De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

975 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Dezember. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 05 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8nv3q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR DE LANDWACHT fc&ss&? tëMeâk ^ k3— AiX9 1A> ù0& Haas fawm » TOBH m t #3. A ST ni rtf cr/\rr|i MA ne vi Divîi? niTnmT TA«rt M»«» J «J9 Q9 «A86 Dnn Mm />4rvi Dam niinAlf >) A a4«mi - - i1 * n—m.P i mu Toeg elaten ^door da Censaur.^ D© Bsshiiten-Wetten 9p de vergoetiingdcroorlogssehade Ziehier njg eenge verdere iolichtingea be-trekkelijk het vergoedea der ocrlogsfchade. Er zija viir besiuiten-wettea aangaande deze zaak : Het eerst# vaa 23 Oktcber 1918 zegt dit da Belgen rechten hebben op vergoeding van wege de N.itie, \oor oorlojsschade aan persoaen en aan gosderen. Voigens een tweeda besluit-wetvan 230ktober hebb?n de personen niet e-tkel recht op vergoeding we^ns dood, kwf-tsurcn, verminkinsr, mau oik we,?ens natuurlijke schade veroor-taakt do -r gavangeniszitting, verbanniag of gewelddaden. In geval van overlijden kan de orerlevenda echtgenoot of andeie nabestaaaden het lecht op vorgoeding vervolgen. H^t is gelijk door welke leeers do schade veroorz<akt is, door vjj.inde'ijke legers, door het Belgiscb Uger of door de Bondgenooten-le^ers, œen heeft altijd recht op schadeversroeding. Manier »an te wark gaa?». Het tijdstip ztl aan/tduid worden tijdens het welk raen zijne aanvraag toi sch-.devergoeding in te diensn heeft, bet zal tLrio maandaa lang sijn. De schade aan goederen zal in klassen ver-deeldzijn, 't is te z*ggen do schade aan huizen, vee, ooast, enz., z^l voor clke soart op eeae afzonderlijke forinuu! mocten grschrevea z:]n. Fornaulen zullèa ten g£meantehuize te krijgen sijn. De aanvraag' tôt schadevergoeding met de schaitlnj zal in dubbal op htt geineentehuis inoattn ingedi-nl worden. ■ Voor elko soort schade zal de bonadeelde •anduiden : a) de verkoopwaarde daasrs voor de mobllisa-tie, en de waarde van hetgene er van oveibhjlt ; b) De som die noodij: zou ge'weest z'ja daags voor de m jbi'is'Xie, voor het herbouwen of h ;t weer in staat stellen van het beschadigd goed. e) De waarde der ir.obilaira voorwerpeu op den oosenblik van hunne wegueming, vernieti-ging, enr. Deze- aanduidingen zijn enkel grondslaçen v»n de schattingea der schade die zal toeee^end worden. Bijvq-jrbeeld : een gebouw was 1,000 fr. waard voor den oorlo^: ; het is geheel vernield. He word' geschat 1,000 fr. w'* E'3t zeSSea dat de benadeelde maar 1000 f . zal krijçen. Die ion ?al vermenigvuldigd worden door 111-, S, 2 1/?, 3 enz., volgens Hat de heroptrek-King van he! geb )uw 1 1/2, S maal, enz, zooveel zal kos^en a's hot bij de vernieling weerd was. v cor de lichamelijke schade moet geene schatting opgejjeven worden. De vergoeding zal bij overeenkomst of door het gerecht vast^e-•teld worden. Nadat de aanvraaar tôt vergoeding op het ge-«eentehuiî is in.'.ediend zal do benadeelde in betrek gssteld worden met eenen komin'sssris ■♦an het gouvernement, met welken hij zal ooder îaadelen over he; b >loop der schade. . Komt hij met den koœmissaris 'cakkoord dan is de zia'c af^edaan. Komt hij niet t'akkeord, de zaak wordt onder-worptn aaa bijzondere rechtbanken die h^t oodrag der schade vaststell n. Is dî benadeelde me! de uitspraak tevreden, eziak ii (on einde. Is hij met tevreden, hij kan ™ beroîp Raan. bedraV^"''!0ti^er ^eroepjhof beslist dan over het ^.1 deze rechtsejeçingsu au» kostel<>o» — rpen a»V»ViVVi3|| ■ W» flU B fi* B ltiv I il iumwj «mmmmmmmnn iwin i uiui UHWvmmm* n u j« ■' ■ — ■■ "g moet dus voor de kosten niet terugschrikken. Voor de raststeliing der vergoeding van lichamelijke schade, most nog eeae te maken | v.'et af ?ewacht worden. ' Afat&ad «n verpaiifilng' tran het raohS op sohad»7er£roaâlng. Het recht op vergoediiig van lichamelijka schade kan niet «fgestaan of v«rkocht worden •n ook niet verpand. Het zijn de rechihebbendcn zelven die moetea optredso. Het recht op vergoedint wegens «c'aade aan go^deron, kaa wèl afgestaan of verpand worden, maar eakel op voorwaarde dat de afstand of verpiudtnç most dienen tôt herbouwing, hrrstelliag of vervangiag der vernielde, bescha-digda of we.geaovnen voorwerpen. Bijviorboeld: De schade aan een gebouw is bejnald vastges'eld-op 1000 fr., de benadeelde krij/irt cenea tital dat hij 1000 fr. ta gosd heett op dea Staat. Maar hij heeft geen geld ombet gebouwherop t® trekken. Hij zal zijrien titel kunnen ln pand gerea of verkoopen ten einde geld t© bekomsn, maar op konVlitie dat het geld diene om het gebouw weder op te richten. Maatregelen zullen genomen worden opiat men deze beschikltingen niet kunne ontdui^en. In iien iemand eeie hypotheek bad op het vernie! of be-.chadigde goed, dan behoudt hij zijne rechten op de vergoeding en deze kan niet verkoehï of ve pand worden te zijnen nadeele. Te benadeelden in hunna goederea kunnen oak vaa den staat voorschotten krijgen op hua recht tôt vergoedin?, in afwachtlng dat deza bepaald vastgesteld zij. Nopens de p!eegvormen noodig tôt het be-komen van een voorschot sullea wij eene andore maal sprelcen. LANDBOUWERSBOND LA N U b U U W b Mb tJU M U M. Maenhaut stelt M. Tibbaut voor, die eenige inlichtingen zal geven. M. Tibbaut geeft injichtingen over de maat-regelen «enomen voor het terugr.nden van vee en paarden. De bees'ea die zonder bons gepikt zijn en vo^rtverkocht, behooren aaa den «igenaar. Wie , ze ho'i is verhfler. Paardaa. — De in^antarissen mooten in de ge neeutan opgomaakt worden. Wie bevonden wordt met paarden die de zijne niet zijn, zal boe'ea oploopîa die zul'en beloopon tôt 3 en 4aiaal d ; waarde van hetdier. Wat de t Wcekmerriën fcetreft, de Duitsche gemeeaten zullen verplicht worden de lijsten opte makea van de Belgische paarden, die op hun grond^ebiei s'aan. Die paarden zullen teruggebaild worden en ook de veuleus sedert'de oatvoering ter wereld gekomen. In Namen en Luxemburg zijn veîe varkens ; men zal trachten er nair hier over te brenjen. In vele genaeentea xijn stierei te kort ; waar zu'ks het gérai is, zullen de gemeentebesturea wel doen stioren a>n te koopen, om ze ter be-schikking tehouden van dan jpringdienst. M. Maenhaut. — Talrijke ialichtinjen zijn aangevraagd nop nî ontvoerda dieren. De liist der dieren zal gelrukt worden zoo moïelijk tegen Vrijdag en d >or gazetverkoopers verkocht. Honderden dieren zijn reeds te Drongen, Melle, Merelbeke en Lemberge. Andere zullen te ileirsden toekomen. In Lemberge mons'e-rinç, Maandag aanstaande, van 9 tôt 11 uro. Eik most de beschiijving zijner dieren op Too'hand afgiven en voorzien zijn vaa zijne veekaart. In Dran^en zijn de dieren te zien aile dagen, 9-1! ure. 1=° Keistdag uitgeuomea — self de _ . voorwiardea,_ A K/VVf » 9 m V» M VI De verblijfko'ten der dieren zijn ten laste van het Voe lingskouiteit. Qsiaalen e«r»t. — 900 kilos beschikbaar : 25t) kilos aau Poesele; 250 .aan Nedetbrakel; 400 aan Z*le. Kaïnîst. — 2000 kilos aan Melle ; 4100 aan Naza^e h ; 78)0 aan Zele ; 4000 aan K*lken,J Za*.â£o«tl. — Lijsten indienen voor lijnzaad, somertarwe on pUn'aardappelen. Soiafl«verg:®»41ngr. — Elken Vr'.idag van 10 tôt 12 ure zuilenj door de adrokaten Van Overbïke en Vaa do Velde inlichtingoa gegeven worden. Pa&r&ea. — In Duitschland zal men de paarden opzoekea die ons ontnomen zija. Weet go wat men met onze paarden deel? In 1915 16 richtte men inBeieraa tombolas in : in'e? 1 mark. De prijzen warcn Belgische he'-.gsten en merriën. Zulk tombala-lotje is in ons bezit. Zaterda? 14 dezer werden ta Gent 70 legerpaar-den verkocht. Aan den minister van oorlog is gevraagd zulke paarden niet meer te verkoopen m»T ter beschikking van den landbouw te stellen. Buiten de 50,000 Engelsche zullen hier ook 25,000 Kanadec«che paarden tôt bedeeling Eaikomsn. M. Tibbaut. — Do paarden hter oatvo'îrd zijn meest allen in het Rijnlan 1. Zij werden gekocht en vetkooht, door dea Dui schcn paardeakoop-man Môhlenberg van Keulen. Men zal za dus gemakkelijk ia het Rijnland kunnen weertinden. De noodige maatregelea zijn genomen. M. baron della Faille. — Er wordea vele rundbeesten gestolea om te s'achten. Als middel daartegen *ou m enSvao de verkoopers op de mark-teamiaten eischeadat zij den oorspron? kunnen bewijzan van de dieren die za te koop stellen. M. De Keyzer, — Maaada? zullea "brigadeu pemaakt wo don om beestea te gaan halen mar Winxrle, Wommersom, Geldenakea, Hoverlé, B >vechain, eaz., waar reel vee en paarden s'aan. Vergaderinsr roordeganen die willea meegaaa om 10 uro in het Landbouwarshuis. Da heer advokaat Vaadevel ie gîeft nog eenigen ui:leg over de manier ea moeilijkhiedea om ontvosrd vee terug te bskosaen. Aan en rond den Ijzer fiaii mi s'jssii uyis ijz&r. 94» VERVOLG. Terwijl wij op Rams'capslle's eerste Ioop-grachtea staan, bemerken wij in de verte, de gemeeate Leffinge ; op een k lometer van ons een drietal hoeven die als versterk'e posities waren amgelepd en die eene groota roi speeld^n b j de Bs'goa. Wîj mogen ook niet verge'en erbij te voejea dat het vvater gewoonlijk tu-schen 0 tôt 3mG0 hoog stond. Dat verschilde vaa de p'.aats en de beschie'ing, en het vormen vaa eaorme puttea. Da hoeva Vio'ette, het gehucht Stuyvekenskerke en an leroa.vvarea do uitgiags-puntea dor werkinj onzer mannoa. In 1914 reois moestaa de groote Daitscha officieren gevoeld habben aan den IJzer.bij zulko vfrdedigiag, wat d-i Belgea in de opvolgen ie raaanden en misschien jaren zoudea gedaaa hebben. Voor d ; Belgen eefeer wis de hoafd-zaak : den vijaad, die ons toîrg'-liefd Vaderlind had overweldigd er met al de middels en geweld terug^uit te drijven om aaa de wereld te toon^a dat de « Peti s Belges» zich zoo niet op de voetea lie en trappen ea zich zouden verdeligd h bben tôt don laats'en man. Toen later de sollaten vernamen wat do Duitschers hier tegen onze bevolking aanwend-den om dwang en schrilc aan ta jagen en hoe zij duizendea ea nog duizendea weritlieden weg-sleepten om hunae h»lsche vernielingsplannen te kunnen uitvosran. dan s'eeï de woede ten top, dan sloegen aile harten geUikimtig aan 't front en samea oader ééa raaadel vochten de oazeu *»■ v vnwi- * v» « vvn ^ vtïci t'eeis als lo;uwen. Natuurlijk inoeten wij reka-' ning houden dat de Belgen,die wel op sommig'ï oose^blikten lien tesea ean stonden, h3t niet konden uithouden tesxn die orermacht en z;j ook afhingen v>n de offensieven t« Ieperen, t< La Basses, in Caampapne, in de Vogeezo ï ens^ Vaa de operaties op zee ea de gebeurteais ea op het R'tssisch front hing?n zij eveneen* af, want zoolan»? zij daar aan den IJzer stonden, waren veel Duitsche lei iers ia het ho:>fdk\var»>!, tier van gedacht dat zij tocH wel tôt Calais, zouden doorgeraken. Toea zij ia 1917 hun offea-] si*f voer lea tegen La Bas^ée ea Amiens, warett. de Duiîsche gaze'tea te kle n om den lof uit t# bazuinen over hunne legers. Nooit echter kon»»,' den zii met het Be'igisch léger, dat onder be*eV van Koning Albert stond, over den weg. Wij! waren hunne aartsvijanden, onze schuM vra* het, dat zij ia 1914 tôt ia Parijs aiet kondca doordringea. 's Namiddags br^zochten wij de stad en slaizçs* ▼an Nieuwpoort. Wij hadJ «o 11/2 ure rus- om ts ontbi]ten en eeae si^aar te smooren. Indien wi| ailes wtldeu zien, mochiea wij niet opziea tegs* wat vermoeiniî. ] Over Cixij le, dat nogal te lijdea had doof graaaten, tro'ikea wij tus*chea onzeduinen aaa* Nieuwpoort. Het kerkje van Coxijdo is laags» achier door een projektiel getroffen, maar d» torea heeft aan het vijaodel'nk kanoa hethoafd geboden. Slank oa sterk steekt hij nog bo^ea de duinan uit. Ooit-Duinkerke ziet er s^chter uit ; biiaa ai da huizen zijn aan stukken. De kerk is hiar ea dîar getroffen, maar aietinsabeukt. Nieuwpoort-Bains is zoo goel als ver'orenj/ de çaske els li,'gen op hua ie zijde en zijn erjf gehavend. Al de huizan zijn no; slechts be'gaa gtaen«ruis. Ik moet beksanen dat ik mij hiar niet m;er bekenda. De zeewind blaist ons in 't aangez'cht vati achter de du:nei ; hij doet ons aangezicht blozen, doch kouda lij ien wij niet. Wat moet het dair gezond zijn ia dat Vearne-Amb-icht ea wat moet het daar geiukVig wonen zija de» zomers. Z ut het soias het klimaat vin het. No >rd:eestrand niet zijn dat onze jongeas zoo blikend vin gazoadheid ia oas middea deed terug'<elîren. Oatberingin kenden ze niet, zij haddea veeï beteran kost daa wij ; zij warea steads vol mooi oa kracht ; zij bem aden elkaar als broedefs en ademiea met vollo, jonge longea de frisscha zeelucht in. Enkal nieuwj van t'huis ontbraie hun en gevaren waaraan zij ge lurig blootstondea wildea zij niet kennen. Ja, 't is het lieve Noordzeestrand dat zulk* teweegbracht, 't is anders niet mogelijk, m^ar...' wij zouden nog verder ia geiachtea ea over-' weiingea verdiept g<raakt z :d, mdian niet eea onzer de stad Nieawpoort aangckonligd haï. Links zijn wij St Joris gepasso-rd, oo c zoovael veraoemd m hst be*ia van dei krijg. ( Wordt ooortgezet.) ^^«ggsSBMBB^TtOTrrwi-r,...— « Nienws uit ons Land. Xo Antw8rpan. In d î gemeenteraadsïittiag van 16 Dêcember werden vlar beambten, waaronder M. Melis, staatssekretarls, wegens aktivisms afg<ssteld, zonier recht op p ;ns;oen. M. Mais had zijn oatslag ingediead doch dit werd niet aanraard, Frealdsat Wllson ta Brassai. Z. M. Koaiag Albert heeft presi leat Wilsot» uitgenoodigd eea bezD^k te bren,ea aan da Belgische hoofdsta l. De près d ;nt h^aft aaa-vaird. De datum dor ontv*ngst Diaaaai _ cakoi.e dagaa gakeud tiia.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume