De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

692969 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Mai. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/028pc2tw3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e jaar. — N. 22. Zaferdag 30 iMei 1914. Bebeer en Opstel : KliOOSSrae-STRAAT, 6, LOMMEL Insolirijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Qeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN EENE HARDE LES. Er heerscht kalmle in het land. Is het de kalmte die den sionn voorafgaat ?... Zoo schreven wij verleden Zondag. De storm is gekomen en heelt den ouden katholieken boom heen en weder geschud. Gelukkig stond hij vast als de eik, en diep gewor-teid: hij heeft den stomi woerstaan. Wij verliezen wel twee zetels, maar onze meerderbeid kon tegen een stoolje. Ook 12 slemmen meer derbeid is meer dan voldoende 0111 het land te regeeren en goed te regeeren. Dat neemt niet vvegdat de/.e ver-kiezingen, voor ons katliolieken, eene ernslige waarschuiving zijn. Sedert -1912 bebben wij op en-keie uitzonderingen na, ovfral vele stemmen verloren. Dat is een feit, al blijft het vvaar dat in 1912 de za ken heel anders stonden, en de cijfers van 1908 een beter verge-lijkingspunt zQuden geven Dan nog, bebben wij 14000 stemmen minder bijgewonnen dan wij moesten bij• winnen. Om dien algemeenen achteruit gang uit te leggen, moet men wel aannemen dat er eene oorzaak van algemeene misnoegdbeid beslond : die oorzaak was het stemmen der laatste wetten. * * * Nooit zijn wij in moeilijker om slandigheden ten strijde yetrokken. Op twee jaren tijd heeft de rcgee-ring ter slemining gelegd : De legerwet die het alleman soldat invoerde : De nieuwe belastingen noodig om de kosten dier wet te dekken ; De schoolwet met verplichtend onderwijs toi 14 jaar. Zeker, indien de liberalen bel bewind in handon badden, ze zou-den die wetten veel strenger ge-maakt bebben. Maar de kiezer is weinig vatbaar voor wat zou kun-nen gebeuren,en oordeelt, gewoon lijk naar wat gebeurdis. En gebeurd is dat de katholieken die wetten gestemd bebben, zij het ook in ver-zachten vorm. Zeker, wij nemen aan dat die wetten noodzakelijk waren, dat die wetten goed zijn. Maar wij hadden toch liever gezien dat de regeering wat minder naar de oogen keek der tegenstrevers, en wat meer luister-de naar stemmen uit eigen kamp en wat meer plaats inruimde in hare wetten voor katholieke begin-selen.De regeering blijft niet genoeg in voeling met bare kiezers. Als er wetten van zoo groot belang moe-ten gestemd worden, moeten de kiezers ingelicht en voorbereid worden. In 1912 wisten de kiezers dat het gingom den godsdienst, om de ziel hunner kinderen ; in 1914 verston-den zij niet waarom scbooldwang tôt 14 jaar, en soldatendwang wer-den ingevoerd. Daartegen hebben zij geprotesteerd. 't ts gemakkelijk te antwoorden ; waarom gebruikt gij uw blad niet om da kiezers in te lichten? Dat hebben wij gedaan, maar... Beter dan dozijnen artikels zou zijn het bezoek van een onzer volksver-tegenwoordigers. Voor de wet gestemd werd, of terwijl ze gestemd werd, badden onze volksvertegen-woordigers hier moeten zijn, of zoo zij den tijd niet badden, mannen door de plaatselijke komiteiten aan-gesteld hadden hunne taak moeten overnemen en ons volk voorlichten. Hadden wij nog de wetten in toe-passing gezien gedurende twee of drie jaar, dan waren onze kiezers praktisch ingelicht, en hadden onze tegenstrevers niet kunnen vertellen en liegen wat ze wilden. Want zij hebben dien toestand benuttigd. Ze waren oneerlijk genoeg om de hervormingen die zij ook gestemd hadden — meer nog, die zij immer op hun programma hadden staan — om die hervormingen op.alleriei wijzen tegen ons uit te buiten. Daarbij, door ondervinding ge leerd, hebben zij van karlei niet meer gesproken dan noodig was, en — gelijk gewoonlijk in verkie-zingslijd, — wat minder den gods dienst aangevallen. * ★ ★ Vooral in Limburg bebben de liberalen die taktiek gevoerd. Tôt het laatste oogenblik toe heeft de komedie geduurd van : opkomen of niet opkomen ? Zij kennen den godsdienstigen aard onzer bevolking en ze bebben gezegd : stemt voor ons, de regeering is niet in gevaar. Ze hebben er bijgevoegd : 't zal nuttiger voor u zijn een man der tegenpartij te kie-zen, al konden ze nooit bewijzen waarin dat nut bestond. In het openbaar hebben ze min gewerkt, inaar onderduims zooveel te meer. Ze zijn bezig van af 1912, en wij, katholieke Limburgers, zijn zoo goed georganiseerd, dat wij er niets van wisten ! En hier, om rechtuit te spreken, leggen wij den vinger op de wonde, al moge hetdoen schreeuwen: Onze organisatie, of liever datgene wat voor organisatie tellen moet, is te zeer gecentraliseerd, te zeer samen getrokken in Tongereri. Dat er daar voortgewerkt werd, is mogelijk, maar hier, in het Noor-den bestaat de organisatie alleen op papier. Hier is het gebleven bij de ongelukkige proef van over twee jaar, toen inderhaast wat kiezers werden bijeen gehaald en een soort associatie gesticht. Bij onze kennis, werd nooit het Noorden geraadpleegd. Op onze lijst zijn de kantons niet, ot op heel en al op onevenredige wjjze verle-genwoordigd.Wij lijden aan bloedsopdrangnaar het boofd. * * ★ Hoe is de strijd geweest? Is het te verwonderen met zoo een begin van organisatie, dat wij moeten zeggen : slap, zeer slap. Vergeleken bij den vorigen keer, durven wij haast zeggen dat in meerdere kantons, niets gedaan werd, absoluut niets, buiten het af-zonderlijke werken van eenige men-schen van goeden wil. De rust was zoo volkomen dat velen niet te overtuigen waren van de noodzakelijkheid iets te doen. De Jonge Wachten, die zooveel diensten bewezen in 1912, en nog meer diensten hadden kunnen bewijzen in 1914, — en zij vroegen niet beter, — werden op vele plaat-sen niet eens benuttigd of moesten op eigen boutje optreden. 't Bleef vergeten dat de overwin-ning niemand in den schoot valt, maar dat ook de overwinning moet voorbereid, moet georganiseerd worden. Zelfs de plakbrievencampagne moest mislukken. Een plakbrief die in Tongeren inslaat, zal die nuttig en goed zijn in de Kempen? En zoo zijn er pakken papier verstuurd die tôt niets dienden. Nog eens wij lijden aan bloedsop-drang naar het boofd. Ons komt het voor, dat het uit-brengen van 12 tôt 13000 voorkeur stemmen — buiten de redenen van mistevredenheid in een ander arti-kel aangehaald, — wel een teeken zijn, dat menige kiezer deze gedach-te deelt. * ★ ★ Van voorkeurstemmengesproken, kunnen wij niet ongemerkt laten voorbijgaan dat de H. Gielen, er 8050 bekwam, dat is een feit. Nu spreek mij niet van bijzondere sympathie voor den H. Gielen, en vraag mij niet naar bijzondere be-kwaamheid, de heer Gielen heeft i minstens 2000 voorkeurstemmen behaald omdat hij vlaamschgi'.ind is. en voor het vlaamscb gestemd heeft. Wij drukken er te meer op, daar nog geen enkel blad er op gewezen heeft lioe de Limburger heel wat afdoender middel gevonden heelt om zijn wil te toonen, dan de Vla-mingen van Cent die 4000 stemmen aan een dissidentenlijst weggooiden. Wij drukken er le meer op, daar onze Fransche dugbladen het feit zullen trachten te ontkennen en dood te zwijgen. Dat is siruisvoge-lenpoliliek die ons duur /.ou kunnen te staan komen. Neen, ons Vlaamsch volk vvordt wakker en eisclit zijn recht op eigen ontwikkeling in eigen taal. Niet al leen geldl dat voor on/.e ontwikkel-de mannen. Ook bij onze boeren, bij onze werklieden, is het slambewust-zijn wakker geworden. Onze lioofdmannen hebben altijd gezegd dat onze Vlamingen keikop-pen zijn : mochten zij, de les van die kcikoppen verstaan. * ★ ■k Een laatste woord. Hoe staat de tookoinst? Gelijk wij ze willen. Wij moeten eerstens sterk georganiseerd worden op politiek gebied. Een hootd moet er zijn, en een machtig boofd. Maar dan moet in de kantons gewerkt worden aan het oprichten van vcreenigingen. Deze moeten besehikken over een breede vrijheid, of autonomie, om te kunnen werken gelijk de plaatselijke toestanden het eischen. En dat nog zal de hoeksteen niet zijn waarop het gebouw van katholiek Limburg zal kunnen opgetrokken worden. Duc. De wetgevende kiezingen — a 3 — va n 24 Mei. Ziehier de volledige en ofilcieele uitsla-gen.Oost-Vlaanderen. Gent. Kiesdeeler : 11,805. —Katholieken: 82640 stemmen. Zijn gekozen : MM. Be-gerem, Siffer, VanCleemputte, Maenhaut, Verhaegen, Huyshauwer en Vergauwen. Liberalen : 43,192 stemmen. Zijn gekozen : MM. Braun, Mechelynck en Buysse. Soeialisten : 24,325 stemmen. — Zijnge-kozen : MM. Anseele en Lampens. De lijst der flaminganten bekwam 4,119 stemmen en deze van de vrije soeialisten 1441 stemmen. Aalsi. Kiesdeeler: 11,359. — Katholieken: 36139 stemmen. Zijn gekozen : MM. Woeste, Moyersoen en de Bethune. Liberalen : 11,359 stemmen. Gekozen : M. Rens. Daensisten : 20,118 stemmen. Gekozen: M. Daens. De socialistische lijst bekwam hoop en al 3,832 stemmen ! Dendermonde. Kiesdeeler : 10,319. Katholieken : 30958 stemmen. Zijn gekozen : MM. Tlb-baut, Bruyninckx en Vermeersch. Liberalen : 12,732 .stemmen. — Gekozen : M. Van Damme. De soeialisten bekwamen 1,741 stemmen, de daensisten 1,0351 Audenaerde. Kiesdeeler : 10,940. — Katholieken : 21,880stemmen. Zijn gekozen : MM.Thien-pont en Behaghel. Liberalen : 15,163 stemmen. Gekozen : M. D'hauwer. De daensisten bekwamen 1,066 stemmen 1 St-Nikolaas-Waos. Kiesdeeler : 13,209. — Katholieken : 39,627 stemmen. — Zijn gekozen : MM. Raemdonck, Nobels en Van Brussel. Liberalen : 14,294 stemmen. — Gekozen : M, Persoons. Eene afzonderlijke lijst bekwam 1786 stemmen. Limburg-. Hasselt. Kiesdeeler: 11,631. — Katholieken: 27,429 stemmen. Zijn gekozen : MM. Ooms en Ramaekers ; plaatsvervangors, MM. de Meus en Roelants. LiberalenJ: 11,631 stemmen. Zijn gekozen : M. Peten ; plaatsvervanger, M. Saroléa. Tongeren-Maeseyck. Kiesdeeler : 13,528. — Katholieken : 40,582 stemmen. Zijn gekozen : MM. Hel-leputte, Sehaetzen en Gielen ; plaatsver-vangers, MM. Deploige,Ceelenen Meyers. Er waren 27,603 stemmen voor de lijst, M. Ilelleputte had 494 voorkeurstemmen, M. Sehaetzen 470, M. Van Ormelingen 3,959 en M. Gielen 8,056. Liberalen : 15,066 stemmen. Gekozen : M. Neven. Luik. Luik. Kiesdeeler : 13,840. — Katholieken : 55,361 stemmen. Zijn gekozen : MM. Go-blet, Dallemagne, Polet en de Ponthière. Liberalen : 47,732 stemmen. — Zijn gekozen : MM. Vanhoegarden-Braeonier, Neujean eu Journez. Soeialisten : 89,808 stemmen. — Zijn gekozen : MM. Troclet, Demblon, Dejar-din, Donnay, Calopin en Schniler. Twee afzonderlijke lijsten bekwamen opvolgentlijk 1534 en 442 stemmen. Verviers. Kiesdeeler : 10,528. — Katholieken : 28,585 stemmen. Zijn gekozen : MM. Davignon en Borboux. Liberalen : 16,074 stemmen. — Gekozen M. Mullendorff. Soeialisten : 21,056 stemmen. — Zijn gekozen : MM. Dauvister en Pirard. ■ Een afzonderlijk lijstje bekwam 611 stemmen. Hoei-Borgworm. Kiesdeeler: 14,101. — Katholieken: 28,203 stemmen. Zijn gekozen : MM. de Liedekerke en Imperiali. Soeialisten : 29,401 stemmen. Zijn gekozen : MM. Hubin en Wauters. De liberalen bekwamen slechts 14,087 stemmen, dus 14 te kort om den kiesdeeler te bereiken en een gekozene te hebben ! M. Giroul, liberaal. is door M. Wauters, een soeialist, vervangen. Henegouw. Charleroi. Kiesdeeler : 15,679. — Katholieken : 50,299stemmen Zijn gekozen : MM Levie, Pirmez en Drion. Liberalen ; 31,359 stemmen. Zijn gekozen : MM. Buisset en Briart. Soeialisten : 101,023 stemmen. Zijn gekozen : MM. Destrée, Brunet, Cavrot, Léonard, Lambillotte en Caeluwaert. Bergen. Kiesdeeler : 14,072. — Katholieken : 33,140stemmen : Zijn gekozen : MM. Har mignic en Servais. Liberalen : 23,524 stemmen. Zijn gekozen : M. Masson. Soeialisten : 56,288 stemmen. Zijn gekozen : MM. Maroille, Pépin, Brenez en Bastien. Thuin. Kiesdeeler : 19,252. — Katholieken : 22,259stemmen. Gekozen: M. Gendebien. Liberalen : 19,252 stemmen. Gekozen : M. Waroequé. Soeialisten : 21,062 stemmen. Gekozen, M, Berlez, Zinnik. Kiesdeeler: 14,630. — Katholieken: 28,507 stemmen. Gekozen : M. Mabille. Liberalen : 15,479 stemmen. Gekozen : M. Boël. Soeialisten : 29,260 stemmen. Gekozen: MM. Mansart en Branquart. Doornik-Ath. Kiesdeeler : 15,066. —■ Katholieken : 45,197 stemmen. Gekozen : MM. Duques-ne, Hoyois on Boval. Liberalen : 35,978 stemmen. Gekozen : MM. P. E. Janson en Jouret. Soeialisten : 26,905 stemmen. Gekozen : M. Royer. De nieuwe Kamer. De nieuwe Kamer zal bijgevolg samen-gesteld zijn als volgt : Katholieken 99 Liberalen 45 Soeialisten 40 Daensisten 2 Totaal 186 Uit deze cijfers blijkt dat de katholieken twee zetels verliezen ; dat de liberalen uvee zetels winnen en er een verliezen, en do soeialisten een zetel bij winnen. De katholieke meerderheid, die van 16 stemmen was, is tôt 12 stemmen vermin-derd. Voor ons Volk. Een verdiend huldeblijk. Het bureel van het Algemeen Christen Vakverbond heeft besloten met ongemee-nen luister te vieren de tiende verjaring van de stiehting van het Algemeene se-cretariaat der Christene Beroepsvereeni-gingen van België, dat zijn ontstaan voor een groot deel te danken heeft aan de welwillende medewerking van den Belgi-sehen Volksbond De ontworpen feestelijkheden zijn vast-gesteld op 13 Juli aanstaande en vallen samen met de opening van het derde christen syndicaal congres. Een eere-comiteit is gevormd,dat onder de hooge bescherming staat van Z. E. den cardinaal aartsbisschop van Mechelen en HH. DD. HH. de bisschoppen van Belgie, met het doel een blijk van bewondering en sympathie aan te bieden aan den eerw. pater Rutten, den apostel der christene vakboweging, den onvermosibaren verspreider der syndicale gedachten, den man, die, sinds tien jaar, gansch België in aile richtingen doorkruist en steeds tal-rijker toestroomendo werklieden groe-peert, of ze tôt vereeniging aanzet, met het oog op de verdediging hunner belan-gen.Tôt hiertoe hebben reeds meer dan hon-derdduizend werklieden, door hunne aan-sluiting bij de christen-syndicale organisatie, gevolg gegeven aan het welspre-kend en overtuigend woord van Pater Rutten enzijne medewerkers. Het inrichtingscomileit der feestelijk-heden meent, dat men pater Rutten geen beteekonisvoller huldeblijk kan aanbie-den, dan door hem een voldoend kapitaal ter hand te stellen, 't welk hem zal toe-laten, te Gent, een bestendige school van sociale propagandisten te vormen. Ten dien einde wordt een inschrijvings-lijst geopend. Aan pater Rutten zal, op den dig der feestelijkheden, een album aangeboden worden, bevattende al de namen van de inschrijvers. De giften mogen gestuurd worden aan den schat-bewaarder van het Algemeen Secreta-riaat dai Christene Beroepsvereenigingen van Belgie. Ook in Limburg heeft het woord van P. Rutten weerklonken, ook daar heeft hij de werklieden totzich getrokken. Daarom hopen wij dat ook uit Limburg milde bijdragen zullen gestuurd worden tôt het verwezentlijken van dat sehoone plan. Wij zullen ons volgaarne met het door-sturen van giften belasten. Ons leger. Ziehier hoe de berichtgever van de libérale N. Rotterd. Courant schrijft over ons leger : De groote wapenschouwing tusschen Boitsford (Boschvoorde) en Tervueren voor de koningen van België en Dene-marken, moet indrukwekkend geweest zijn Al de troepen, komen voorbij in eene orde, met een tucht, met een militait1 gevoel, die mij, en niet mij alleen, ver-bazen. Groot succès natuurlijk voor onze militaire honden, die perfect defdeerden ; vooral die van de grenadiers betoonen eene opvoeding genoten te hebben, die ze , gelijk stelt met cavalerie-paarden. Een dier honden echter, bij 't aanschouwen der vorsten, wordt weigerachtig en krijgt men moeilijk voort. Het is een Deensche dog van verbasterd ras. Aan mijn oor komen de krijgskapellen schallen. De grenadiers marcheeren met ongeloollijk gedisciplineerde methoiie. De lanciers galoppeeren prachtig, en vooral de compagnie van commandant Woeste is vol vuur. De gelijke draf der jagers is daarop eene rhytmische verade-ming. En zoo liep het af in vijf kwartier, horloge in de hand. Het is de eerste maal dat in Belgie der-gelijke parade plaats heeft, en zelfs plaats hebben kon. Velen hebben het gevoel, dat wij ditmaal in België iets hebben dat ein- \ delijk op een leger gelijkt. «De krachtsinspanning van ministerde Broqueville, om zoo iets te bereiken in 2 jaar tijd, moet zeer groot zijn geweest», besluit de berichtgever. «Hij heeft meer gedaan in die korte spanne dan drie of vier deskundige generaals. >■ Tam socialisme ? ! Belangrijk was de stemming in den Brusselschen gemeenteraad over de cre-dieten ten behoeve van de offlcieele ont-vangst van het Deensche koningspaar op het Brusselsche stadhuis. De burgemees-ter had den gemeenteraad gevraagd de noodige middelen toe te staan en algemeen verwachtte men, dat van sociaal-democratische zijde een schefp protest tegen voorstel des burgemeesters ge-hooid zou worden. Tôt aller verwon-dering legde de leider der socialistische fractie echter de volgende verklaring af : De soeialisten hebben bij dergelijke ge legenheden steeds een krachtig protest doen hooren. Thans zullen zij het echter niet doen. Koning Christiaan is een de-mocratischen koning, wiens houding her-haalde malen prijzenswaardig geweest is en derhalve zullen de soeialisten tegen de gevraagde credieten niet protesteeren. Ze worden wijzer, zullen de liberalen weer schreeuwen ! Stakingen en uitsluitingen in België. In 1913 boekte het Arbeidsambt. ; 1. 169 stakingen, waarvan er 14 in 1912 aanvingen en 7 na 1913 eindigen. Het getal betrokken stakers bedraagt 17,126 en dat der werkloozen 5,695. 2. 5 uitsluitingen, waarvan er 2 in 1912 aanvingen. Daar deze 7,813 arbeiders omvatten, zoo volgt daaruit dat het in de 174 ge-schillen van 1913 betrokken personeel in 't geheel 30,634 arbeiders en arbeidsters omvat. In 1913 eindigden 162 stakingen, onge-veer 21,634 arbeiders waren er in betrokken, waaronder 15,900 stakers (12,978 mannen, 2691 vrouwen) en 5,825 werkloozen. Daar het getal in de 5 ge-durendo hetzelfde jaar geeindigde uitsluitingen betrokken arbeiders. 7,813 be-droeg (1,709 mannen en 3,104 vrouwen) zoo blijkt daaruit dat er in het geheel 29,447 mannelijke en vrouwelijke arbeiders betrokken waren in de 164 geschil-len, die in 1913 eindigden. Die stakingen troffen 275 inrichtingen, waarin samen 40,738 mannelijke en vrouwelijke arbeiders beziggehouden i werden. De 5 uitsluitingen troffen 86 on-dernemingen, waar in het geheel 8,013 (4,909 mannen en 3,104 vrouwen) beziggehouden werden. Twee uitsluitingen kwamen voor in West-Vlaanderen (8 inrichtingen en 3,213 arbeiders getrofïen, 1 in Oost-Vlaanderen (43 inrichtingen en 3,000 arbeiders), 1 in Brabant (21 inrichtingen en 200 arbeiders.) Anderzijds kwam 1 uitsluiting waarin 14 inrichtingen en 1,400 arbeiders betrokken waren, tegelijkertijd voor in de provinciën Antwerpen en Brabant. De A.ntwerpsche bedevaart te Lourdes. De Antwerpsche beevaart keerde verleden Woensdag te Antwerpen terug. Volgens een onzer confraters zijn er op 22 Mei twee wonderdadige genezingen voorgekomen, te weten die van : Mej. Gabriella Rombouts, geboren te Lokeren op 9 September 1888 en wonen-de Ossenmarkt 20, Antwerpen ; Zij kon niet gaan en moest naar Lourdes vervoerd worden, waar zij zoo slecht toekwam, dat zij bij hare aankomst te Lourdes moest bediend worden. ten tweede August Hobbels, mekaniekbe-werker, geboren te Duflel op 11 Augus-tus 1855 en wonende Trapstraat, 78, Antwerpen.Ook deze had het gebruik der beenen totaal verloren. JPostzegels van 15 oentiemen. 't Zal niet lang meer aanloopen of de frankeering der brieven voor het buiten-land zal van 25 op 15 centiemen gebracht worden. Het nieuws werd Maandag in het Lagerhuis, te Londen, aangekondigd door Sir Henniker Henton, die altoos ge-ieverd heeft om den prijs op 10 centiemen te stellen, en die dus eene halve overwinning behaald heeft. Het nieuw posttarief zal in December aanstaande vastgesteld worden in eene conferentie, waaraan al de afgevaardigden van al de landen der wederlandsche postvereeniging zullen deelnemen. Heel waarschijnlijk zal de nieuwe zegel in voege treden den 1 Janu-ari 1915. Ftoode lafaards. Een katholieke werkman en propagan-dist, M. Slingeneyer, van Marchin (Luik), is thans bedlegerig en verkeert in doods-gevaar tengevolge eener laffe aanran-ding, waarvan hij het slachloffer geworden is. Toen hij verleden Zaterdag op propagandatocht was voor de kiezingen, werd hij onverhoeds overvallen door een twaalftal apachen, aangevoerd door een gekend soeialist. Dezo laatste bracht Slingeneyer verscheidene slagen toe met een boksijzer en met eene matrak, en kwetste hem zoo ijselijk, dat de genees-heer veertien wonden moest toenaaien. Het parket heeft de zaak in handen en de roode Bonnot zal voorzeker zijne straf niet ontloopen. De roode lafaards, als zij in getal zijn, deinzen voor niets terug, zelfs niet voor de misdaad, om hunnen haat te koelen tegen de katholieke propagandisten, die hen noehtans uitslui-telijk met eerlijke middelen en in 't vlakke licht bekampen. Van week tot week Limburg ontwaakt. Wat zal het vandaag een concert zijn in de liberale bladen over het ontwaken van Limburg I Wat zullen ze liefdeblijken en lofuitingen over hebben voor de ver-lichte kiezers ! hoe zullen ze hun best doen oin al de leelijke scheldwoorden van over twee jaar te doen vergeten I Maar menige kiezer zal weinig fierheid gevoelen over zijn stemmen. Van die 5000 stemmen die de liberale kandidaat meer behaalde dan in 1912, zijn de groote hoop katholieke stemmen. Daar zijn er bij van burgers, en ze zullen met spijt bedenken dat ze hun stem gaven aan de partij van godsdiensthaat aan de partij der vrijmetselarij. Daar zijn er bij van boeren, en ze zullen met spijt bedenken dat zij hun stem gaven aan de partij die nooit iets voor de boeren gedaan heeft. Daar zijn er bij van werklieden, en ze zullen met woede bedenken dat zij met hun stem de partij versterkt hebben, die den werkman altijd uitgeplunderd heeft en aile maatschappelijke werken tegen-werkte.En aile vleierij en aile lof van Vrije Volk en andere zal niet in staat zijn om dien spijt, die bitterheid, die woede te verzachten. Wat het volk zegt. — Menig kiezer is over den uitslag slecht te spreken. Het mag niet te erg worden, zegt de een, want boven komen mogen de liberalen toch niet. Waarom hebt gij dan voor hen gestemd? Die met vuur speelt... — Wat al leugens zijn er niet ver-spreid. Hier heeft er een rond geloopen met het nieuws dat de taks op de vélos op 30 fr. gebracht zou worden, daar wordt verteld : de landbouwmachien zullen belast worden. — Waarom vragen zij die zoo iets hooien geen inliclitingen ? — Een ander weet te vertellen : Ja, ja

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Lommel von 1911 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung