aaneénschakeler die u de vceugden van 't vroegere familieleven zal bijbrengen. Houdt hoog onz< schoone oude Vlaamsche gewoonten, bic sai<m voor de afwezigen. En gij, Vlaamsche mannen en zoons die hier op 't front verlc ft, w _ is blccd* den (,ad< huiskring induchi . 't Is aooi hem dat gij strijdt en lijdt. Biijf waardig door uwen handel en wandel het hoöfd van dit huisgezin te wezen en in de bangt . mb aaw - N■ JOMMegsaawt——t—a i j e zwp e moedelooze stonden denk ! eie "' Yr':cr>>å ki -i- hezeUe I id ;i- wezens zijn die u sieeds beminnen, voor u bidden én die hun 15 vader hun ; s un, met opene armén zullen ontvangen. Mochttet gij allén de liefde voor den ' « haard » in u bewaren, dan zal Vlaande-1 ren weer rijk zijn aan schooné Kristene Vlaamsche huisgezinnen, de redding van ^ ons Vlaamsche land. ' HUISVRIEND. DE TOESTAND B i Yoor fle ontknooping. 1 I We staan <oor de ontknooping. a Niema d die het nog* durft of kan ' betwijlel«n. De gruwelijkste oorlog I die de meisschheid ooit heeft gekend Ioopt op zijn ei ideT !.n de iaatste twee dagen zijn twee fciten voorgrevallen öie voor goed den undergång van Duitschland en de uiteenbrokkeling van Öostenriik-Hongarié komen be-vestigen.Na het ontslag van von Ludendorff mocht nog twijfel geKoesterd wor-° den over vt al of biet meester zijn n van het duitsche voIk in zake staats-aangelegenheden. Nu de Duitsche regeering ecbter raét veelbeteeke-, nenden spoed het höofd • i eerlegt voor ^ het Iaatste ultimatum van Wilson en vraa^t de voorvvaarden van den wa- j j p* nstiisia.nd t kenn dien wij j i' »uitschländ zullew oplfggén zo«der | s I bespreking, nu moet men ^redehtKer-1 i vviize aa \emen, dat in de Duitsche ~r r^^eeringskrii een beslisten wii | tt bestaat, Kost wat kost een einde aar | ■- c. r »g it stellen. Ludendorff < I bteft O; ; *tw. feld djn ontslag nioe . tt i i s , orodat hij wellicht nog . g rtrom had in de weer-st, sKracht a het Duitsch leger. Ziin weggaan beteekea dan ook de ' nec ;rlaa van ee uitsche junkers-p; . Hetd ,f thans niets ter zake i-, o-is :• / i wtlke de oorzaKen s ai i in : iiHsehland mo- w st ziju. Het fcit op zich Q , zk F lssäat m ons te overtuigen I it I ui-.schlaii zich verloren geeft. Het vraagt de voorwaarden te »enneB va- u wapenstilständ Een teeken _ d, z I t zi tie-os is die te aanvaarden. t ii t v ri;st zicb vol ledig te onder | werpe in piaats van de voor den | „ o< deg veiontwoordelijkeregeerifsgs hoofdeu er van onder te zenden. Onze . voorwaarden zullen misschien hier-. om zwaarder morden, want 'i is niet e zonder redenea dat Wilson een on-derscheid heeft willen maken tusschen . <:ai! uitschen keizer en zijnaanhang r en het uitsche volir. i In welingerichte kringen verze-é kert men dat de voorwaarden van den . wapenstilstand door de Bondgenoo-i te reeds zijn vastgesteld. i Foch aou dus i de eerste dagen n handclend kunnen optreden. Gezien a dr;. nieuwen toestand door het afzon-- derlijK optreden van Oostenrijk-e Hongarie geschapen, en die Duitsch-i land ir? een aller»e.te]igste positi« st It, staat het als een paal boven , water väst, dat uitschland niet s j änders zal ku : en doen dan onze v ( vcKsrwaa dt.i te uac.vaarden. y i Immets de eerste e; brslissende II daad va het - i uwe Oosten rijk sch e ministerie Andrassv is ceweest den Benepen toestand in Duitschland ^alenciennes omsingeld. Be Franschen bereiken Gnise. FRANSCH FRONT i I PARIJS 29 Oct. 23 uur. — Oaze vooruiigang i duurt aaa. Wij hebbenonze linie nog vooruit- f gebracht en bereikten de voorsteden van Guise. i l ; liNQELSCH FRONT i . LONuEN 29 October 23 uur. Door plaatselij-f ke aanvallen hebben wij de omsingeling van Va-^ lenciennes voortgezet. Wij hebben voordeelen bebaald. P AMERIKAANSCH FRONT x Het Belleubosch, die we gisteren mgeoomen , hebben, is spijts de hevige tegenaanvallen van den vijand, geheel in ons bezit gebleven. Alle onze winsten weiden behouden. -lZal de Keizer afstand doen ? I De Hohenzollern-familie zal met de leiders van alle politieke partijen bijeenkomen om den troonafstand van den keizer te bespreken. Fl ? —— — - afzoaderlijkeii vrede te vragee, OosrenrijK vraagt om oamiddelijK e den wapenstilstand te sluiten m de i- vredesbespreb ingen te beginnen. Hel e vraagt dit op grondslag vas aanvaar-<i ding van het programma Wilson dat »- de onafhankelijkheid der Tcheco-h Slovak ken en der Yougo-Slavem q als de eerste vereischte voor een .. vrede met Oostesrijk vooruitzet. d Ändras*y verklaart dat OostenrijK> a Hongarie als voordezen niet meer i. bestaat, maar dat een nieuwe staat op ■ de puinen van het ingestorte Habs n bourg-gebouw is ontstaan. De rechten op zeltstandigheid van al de volkeren e die Oostenrijk saamstellen zijn er ■- kend, zefft Andrassy en het feit dal :t de twee itvloedrsjKste leiders dei i- Tcheken gister Praag hebben verla-n ten om zich naar Parijs te begeven g waar zij met het voorloopig bewind der Tcheco-Slovakken zullen gaan beraadslagen, kan genoeg voor de q echtheid vam A®drassy's inzichten »- pleiten. Er bestaan dus geen beletsels meer, n besluit Oostenrijte: om ons den vrede n te weigerec, vrede die w^j van r u al - aannemen, alhoewel we nog geen - voorwaarden kennen. Het is de volledigfe onderwerping. .« Oostenrijk scheurt zich af van n Duitschland e» zo&der < ostenrij is 11 Duitschland op en 't enden. e j We staan dus voor de octknooping | die de volledige overwinning van de e Bo: dgenootea in het opleggen van b een rechtvaardige-, duurzamen vre-n de i.ai bezegelen. Duitschland's Antwoord. M MUtK WW* »I Wij hebben gisteren gemeld dat Duitschland als antwoord op de Iaatste nota van President Wilson, onze voorwaarden van wapenstilstand vetwachte. Hieronder geven wij de nota op zijn geheel: « Het Quitsch Gouvernrfment heeft ken-nis genomen van het antwoord van den President der Vereenigde-Staten. « De President is reéds ingelicht over de v.eranderingen aangebracht aan het be-stuurstelsel van Duitschland en deze die wij bezig zijn uit té voeren. <r De vredesonderhandelingen zijn ge-voerd door een nationaal gouvernement die de macht in handen heeft grond.wettig de noodige beslissingen te nemen. « Het militair gezag hängt van dit gouvernement af. « Het Duitsch gouvernement verwacht huidig de voorwaarden van wapenstilstand, voorbode van de juiste vrede zooals de President in zijne verklaringen heeft uit-gedrukt. ». (get.) SOLF. Staatssecretaris van Binnenlandsche Zaken. Rond de Wereld ' Portugal. Het Portugeesch goevernement heeft besloten zijne eerste handelsconferentie te Brussel le - houden ons alzoo openlijk hulde te brengen aan ' Belgie en onze handelsbetrekkingen met hun i j land te verbeteren en uit te breiden. i Luxemburg. Vroeger hebben wereeds gemeld dat Rubrecht • /an Beieren in 't huwelijk zou treden met de i Prinses Antonia van Luxemburg. Geheel de pers wees er op dat dit huwelijk enkel en alleen berust op politiek aangelegenheden. Duitschland komt nu eene verklaring te doen waarin het zegt dat het huwelijk met geen politieke aangelegenheden is verwant. ; De Kroonprins Rubrecht zou geen aanspraak | maken op den troon van Luxemburg. Dit zou op I'' het huwelijkskontrakt geschreven en ingetee-kend worden door den Kroonprins. Turkeye. Allerhande geruchten loopen rond over de a inzichten van het Goevernement. De Duitschers | bijzonderlijk zijn met het spel verlegen. Zij ver-| duiken het niet dat Turkije op een keerpunt : | staat en zoekt om zoo spoedig vrede te krijgen. | De Verbondenen, die er alle belang bij heb-5 ben den oorlog te winnen, läten zich niet bein-| vloeden door deze geruchten. De vrede kan zoo | maar niet In eens geteekend worden. Misschien zal er wel wapenstilstand komen die låter ons | tot den vrede leiden zou. ' i" Duitschland, heefl een tekort aan kannonnen. / i g . Een telegram uit Parijs meldt dat de Bond-; f genooten ruim 5000 kannonnen hebben buit gemaakt tusschen 15 Juli en 15 October. ■ ^ De Duitsche nijverheid is huidig niet in staat j de verioren slukken te vervangen. Zoo komthel dat de duitsche legeroverhpid een order uitge-vaardigd lie* ft, waar bij Ii-1 verhoden wordt de ^ kanonnen bloot te stellen aan het vuur van : onze arlitlerie- u„ LauOfiuen moeten ook zoo ver ; mogelijk achtLruit geplaatst worden om in ge-val van schleruittrekking de stukken met alle - gemak op de nieuwe stellingen te kunnen bren-j gen. Het bierbrouwen verboden in Amerika. Vetleden week weed dooc Wilson éen bevel uitgevaacdigd, waatbij het bcou-[ wen van biec in de Veceenigde-Staten, tadikaal vecboden woedt. Van eersten Decersiiie!: af zullen in Ametika alle ? biecbcouwecijen het weck moeten stilleg-? gen. baaceialegen mogen nog stecke | dcanken gebcouwd wotden, maac in be-\ pctkle mate, want de vootEaad whisky i nog voothanden kan nog dtie jaac mee-gaan. In Eucopa is het juist het tegen-ovetgestelde dat we beleven : Daac mag men biec bcouwen, maac geen likeucen stoken. Wie heeft et gelijk ? Standbeelden in den smeltovtn. Uit Duitschland komt de tijding dat de 1 histodsche standbeelden van vetscheide-ne duitsche stedenvan hunne voetstukkén Iwecden neecgehaald om in oodogstuig en schietvootcaad omgeweckt te wotden. ■ Te Munchen wetden de standbeelden van Goethe en 8chillcc neecgehaald en " naat de smeltetij ovetgebtaeht. t r De uitroeiing van reofdieren in het »'esten. de Vereenigde-Staten hadden 200 jagers aan- - gesteld mits bezoldiging, om over geheel het westen vau 't land de roofdieren uit te roeien. Van September 1915 tot April 1918 werden 1 door die jagers neergescholen : 1201 wolten, , 5.230 weiden wolven, 144 bergleeu wen en 6521 ; wilde katten. De verkoop der pelsen bracht 350.000 Irank op. Die scherpschulters zouden in Europa nog änder wild kunnen neervellen ! Een diplomatische raad der Bondgenaoten. Onderhandelingen zijn aan gang om een di-plomalischen raad van al de verbondene landert . in te stellen. Die raad zou de leiding op zich nemen van de diplomatische onderhandelingen die men in 't korte voorziet te zullen piaats grij-peu tusschen de oorlogvoerende landen. De Amerikaansche afvaardiging voor dezen raad is in Europa aangekomen. Aan 't hoofd i staat de welbekende kolonel House, persoon-3 lijke raadsman van Wilson. De opvolger van Ludendorff. Uit Zurich seint men idat generaal von;Loss-berg, Ludendorff zal optolgen als Oppergene-raal. Generaal von Steekt zou stafoverste worden.t De « Dredsner Nachrichten » drukt dat llia-3 denburg zijn ontslag heeft ingediend bij dea 3 Keizer. De Keizer zou geweigerd hebben. 1 De oorlog in 't Oosten ! De Britsche /uiterij gesteund door gepant-3 serde autowagens is Alep binnengerukt. Dat is een prachtige slag. Men weet immers dat het i spoorwegkruispunt van Bagdad|verbinding krijgt 3 met Alexandrette, 10 klm boven Alep. Indien de _ Engelschen den spoorweg konden bemachtigen ware alle verbinding met Mesopotami* afge-sneden, en dit zou een grooten wterklank héb-bea in Turkeye daar het nog de eenige bereik-bare weg is naar het Oosten. Allerlei. t In de zes Iaatste maanden heeft Brasilie vol-gende waren naar Europa uitgevoers: koffie _ §73.104 xakken ; 96.650 vlakken leder ; 60.000 . zakken boonen ; 1.000 zakken bl»em ; 71.843 0 zakken suiker. De uitvoering geschiidde längs q Amerikaansche havens. s — Het Vatikaan is bezig met opzoekingen te doen naar de Tzarin van Rusland en hare doch-' ters. Van verscheidene zijden werd gemeld dat 1 ze zouden vermoord zijn door de Bolchevikken. - Z. H de Paus heeft inlichtingen gevraagd bij it | het Bolcbeviksch bestuur te Petrograd. Het J antwoord luidde dat ze *an niets wisten. De t opzoekingen worden nu längs andere zijde et voortgezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume