De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

82 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2gr20/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

PATHS ©f Zondag f 9 en Maandag «O Augustus 1917. Prlfs 8 eentlemen SSM !aa?« S B1EÏC2TM roet Hoofdkwas tie» Buit ach bariolit. sa DÏÏI tran Eerste BERLIJN, 1700^- keffers »un kroonprins Hupprcckt oan Beieren Eta nieuwe dag vaa groot gevecht, de tweede vaa dea veldslag in Vlaanderen, is besïist geworden ia ons voordeel, dank*ij de dapperheid der soldaten van alle wapens, dank z;] deonvermoeibare aan valskracht' van onze onvergelïjk Duitsche Voetvolk l1J4**fc ^ . .-* Na ceu rollend vuur dat een uur duurde in den morgend van f7 Oogst heeft de bloem van het Eagelsche leger, bijgestaan door Fransche leger krachten, in dikke, gesloten rangen eeaen aanval Seweikstelligd en heeft storm geloopem aan den Noordervleugel- Gansch den dag dcor werd de strijd ontketend op een front -van 30 kilometers van aan den IJzer tot aan de Leis. - _ De vooraaa gelegen posten in de nabijheid vaa Driegrachten, «an het Ijzerkanaal werden uit elkaar gekegeld. De vtjan d insgelijks, na een gevecht den voorgrond»nzer strijdstelling aan den Martje Vaart, ten Noorden en tenVesten van Bikachot?, voet voor voet betwist maar afgestaan doorènze dekkingstroepen brmeesterd. __ De Engelschen hebben onze Unie ingedrongen in de nabijheid Van Langemarck, en zijn vcoruitgekoman tot aan Poelkapelle Steeds reafort troep en aanbrengend. Hier nebben zij tegenaanvallen onzer strijdreserven ontmoet. In eenen onweerstaaabaren stormloop werden de vooraanMaande troepen van den vijand bemeetterd zijne achterste Pangea werden achteruitgesïagen.•.-' ?- 's Avonds na eenen hardnekkigea strijd waren Langemarck $n onze verloren stelling insgelijks opnieuw in onze. macht. Nabij St-J alien en op sommige plaatsen meer ten Zuiden, tot in de richting van Waasten waa de vijand, wiens uit elkaar geslagen a%nvalstroepen onafgebroken volledigd werden door teracbe strijBïrachten» tot in ons vechtgebïed gedrongen. Het voetvolk stuitte overal den geweldigen dran* en wierp ♦pnieuw den vijand terug dank zij de nauwe en trouwe medeWerking der artillerie en der luchtvliegers. Op de wegen welke van Roeselaro en Meenen naar Ieperen voeren, rukte het vooruit tot voorbij onze oude stelling, ten gevolge %*n eenen aanval welke meïgoeden uitslag bekroond werd. In al de" andere sektors van het uitgestrekt slagveld is de aanval der Engelschen mislukt en ingestort door onze hinder- t ilen. Niettegenstaande de zwaarste verliezen hebben da bgelscb?" niets verweeenlïjfifl rjvv- -**K* verdediging hebben wij eenen volledigen zegepraal fe*fc" 3 en bezield met eenen geest blakend van geest* 'at &«rcid tot nieuwe gevechten. . 'nebben do Engelschen opnieuw gewe'dïg eenen *-—,.'.; ueproefd nabij Loos. Plaatselijk uitvallen werden verijdeld door krachtdadige tegenaanvallen. St-Quentinr is opnieuw blootgesteld geweest aan het Fransen geschut. Devout der hoofdkerk is ingestort «n het inwendige van dat aistorJsch gebouw ia verbrand tê€gerfront ostn den Daxtschsn kroonprins* Aan het Aisnefront zijn gedeeltelijk* Fraasche aanvallen Bislukt ten Noord-Oosten van Cerny. In de nabijheid van Verdun* heeft het artilleriegevecht opnieuw Wad d

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume