De godsdienstige week van Vlaanderen

510 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 März. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 25 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j39q1v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WEEK VAN \LU\IOE\ ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dag«n Aflaat voor d« /«den des Genootschaps). ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 4( VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS BN STI6HT1NG. ITE AD JOSEPH. 13 MAART 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoiicen aan 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. -15 Maarl. Zo.ndag, vau den vasten. — Ter gelegenheid van het mirafcel, door hetwelk de Zaligmaker eenen bezetene verloste, brachtende vijanden van Jésus den goddelijken Meester eene heiligschendende beleediging toe. Ver van in het wonder den vinger Gods te willen erkennen, zeiden zij openlijk dat de Verlosser dit mirakel gedaan had door de macht van den Prins der duivelen; anderen hielden het wonder als onvoldoende om Jésus' goddelijke zen'iing te bewijien, en vroegen een teeken uit den hemel. Jésus, volgens hen, zou moeten mirakelen doen hebben gelijk Josuë, die de zon deel stilst.ian ofwel gelijk Elias, die het vuur deed nederdalen uit den hemel. Voorzeker vroegen zij dit niet uit liefde tôt de waarheid, of met de rechtzinnige begeerte van tôt het Geloof te komen: het was alleenlijk een voorwendsel, door heu schijnheilig aangebracht, oin in hun ongeloof en zedeloos leven voort te gaan. De Zaligmaker, hun boosaardig inzicht kennende, weigerde het gevraagde teeken ; ook wederlegde Hij de biasphemie, waardoor de Farizeërs Zijne mirakelen toeschreven aan de macht des duivels. Hoe gevaarlijk is het niet zich te laten overineesteren door hooveerdij, haat en nijd, of andere kwade driften ! Het volk bewonderde Jésus' mirakelen, loofde en dankte Hem voor Zijne goedheid ; eene vrouw zelfs uit de menigte verhief hare stem, tegenover de blasphemiën der Farizeërs en Schriflgeleerden, om den Verlosser als gelukzalig te prijzen ; en zij, Prinsen van het Volk, beter onderwezen in de VVet Gods dan de andere toehpor-ders, bleven veisteend en wendden elke genade des Heeren tôt hun grooter verderf aan. Zij waren in eenen ergeren staat dan debezetene; deze werd verlost door de kracht van het goddelijk woord, maar de geest van afgunst en hooveerdij, die het hert der Farizeërs vervulde, vviide niet wijken noch voor Jésus' woorden, noch voor Zijne mirakelen. Ellendig is de toestand van den rnensch, wiens lichaam bezeten is van den duivel; doeh veel ellendiger nog is de staat van hem, wiens ziel overmeesterd is van kwade driften. Immers de bezetene kent zijn ongeluk, en wendt aile pogingen aan om tôt de verlossing te komen ; de Heer ten andere is nabij, Die Zijn ongelukkig kind niet verlaat, en na het uur der beproeving troost en redding schenkt; maar de hooveerdige, afgunstige of ondeugende mensch heeft de boeien lief, waardaor hij aan den Prins der duisternissen verslaafd is ; Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigeu met 30 April elk jaar. ver van tôt Jésus om huip te roepen, verstoot hij den Zaligmaker en maakt misbruik van de goddelijke genaden, die dan ook tôt gelegenheden dienen van grootere zonden en dieperen val. Moehten wij uit dit Evangelie leeren zorgvuldig aile driften bedwingen, die in onze herten ontstaan, om met een zuiver hert eenvoudig te blijven in het Geloof, en nooit door slechte gewoon-ten in de boeien des duivels geklonken te worden"! Verzetten wij oiis tegen het beginnende kwaad; te laat komt het genees-middel, als de ziekte door lang verzuim de overhand heeft genomen. Hoe langer wij wachten van aan den duivel wederstand te bieden, hoe trager wij zijn in den strijd, hoe meer wij verzwakken, terwiji de booze driften gedurig heviger worden en de helsche geest in macht en sterkle wint, om welhaast on» hert te overmeesteren, en er zonder tegenstand te heerschen ait in zijn rijk. 16 Maarl. Maandag, Mis en getijden van den dag. — Jésus berispte de Pharizeërs om hunne ongeloovigheid en weigerde wonder werken te toen in zijne vaderstad : dan werden zij kwaad en dreven hem buiten de stad en voerden hem tôt op den top van den berg op wiens helling Nazareth gebtuwd was om hem van boven neder te werpen, maar Jésus door de kracht zijner godheid maakt zich los uit hunne handen en ging inidden door hen heen, zonder dat iemaud hem verder konde of durfde aanraken. 17 Maarl. Di.nsdag, feestdag van de II. Gertrudis, maagd. — Gertrudis was de dochter van den gelukzalige Pipinus van Landen en van de gelukialige Ida of Iduberga, zuster van den Heiligen Modoaldus, bisschop van Trier. Iduberga was nog moeder van eene tweede heilige, Begga genaamd. Gertrudis werd te Landen geboren in 626 en ontving het heilig doopsel uit de handen van den Heiligen Amandus. Van hare teederste kindsheid gaf zij blijken van hemelsche wijsheid en verrichtle hare kleine kinderwerken zooals het behaaglijk was aan den wille Gods. Zij aanhoorde met groote eerbiedigheid de vermaningen harer vrome moeder en, ofschoon jong in jaren. was zij reeds rijp in verstand en nain aile gelegenheid te baat om zich te vernederen. Konin» Dagobertus, de steden van zijn rijk doorreizende, nain zijnen intrek met zijn gevolg in 't huis van zijnen meier Pipinus. Tus-schen de hovelingen bevond zich een machtige edelman, die op de schoonheid van Gertrudis verliefd, haar ten huwelijk vroeg. Doch het inaagdelijk kind, reeds door belofte van zuiverheid aan den hemelschen Bruidegoin verbonden, was door geene streelende woorden te overhalen. Na den dood van Pipinus, DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume