De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

413 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 Januar. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 26 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v97zk57b4q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE HEHTClUUIIi - DE LMDWJIDH'f Num. Sî. 40sîa-.- *ï.Dô0raevesl£et«IvesÉ»*® ©S KLEINE PATKIOÏ Dîrasiag a5 ea Wosiisilag a& Jîanaari S§1S Prlîa S eoaîleanon I3ST r5XJITSOIÎIL.^jSrX> fiiiiâonîraçg oa Ï.Tsd3a£orS la Sarllja. BBRLIJN, 12 Januari. — Geaeraal reldmaar-tchaRi v. lîiadenburg en geneiaai Ludendorff, iiju hed«n voormiddag in Bsrïija aïngakomeu. ©s Srcoaprlaa bij clan Ks'zor. BERLIJN, 12 Jan. —Z. M. ds Keizer ontving giî'ercn morgead Z. K. Hoogheid dîn Krooa-ipTias. Later fcoorde Z. M. het verslaî van dan jtlg meeeen staf en ontving da nieuw benoemda Zwitsersche gezant Dr Mercier in aarstellmgs-gehocu'. Ce gezant werd in aansluiting daarua §oor H. M. de Koizerin ontvangcn. ta de SooMkomsaiaÉia vas» dan BÎJkoâas. BERLIJN, 12 Jaauari. — Naar wij vernemea «Si de hewfdkoramtssio des Rijksdag Dinsdag (Brefstkomende do aange'eçenheâen van da lût-visseliag der gevangfnen behandeleu. De reds-yceriag welke do kanselier naar allé voorait-é;chu;ii als antwoord op de josgste verklarin. en vanLloy d Georg e en W11 son uitspre ken zal, wordt eerst fn de zittinj? van Woensdag verwacht. Sa siesirealitkosmîsalQ dsr ai£3vaarâS§;dea«kamer. /BERLIJN, 12 Januari. — De steffirecht-Jtoinmissie der afge-aardigden-kamer zetie Eateidag voermidda-; do slgemeena bespreking vostt derdrie vocrstellen.Ecnnationaal-liberala jpraker zegdo dat de verdiestea der raàncon aan Siet front boveO alien lof verheven zij'n, edoch topsmsnd wcet witlka houding do menigte nadisn jtàl aannçmcn ; of zij het met Kaenisch of met Arthur Hoffmann houtien zal. Da gebjke stemrecht is een sprong in h<°t duister. Men raoet cea meervovaig stemrecht testsilen; dan zal men biauen een tijdverloop r&n tien jaren kunnen b.-psald inzien of het ver-tratiwes op het volk g«echtv:ardigd is. Do ondervoorzi'ter van het staatsministerio k>«am op tegen de meening van den nationaal-libe-<81 en afcevaardigde en wees op de belofte der kroon. Ilet ware hoo^st bedeûkelijk het voor-stel-dat op het vert ouwen is eesteund te ver» iagea of slechts lialf aan te n'emen. xisr Eâsra-^LJk-^TiD Wljslgîagôn la âa admlralitaîi. LQNDEN, 12 Januari.— De nieuwe or.îani-«eerÎ!)« der admiialitelt is doorgevoerd : Da fiieu<ve leden zijo : Contre-admirasi Sir Sidney Freemastle, cor.tre-admlraa's Gcrorges Hopa en Archur Peaco, de bestuusder der Noord-Oost- fpoorbaan. Contre-admiraal Henri Gl'iver en tpiiatn Goàfrry Paine treden torug. Àrchibaîd Hurd zept in den Dai!y Telecrop'i : De nieuwa benoemini-en in de admiral.teit iullen de vrees ter zijde siellen, dat etn p'.otse-linge ommekeerin de grendtrei.keu der marine-Jiolitiek zou plaats hebben. — —flSg»-" ■ ■ • —■ ■- — - — — 33s Krijgsraad dsr Eoadgenootsu. BASEL, 12 Januari. —• Volgers de «Neuer ÎJurcher Zeitùng » meldt de « Corriere doila Bera » : In de tweede heîft van Januari zal te Parijs eena zitiiDg plaa's hebbea vaa dea fcppersten krijgsraad der Entente. Bonevens da vertegenwoorcligers d?r Entente-kabicettcn, zullen ook da ledsn ran den krijgs-■â-aad van Versailles, met bera.idslagaade stem «an dé besprekingen deelnemen. î^ONDEN, 12 J^n. — Ds «Messa?ero> berlcht ■tfat, op de amstoande konferencis te Parijs, wSiarscûijniijk het verdrag van Loaden tusschen de Ei. tente-mogendhedea ijes'oten.zal veranderd workn, ofwel er zal eoa nieuw Bondsverdrag tusschea de Eatenteiandea wordea gesloloa. X3ST ^,XJSLA.ISriD. Iî2snv<ra saîfstanâl^lîelâsyerki&rlnsea. GENEVE, 11 Jan. — Aaa « Le Mat m s wotdt uit Londen gemeld: Nog andere Russische streken. die door verscnillige Nationaliteiten bewooad wordea, hebbea zich oiiafhankeljjk verklaard. Zij hebben eene eigene regeering sameh-ges'.eld of het voomemen uitgedrukt, dat te doen. Men meldt ouder andere dat ver-scheidene provincîSa van het verre Noor-den, zoaals het gebied van Archacgel hunae «jelfitandigheid uitiiepen. Da ïîusslsohs anaTioiëB» ST-PETfîRS3tJRG, 13 Jaauari. — Een beveî der volksliominissirissen verbiçdt het betaiea van koepons en dividenden. De batalingr koepons is tôt tegeabs/rl verboien. De handbl met papi?ren en <ib> g uiëa is op s raf van iabe-S'.agueming van ouroerenda gcederen verboiea. ï^raasah protost tassa flo aaalasuam» vaa faot Cîredlt lyonnais. Volgens er uit PeUriburg Ke.aeïd wordt heeft da Fianbche rege«isg d.ïor hire govolmachti^-den bij de regeering van do Baischowiki tsrea de besla^namo vau het Crcdit Lyonaais krach-tig protest aaageteekend. De Frar.sche rageering ge!a3tigdo haraa gezant ds Bolschewfei daarop markzîain te maicen dat Frankrijk onder alleemstandlghedsn zîjn recht behoudea an onvoorwaardelijs verjoîd^ag eischtn zal. «— i ' . m De Onderhandelingen te Bpssî-Liîowsk. Eagla da? boaarefelngen ovar raoîltlska en territoriale vraagatakkoa. ERES T-Liro WSK, 11 Jan. — feageroiga der besltittea gistertn genomen ia da voliedi-re zit if.g .wamen de afvaar<iigiage-i vaa Duitssh-latid, Oos'.enrijic-Hongaué en Rusland daman tôt eene bespreking. Erwerd ofereeng-ssoiceQ dat da lioinmisjie voorgtstjld door de Rutsischa delegalie op 27 Deceinber 1917 tôt bersprekmf der poliiieke en territoriale vraagstukkea ge-vormd zal worden an dat galijkioopend m t da besprekisigea dezïr keminhsio voorbe=prekiu-gen zui:ea plaats hebben tusschen de verscbil-lendo afgevaardi;ia;en over de regeling der economischp ea staatsreohterMjka rraajstukkea Er %v.:rd verder overocugeko.nen, dit do be-doslde kommissie hare btsprekingen op 11 Jan., 10 ure voormiddag, zal beginaen. Van Oui sens en Oostenrijk-Hor.gaarsche zijde werden vdot de kommissie benoemd : de voorzUterSder twea afvaar^igingen, vaa elk cea diplomatisch of militair b'ijgerosg 1 iid en twea sekretarissen. De Russische afvaardigiag behield zich het recfct voor van bes'uit te îiernen over bet aar.tal leden dit zfj naar da komaai=si3 zal zevid«n. Deze kommissia heeft z'ch hedea voormiddag, om 11 uur, gsvarmd en haro besprekiaxen bègonnen, die om 1 uur 's namiddags onder-broSen en om 5 1 11 uur voortçezet werdea. VarklarJns van graaf Gsornla. BREST-LITOWSK, 1<! Januari. — Bij rlea aanvang d r aUerneene vergaierin? van heden, die om 11 ure 3J 's voormid-jags geopen i werd, daed de voorzitter Graaf Czernia de volge.ide verklaring : » In de algemeens zit'ing vaa 10 dezer maaad heaft de hat-r staatsîekrtt.iris der Oekieenscha Vol'ïsrepubliek aaa de afvaardigiag der vior Verbonct'.ca Mosfendhedea da nota overhan-diïde van het Geaeraalaokrt-taxiaat der Oêiîre«n-sche volks opubliek vaa24Dacemb. 1917, nr 72ô. Die nota bavat oadar nr 7 de verklaring dat da Qekreensciie volksrepubllsk verîegsawoor- digd door het algamean sekretariaa^, ia volken-rechtcilijke aangelegeaheden zelfstaadig op-treelt en dat zij eveaals de overige Mo^e^d-heden wen-cht deel te norcen aaa alla vredas-onderhaadelingea ca kongressen. In antwosrJ daarop heb ik de ecr namsas de afvaardigiag der vier Vorbondene Mogead-hed«n het volgenda te verkiarsn : «Wij orkenncn de Oeiieensche afvaardigiBg als zelfstandige afvaardigiag en a!s gevoimach-tigde vertfgeawoordiging der zeliStandige Oa'it» reeasohe republiek. De formeele erieanin? dsr Oekresnsche volks-repubiiek ah zelfstaadi^o Stsat door da vier Verbondcna M'igendhedea biijft aan hst rredas-verdrag roorbehoudan. » Da h«er Trotzkx, die h'erop het woord vrceg, bracht het volgeade voor : « In stmsnhang met de kwestle, zooeven behandel^ in de verkltriag der Afraar-ligiKg van het Vierverbond acht ik hst noodzakelijk, tôt ialichttiyr ea zoo noodig tôt ter zijde steil ng van mt»geK)k misverstand de volgeada verklaring ta cKmki : Bs konfliiten, die zich hebben voorgeàaan tusschen da Russische regearia? eu hst gaseraalseiiretamat en waarwtn de feitelijke zijden maerof min aan aile aftnwezigin bexead zijn, ha-iden oa ftebbân geen be r«k mât da kwestie d«r zelfbe3temsn;ng vaa hot Oe<{reen-sche volk. Ze zijn ook antstaan door hat verschil van zienswijze tusschen de poli'iâk dor Sowjats, der Volkïfeommissarisjen en vau hat Generaahekre-tarwat. Verschil van zien3wijze «lie bstrek heeft soowel op het £rondgebi«d vaa Oakranië, uls op zckere zaken bianaa zijao greazea. Wat nu betreft da feitelijke voortschrijdende zslfbfcstemmtng van Oekranië in den vorm vaa eene voUsrepub! e!t, deze ontwikkellng kan geeno gelegaaheid aanbleden voor koniiikien tussch?.n de twee broederrepublieken. In aaamsrking nemende dat er ia Oekranië geenebozsttende troepoa zijn, dat het ooiitieka lavefi daar vrij roo.tbistaat, dit er daar n. c'a inildaaeeuwscha stauden zijn, dis het laad wiilea vartegenwoordigea, noc'i partij-miais-teriëa van hoogeihand benoemd, uit reden dor macatsteliing, aie handelen binaea de grenzea, hun vaa hoo_<<rh »nd gesield ; la aaamerking nemeade, dat op het groad-gebied v^n Oek aaje over il vrij gaxozeaa Sowjets dsr werkliïden, soldaten ea Bosren-af ,ovaar.ii,;den ba.taan en dat bij de kiezing van aile organen vaa hst solfbestuur hetbe-ginsel vaa liât al^emean, gelijk, recht3tre»ksch on geheini kiesrecht toe^epast werd, is er Keea twijfei en kan er geen twijtei zijn, dat hat procès der zelfbesteaimiag vaaOekraajeindo aardrijks-kundige fçreazea en in do Staaisvormsa, dis ba-antwooiden aan dea wil vaa het Oekreenscko volk, zijaa voltrekking zal viaden. In aaamerking nemende da verklaring van don Voo ïitter ea ia overeenstemmiag mât da ver-kla iag gedaan in dezitting van 10 Jaauari ziet de RusSiScha afvaa.rdigiag' geenerlei bezwarea voor eeae zelfiiandige daslaeaing der afraar-di«iag van het geaeraalsekretiriaat aaa de vredesonderhar.dalin^en. » De Oettreeasche S'.aatssskretaris Golubowiisch verklaarda hierop, ran de verklaring der vier Verbondeao Mo^endheden nota te aemen. Op dien grondslag zal sijaa afvaa-diging aaa de yreclessnderhaudelinjen deelnemen. Genoraai Hoffmann, die hisrop het woord îiam, merkta aaa, dat hij ia het antwoord vaa daa heer Trotzki, voorziiter der St-Petersburg-scho a_fvaardigin< heeft gezién, dat do heer Troizki niet heeft begrepea hos ea waarom da door hem vermelds ciraadlooze tele^rammea ea manifestîa tegenstrijdig z ja aaa d=a geest der wapeastils'.»aî. Aaa het hoofd vaa hat wapenstilsLandsyerdrag sionden do woorden : « Om tôt eeaen duarzamen vr^de të konien. » De Russischa propagauda ma ïkt daar iabreuk op, daar zij niât streeit naar eenefl- duurzaïnon vrede, maar revolutio en burueroorlog ia oazi landoa zou wiilea doea onts'aa i. la zijn aatwoord, wees da Voorzitter der Russischs afvaardigiag erop da; degezamenlijko Duitsc'aa pers in Rusland is toegel.iten en i;aine-lijk ook deze, dia da iazic i ca der Russ.scha reaktioanairo kringeâ ter zijde staat, ea dio hot' staadpunt van da rwrerin^ der Volltskommis-' sarissea bestrijdt. Er bestaat aidus volkomen' geliîsstelling in deze zaak, die iets to zlen heefS ia hat verdaxen van den wapeastiis aad. Generaal Hofï.nann wed-ivoer, dat zija ver-zti niet gerecht was to ca de Russische peys, masr tegen offic'.ëole ri-g ering-betoogingea en officiëaJa propagaadabe i.ijvi^iieid die van het' haasi-'eek'in vaa doaopper ove bebber Kryleako voorziea zija, _ Da opparbav elbebber Ost en de Staaisskreta* ris van btiitoaia ndscha sakea tioea zulk geeaa propagaada. Da heer Trotzki antwoordde daarop dat de voorwaarden vaa het wa> n-t.lstandsverdrag fieena bsperkiagen iahwdia uoeh kunnen inhoudsn nopans ?da ui'iag d. r gedachten van dabur^ersder Russische r. publiek, vaa huaaa' regeerders of leidenda kring a. Staatssekretaris von Kuhinï'irm stelde vast in ar.twoirdop dabamerldng v. d aVoorzitter der Russische afyaardigtng, rat het een vaststaande grondregel dor Duitscaa r -geering iszich niet to meegea in do Russische zak-n, ea dat zulka na'uurlijk vpikomene we-i.-rzîj ii^hsid vereischt. De heer Trotzki, antwoor.il-, ia de partij tôt-' welko de Russische regeeria^ b i-ioort, liât zou' ersenntn ais eeaen stao vo >rwaarts iadiin da Duitscha regeering vrij ea ip:aheriig wilda ze^gen welke hars zienswijz • i-s nopeas de ia-lanasche Russischa va ho i ! a>,"m voar zoavos dat voor noodwendlg geich wordt. Daarop ward dozitdas gss otdn. stsefgÏvallenT Zaterdag Is in onze stad. n^. oaao Tacgdiir'ga zi'-rkto, godvruchtia ea gislatfo m den wil desj' Haerèn, ovtrledeii, M. A beri Dutty, vreda-] rechter van het 5e kantoa ta Goat, kuiïsUch lier-1 en kunstktitléker. M. Albert Dutry, nogr stuéeuî aijnde, voelJa! zich reads aaagetro kken tôt de schoane kunstea! en do latterkuada. Hij l^-vard • eooige bijdragea' over schoone kunstea in Wat ëe^etide «-Magasin Litiéraire », dat destijds uu;.-e^even werd ùoof! M. Alfons SiEfer, alhier. lïij w rkte ook, no^ zeer p>ag zijnde, mo-ia aan het Geatsch dagbiai « i'Isipartiaè», datlater. verschaen oader dan titoJ « fln-iépeadint da, Gani », uitgegaven en bestuard degr suzen pe«6-konfra'er M. Achiel BoierJ.»«te. Acht en twintig jaar gel ëo% stiahtte hii (*aa ook met de heoren Ch. ea G. verstraete, J. Van Hoorde, J. Verschuoren, L. Tydgadt, P. Gsire-gat, W. Verspeyen ea L. Par ioea, rie Gentscha Afd ieiiag vaa deu Bond der tiel&ische Drukpers,; Wiarvan hij secretaris werd, aai'ot welk kij-waarnam tôt aan zijaa baneerawsg tat sechter io; Lokerea. Tôt aan zijnea do.ji was hij e-re-lid der afdïeling Vlaanderea v n éoa « Kelsiischea Dru'cpersbaad ». Vaa af de veidswfcing vaa « l'Indépendant », werd hij de bei'enoig kunst-kritieker vaa « Le Bien Public », waarin v/eke-lijks zijaa goed beredaaeerda, veet ta?s>rokea ea goedgésaïaakte artikel3 gcetis wérîôa opge-no mea. Hij was ook een bestendig medewerker vaa « Ls Moniteur du bâtiment p. , Als lasidschapscEilder, w&ta Mj iafercsléa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume