De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

218 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 26 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v97zk57b0g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE 6ENTEHAAR-DE LANDWACHT lAt toir. Nitm.flS G.DeGraeve.ltetelvesMS DE KLEINE .PATRfOT Waensflag l© Mei 1917. Prlji S cenîiemen BUITSCHE BERICHTEN van het Groot Hoofdkwaitier Tweede iQaitsch beriobt van 13 Mol. BERLIJN, 13 Mei, avondbericht. - Bij Airas Jeveadig vuur. Geieeltelijke aanvallea der îngelschen te^en het parle van Oppy en tegea Bullecourf, zijn mislukt. Aan het Aisne- en Champagnefront toestaad Onveranderd. Eorato Suitsoh beriobt. BERLIJN, 14 Mei. Westslljk krljgstaaneal. •tieg-ergroep van veldmsiarscliatk kroonprtn» Rupprecht vun Beiertn. i A»n de kust, in de Irontbocht bij IJpeien en Wijtschate, nam de geschutbedrijvigheid soms toe. Op het slagveld bij Ai ras wa* het geschut-Vuur in dea loop van den dag verflauwd : des Éivonds nam het echter tusschen Leus en Quéant bpnieuw een hevig karakter aan. Op z chzelf Btaande voorwaartsche bewegingen van da fîngelschen bij Oppo en Fampoux liepeu op jt>ie's uit. De gevechten bij Bullecourt werden «net verbiltering voortgezet. Na een taaien strijd tijn wij meester Reb'.even van de puiahoopea Iran he* dorp, in weerwil van herhaalde vïjande-Ifijke aanvallen. Te St-Quentin richten de vijan-fÇelijke granaten dagelijùs meir veraieliag aan. Legers oan den Duilsclien kroonprins : Op he' front aan de Aisne is de toestaad onge-yijzi.;d, In Champagne werd de geschutsirijd, tusschen' Prunay en Auberive, met zeer groote £racht gevosrd. * '* {De vijand heeft gisteren 12 vliegtuigen en kabelballou verloren. Luitenant Wolft velde aarbij zijn 30e, luitenant vrijheer von Richthofen ijà 24e vijand, OostelSJk krlfgstooneel. ' Geringe gevechtsbedrij"igheid. . ipiacedonisob front : iv Tusschen het meer van Prespa en de Wardar, pleef de geschutbedrijvigheid levendig. Op de enkèle punten waar de viiand oaze stellingen 'àonifÎAl nrAr/1 Vtii ofcfA«rPAr/1 Tweed* Dultssh bericht. BERLIJN, 14 Mei. — Avondbericht.— Afwis-selend sterk geschutvuur aaa de strijdftonten in het Westen. Bij Craonella, Corbeng en Berry au Bac, bleven fransclie gedeeltelijke opmarschen zonder gevolg. dificieole Oostenrijksche berishtsn WEENEN. 14 Mei. Oostelilk en Zuid Oostelijk krifgstooneel. De toestand is ongewijzigd. Ilaliaansslt krijgstaanssl Op het Isouzo front duurt de artilleries!»? onafgebroken voort. Af en toe neemt het vuren een uiterst hevig karakter aan. De Italiaanscha infanterie poogde bij Plava een ondernemfng uit te voeren op een onzer hoogtesteunpunten ; oaze tioepan deden echter teistond een tegen-aanval en verdreven den vijand. De oorloj in hat Oosîsn, Bulgaarsoli bericht: SOFIA, 13 Mei. — Ambtelijk bericht van 12 Mei. Macedonisoh front. Tusschen hit meer van Prespa en de Czerna zwak geschutvuur. De vijand ondernaœ tegen 9 lire 's voormiddags in de bocht van de Czerna, lia een hev'ge -voorfcereidiag met het geschut en met de mijnwerpers. em aanval op hoo^te 1(W; hij werd echter door ons vuur en deels ia eea gevecht van lijf om lijf teruggeworpen. Beoosea de Czerna, op het front Stradina. — Trnova, hevig geschu'.vuur. In den loop van den ▼oormiddag werd eea vijandelijke aanval door gordijnvuur, deels in een bommengevech: teruggeslagen. De vijaud ondarnam 's namid-dags no^r d i : aanv.illen, waarbij hij echter telkenmale bloelig atgeslagea wjrd. In de strsek van de Moglena heerschte eene zeer lev ndige gevec'.itsbedrijv'gheid. Na ean omfgebroken geschutvuur, dat reeds s maï-gends inzetle en tagen 3 ure s naraldda^s in roffelvuur ove ging, viîl de v.jand herhaaîd, doch vergeefs onz ; stellingea in de richting van D.ihronnlif» a,m. On /lit nricr^.nhliJr danr Tio.or een nieuw gevecht aan den gang. In de overige rakken van het Moglena-front nebben wij herhaalde vijandelijke aanvallen afgeweerd. Bewesten de Wardar heerschte een tamel'.jk levendi;e gevochtsbedrijvigheid. In esn schitte-renden tefienaanval verdreven wij de Franscuen bezuiden het dorp Hoema uit eene reeks loop-gracht*>n, waarin zij zich hadden kunnen nestelep. De vijand leed daarbij zeer zware verliezen : in en voôr onze lojpgrachten hggen een 1000-tal lijken van Franschen. Wij maaKten 27 gevan-genen.Ons geschu1:- en machieogeweervuur hield zonder moeite nieawe aanvallen in bedwang,die de vijand s middags en "s avonds ondernam. Bewesten Aitsca Mahle, ten Zuiden van Gevgeli, poogde de vijand tegen onze vooruitge-legen postea op te rukken ; hij werd echter d >or ohs vuur gestuit. Tusschen de Wardar < n het meer van Doiran, zwakke gevechtsbedrij vi^heid die alleen door flauw geschutvuur en door patroeljegevechten op het terrein voor de sle'.-lingen gekenmerkt was. B j Belasitza en aan de beueden-Stroema tamelijk hevig g schutvuur. SOFIA 14 Mei. — Bericht van dea generalen staf van 13 Mei : In den om'rakvan Bitsliazwak kanonvu-ir, In de Ce'nabocht poo^den verscheilene vijandelijke afdeelingen tegen o^ze stellingea op de hoogt s 1000 op te rukken, m^arWerden door ons vuur gemtkkelijk afges'agen. Verderj dî gawoae kaaonnenbe Irijvighéid. In de streek van Morlena toondende SîrbîQ eene zeer levendlge s'rijdbe Irijvighéid. Te^ea Doljo Polje den gaaschen dag heftig kanoanenvuur. Tegen den nacht gingen de Serben tôt drie woedendî aanvallen over. Zij werden telkenma'e door ons krachtdadig vu ir neergemaaid. De overlevenden wien het gelukte onze loopgrachtin te bsrei'ïea werden met de bajone1. afgemaakt. Ilet dappere voetvolk-re^iment Zigura 32 wierp dojr eenen glaazeudea tegenaanva!, gro)te Serbische afdeelingen ten slotte terug, wetke enn gelukt waren z.cli in e:niye onzar 'oop;rachien vast te zetten. Op de overige sakiors van het front van Moglena sloegen wij herhaallelijk Serbische aanval en i;e.nakkelijk af. Ten Oostea van den Wjrdar werdïn dea dag Hnar hf-ï^ify3! jrftir-p.r.htftn aÎpp-. ;r» AaKI. Dr», tezej- MENGELWERK. - 16 Mei 1917. 29 'V : De zoon des Moordenaars i O.'der het naar huis gaan overwoog Rush- i fbiook wat er was voorgevaHen en maakte de ^evolgtrekking dat niets beter had kunnen liitvallen voor hem zelf, hos het ook voor |os zou afloopen. Deze overtuiging ste'.de jïiem gerust, en toen de geburen met hem 'Icwamen kouten, was hij zeei koel en over-|legd in zijn antwoorden. Ondertusschen Jiad de boschwachter, na in aller haast wat geëten tehebben, zich met zijne helpers en Epeurhonden op weg begevea en doorzoclit ihet bosch tôt den avond zonder gevolg. ijletgeweer nochtans, hetwelk Jos in de Ifeloot had geworpen, was gevonden en naat Çie lie:berg gebracht door eenige boeren, wp«lke van hun werk terugkwamen. Niemand «reiide lietgeweer, want Rushbiook had het Siooit aan ;emand iaten zien. Een uur later Icwani Lucas, de boschwachter, binnen en îaam het terstond in beslag. T Alhoewel het dik sneeuwde. wa". ge'.ijk |rien vrel veronderstellen kan, de herberg Bien avond proppensvoi. De vermoedens tlver het verdwijnen van den marskramer ea kV ■ Joî waren vai al'eu asrrd, F>- b<> ch- —m mai mn<a»M wachter zeide openlijk van meening te zijn, dat er kwaad spel achter zat, en niet voor middernacht was de herberg ledig en werd de deur gesloten. Rushb-ook en zijne vrouw gingen naar bed, uitgeput van angst en aandoeningeu, en voor eenige uren ve 'gaten zij ailes m eeuen o .rustigea raaar niet verkwikkenden slaap. XIII. Nauwe'ijks sc'aeen het daglicht over de aarde, of de boichwachter ea zijne helpers waren opnieuw op zoek. De grond was drie tôt vier duimhôogm«t sneeuw bedekt, en wijl mea den vorigen dag het boich zorgvuldig onderzocht had, liet mea dit nu liggen en zocht men mee, in de richtir.g, waar het geweer gevo.rden was. Dit voerde hea uaar het lcreupelhout, waar de hoaden driftiger begonnen te loopen, en toen de wachtei hen îahaalden, voadea zij hen bij het bevrozea en verstijfde lijk vau den marskramer. — Een moord, ge'ijk ik gedacht heb, zegde Lucas, terwijl men het lijk oplichtte en er.de sueeaw van aTschuade. Reçut door het hart, arme man ; wie zou zoo iets van dien kleinen schur-k verwacht hebbe i ?. Ziet rond, jo igens, o[ wij soms iets meer viedea. -V.'at ",iaa-fi-N ,b dm op ? 11': , neem diea op. Martin, ga lieden halea om 't lijk naar het dorp te voeren» Bir.ne.n een kwartier waren de lieden ter plaatse en het Ujk werd wegged:a;en, terwijl de boschwaciite. in allerijl de over-heidgiag verwittigen. Zoodra Fumess, de schoolmeester, deze ontdekk ng vernomea had, ijide hij naar de woniag van Rushbrook om de eerste te kunnen zijn, welke het nieuws bracht. Nîaar Rushbrook had van achter zijne wo îing het lijk zien vervoerea ea was op ailes voorbi-leid.— Goede vrienden, ik bsa erg bîlroefd, maar het is niet anders ; geiooft mij, ik deel in uw leed — uw zoon, mijn leernng, nseft den marskramer ve moo d. — O mogelijk ! riep Rushbrook uit. — Het is maar al te waar ; ik kan niet ver-staan hoeeei knaap, oporevoed door mijne waakzaamhsid — neen, madame Rushbrook, ge moet niet weenen — opgevosd, mag ik zeggeti, in zulke juiste begrippen van zedeiijkheid, zoo veei beloovead, zoo schoon bloe*end. — Hij heeft den marskramer niet v<er-moord ! snikte Jane, met het hoofd in haren voorschoot verbotgen. - ; — Wie zou het dan hebben kuansti doe i ? vroeg F-.t! " ' • • ■ - • strever piogde mîermaa's tôt dan aanval oveT'J te gaan, maar werd echter elke maal door oaî vuur tôt deu terugiocht ganoodzaakt. I Eerjt ia d.n namiddag tegen G uur gelukt® het de Franschen, na tamelijk lreftigekanonaen», voorbereiding, den aanval le doen in verschei» dene ach erecnvolgde golviu<en te^en de hoo?-^ ten van Jarebina ea Bissilko'.va (ten Zuiden vaa Huma). i Mesrmaa's herhaalde aanvallen der Franschert' werden met bloedige verliezea voor de Fran-i schen afgeslagen, die op het gansche front' genoodzaikt wa.en lerug te trekk .n, hi«r eiS daar ia wanordî. Bij Oltschac Mahle en bij Sçowo (ten Zuiia® van Ge\vghs i), kanounenbidrijvi.cheid. Rumosnsoh front : Bij Tu cea zwak lianonnea-,ge\vesrenntachi*« nfin<eweervuur. Bij Isîaccea afzonderlijke kanonschoten. Oorloj in BEL3IE ea FâiUtjaUK Franacbe barlohtan. PARIJS, 13 Mei. — Da be'de artillerien wareit tamelyk druk in touw in de i loop van deanac'at tusschen Somma en Osa, evenals op het front vau de ALne. Dezen morgen hebben de Du.t-schers hevige aanvallen ged lan op ie hoogvlakte van Crioine, betioorden Reims en in de stieeic van Ma sons-de-Champ rgne. Al die aanvallen werden gebroken door het Fransche geschut- en genveervuur ; zij stio>mien terug na zware ver-liezen te hebben geleden. In de s'.reck van Verdun hebben de Franschen twee ovçrvallea uitgevoerd die volkomen slaagden, en die hua een aantal gevansenan opIe.'ecden. Kalme nacht op het o /erigo front. PaKIj'S, 13 Mei, avondbericht. — Ta;nelij'< kalme dag over geh ael h"t frant. Geen vo t /olk-gevechten. Het Fransche geschut haeft zijn . vernie.ingsvuur vo>rg;zet op de werden ea inrichiiogen van de Duitschers. Het Duitscha geschut heeft maar zwak geautwjord. Engolsch bsrloht : LON t)tiNTI3 Mei.—De strijd duurt nogaltijil voort in Bullecourt. Da lingelschen schoven hunne lin e eeni<szins vooruit tijdeas den nacht bezuiden de Scarpe en verbeterden hunnî stel-lingen op de VVe^telijke h"îllingen van deu Groenlandheu/el.benoorden de rivier; zij na nen eenige gevanjîenen. Vro^.g ia den nacht werd een vijandelijke te^enaanval beoostea het kerkhof van Rce.ix teruggaslagen. O igevear 50 gôvaa» geven blevea ia onze handea achter. OF ZEB. D9 vjrschwpta daikboatsa-DOîlaw. BERLIJN, 13 Mei. — Onze duikbojten he'jban tu dea Atlauàschen Oceian andermral 5 stjoaascaepen, 1 zei schip en 2 trailers, meteade samon 2^,G0D b.utotoa, in den gio.id geboord. i Da a onderzijn: de Engelsche stoom^chepea [ « Thislea d », 4136 ton. me: ee rc laling salpeier" aan bojrd ea « Patagonia », 3832 ton ; de Etuel-sche s oomireikrs « Njrbeit Cistle » en « Nes-( tor »; het I aliaaasch stoomschip « Giuseppe, Accaina •>, 3^24 tou, met 3J0J tin mais vaa ; Rosario op .ve,' naa; Geaua. Het i.i d n gr »nd geboo 'd zedschip brach ongeveer 23UU to.i mai» naar E it:ela:id. i CASTliLLON DE LA PL\NA, 13 Mei.| Uit geljofwaardigs barichtea blijict. dat de boot.l die den dianst tusschen Oran eu Marseille ver-j ze'ter., getorpedeerd werd. Een zeker aantil opvareadan zou da irblj verdronken zijn. J KOPEN1 IIAGEX, 11 Mei. — lie' ministerioi van buiten'andsche zakea meldt datdeDeenscha drieniaster « Sophie ». op reis met ba last, tus* schen Engelsche hivens. in dea Atlantisshea Ocaaan in dan grond werd ceboord. ] BERLtjN, 14 Mei. — Officieel. — E^n onMr dttikKoo o i die '.vftr'it in de Mi Idcllyn lscii- 2« -, •oV:-i .i* 5.w1 te; z»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume