De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

498 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 25 Januar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/028pc2x95k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 264 40* jaar. G Da Graefa, Ketelvest, >S. PI KLEINB PATRIOT Dinsdaa 19 Noveaiijer S9SS Pi'ifs & eanitemsn ALLERLEI. S* heex bargemeeste? Hax » «en*. De heer burgeineester Braun, de schepenen Coppieters ea Vandor Stegan, wareaZaterdag nor^end ten Stadhuize vergaderd, toen ai) het buoek kregsn Tan dm heer burgenaeester Max, dis vergezeld was van M. Franqul, voorzitter Un het Nationaal Komite.it. Het onderhoud dot twee butsemcester» was «eer aandoenlijk ea tpracht hartelijk. M. Max, die sedert een vijftiental dagen te Ceslar (Duitschlasd) was, heeft van de revolutie : l!d»ar jebruik semaakt om te ontsnappea en Be'gië te bereiksn. M. Max Viijdag avond incognito te Brussel j liajekomen verliet Zaterdag de hoofdstad om Jooraleer zijne aanwezigbeid te Brussel son •ekeud zijn, en veriangde eçrst en vooral Zijna «ijtsteitden Koning te be?ioeten. M. Max !• lu'i naehts te Brussel aaagekomsn, Tijdons het bezoek vai den heer burge-i hésiter Max, kwam insgelijks de beer seaator m Iioegterden van Luik ten stadhuize aaa. 3® Belglaohe koolmljaen. .De Belgische regeeriag had vernomen dat de puitscher», \ààr den wapeustilstand, verzaakt |»dd«n, ten gevo'ge het varzet van Amerika, de «s îische koolmijnen te Ternielen.De Belgische raeeriag heeft de regeering der Veresnlgde Btat»n Toer hare tusschenkomst bedankt, Qeneraal Ltmaa ta Bransel. ; . Hei schijnt dat de haldhaftige verdediger van I KÎk> generaal Léman, den Koning zal verge-i P'Ien tijdens de segevierendo iniocht onzer I "orsten in de hoofdstad. Koalas Albert t« Bruasal. ^ijne Majesieit Koning Albert zal Vrijda'î aan-•Ittade zijne zegevierdo iatrede doen te Brussel. Troonafataad van Keizer Karal. ; I De Keizer van Oostenrijk heeft oÛicieel • s indgedaan van zijnen troon. Teruffkeer â«r bannellngaa. i Ta reVenea van Dinsdag 19 November zullea gWBpa worden ingerscht van Le Havre naar voor vertrek van de Belgische admlnl- I fruits het dipiomatisch korps. . , , De Balgisaho treepaa aunae bsweging begonnenop Brussel en Wi 9r^*n" Anderea zullaa ta Geat garnizoen j T Tuasohen Brtuael «a <3e*t. CutTi i '111 ^e personen oie van Brussel naar L , 1:°nien. Op geheel den weg is het een ver-J? 5_^ail.vluchtelingen uit de bevrijde streken P 0K«eischten, komeada van boven Brussel, ®.aar hunne hsardsteden in da Vlaanders S f'ren" inj» lïats1te Dultschers werden geziea aan da lâr.v, Molenbeek, waarover den tram van Çmt • Geheel de weg ran Brussel naar Cm,,..,13 bevlagd, bijzonderlijk te Aalst en ko»«n ' verschillige dorpen *Un trioaûf-opgericht.II Bm«. 1 ..T* Bruasel. bi'n* ontruimd ; slechts op de ^o*s sli*n noK een vijftigfal Duitsche •oldst»^ avoo<î werden da eersta Franacho «■en en aen RpT g a M rlâ Rû'ira triomfanteliîk rondgodragen ta middan der toa-juichingen van de octzagBjke meaigte dla daaï vas toegoatroomd. Italiaansche soldatan die daar aankwamen verbrosderden zich met voornoemde soidaten. Op zeker oogenblik mossten ook de Verbonden solda'en tusachenkomaa om een Duittche «ol-daat te beschermen en het publlek tôt kalmta aan te zetten. Samenkomstsn *a de koalnklijka reaiàeatla. Koning Albert heeft Vrijdag op het kastael Tan Lophem, de heeron Lavia an de Favereau ontvangen alsoo'c MM. Delacroix, Ryekmans, Eugeen Hanss?n3, Jaspar, Tvbbaut, Neirlnok eoon, Paul-Emiel Jansoa, Albert Mechelynck, Anseele, Bertrand, Pastur en Wauters. Met iader dexer personen heeft ZijnaMajesteit een lang onderhoud gehad. Sa zooa van daa kroonprîna. Het BerlinerTageblait bevestigd dat ofncieren-luchtvaarders don oudstenzoon van dan kroon-prics par automobiol In veraekerdo bewaring hebben gebracht. Pria» Wuhelrn-Frédéric is lt jaar oud ; mea zegt dat den Keizer tea zijnen roordeele troonafstand had gedaan. Hat lot vaa dan Salzar. Vols en s Engelsoha bladaa iou den Keizer doorde reehtbaakan vangemeen raCht moeten gevonnisd wordea. Sleziag'eaiaSns'eland. — Da Sagolsohe Werklieâaa Partlj, JDe Engelsche kieziagen zultea Zaterdag H Drcamher plaats hebben. De Wetkiieden partij haaft met 2,117,000 stem-men tejen 810,000 beslotcn de regecring te var-laten bij het sluiten vau dan huidigen zittijd. De partij heeft eenstemmig besloten te vragen: 1. Dat da werklieden verteg' nvroordigd zouden *ijn in de afvaardigingen der oorlog37oerenda landen mat hat vredesverdrag gela»!. 2° Dat een vrerkliedenkongres zou bijean-komen tezeifdartijd als de viedeskonferencie as ia deze'fde stad. 3° Dat het Gouvernemnt tu?schenkoma om de jiitvoering der twee voorgaanda weaschea te vergeiaakkelij ken. De terugreis vaa M. Braisn. Ta Herbestahl kwamen wij met veel moalta aan, waar wij aindelijk een huurhouder aan-trofFea die ons voor hoaderd mark naar Verriers overbracht. Daar, geana trains naar Luik ; we namaa den elektrieken tram tôt aan Papinster; — daar eea rijtuig voor 80 mark tôt Trooa ; vervolgens par elektrie'ten tram naar Luik. Te Peplnster Hep 't gerucht dat keiserWille» zich te Spa gezelfmoord had. Te Luik ontbijtende, ontmoette ik In een restaurant M. Francotta, gemeenteraadslid en een Fransc'nman M. Rooman, die de Gardénia Tan Antwerpaa gasticht heeft, Om 6 ura vertroc eau bommeltreia naar Brussel. Hij hid eehter % 1/2 ure vertraging. Htj was Stampvol. Ik allean kon er nog plaats ia vinden. Geen enkele gimpsle soldaat had willea ops'aaa voor den officier Schârnack; deze had in de statia eenea bak genomen dien hlj in dan couloir stelde om er op te zitten. De soidaten sahoidan hem ult voor «zwijn» en een hunner roor « dief » omdat hii haïr frv* rlt-scl » "n n tn " n Viarl Ik dacht dat hem sleeht zou vergaan, maai Sahâraack antwoordde aiet. la de nabijhaid vaa Tleaen bleef de treia 4 tat 5 urea staan, daar de spoorwog rernield vrai bij middal vaa vliegarbommen. Dan kondoa we voort tôt op 1 kllometer afstand van Leuven, waar ook da spoorweg verciold was '• avonds te voren tusschen 8 1/2 en 91/2 ure, jaist op het uor dat wq Soudan aangakoaien sijn, had onze treia om 6 ure moeten rertrekken. We zijn te voet naar de statia moeten gaaa ; we kwamen er aan ora 7 ure. Da statle was op sehrikkelijke wijze rerrroast, Waggoas met amsaunitie waren door vliegef-bommoa geraakt an wsrea ia dalucht gevlos;ea. Twee treinen met gekwetsten, daar dichtbij staanda waren vernleld en er waren honderden slachtoSfers. De buurtspoorweg Lauven-Tervursn was ook door het bommenvverpen ontreddard. Daalt aaa M. Claes, schapene van Lsuvea ea Kamerlid, kon ik voor 105 frank esa rijtuig krijgea dat mi} te Tervueren afzeite om 11 1/2 ara. Na eea uur wachtens konden wii den tram aemen. Ik had vruchteloos aaa melkboerea gavraagd mij naar Brussel te voarea — zo redea allen naar Leuven toe. Ik kwam om 2 ure te Brussel aan. We mossten ons a&nbieden op de kommaa-daatur. Daar vernamen wij dat da gouveraeur-gsneraal aangehouden was, dat het gezag wa» oversegaan ia handea vaa een komiteit vaa eoldaien en werkii -den, ea dat wij ona moe'stea be^e-'en naar het bureel der passeporten op de Koninklijka plaats. Om naar Gent te gaan was gesn paspaort noodl/, maar men diande ta wachten tôt de vijandelijkhedea ges'aakt waren. Het was 3 are. Ik ging naar het siadhuis ea ontmoette er rerscheider.e notabiliteiten. Mijn broeder Alexaader was juist weg ; ik heb bij hsm den avoad door^ebrachr. In dea avond werd het «Café des Boalevards» door de Duitschers bostormd, die baweerden dat er van daar uit op hen r.eschoten was. 's Anderendags woonde ik eeae zitting by van den geineacteraad om 4 1/2 ure. M. Jansoa de d er verslagover zijn bezoek aan Koning Albert te Lophem dea 11 November. hij zegde dat de Vorst den 13 zijao iatrade zou doea te Gent. Ik had mi;schien dien dag te Geat kuanea zijn tim Z. M. te oatrangen, maar wetende dat M. Ansaela ailes had gareed g^maakt, had ik liefst dat hij de plechiigheid voorzat. Ik kwam dea Donderdag 14 dezar, te Gent in auto toe. Het 7d* regimant arîilieria. Het 7ds regimeat artillerie, onder bavel Taa kolonel Mercier, nu ta Getst, he8ft eane rcena-volle blidzijdein degeschiedeais van den ooilog. Een zijaer groepen werd niet minder dan 5 maal op de dagorde van het Belgisch leger gebracht. Geheel het reçiaaent heeft dezalfde eer verworven, vanwega hat 34® Fransch legerkorps om zijaa schitterende deelneming aaa do laatete operatiën. Daarbij heeft hat regimeat het Fransch Oor-loïskruis met zilveran rergulde ster bakomen ea 45 kruisen zija ter beschikkiag van kolonal Mercier ges £&. Hiita h^pfr ai» ri* zijner mannen ter haad geste'd voor het froai van 't régiment te dien einda op St-Pi£ter3pleia bijean geroepsn. De plechtigheid had plaate voôr generaal Tsck dia daatna het regimaal voor hem heeft doea deâleeiea op den Kouter. Belangrijk bèrieM aan d« krijgsvûrmiuktan, Wij verzoeken al da invalieden zich zoohaast mogelijk bij den hear « commandant de plac \ » LeopolJlaaa, "1, aan te biedsn. Van daar zulla* zij ca^r Brttçgo gestuard worden. Al da invalisden, dia meenen voor lichameliike redenen, doze rsis uiet to kunnea onlarnemaa of dia twijfelen dat z j nt>ï vooi ha*, leger zoudea geschikt zijn, wordsa verzcc'nt zich op oa3 bureel, Bagattenstraat, 6, aaa te biedea, 's morgenda Tan 9 1/2 tôt 11 1/2 ure. Wij zullea hin daa de naodige lalichtirsgen verschafïea. Het Bestuur van het Komiteit » ^ Hulp aaa Krijgsvermink ea. SÏBSF<î2VALr ÎT. — M. Eduard Van Herrewe/:, e, laerli:;g vaa St-Amandsgesticht, xoon va i den heer notarttÇ Van Herrewega ea van Mevrouw Joseptiinsi Ta$lm :n, geboren ta Geat, den 29 Juli 1898. vrgwillirfer ia het Bo'giîch le^er, in alîjfd bq het 4e lanciers en opvolgenlijk gsdetacbeprj bij het wielrijderspeloten en het mitraljeuzea pe'etoa van daï r3 nment Na ean herstallingsvarlof ult hoof la eeaer bronch'et, opgedaan ia de loopgrach oo, werd brankardier b i het aerste ranimant jagers te voet; oaderschsidde zich d a 17 April 1913, ia het gavacht vaa Merckem, en word, wegeai schit erenda dad ^n vereeid m ;t hetoorlogskruis^ Doodelijk pewoad dea 2 Oktoberl9l8 te Oost-Nieuwkarka (kanton Passcheadaela), door esa graniatscherf, terwijl hij eenea gekwetste wsg» droeg, ea naar haf hospitaal vaa lloo^stade o var-gabrRCht, bazvvt ak aldaar den S Oktober 1918. Rapport van den kompagaiebevelhebber : Allen z!gen een voorbesld ia hem, di« immer bij de haad was om zoo sposdU mogelijlt aan zijne makkers hulp te brangaa : zijna krach* ten begavea hem, maar niettemin wilde hij da taak die hem was opgedragen volbrangen. Ik begroat ia ham het stoflalijk overschot vaa eenea model-soldaat, Waarvan de kompagnia een onTergetelijk aaadenken zal bewaren. Laatste brlef van den afgestorvene (aaa eenea vriend). Front, 26 Ssptember 1918. « Met haast, vôôr hat offensief. Binaen 24 uren misschien zal ik gekwetst of gedood zija. Dat de wil des AlU-rhoo^stea ge-schiede ; ik ben gereed. Ik bea gister ta communie geweest en heb mij niets te verwijten. ladisu ik sterf oj> het slaeveld zal het zij a bij de vervulling vaa mijnen plicht, voor ons ;aud. Vaarwel dus aan allen. Trooît mijne ba-mind^n en zeg hun dat zij fier mogen zijn over hun geliefd Wardje, gedaan bij de bevrijdinf van het Of erweldigd laad. Moed Lieve vriea-den hat is da stond vaa de zegapraal. Ik omhels u (get.) EDUARD. P, S. Enkele laatste wll : Ik verlan? bajraïaa te worden, ter plaats waar ik sraraHen ben, la 't mi lden mijner wapenbroeder» voor 't Vadst'j <rf>cn f il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume