De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

418 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Januar. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8hs7g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nusii. 8. 40e faar. G.ue &raeve»*igtslyest,i« DE 5S.LKÎ&E FA â isiill waeaaaag t9 Januan ms3 Pr4s 3 ssnîiesîïôit De Itailaansche katholisken en de oorlog. LUGANO, 4 Januari. — Graaf Terre heeft gister eene îedevcering uitgesprokçn voor een & root publie k ever de jsteliing der Iialiaansche katholieken betrekkelijk den vrede, — redevoî-ring welke d-ardoor van groo'e bstee'.enis werit. '.mdat uaren tekt^t oa,verk-rt door de a Osservatore Romano » afgekor.digd wordt. Cj; aat Terre yerra<ei het m ta g aan op da sa- valien te Udino pe'rsoo&Iijk tegen hem ge-r:cht wegens zijne redevoering et) zagde onge-ve-t hetvolgende : Da aanvalîen tej;en de kat-. hcllekon berusten op eene verjvarring welke twea.<3:>rzaken heeft. De mst'node der katholickei) orn op het volk te werken epdat het nut, da plicht endenood-wendigheid inzie stand te houden verschilt van die der andere parti;en. Elke andere pa; tij spreekt veel van den oorlog en van ziiee wijduiigestrekle en verwarde doal-emdeo, dis zich dairbij overie\eran aan eça niet a'tijd gepast optimisai en spreekt wtinù van den vrede. Do kathoHeken tlaartegen houden het voor d-'elma'iger te sprtkenover eenon biliijken en dv.urzsmen vrede, die op sterke waarbjrgen rust, alsook van een en vrede, welke g eene zwak-h id rasdaaam maakt, zooian# hij uict gewaar-bprgd is. en dat doen zij cm reden dat do volks-Eiei z'ch raoct overtuigen dat Italie en de Bond-Êenoolen zoeder impf riaiôtische vsroverings* iuzichten vcor eencn billijken vrede -"echten. Zelfs de Pauselijke no a heeft voor dat doel een nuttig middel aatigegeven. Men hesft cchter da hoùdîng der Katho ieker.'tegen een waanzin-Dig verlangen naar rre le (en al'en prijze, zooais htm niemand in Italie wonschen Lan, verwisselt. We^ens hetmisvffstar.d over do houding der Ka heliel en moeten deze zich verdedinen tegen p&itij-politieke aanvaben, waarom zij ech^er uiet de plicht vergeten ftand te houden. _Gra?f Torro wesd bij zijn optredrn met uîtfcundi e tocjuiçhingén b?grcst en het slot ïSjncr leievoircg werd met vadtrlanùsche ikreten bejegend. Tôt handhaving der orde was veelpoI'C eopgekomen doch er hadden geene ; voorvallen plaats. Generaal Leman over Duitschland. Ds « Sscolo » kon îif{t een onderh md ?.f met den Belgischen generaal Léman, uit Dùitsche gevangen1:chap outsljgen. De genera&l erkeut dat <'c Du'tîcha officiereu hetn met ridderiijk-heidhebben behandeld, en dit hem st eis de grootste voorkomenheid werd betoond. In den ioop van het gesprek schilderde de gene.aal de ongehoorde verassing, aie destijds bij da bombardeerinç der Belsischa fert«n, de Duitïche 12 cenlimeter-mortiaren veroorzaakten-Het gror.tste wonder was echter niet het voor. handen zijn dier reu-enkanonnen,maar de ongehoorde ffehoimhouding van al deze die aan de fabrikatie derzelve me-lewerkien. Duitschland, ging de gencraal voort, is een sierka wsi geo gaiiisaerde staat, die men ook groot en edel noemen kan. flot sukses van Duitschland berust op zijne militaire organisaiie, op de tucht, en op dea offerwiliiaien vo1ksgeest, alsook op de volkemea bewuste zekeiheid derzegepraal, aan elken Duitscher van kindsbeea af ingeplant.. Duitsche berichten van hafc siroîîs ïïoafil&war'îbi*. Eersêa SaUaob bariab.6. 1 BERLIJN. 7 Januari. WesSslijk Ks'JjgsiooîîssL Logergrofp o in ueldinaurschalk kroouprins Rnppvecht van Deieren. In ds versterkte bocht t-sn Oosten van Ieperea en in zekero sektors tussc'nen de wegen weike van Arras en Peronre naav Cambrai g,»an, hab-bea er 's namiddags geweldige aitilkriigavech-ten plaats g^had. Ook tusschen Mie ts en de Aisne greep van weersksntaa Ornes en aan den wostolijken oever d=r Moselle een hevîg geâch'vit^evecht plaats eu werd liât artillerie ou m juenvtiur versterkt. De s'rijdeade wsrkdadigheid van het voetvolk ' baperitfj zich bij verkeftningen, ui'gevocrd ap de grondett, wc|ke oumiddellijk voor de s'e'lin*-gei sele,?e!i zija. Oàsielfjjft krïgstasaeel Gaea alsjctvâ hoe^enaaniJ. Sï-icatîaaiîSûh front es Iialkasissh kr^ssiosneel Da toes'.a'.d heeft gecne de'miaste wijîiging ondprgaao,. B'iliaohlanâ erL:e»t oïioioal ds repubUek van Finiaatl. BERLIJN, (i Januari. — Danr de Russische rç reering verkiaard had d.it jîj berci 1 was dsde-lijk da onafliaukelijkheid van Finland ta erken-nen, voor zoovee! eene motie in dien zin werd vo'oTgglegd door Finland en nadat de Finsche ' rege^xing voetstappen had aangewend in dien i zin te St-Petcrsburg, alwaar hst voorstel zzée guusiig werd outhaaidj hseft Zijns Majesteit do K"iz:e", den 4on dezer. den kanselier van het keizeriijlc gelas't aaa Staatsraad Hjet, aa:i lee-raar Ehrich en aan bosîuurdcr Sar;o, gavolmachî-tu:den van de Finsche regeîring, aanwezig te Berlijn, fn naàra van het Duitàche koiz«rrijk te verklarén, dat het Dùitsche kcizerrijk de Finsche re^ëérhig erkonde. lïraaf von Hf rt:in? heefc hedan, in tegenw.-or-di jhtid van den onderstaatssekrefarls.bardn von dia Bussche, de cfrie boveogemelde Finsche gtvolmachtigden oatvangen en heeft hua, in nnam van Duitschland, de rerzekering gegeven dat Fialand door de Dùitsche natie erkend wordt. ï"ot335ô DiiitssU bericht. BERLIJN,7 Jan. ,avondb'richt.—De verboogde v«.arbedtijvigh®id in de sîeilin - Sf>ngan tenNoord-Oostea van ïéperen hou It aaa. Vaa de andere hijj^s'.ooneèleQ niets nieuws. 0fïiciggî0 Ooslsnrijkscfié feârichîsîi WEENEN, 7 Januari. 0;$stsli|k krifgsioonssl. WaperislilSland. âtalâaaassh kpsîgstsessosl. rrPftlf» f'irî^r^» Pi*h-vrfp-^c'-.'in MEîsGELWERK. —9 Januari 1913. 14 Helena Middleton Ik hoôrde Juïia bij hare moeder over mijnekwaadwilligheid ldap.en ; haie stem was dooi snikken enderbreken, en beefde l'an opgewondenheid. De bevveegiedeaen lie Let kind bij b ac'.:t ora mij :e tar.Echen-tomst \ast te stelleu, waren gansch valsch ; ik \ celde rnij een oogenblik gv- eigd om :aar te volgen en te wederieggen, maar mijn faraktér, dat zeer tiofsch was eu mij de iitlèggiti'jgen cf de verrechtvaa'd'ging deed lalen, bie d mij teiug. Ik bcorde dan de stem van Mevr. Middlélon, stil en ernstig ot Laren ecbfge^ oot sprëkende : — Dit kan toch niet, zeidezij ; dit rnogen vij riift Isrger dujde/î;deze^aderénmoe;ea ;e£che den vvo.den,en hoe eerder hoe beior. — Magr v/at jh er te doen ? sprak.hij haar pgen ; Helena heeft geene andeie woonst an deze. Ik luisterde ademloos naar het antwoord. ïet sohéctt mij, in dit oogenblik, aîscf mijn îven er yaii afb'cg ; mijn bart hield bijna ' P V.ar, kîdppeç ;'ai mijne' >idniaten biaefden, — /,• kan voûi een j'ààr jajen naar de ;hoc>; ^aai), was het 6i;t«'eojd} iiet z&l nara vailen zulk middel te nemen, aoen voor ons is er niets te yergeHjken met de gezond-heid van Julia. Meer hoorde ik niet ; maar mijn hoed opnemende, liep ik tôt het niterste einde des baik'ous. Ik knie'de en îegde mijn lioofd tegen het steenen ieunsel van de gaauderij ; e'ike ader van mijn Jioofd was gezvvol'.ea om te barsten ; ik verbèeldde mij, dat ik uit eenen geîukkigën droom ontwaakté, om in eenen staat van zaken te treden, die mijn verstand slecht kon begrijpetK - Was het indèrdaad mijne tante ? Was het Mevr. Middleton ? Was zij het, die. gespro-ken had van mij van haar te verwijderen — ver van Ehnsiey ? Was zij het, die gezegd had dat ik.niets was in vergelijking van het eigenzinnisf kind, dat ik alleen uit achting voor haar bad willen du'den ? Het was maar al te waar. Ik was niets voor haar, steliig was ik daar nu van overtuigd. Het schean mij in dat ooge îbiik a'sof eeiîe tcbielijke siddering mij het hart over-viel en ihijp gansche iichaam dooiliep. __Ik iieb mij dikwy's met verwondering ; afgevraagd o? de gevoelsns va'u inweii'd.'fî ' rerdiiet in aiide'teu 200 innig als in mij met hetdijÇnanielijk lijden verbotidsn zij i. /De uiidj'ukking y an een grievend iia'.t is mij auijd voorgsiioaieii aïs iiebôïude ee«e let" tefi'.jlte zoo wel als eene figjiulijke beteeiie-ni.-f, er is eene soort van wezanîijk lijden, dat zekere smarîen des geéstes a'-tijd verge-ze t ; het is nochtarts zeer verschillig van aard met het gevoel der pijn, zelfs in haren hoogrten graad ; en de te'eiu'steiling in verscheideue Vormen is m'sschiëu de soort van de smart, die zu'k lijden doorgaans veroorzaakt. Ik ondervond in den tij d waar van ik spreek, deze soort van iijden op de hevigste wijze. Ik was onmachtig om mij te verroe-ren, waar ik stbnd ; hetge'.uid mijner eigene adembaling wasverdrukkendvoor mij.Mijne oo|en sîoien zich opdat hetîicht der zori.dat zo j helder glaasde, ze nietzou aanraken. De îdanken, de geuren, die ik eenige stonden vroeger zoo geiukkig genoo^, werden payçrdraagzaam. Geene stem had mij dan kunaen behag'en, waat de stem die ik het , mess!: bemmde, ^die aitijd tôt mijn hart wooideu van vrede en van vreugd gesproken ' had, die stem had ik daar hoo'en woorden ivit|a!men; die de zegeninge 1, waarua .ik aitijd getracbt had, in eens' hadden doen vcrdvvijuen. Grene stem, ze,? ;k., koa iiiij vve.koifl wezen ! doch waniieer ikde achespe eu t'.vistende stem va»j Ju'ia hoo.de, o GoJ| ir; uv,<« baimi;îsiti^hei<l, vergeçf aaij wat ik ditùgevoeide I Oorlog in het Oosten. Tarksoh bevioht. i KOM3TANTINOPEL, 6 Januari. - Op ha^' Palestinafront artillerieru'jr ; ook van de ze ; effi. tegea onze steliin?en aun de kusr. Vijaœdelnkël verkenningsafdoelingsn dia tegen. oaza ste'iin#! gea bij Bi>e Tooruitrukten, werden v rdre . .a» A^ders niets vaa b^'ee enis. KONSTÀNTINOPEL, 7 Januari.-Op.hef. front in Pâles'ina werd van uit éfen vij and Iijlè vliegeskader vaa 12 tôt H vliegtoestellen. d een oazer vlieglood^en aanviaî, door luclit^o» vecht en van op de aarde tw.e vijaadelijk® vlie^tuigan nîergéscho'en. Drie inzittenden z>j^ dood, een zwaar ge';wetst. Opde aangevaliea vliegplaats werd geene Echado aisg^'icht. On^a vliegers b^wierpen vijandalijke plaatsaa met een 4<)!al bommen. Talrijks treflers haddon hua(_' doel bare;kf. Trots hevii; te^enwe.'r keerdea at de vliegtoest-îllen teru?. Op de overiga frontei geene gebeurtenisce^. BnlgaaraDh barichÈ. SOFIA, 7 Januari. — Op het Macedonisfib^ front, aan de Serveua Stena en op de haan; Bitolia-R«ssen, was da artillerb bîdriivighaicÇi levendiger. Op d^n rechter Wardar-oôveifi poogde eene vijandslijks afdee'ins, o za hinder- : païen le naderen, doch werden door ons vuuf, verdrevan. Aan het overige fi'ont zwak arti)lerio«: ; vuur. Op het Dobrudschafroat wapeiistllstand. Vsrschsruti Buikbooton orlos? 1 i BERLIJN, G Jan. — Den 22 December 1917,' heeft een onzer duikbooten in da Mi-ldsliandscha Zsa de hoo^o^eas en gieterijeu van Piomblao ' met aangestipten gosden uitsla< b schoteri. | 8 stoombootea en 3 zeilschepîn. te zamea 35,000 ton metende, zijn in da Middtllar-dsc'aai Zee het s'.ac'Uoffer ge.vorden van eenea krach t-dadi^en aanval oazer duikbooien. Al die stoomb >oten, welke, ter uitzonierin^; vaa eene enkele, ge'aden waren vaar.Jen onfîat} beîchîrmd es'cort. Eene der stoo nbooten wa< met ammunitla geladen. De boor «oak bijua-' oamiddeUijk na het eerste torp lja -clio*. De andere schepeu waren ook me?6t allea transportschepen bestémd voor Geisua. Hun vs-rlies ve tegenwoordlgt voorPalia ean® aànzloaWjke schade inop2ic:it oorlogs'nàtérieel. De vo.irzichtijre wij en te relis behendiga takti'ek welke gevolgd \v rd bij het torpii|èetea der konvoois, wordt beweren do?r bot fûrt dat' drie stoo'nbooten getorpsdeeri w*'-den mlddea iu een strrk eskîrf, dat eeu ander k?>nvoei, be« staanda uit twee stoombooten, verria igd is ge* worden en da? twae andere stoomb^i eu ia rien grftnd geboord zlja ge\vorden door en ^ubbeP schot in.het midden van een ander konv6«lï bia-nen het verloo'p ran 23-minuten. Onder de te t zinken gebrachte sck®pj'n, dis, al'c bewapend waren, bevonden zich t\vc®! Italiaausclic stoomers, de « A^tuatita » metènda .4791 ton f>n de « B'anco » m^tende 6938 to.l. , Tvvce der k eSonken zeilschepeb, onier walke de Itabaansche schoones « Gaulio » waren met* sulfeVgeladen, de d rde had eena' lftdia>f3kolen! in.Tijdensd® be?chietiog van het ecrsti zeil"', sebip, werd do duikboot beschoiea -ioor aana kusibatterij opgesteld nabij de kaap'Sm Vilio! (Sicilië) ; maar het duurde niet 1 of die batt?rij werd tôt zwijgets gebfrch d»or onza dmkboot. ûlrbg m ialsiê en m FMiîSnjk.i ; Fransea.-» beriaatan : PARIJS, li Januari. —• ©naf^ebrokaa ?Ô«i schutvuur op eenige deilsn van oas front. | Vijaadaltjke hit îd^rep'ëp gericht tag<?\ oaz# k'eibe pos en ten Nuo '.leu van dan Caaijin- les*' Dames, zijn sonder g icsfgea uitslag t-oSleveu* 1 Oveiai tlders kdlaie nacht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume