De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2297 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zg6g15xv03/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Nunt. !?!. 4 M1 laar. ■■ wmmmm wmm wmmmmamm mmm «m 6.0» Graeve, Ke tel vest, 1S 01 KLEINE PATRIOT Zondag 22 en Maandag 23 SepSeaibar 191S Pr.'js * s^aiiemei Daltioha Borlohton. BERLIJN, 20 S3pt. — Westelijk kriietooneel. [ Leserjrcop kroonprins Rupprecht: Voeivalk-; levecftîn ten aoord-oosten van Bixschocts «a tin miden Tan Ioperen verliepen suksesvol voor eus. Een aanval der Engelschen ton noord-Weiten va» Hulluch werd afgoslagen. By plaat-lelijke ondernemingen bij M œuvre» en ia het woud van Havriacourt tiarnen wij gevangenen. I Jn Mœuvres lieten wij tfilrijko schullplaatfon 1 des vijand» In de luebt vliegen. Lesergroep Bo.nh: Op het slagveld 's mor-| fens «oeg hevixe geschutstrijd.Hevigekleinere I lanvallea, die de vijand op Gouzeaucourt ea »au beide kitten van Epehy dikwijls herhaald, *eiden af|eslagen. Beiersche regimeatea en tPruisische jagars onderscitidden zich hlerbij. 'Croote aaivallan deed de vijand na hevigste |«chutvuur '• morgeas vroeg en op de middjg-vren op oaze linies tusschen de Omignon-boek M de Somme. Zij zijn hier ook cilteren allomaal W6r onze Unies mlslukt. Legergroep Duitschan kroonprinJ : Ton noor-te der Aisne namen wij bij e'gen ondernemin-| l«n «an h«t pachthof Vaurains en ten wssten Iïan J«ny 130 gevangenen. Ingevo'ge on» goichut-»uurdat ds ondernemiug ten we»ten v-tn Jeny Vooroereidde, kw*m een aanval, welke de vijand tttende te doen, niet heelemaal tôt oatwikkeling In werd afgeslagen. Ltgergroep Gallwitz : Kleiaere gevechten op Mt terrein vôôr de stellingea. Boven het slagveld tusschen Maas en Moezel «noot het jachteskader 2, onder leiding van sppjrluiienant vrijheer von Boenigk, van 13 September af tôt dea 18, 81 vijandeliike vliegtuigen «. Het verloor zelf in den strijd slechts twea «"StuigoB. Luitenant Buechaer behaalde zijae %O'«fwi0niBg in de lucht. V j 20 Sep'ember (avondberieht). — Met» nieuws. WEENEN, 20 September. — Italnaaseh «njRstooaeol : De strijd aan het Venetiaansch sesergtefront flakkerde gisteren opniouw op. jeu Noorden van de Col del Rosso gelukten de jtauaaen erin, voorbijgaand in onze loopgrach-(»î « dringen. Een onmiddellijke ingezette T.« «?nVï^ wei"d bij er terstond uitgâvvocpen. va» ï r vln de Asalone en in het gebied i i del Rosse sloeg;n onzs dippere _ oimenten, Italiaacsc'ae stormloopea ia hard-r®.rige ?.aKevechten terug. De vijind leed m mi.ver"f.zen-Bij San Dona mislilcten ander-W. H-W^ke overgaagspoging. w.knjgsteoneel : Bij de K. en K. troe-1. 4fue "lJZ0n^ere gevechthanàe'ingen. »iian^ i-m11'® ^eringe g^.vechtsbedrijvigheid. D« dn(\?^e'"J^vl'egplaatsen van Valona werdea 'onze vliegers suksesvol a^nievallen. Snpii Oosten. Iront i k' September. — Op het Macedoniscl» ten p" » °Prcr-Skambi-daJ patroeljengevech-Wer(ifi!J , r.atfn.dol, ten oosten der hoog e 1050, 'uur uiteen ' aanvalstroepen door iei,ea ®os.len yan de Cerna bezette onze eenhe-m,,' î d°or den vijand te worden veront-Waa'r n. ?e. nieuwe aaBgewezene stellingsn, *erd tirf1c".i°richtten. Een vijandelijk bataijoa «Ironi/t n2"1®611 vaa Huma door ots vuur ver-•imiinit- 3ze artil!erie schoot een vijandelijk Wed. '.®!1Jep?t,aan de Wardar in biand. i tijdscK oîHîi80?1 ^et Doitan-meer was het w« îer-M'idencSl j evuur vaB t:jd tot tijd hevig. ! en ten da£ on'wikkeldon z'.ch tin zuidea Na , L>ojran, hardno'tkige gevechtea. *Q!)rb»r»?îa ..''2 artillerievuur te hebbon l Ifanatm Waarbij de vijand meer daa 250,030 I *>'len «iri. v,erï,chiHige kaliber verschoot, I dichi» î, ® c^® ®n twseGriekschedivtsies I ^tien ™îssa aaa- Het gelukt* hen op talrijke ia oaze v<x):uitgeschoveae stellia^oa te dringen. Zii werden echter door eoi onmiddellijke tegenaanval onzer dappsre infanterie, dat voortreffelijk met de artillerie samsnwerkte, teruggeworpen en lieten een groot ftautil doadea en goïwetsten ophet »la»reld ackter. Meer dan 500 ongekwetste Eagelichen en Griekschen geyan;enen, a'sook eenegroote mentgte wapens en^aderkrijgsmateriaal blevea ia onze handen. Gelijktijdig «et deze operatie rukte «ene Griek-scae divisie, ten Noord-Oosten van de zee tegen onze stelliag vooruit. Nadat zij voldoeade was genaderd, werd *ij oader oas artillerievuur ge-nomen en met groote yerliezen ver^trooid, waarbij zij gevanteaen in onze handen liet. Ten Oostea vaa de Cerna b:haalden den Duitsohen vice-feldwebel zijoe 17e luchtzege. Veraoharpts Dalkbooteiioorloy. BERLIJN, 20 September. — Officiëel. — In het Westelijk deel der Middellandsche Zee boorden onze duikbooien meer dan 12,000 B.R.T. in dsn grond. LONDEN, 20 S^pt. — De ajmirajiteit deelt mede : Op li Sep'ember torpedeerde eene Duit-sche duikboot ep.nen ' Engelschea bewapendeu bewakingsstoomboot en boorde hem in den grond. Soffieieren on 50man, inbegrepen 25 man der handelsmarine worden vermist. Oorlog in Belffii on in Z*rankrljk. PARIJS, 19 Sept. — In de «treek van Sint-Quentin zijn onze troep«n, hunnen vooruitgang voortzettend, in Conteicourt gedrongeu, alwaar de vijand zich met hardnekkigheid verdedi^d. Ten noorden der A:»ns hçerscht eene groote artilleriebedrijvigheid. Een »terke tegenaanval in de sireek Moisy-hoeve heaft geenen uitslaj; bekomea. Onze troepen hebbea al hunne stellin-gen behouden en v*rliezen berokkend aan de aanvallers. Aaa het Vesle front, werd eea vijan-de'ijk'î aanval ten noorden vaa Coulandoa ver-brijzeld en afgeslagen do3r on» vuur vôôr dat de aanvallers oaze linies bereikt ha Iden. Wij hebbea handgrepen afgoslajen in Champa^na en op de Hauts de Meuse. Elders alets aan to stippen. PARIJS, 19 September (Avondberieht). — ln den loop van den dag hebben wij onze aanval-len door^edreven ia de streek ten Zuid-Westen vaa Siat-Quentin en onza winsten uiUebreid, piet!ejjen*taande den hardnekkigen wederstand door den vijand gebo ien. Wij zijn voorbij Contescourt gegain, welk geheel en gansch in onze handen is en wij hebben ons meester gemaakt van Castres. Meer naar het zuiden toe hebben wij onze liaiëa uitgebreid tôt aan de grenzen van Benay. Op de Éerg .'lakten tea westen van Jouy hesft de vijand opaieuw aangevallen zoider in zijae pogiisen te gelukkeo. Wij heb&en al de po^ingen tôt aanvallen van den vijand afgeslagen, hsm zware verlioîen bsrokkend en op een gevoelige wijie onze vooruitgang gekenmcrkt terwijl wij eea honderd-tal krijgsg;eYaa?enen hebbea genomen. Vijaadelijke handgrepen tea ossten vaa de Chambrette^ eiin de Vogeezon, hebben geenen hoegenaamden uitt'ag opgeleverd. LONDEN, 18 S?p etnber. — Als resultaat van onza krijgsverrichtin?en op het Zuidelijk deel van het slajfroat, zija wij in het bezit van hei dorp Holnon gekomen, waarbij verscheidene gevanïenen werden genomen, Hedenochtend hebban onze tro?pîn ean aanval gedian Noordwjstslijic vaa Sint-Kwintija Gisteravoad deed de vijand, onder dekking van een zwaar spervuur, een aanval op Mœuvres en drong onie troepen tôt d j Weitelijke buiten wijken van het dorp (erug. In een geslaaedi ! plaa'.selijke ondernerain? hebbea wij in der | loop van den nacht onze liais eeai;szinj naai voren gebracht oamiddoilijk bezuidea h«t La I Basseo-kanaal. < Dezea morgsad, t«Jkcpe 20 zijn d« IUe ea l\ Engelsche legerkorpîea er vollslig in gelukt , eene aanval to bowerkstelligen op een front van 16 mijlen "elegen tusschen Holnoa en de omstr-ken van Goazeaucourt. Onzs troepen, vooruitrukkend in weerwil van gewcldige regenvlagen, hebben op gan'eh de lengte vaa dat front, stormenderhanddo vijande-lijke stellingea iDgeaomen ; zij hebben de stel-liogen overschrodaa welke wij bezetteden ia de maand Maart 1918. Op oazen rechteryleugel hebbsn lcgerdivisiën saraeugesteld uit Engelscke en Schotsche solda-ten. zich meester gemaakt van Frosnoy-le-Petit, de Berthaucourt ea ds Pontru. Op die plaatsen, hebben zij den krachtdadigen weerstana ontmoet en vorbrijzeld, welke do Duitschers vooral hebbon geboden aan onze aanvallen bewerkstelligd aaa onze uiterste roch-terzijde.Aan het Zuidelttk-Westfrsnt. METZ, 20 Sept. — Officiëel wordt bokend gemaakt : Na korten duur heeft de vijand do beichieting van Metz uit verte weer gestaakt. Ongeveor 40 schotea worden in drie dagon afge-vuurd.Het spoedig ophouden der beschieting hebbon wij te danken aan ons geschut welke het rerro-dragond kaaon belotte Tanger ia zijno stelling to verblijvea. Vijandeliike vliegers, meest tôt Amerikaansche en Engelsche groepen behoo-rende, zag en hoorde men laatst zeer talrijk boven Metz en omgeving. Golukki< hebbsn hunne talrijko, meest wille-keurige boaamenwerpiagen geen enkelen m^nsch gekwetst en onbeduidendo stoffelijke schade veroorzaakt. Daarvoor zijn zij buitenge-woon bestookt gewonlen- Van Zaterdsg vroeg tôt Diasdagzija ten Westen en ton Zuiden van Metz 40 vijandelijko vliegers naar beneden ge-schoten.Meer dan 1000 tank* bij St-Mlhlel. De oorloggbriefwisselaar Eugeen Geldschmidt •chrijft : De Fransch Amerikaansche aanval bij St-Mihiel, blijkt, volgensdo tijdingen naderhand ofitvangen, en die door het zegjen van gevange-nen bevestigd worden, een zorgvuldige voorbe-reide onderneming goweest te zija. Hoewel het aantal der afdeelingen die er deel aangeno-nen hobbsn nog niôt vastgesteld is, weten we toeh. dit ons verlies aan gevangeaen enkel toe schrijvea is aan dea massen-inzotting van vijan-îelijke tankvlo'en. Meer dan duizead tankwagens van versohil-iende grootte namen deel aan den aanval. Eene onzer afdeelingen (olde alleen op haren sekior 60 gro3"e en40kleine!anks. Juist voor dte troepen die taaist huane stelling raoesten verdedigen, is het gevaarvoor omsingelinir door de beweeglijke rijandelijke pantserwa?ens hst ergste. 60,000 Ohlnszan aokter kefe Weatfront. Volgens Daily Chronicle » beloopt het gotal Chlnezea die nu achter het froat in Fraakrijk werkzaam zijn, tôt 50,000. Zij worden voor spooi wegwerken, machienhsrstellia.çen en der- gelijkd werken benutt gd. « — STADSNIIU WS. Uit yerkoop vas Zaklampan, te begianea van tr. 2,25 in : Comptoir d'Electricité, Calander- straat, 3, Gent. Bijzondera prijzoa voor voort- verkoopers. 3378 —TekOop:K»ukanjacUt,H5-f)0cm. Houtbriel,ll. 117ATAtl I UQtAPS L'Electricité M. C. a IJZeiail uusiers Henegouwstraat, 8. ?S Wia»»lk»nt®or Jules Dossohe, Brabantdam nj 27. Aan- en verkoop van Publieke Foadien i Koapons. Inliohtiagen. Gsene hulohuizen. 578C — To bokomon in 't groot, Voldorstraat, 35 Gant : Alluniear^ (Tuuca.mstoker») ; Batteryer en Zaklamptn. 607L — Kofflemenyoel « Laxtra », in 't groot, L ïloU*oft,Pù9ï«U|j«'ja»tr.,7(St-LieToa»l.). t>j8) «'T PEKBLADJE» cigarettenpapier in boskje», 2 boekjes : 1,25 fr . lOOboskjes : 40 tr. Witto Parchemin en Doosjo» voor cigareîtea. TU8EM, 7.50 te. ds duizead. 6083 GEMT, 13, St-aaafap!aata, 18, OBHT. — Nationaal komiteit uoor hulp en voedirtff. Van af Maaadag toekomende 23a dezer, zal do bevo'.niog der vo'gende straten : Afsnéstraat, Apotheeistr., Boudewijastr., Boterdaelbsluik, Bylokenhof, Bijlokekaai, Bijlokostr., Bijlokevest Godshuizenlaan, Godshuizenstr., Henleykaai, Kluyskenstr., Meerschstr., Molenstr.,Patijntestr. Nieuwe Hospitaalst., van het verkoophuis nr 11, Akkergemstraat, geschoiden wordoa en bijgo-voegd worden bij het verkoophuis nr 5, Kortrijkschestraat, 4. Van af den zelfdea datum zal de bevolking der Coupurelinks.vin afnumnaerl tôt 147 geschsidea wordon vaa het verkoophuis n* 2, Pep°rstraat, 1% en bijïovoegd wordoa bij het verkoophuis nr 5, Kortrijkîchestraat, 4. De nieuwe verdeeling der nummers dergezins-kaarten voor het verkoophuis nr 5, zal vaa af Maaadag de volgende zijn: Ie week : Maandag 6000-991)9 ; Dinsdag 5000-5999 ; Woensdag 4150-4999; DonderdaT 4000-4149; Vrijda» 3200-3999 ; Zaterlag 3000-3199. — 2e week : Maandag 2300-2999; Dinsdag 2150-2299 ; Woensdag 2000-2149; Don ïerdag 1200-1999 ; Vrijdsg 1000-1199. Het wit brood voor zieken zal aan do klantea van het verkoophuis nr 11 & 16, den Dinsda» en don Vrijdag verkocht worden ; aan do klatiten vaa het verkoophuis nr 5 den Woansdag en dea Zaterdag. — Brlketten. — De bon moet afgehaald worden in de Burgstraat 26: Voor de 10- wijk, Maaa-da? 23 Sept., 53801-54625; Dinsdag 51626-55450; Woensdag 55451-56300. Voar de z?»-le wijk : Dondordag 24801-25300; Vrijdag 25301-25800 ; Za terdag 25801-26300. Opea 9-11 1/2 en 2-4 1/2'u. Ran'.soen 10 kgr. per por-soon, met minsten» 25 kilos en hoogstens 150 k, per gezin. Gestichtea en logemeathuizen voor-loop:^ niet.Het afhalea geschiedtia dobrikettea-fabiiek. Stropkaai, 8, van 7 tôt 12 ure. — Nlonwo aardappelkaartan. — Ham S (b" dur bruine gezinsfaart, kolenkaart) ook Ameiikaansche kaart medebrengen : St-Amandsberg. — Woensdag, 25 September. vaa 8 1/2 tôt 9 1/2 ure. van n. 67901-69100 ; 9 1/» tôt 10 1/2 u., 69101-70300; 10 1/2 tôt 11 1/2 ure, 70301-71400 ; 111/2 tôt 12 1/2 u., 71401-73000. 11" wijk. — Van 3 tôt 4 ure, van n. 5)901 5680ÛÇ 4 tôt 5 u., 56S01-57600 ; 5 tôt 6 u„ 57601-58900. Ledeborg. — Donderdag, 26 September, vaa 8 1/2 tôt 9 1/2 ure, van n. 58901-60000 ; 9 1/2 tôt 10 1/2 u., 60001-61100; 10 1/2 tôt 11 1/2 u., 61101 tôt 62200 ; 11 1/2 tôt 12 1/2 u., 62201-53600. Geatbrugsje. — Van 3 tôt 4 ure, 63601-64900; 4 tôt 5 ure, 64901-66200 ; 5 tôt 6 ure, 66201-67900. — IVanhopiife duod. — De 32jarige Jeanna Vander P,ancken, wonende Oliiantstraat, 64, heeft een eiado aaa ha»r loven gestald, door vergift in te nemen. — Noodlottige afloop. — Anna Vando Voire, wonende Vrouwenstraat, 1, die op 28 Oogst laatst erg werd verbrand ten govolge het ont-ploffen eener benzollimp, is in het gasthuii overleioa. Do Oostsnrijksche vredesnsta. 3ijtreAiag van Duitaokland. BERLIJN, 20 Ssot. — Officiee'. Het aanzoek der K. en K. regeering aan all« oorlogvoarende Staten tôt eene vertrouwelijka i en tôt niet» verplichtende bospreking in een nïutraal land, over do grondslagen der vrede»« ! sluitiag, stemt overeea met don geest dor vredoo-bsreidwiliigbeii en do goedkeuring door da Teraatwoordalijko Sfaatsmannoa van hot Vier-> vorl» jad ea ds bevoegdo vsrtogenwoordigesl i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume