De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

389 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Dezember. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 27 November 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qv3bz62z96/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e JAARGANG ~ Nr 11 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 December 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiqenaarsbelanqen Eigendom is het recht over iets te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. (B. W. art. 544). La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la marière ia plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. (Code Civil art. 544). Dit blad versehijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreît moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaclion ou l'administration du journal doit être remis sans frais Hue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0,25 den regel en per nummer. I-— "M" ™ 1 Met spijt komen wij het overlijden van den heer EM. MISTLER Voorzitter der Eigenaarsvereeniging van Lokeren. te vernemen. Namens de redactie van het blad De Eigenaar, het Provinciaal Verbond der Huiseigenaarsveree-nigingen van Oost-Vlaanderen en de maatschappij 1 Eigenaarsbelangen van hei arrondissement Gent, ï bieden wij aan de diepbeproefde familie, alsook | aan onze Lokersche zustermaatschappij, onze j| innige deelneming. jjv jjw jjw jpw jjv jjv j$v> jjw "V* ^ *1* wt" Propaganda Te beginnen met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,50 fr. gebracht. Jy* jjv Jf* jfw jjv vfw wjv* jjw wjv wjv vjv wjv wjw wjw EIGENÀARSKREOIET Leeningbank in 't leven gerôepen en uftsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in hpnaripplinof vnnmen met harft gnede diensten aan tiare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr I, Oent. Burael open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonaeerden van den buiten worden mendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou- der van het Notarissenhuis te gaan halen. * * * Nieuw model van huishuurboekjes. Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen comt een nieuw model van maand huishuurboekjes uit :e geven, welke aan aile vereischten van den tegen-woordigen toestand beantwoorden. Prijs : fr. 0.15, ten lokale of ten bureele van het blad te bekomen. * * * Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-aracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden n gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren n het lokaal Notarissenhuis, vVinkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-ieurd worden aan de leden vergoed. In spoedige of Duitengewone gevallen wende men zich ten bureele van dit blad. * * * Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen )f niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch ioo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile /erandering die hun woonhuizen onder opzicht van nwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de jrievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis jeplaatst, toevertrouwen. KER8T\UMMER ten zeerste aan onze lezers en vrienden aanbevolen. 1NH0UD : Aan den lezer. Nieuwjaarwensch. Choses vues, door E. Winsel. De verhuiswagen, door E. Winsel. Pachtwaardetheorie, door Ricardo. Verscheidenheden. Dit nummer, dat buiten abonnement versehijnt, wordt verkocht 10 eentiemen. BERIGHT Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen îoudt zitting den Maandag, Vrijdag en Zaterdag /an iedere week, van 7 tôt 8 uur 's avonds, in haar okaal, Notarissenhuis, Winkelstraat, 1, ter stede, tôt îet geven van allerlei inlichtingen nopens huishuur-cwestie en bijzonderftjk voor den huishuurbon. Dezc zijn kosteloos voor aile eigenaars, leden of îiet-leden. Stichting eener afdeeling van bijzon-derste huurders (locataires principaux) Gezien de moeilijkhcien welke zich zoowel voor bij-zonderste huurders als voor huiseigenaars voordoen, uit hoofde van niet betaling der huishuur, zoo komt het bes'uur der maatschappij Eigenaarsbelangen voor de>:e eene bijzondere afdeeling te stichten, welke voor taak zal hebben zich met de belangen dezes onledig te houden. Voor nadere inlichtingen wende men zich op boven-staande dagen en uren in het lokaal Notarissenhuis. Aan de Ondersteunden ! Er wordt ter kennis van de ondersteunde huurders gebracht alsdat de huiseigenaar altijd vrij blijft de huis-huurvergoeding, door het noodbarema vastgësteld (1 en 2 fr.) te aanvaarden of te weigeren. 't is te zeggen meer te vragen dan dit règlement wezentlijk bepaalt. In dit laatste geval, bij gebrek aan eene onderlinge overeenkomsi tusschen verhuurders en huurders, blijven deze laatste verantwoordelijk voor aile daaromtrent gepleegde tekortkoming, het is te zeggen dat zij zich blootstellen aan veroordeeling of uitzetting. Bijzonderste huurders, 't is te zeggen deze met wie de pacht is aangegaan en die onderverhuren, zijn bij niet - regeimatige betaling van huispacht verplicht gansch de opbrengst dezer onderverhuring ten handen van den huiseigenaar af te leveren, tôt beloop der ge-wone huishuur. Bij de berekening van het onderstandsbarema voor huishuur worden de opgeëischte personen altijd mede-gerekend.(Met verzoea tôt overnamej: Nog niets uitbetaald te St-Amands-berg, Gentbrugge en Ledeberg. Alhoewel er door een blad onzer stad aangekondigd was dat voor 16 November het nieuw barema zou uitbetaald worden op gelijken voet met de stad Gent, is tôt hiertoe nog geen rooden duit betaald. Men vraagt zich terecht af of deze belofte niet uit oogverblinding gedaan werd, want voor de eigenaars bestaat dit fameus barema in die drie gemeenten enkel op het papier ! s*. s*. s*. ^ ^ ^ Volgenden brief werd gezonden aan de Heeren Voorzitter en Leden van den Gemeenteraad van Gent : Gent, 28 November 1916. Hooggeachte Heeren, Wij kunnen niet nalaten U nogmaals te bedanken voor het wijs besluit welke gij kwaamt te nemen, toen gij onder het nieuw onderstandsbarema eene kleine vergoeding voor huisvesting van ondersteunden toe-kendet. Zeker, deze was al niet te geheel hoog, en de wijze van verdeeling niet vrij van gebreken, want reeds van de eerste week dat het barema in voege was, heeft de pers en de openbare denkwijze erop gewezën hoe onrechtvaardig het is volledig afschrift te moeten aftee-kenen, thans dat men zeer dikwijls nog geen halve •huishuur ontvangt, en deze verplichting is zooveel te meer laakbaar, dat zij van een openbaar bestuur uit-komt, welke onder zedelijk opzicht verplicht is in ailes het goede voorbeeld te geven. Wij richten U dus het beleefd verzoek, Waarde Heeren, de huiseigenaars van deze verplichting te ont-slaan, het is te zeggen maar kwijtschrift te eischen voor wat er wezenlijk ontvangen wordt. Om aile misbruiken daaromtrent te vermijden, ware het voldoende van den huiseigenaar, welke deze vergoeding aanvaardt, den eisch te stellen dat hij, gedurende gansch den oorlog, zijne inwoners uit dien hoofde niet zal verontrusten. Eene andere verandering welke wij volgaarne aan dit règlement zagen toebrengen, bestaat in de vergoeding voor huishuur eenigszins te verhoogen naarmate het getal bewoners toeneemt; immers, dit laat veron-derstellen dat de afmetingen van het huis grooter zijn, en dat het bijgevolg aan meer lasten en onkosten voor gebruik van stadswater onderhevig is dan daar waar het getal inwonenden slechts twee of drie personen behelst. Wij stellen U dus voor het barema te behouden voor wat het getal ondersteunde inwoners van 1 tôt 3 betreft, terwijl de vergoeding van 2 fr. zich maar tôt vijf personen zou bepalen; voor iederen persoon meer zou het onderstandsbarema eene bijgevoegde vergoeding van fr. 0,50 moeten voorzien, zulks voor zooveel de halve huishuur niet wordt overtroffen. Gezien de billijkheid onzer vragen, verzoeken wij U vriendelijk deze gunstig te willen beantwoorden, en bieden U intusschen onze beleefde groeten te willen aanvaarden. Namens het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen, XXX. Leden en lezers, vergeet niet ons Kerstnummer te koopen. De Werkmanshuizen Er is kwestie van te Gent een vrij groot aantal werkmanshuizen te bouwen. De maatschappij der werkmanshuizen heeft de stad aangeboden zich met den bouw te belasten door middel van kapitalen, die zij zelf bij elkaar zou brengen en welke de stad haar zou terugbetalen. De gemeenteraad heeft het voorstel in beginsel aangenomen en de maatschappij opgedragen de plannen op te maken. Men koe^tert bovendien het plan het voorrecht der werkmanshuizen uit te breiden tôt de bedienden en burgermenschen, voor wie er groote gebouwen zouden gezet worden met talrijke woningen, ingericht volgens de laatste verbeteringen der moderne hygiene en komfort. * * * Vôoraleer tôt zulke groote uitgaven over te gaan, welke ten langer laatste, toch op den rug der reeds zoo zwaar getroffene belastingschuldigen moeten terecht komen, dient er ernstig te worden onderzocht of de noodzakelijkheid van dit bouwen zich oprechtwel doet gevoelen. In gewone omstandigheden staan hier in Gent om-trent 500 huizen jaar in jaar uit ledig. Van nu af mag men voorzien dat na den oorlog onze bevolking minstens 10 °/. zal verminderen. Gezien de finantieele, handel- en nijverheidscrisis welke het gevolg dez-er zullen zijn en misschien lange jaren nadien nog op ons zullen drukken, vragen wij ons af, of het stadsbestuur niet beter zou doen, de zaak nog wat au ie stetrerr, iiever aan tôt onkosten over te gaan, welke voor onze stad zulke groote finantieele gevolgen kunnen hebben, reden te meer, dat in de om-liggende gemeenten, ter uitzondering van Ledeberg, nog zeer vele bouwgronden beschikbaar zijn, welke door hunne ligging en lage prijs zich veel beter tôt het oprichten van gezonde werkmanshuizen leenen dan de braakliggende stadsgronden, waar men schikt groote gebouwen zooals kazernen op te richten, waar de inwoners op kamers zullen geperkt zijn, en die na eenige jaren ouderdora groote onkosten voor onderhoud zullen vergen om aan de regels der hygiene te blijven voldoen. Terwijl in de hier omliggende gemeenten opgericht, de inwoners nog over een„ stukje land of hof zouden beschikken, en welke niet alleenlijk de minste onkosten van onderhoud zullen vergen, maar met den iijd in waarde zullen klimmen. E. W. Leest en verspreidt « De Eigenaar » en inzon-derlijk zijn Kerstnummert Het volgend schrijven wierd ons door het bestuur van « Eigenaarsbelangen van Eecloo » ingezonden. Vsrtooï ira Se kwîis Tau in MisMir De Huishuur Onder de faktoren van allereerste noodzakelijkheid voor het leven zijn de voeding, de kleeding, de ver-warming, deverlichtingenniet het minst de huisvesting. In deze benarde tijden is het liefdadigheidsgevoel en zijn de miatschappelijke instellingen den noodlijdende en de slachtoffers van den oorlog ter hulp gekomen voor de voeding en voor allerlei dringende noodwen-digheden ; hulp waaraan dankbare hulde wordt gebracht, maar men heeft zich niet bekommerd om de huisrvesting van de werkloozen. Behalve bij den belanghebbende eigenaar heeft die zaak geene sympathie of bekommering en bij velen ver-dient de zaak geen bedenken om reden, meenen die lieden dat aile hulp langs die zijde gegeven zou terecht komen in de kas van den eigenaar. Daarbij de werklooze is nu gehuisvestigd zeggen ze en wee den eigenaar die het zou wagen den werklooze te verdrijven, de vermaledijding wacht hem, dat is de gemakkelijke oppervlakkige volksbedenking en de eaak dieper of breeder beschouwen wordt zelden gedaan. Zonder onderscheid te maken rangschikt men aile eigenaars onder de begoeden en het zou in deze tijden een maatschappelijk schandaal heeten moest men de kas vullen van defl impopulairen begoede eigenaar als het gebrek aan voedsel en kleeding bij duizenden werkloozen zoo groot en zoo nijpend is. Zoo redeneert en spreekt het volk en meer ontwik-kelde personen beweren dat iedereen verliest en dat in de eerste plaats de eigenaar zijn aandeel in het openbaar en algemeen verlies mag dragen, dat aile geld-plaatsingen hunne gevaren hebben en dat de geldplaat-sing in eigendom deze risiko na zich sleept, verder dat handel, nijverheid, finantiën aile plaatsingen hunne risikos en hunne verliezen hebben. De openbare besturen, op weinige uitzonderingen na, hebben de kwestie der huishuur nog niet durven be-spreken en doeltreffende beslissingen nemen, en het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume