De godsdienstige week van Vlaanderen

362 0
02 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Januar. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 22 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zg6g15xt9m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEKVAN ONItER l'>K BKSC.HKRMINij il. FHANCISCtiS SA LES 111S, L. 1. O. (100 dagen Aflaat voor <Je tedtm d«s Gi'iiooUchapg) ZES-EX-VEERTIGSTE J \ \U IV- 5«. VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDEKWIJS EIS STiCHTIfife. •i JANUARI 1014 Il h AD JOSEPH. Dil blad verschijnl ail. \ rijdapcn 'i avonds, ~ Prijs : voor Gf ut 4 fr. j Mcu schrijft in bij A.&\. VANDEU SCIIELM N, Uitgevers, Onderstr., 20 s jaars tu met deu |iost fr. 4,î 0. — Ai.nvncen aan ifô c. den dniki egel. le Cent.-—>He1 abnnnemenl kan slechts eindi^ei met 80 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christue, in der eeuwiolieid! DAlïWlJlîER. 4 Janunri. Zoniug, achtste dag van de Ootaaf der Ueii.ige Onnoozei.e Iîinderen. — Bidden wij die uitveikoreoe kinderen, opdat ii] aile ctiristene kinderen bewareri van de woede der ver-volgers, d\e een god leloos of onverschillig onderwijs verspreiden; van de ergernissen, die door het verderf der zonde de 7.ielin dooden, en die in het kinderhert de genade sebeuden van het H. Doopsel, o Jnnunri. Maandag, vooravond van den feestdag der HH. Drie Koningen. — Ilerinnering van den II. Telesphoriîs pans en martelaar. 6 Janunri. Dinsrag, feestdag van de II II. Diuekoningen. — « De lleer, zegt de II. Léo de Groote, volgens Zijn welbebagen, veropenbaart Zich aan hen, die in Hem gelooven, en blijft verdnken voor Zijne vervolgers. f)e menigte der Engolen ver-kondigt Zijne geboorte aan de menschen, en tôt in de verste streken wordt de waarheid verspreid Ëene Ster brengt de YVijzen tôt Zijii Kribbeken: de Koningen âsffbidden Hem, arin en klein ; terzelfder tijd doet 11ij llerodes beven op zijn"n m.ichtigpn troon.» Jésus wordt erkend en aanbeden door de Wijzeri, die, waarlijk wi)s, de neiging niet volgen der bëdorvene natiuir, noch de voorschnften der vleeschelijke wijslieid; maar het licht van den H. Geest, dat hun tegeriblinkt in de wouderbare Ster. De Drijkoniiigeu verachten de rijkdommen, en leggen huniie schatten neder vôôr het Kribbeken van het arme Kind Jésus; zij verzaken aan eer eu roem, vertoeven niet in het koninklijk hof van Herodes; maar gaan naar het nederig Betlilelieui, om in het Statleken ten lleer Jésus te vinden. Waar zijn 7.rj beden, die wijs zijn gelijk die Wijten? Mogen wij ten iniuste onder die recht-veerdigen gerekend worderi, die wandelen in tiet wonderbaar licht van het Geloof en deu moed liebben om ailes te Jnen wat het Geloof oplegt, ailes te verzaken, wat tiet (.eloof verbiedt? De Ster, die de Diiekoniugen leidde naar Bethlehein, biinkt ouk voor onze oogen. Daareiib ivéïi genielen wij zalige ingeviugen en genadevolle gewaarvvordingen, die nus tôt Jésus ueigen, eu om zoo te zegg^u dwingeii, om voor Hem neder te knieleu en Hem onze otferauden aau te biedeu. Voor ons is de weg, die lei It tôt Jésus zoo uioeitijk uiet als voor de Wij/.en; lesus beviudt Zich te middeu van ons; Il ij komt ons te genioet; 11 ij woml onder ous, als onder Zijii uitverkoren volk. Hue zouden wij besoliaamd staan voor den rechterstoel des Heeren, moesten de Wijzen tegen ons geluigen, zij die van ver gekomen zijn om Jésus te zoeken. en ailes voor Hem hebben ten beste gegeven — daar wij, zijn volk, zouden geweigerd hebben Hem te erkennen, en ^ijuegeboden te volbrengen ? 7 Januari. Woensdag, 2d° dag van de Octaaf der HH Drie-koningéitdag.8 Janunri Donderdag, 5d°dag der Octaaf. 9 Januari. Vkijdag, 4d° dag der Octaaf. 10 Januari. Zaterdag, od° dag der Octaaf. GODSDIENSTIGE PLECHTIGHEDEN. PAitor.niAiE Iîerk van Sint-M artinus. — Dinsdag 6 Januari 1914, feestdag der Heilige Drie Koningen, te 8 uren de solemneele Iloogmis; 's namiddags te 5 uren de Vespers, daarna het Lof; Zondag 11, solemniteit der Heilige Drie Koningen, de solemneele Iloogmis, met uiistelling van het Heilig Sacrainent, te 9 uren; de Vespers te 5 uren, gevolgd van het plechtig Lof en Processie. Parochiale kkrk van S. Elisabeth. — Donderdag 8 Januari Gedurlge Aanbidding; 's morgens te 6 ur<>n de eerste Mis en uitstelling van het AUerheiligste Sacrament; te 7 ure Mis; te 8 uren de plechlige Iloogmis; 's namiddags te o uren plechtig Lof en Te Deu m. Geihtrige aanmimungen. — Aile dagen in Poortakker te Gent. — Zondag 4 Januari, te Audegem ; Maandag !>, te Assenede; Dhisdag 6, te Hainme-S'-Anna en te Qu-itrecht ; Woensdag 7, te Asper; Donderdag 8, te Gent in S'-Llisabeth; Vrijdag 9, te Maldegem bij de Zwarte Znsters; Zateidag 10, te Bacbte; Zondag 11, te Eyne bij de Zusters van de Visitatie. - — — Zalig Nieuwjaar ! Zoo sprekeii wij met i'd^ren echtfii Vlaming tôt a! onze inschrijveis en lezeis, lot onze land- pt! stadsgenooten, tôt onze g ■estflijke en .wereldlijke ovèrheden. Zalijî nieu«j»a'r voor onzen H. Vader den Paus, den Cppeiherder der zielen, den oiifiaU)aret) Siadhoudet van C.hnsiusî Moge welhaast voor hem (Je bitiere lijdenskfdk vérvangen worden door den overstroonenden beker der

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume