De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1023 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 06 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k06ww7b838/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT a» «s «sg^ «w m^mwm m m — es 43 TTàta tinnavA WTâ^Altmoé tfi 1f\W3 VV 17IW 19 A HP??f ,f%T Dinsdaa ÎO Anril 1917. Prlis 3 oentlemân |«X«aiT« <M'e3ftMSw W» a -»«w >CM.»Wa'W(Wtl->-LLLL'.l'JUIJ i.-UUlil^JiL'I.jilXllv M-y»«e«WPMIH &â%ehe ksrftàtBg V&ii hst @root {faîfd&wsrtte^ ïwaed® Daltsoh berisht van 6 Aprfî. BERLIJN, 6 April (avoudbericht). Op het front in Artesië en in meerdere vakxen fes het Aisne-front sterle geschutstrijd. Wi] schotea met goede uitwerking te Reims opge-Stelde batterijen, opgemerkto vestingwerkea en %ÊrSccr« în het Oosten, levendige vuurbedrijvigheid. Esrate Daltaoh berloht. BERLIJN, ~t April. Wesialljh krijgstoaneeî. De geschutstrijd hield, van Lens tôt Arras, ttct korte onderbrekingen aîtijd heftig aan. In het gebied langs beide zijden van de Somme %ërden verscheidene gevechten door kleiae fifdeîlinàien geleverd. De Franschea beschottn Sint-Kwintijn. Bij Laffaux, ten Noord-Oostea traji Soissois mislukte een Fransche aaaval. Langsheea de Aisne en bij het Aisne-Marna-k'ànaal nam het vuur meermaals in hevigheid kie. Een aanval vanwe-.e de Franschen om da fiun bij Sapigneul ontromen loopgrachtea te iiiroveren, werd met bloedige veniezen af,;e-ilagen. Door onze vliegers ontdekte batterijen, Hmmunietie-stapelp'aatsen, versterkingsinrich-tingen en troepensamentre • kingen werden oader ons vuur genomea. In de Argonnen werden Tyandelijlîe verkenningstroepen verdreven. Op flea linkeroever van de Maas vielen Fransche bataljonnen, na krachtdadige vuurvoorberei-Sing, in het Malancourt-bosch tevergeefs aan, Om geschutopspeuring en verkenning te ver-ainderen, wendde de vijand geduchte tezsam Retrotcken luchtstrijdirachten aan. Zij leden ïware verliezen. Verscheidene vaa de vijande-lijke smaldeelea kun-en als ver'oren geachl Jvorden. Luitenant Voss schoot ziju 24s vliegtuig, Juitenant von Betrab 4 vijanden in iucbtgevechi Bmlaag. Tusschen Soissons en Reims ond^rnam de Jijand een aan ?al tegen onze op dit front zich bevindende kabelba'locs. Door snel in werking jjîijnde afwtervuur en ingrijpen van onze jacht-vliegers bereikte de vijand niethet sukces dat hij îiad wiilen behalen : slechts two.eba'onnenwer flenneergeschoten. Hunne waarnemers landder door middel van valschermen. De vijand verloor gisteren 44 vliegtuigen 33 van deze in luchtgevecht, 8 door afweer-îsanonren, 3 door gedwongen landing achte; onze linies ; een kabeîballon van den vijanc ging in een luchtaanval verloren ; 5 ouzer vlie gers zijn niet teruggekeerd. Oosîelljk krifgsîoonee!. Leqerfront van genermil-veldmaursehalk prins Leopold van Beiereri. In talriji-e sektoren vinnige vuurwerkzaam aeid.Aanvallen van Russische stroopafdeelingei î>ij Baranowitsji en ten Zuiden van Stanislat Werden afceslagen. heçerfront van gensr.-overste aarlsh. Josej . ïn-de Woudkarpathenen 't grensgebergtevai oe Moldau dikwijls gevechten op het voorterreio t*ger£cro!p van cçen. ocldizi. von M&ekenssi Oeene verandering in den toestand. "laoedcniach front i i usschen het Wardar- en het Doiraamee rjreedden de Eogelschen, na hevig vuur, doo xcvelen en hoerageroep een aanval voor. On vernietigingsvuur was op de vijandelijke loop "rachîen gericht waarvau waargenomen was da <c bezet waren, en had hierbij suksas. : Duitfloh berloht van 7 Aprll. UTr LIJN.7 April.—Bij regenachtig weer blee «e Kanonnenbediijvigheid in 'tWesten tegenovc voiige dagen in sterkte ten achter. v «,/»»»5 •• w M* A4 OSl SU H-d & S. H ÏJ «à rm. « Jti Van het Oo9ten en uit Macedonië worden geene gewichtige gebeurtenissen gemeld. Daltaoho vîieger-aanval op Engalgoîs» sohepen. BERLIJN, 7 April (Oiïiciëel). — In den nacht tôt den 4 April bewierp een Duitsch zeevlieg-tuigen-smaldeel de schepen in de « Towns » liggende in de zoeklichten- en versterkings-werken ten Noord-Westen van Ramsgate over» ▼loedig en met goed gevolg met bommen. De chef van den admiraalstaf der marine. Ûfficieela Oostenrijksche barichtan WEENEX, 7 April. Oostelijk krllgstaoneal. In de Woudkarpathen en ten zuiden van Sta-nislaw, stieten Russische verkenningsafdeelin-gen tevergeefs tegen onze linics vooruit.Op velo plaatsen voorveld-schermutselingen. Haliaanseh en Zuid>09$teip kriigsîoonesl. Geene bijzondere gebaurtenissen. le @arlo| in lis! Oasfan, Tnrksche berlohten. KONSTANTINOPEL, 7 April (Ambtelijk bericht van 6 April), — Aan het front van de Diala blijven de Engelschen terugtrekken in de richting van_Bakoucha, in een luchtgevecht is een onzer Focker-vliegtuigen, door kapiteia Schiitz bestuurd, tegen een vijandelijk vlisgtuig febotst. Di'is dientengevolge zsvaarbeschadigd. let onze heeft een vleugel van het vijandelijk toestel afbenomenec is daarmee in onze liniën geland. Kau&agusfï'ont : Twee vijandelijke afdeelingan, waren tijdelijk er ingelukt in de eerste dekkingslijn onzer sek-tie van den rechtervleugel te dringen, maar zij werden er opnieuw uit verjaagd. Onze dekkingslijn blijft in onze handen zooals zij voortijds was. Gister morgend daagden 3 vijandëlijke moeder-schepen voor vliegtuigen door eenige krtiisers en torpedojagers begeleid, vôôr den Bosphorus op. De vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op Ki'ia en den toegang tôt den Bosporus. Onze gewone-en zeevlieitnigen vielen de vijandelijke aan en joegen ze met bommsn weg. JMet zeker-heid werd vastgesteld, dat een scliip tea voile ge'rofîen is. Het bericht uit het Russische hoofdkwartler van 28 Maart behelsde, dat Russische vliegtuigen op 26 Maart de aquaduct van Konslan-i tinopel aadden vernield. Dit is onwaar. De . enkele geworpen bommen kvvamen zonder een'ge uLwerking op een ortbebouws stuk laad terecht. Wat aangaat het gevecht boven de Zwarte Zee, kunnen wij, bij wat het Turksche communiqué van 27 Maart hseft gemeld, voegen, dat volgens het Russische stafbericht van 3 April i een vijandelijk waterviiegtuig door een projek-i tiel werd getroffen en dientengevo'gen op zee moest ncerstrijken. De inzittendea lieten hel toestel aaa zijn lot over ea bereikteneen torpe-i dojager. De buit, dien de Turken bij Gaza hebben ge-maakt, bestaat uit, wat de gevangenen aangaat, vijf officieran en 231 soldaten ea verder uit 12 machieageweren, 16 automatische geweren, r vijf motorûetsen, een auto, 300 gewerea met t bajonnetten.verscheiden wagensmet ammunitie s alsmede veel senie-materiaal en ammunitie. Geene belangrijke gebeurtenissen op d< t andere fronten. aulsraarooh berloht. SOFIA, 7 April. Ambtelijk bericht vaa6 April f Sâaoedonicoh front : r Aan den Oostkant van de bocht der Tserna e: ten Westen het Doiranmeer was het Tiiandelijl s». V rn ■— m mm geschutvuur leVeftdiger. Op de overige deele i van bet front zwakke artilleriebedrijrigheid. Bij Koliaowa tusschen de Wardar ea het Doiranmeer is eea vijandelijk vliegtuig tôt landen gedwongen. Bnmeensoh front : Ten Oosten van Tulcea *wak geschutvuur. Oorioi in BEL i II «a ULM EUE Fransohe barlohtan. PARIJS, 6 April. — Op het ftront va^. de Somme en de Oise is het geschutgevecht taififelijk heyig blijvea voortdurea. Een Duitsche tegenaanval, na «en hovige besenietiag op de Fransche stellingen tea Noorden van de Foliehoere uitgeyoerd, werd glad door het F/anschespervuurtegengehouden. Patroelje-ontfûoe'.ingen bij hoogte 116 (ten noord-oosten van la Folie) en in de streek vaa Beautir, (ten westen ran la Fera) en t'en zuiden vaa de Oise. De Franschen hebben aanzlanlijke vorde-riogen gemaakt ten Noorden van Andicourt. Geîne verandering van den toestand tusschen de Aile'te en de Aisne. Ten Noordwesten van Reims hebben tegen-aanvallen met degranaat vanwegedeFranschen, hen in staat gesteld vooruit te komea en nieuwe loopgrachtgedeelten te hernemen. Tusschen-po^zfnde beschieting op het overige gedeelte van het front. PARIJS, 6 April (avondbericht). — Tusschea de Somme en de Oise en in de streek ten Noorden vaa Soissons, artilleriegevecht op verschil-lige plaatsen, zonder infaateriebadrijvigheid. Ten Noord-Westen vaa Reims, zijn wij by middel van handgranatea vooruitgegaan ten Oosten van Sapigneul. De Diiitschers hebbea hevig de stad Reims ^fceschoten. la de Argoanen gelukte het ons door een handgreep op eene vijandelijke stelling bij La Fille Morte, esn aantal gevangenen te maken, waatonder drie officierea. In den loop vaa den dag hebben onze lucht-vliegers twee Duitsche bestuurbarelucht'oallons vernield. PARIJS, 7 April. — Ten oosten ea tan westea van de Somme is het geschutgevecht hevig ge-weest in de streek van Dellon Grugies ; geens voetvolkbedrij vigheid. Patroelje-ontmostlagon tea oo.tea vaa la Basse Forêt van Coucy. De Franschen zija weder rooruitgekomea ten noorden vaa Laadricourt In de streak tea Noord-oostea van Soissons, in den sektor vaa Chivres, werd een Duitsche rerkenning oader het vuur van de Franschen genomen en uiteengedreven. Te i Noord-Westea van Berry-au-Bac groote wederzijdsche gesckutbedrijvigheid. Een Duit sche aanval op de Fransche stellingen ter Zuidea vaa la Ville-au-Bois uitgavoerd en doo: de mitraljeuzen ea de graaaten der Franscher teruggeworpen, kon, op geea eakel punt, d« Fraasche liniën genaken. Ten Oosten van Sapigneul duurd-het granaat gevecht in het voordeel ran de Fraaschei voort.Op dea linkeroever vaa da Maas slaagdei de Frauschea bij een overval bij het bosch vai Avocourt, richttea vernieliagea aan en brachtet materiaal bianen. O .'eral elders was het rustig tijdens den nacht fin^elsoh beriobt. , LONDEN, 6 April.— Gisteren zijn aanvalle: benoordenSt-Quentia voortgezet.In de buurt va Ronssoy is het dorp Leinpire genomen.Vandaa, zijn wa opaieuw gevorderd tea Noord-Ooste; ' van Noreuil. Een Duitsche tegenaaaval is g€ fnuikt. Geslaagde overvallen zijn ten Oosten va l Arras en tegeaorer Wijtschaete gedaan. t I Gisteren en in den nacht van 4 op 5 Aprl hebben onze vliegtuigen verscheidene verre tochten ondemomen. Belaugrijke spoorweg-knooppunten, ammunitieber^ plaatsen en vlieg-parkeazijn met goed gevolg gebombardeard Oostenrijksch-naiiaanseha oorleg Itallaansob berloht. ROViE, 6 April.—Op eenige plaatsen Tan het front was gisterea de artilleriebodrij vigheid levendig. la hec Lagariaadal beschoot vijandelijke artillerie opaieuw Alla ea Pileaate, dat door onte batterijea werd beantwoord, die met zichtbare uitwtrkiâg meermaals de spoorhalle van Cal-llaao trof. Op den Karst heerschte in den laatsten nacht op de hoogte 144, hevig vijandelijk geschut- ea bommeawerkiag, die door oas snel en zwsâr geschut werd afgeslagen. Patroeljeaoadernemingen in het Etschdal, Suganadal bij Pontebana ea op den Karst. EXJSSÏSGH-BUI rSCHS 00RL05 Russisoh eeoechlsterrtln. ST-PETERSBURCr, 6 April. —- Na het ver» geefsche gevecht dat wij op 3 dezer op den liaker oever vaa de Stochod geleverd hebben om het bezit van de vetschaaste steUing in do streek van Toboly en Geliaia, hebben onze troepsn den rechter 02ver van deze rivier bezet. Ds vijand onderhield een zwak artillerievuur. Volgens de rapporten vaa de chefs leden onze troepen, die genoemde verschaoste stellingen verdedigden, zware verliezen. Twec regimentea van de vijfde divisie tirailleurs brachtea slechts eenige tieatallen manschappen op dea rechter-oever over. Twee kominaadaaten van die regimsatea laeuvelden. Een derde regimeat van die divisie trok met de helft van zijn effektief terug. Van twee regi-mentea van twee andere divixies blevea slechts eenige honderden manschappen van elk regimeat over. Andere regimenten hebbea miader teleden. Op 4 April om zes uur 's avonds opeade do vijand een hevig artillerievuur tegen het rak Peniaki-Tsepele-Zwijan, in da rich'ing vaa Zolotsje f. Hij bombardeerde onze loopgrivea vaa de eerste ea de tweede liaie en onze geheele achterhoede. Vliegtuigea regeldenhet schieten van de artillerie en wierpen tegelijlcertijd bommen. Ojq zeven uur 's avonds ondernam de vijand een aanval op het dorp Tsjepele, die wij met vuur afsloegen. t Daarna deed de vijaud aog vijf aanvallen in de 1 richting van het dorp. Bij den vijfdeu aanval slaagde de vijand erin oaze loopgrac'htea binnen te dringen, maar werd er dadelijk weer door1 een tegenaaaval uitgeworpen. Bij dea zesdea aaaval slaagde de vijandelijke infaaterie er ia om an gedeelte vaa onze loop-gravea bij het dorp Tsjepale te bezetten, maar 1 na, het eiade vaa dea dag wierpen onze troepen ! den vijaad er weer uit ea hersteldea hun eerste Unie volkomaa. Aan heï overige front geweervuur, verken-1 ningea en badrij vigheid in de lucht. ; OP ZE». KOPENHAGEN, 7 April. - Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede dat de stoombootea vaa Esbieg «Ether» en « Methel » op weg met kolen aaar Aarhus op 1 April in de Noordzee zijn vergaaa. 1 AMSTERDAM, 7 April. — De schooner 1 « Lucy-House » is tijdens eenea storm in dea l Noordelijkea Atlantischen Occeaaa opgegeveu 1 geworden. De bemaaaiag is ia Gibraltar geland. GENEVE, 7 April. — Volgens een Wrieht a uit New-York van « Le Matin » werd de Ameri-kaansche stoomboot «Missouriam in de Middel» 1 tasdsche Zee getorpedeerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume