De godsdienstige week van Vlaanderen

404 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 20 Februar. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4x54f1n71b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — AnnoScen aan 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ' DAGWUZER. ® 22 Februari. Zondag van Quinquagetima. — He Heer voor- \ zeide Zijn lijden, Zijne dood en glorierijke Verrijzenis aan de a twaalf Apostelen, om hunne herten tôt de volbrenging dier ri mysteriën te bereiden; om hen te wapenen met hemelschen l moed tegen de bekoringcn van moedeloosheid, die hun zouden o overkomen; om hun door die voorzegging te bewijzen, dat Hij g vrijwillig Zich zou overleveren in de iianden der vijanden, en \ de dood te gemôet gaan. Jésus kon vreugde en rust genieten ; ri om ons tôt Zijne liefde te dwingen, heeft Hij willen sterven in % uiterste tormenten ; Hij heeft het kruis omhelsd als een uitver-koren middel, om de wereld te veroveren, en aile herten tôt Zieh te trekken. Gedurig had Jezus Zijn lijden voor oogen ; meermaals sprak Hij ervan aan Zijne Apostelen. Zijn goddelijk Hert was ' vol genegenheden en verzuchtingen tôt het lijden. Wij ook moeten ons tôt het lijden gereed houden, en Jésus' '■ lijden voor oogen hebben, om de beproevingen, die de Heer ons z overzeudt, met een goed hart te aanveerden, en nooit in het ^ kruis van Jésus geërgerd te worden. Zonder lijden kunnen wij s tôt de overwinning in den Heinel niet komen; het is de wil Gods t dat de H. Kerk en hare leden door het lijden en de vervolgingen s verheerlijkt worden, gelijk Jésus door Zijne vernederingen, Zijne tormenten en dood in het bezit gekomen is van de eeuwige glorie. Wanneer het geweld der vijanden ten hevigste woedt, dan is de 1 zegepraal der Kerk aanstaande ; de vervolgingen zijn voorboden c van triomf en vreugde. Ook wamctr de Zaligmaker aan Zijne 2 Apostelen Zijn lijden voorzeide, voorzag Hij terzelfder tijd het f uur Zijner verrijzenis, en sprak Hij hun van het glorierijk > geheim Zijner onsterfelijkheid en eeuwige verheerlijking. Die gedachten moeten elken Christene versterke* in de» £ strijd des levens. Het loon, dat Jésus geniet, zal het onze wezen. i Indien wij ons wapenen met geloof en gebeden, indien wij met ' den Zaligmaker vereenigd blijven door den band der heilig- ' makende gratie, dan ook zullen wij van de aanrandingen der i vijanden niets te vreezen hebben. In onze herten, gelijk in het 1 Hert van Jésus, zal de liefde tôt het lijden ontstaan ; te midden 1 der ergste beproevingen zullen wij nog gelukkiger zijn dan de < vrienden der wereld in den overvloed der rijkdommen en ' vergankelijke vreugden. Bereiden wij ons om met vrucht de geheimen van Jésus' i Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr.. 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. ■ lijden te overwegen, gedurende den heiligen Vastentijd. Vragen wij aan den Heer Iicht om de Iessen van Jésus' bittere Passie meer en meer te doorgronden. De Apostelen begrepen de voor-zegging niet van Jésus' lijden ; die zaak was voor hun verstand verborgen. Na de zending van den H. Geest zouden zij dit allerbest verstaan, en door hunne eigene dood Jésus' lijden en dood navolgen. Nu is de geest des Heeren nedergedaald; door het H. Vormsel en andere Sacramenten, door ontelbare genaden ontvangen wij Zijn wonderbaar licht. Verwaarloozen wij die gunsten niet, en trachten wij door ieverige overwegingen tôt de volmaakte liefde van het Kruis te komen, om aan de verdiensten, die Jésus ons door Zijne dood verworven heeft, deelaehtig te worden. — Herinnering van den feestdag van S'-Pietersstoel te Antiochiï en van den II. Pai'jajs. 23 Februari Maandag, Vooravond van den feestdag van den Matthias. — Feestdag van den II. Petrus Dami anus, bisschop kerfcleeraar. — Hij werd van zijne bloedverwanten, ja, van zijne eigene moeder verstoolen ; maar de Heer betoonde Wern eene vaderlijke zorg, en verheerlijkte hem met groote deugden en uit-stekende geestvermogens. Petrus had nochtans hevige bekoringen te onderstaan ; hij overwon ze met aanhoudende gebeden, ver^ stervingen, en allerharide werken van bermbertigheid. 24 Februari. Dlnsdag, feestdag van den H. Matthias, Apostel. — Hij werd gekozen in de plaats van Judas den Verrader, en vertroostte het Hert van den goiWelijken Meester door heiligen iever en standvastige getrouwheid. Ook onder ons zijn er velen, die den Heer verraden en verlaten; blijven wij Hem getrouw, om alzoo Zijn Goddelijk Hert te vertroosten, en uit Zijne milde hand een dubbel, ja, overvloedig loon te ontvangen. 2o Februari. Woensdag, Asschewoensdag. — Als wij de gewijde assche op ons hoofd ontvangen, hooren wij deii priester zeggen : « Memento homo quia pulviï es et in pulverem reverteris. » « Gedenk, o mensch daf gij a lof lijt en loi sltif zult wetlerkeeren. » Is het niet alsof de H. Kerk ons zegde: Gij moet zoo verwaand niet zijn, hooverdige mensch. Van stof en asch komt gij voort : dàt is uw oorsprong: God nam een weinigslijk, en daarvan maakte Hij den eersten mensch, uit welken al de andere voortkomen. Stof en asch zijt gij: een weinig slijk, waaraan den vorin van eenen mensch is gegeven. Zal dit slijk, dit stof, nu booveerdig zijn en verwaand genoeg om op te staan tegen Hem, die het met Zijnen geest heeft bezield en door Zijne bermhertigheid boven zijne

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume