De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

1656 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 April. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8k74t6fx57/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e iaar. N. 16. Zaterdag 18 April 1914. Beheer en Opstôl : TT-T.nnQTTil'R.STT?. A AT fi T,OMMïlT, Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd si) Jezus-Christus. Katholiek Volks- en VlaamschgezincJ Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN Kantonaal nieuws. — Kiesmeetinn. d Overeerikomsiig met de iili. Kandidateri der aanst. wetgevende verkiezing, zal op H4' Mei aanst. eene algemeene groote kiesvergade-ring te Peer plaals hebben, die tcrzelfdertijd eene Huldebetooging zal zijn ter eerc van den flooggeacliten Heer Minister llelleputte. Al de maatschappijen, vrienden en kiezers van het kanton wor-den dringend verzocht deze vergadering en manifoslatie door hunne tegenwôordigheid te willen opluisteren. Sta vuist en voet de vane omtrent! Er is gewerkt, veel gewerkt in de laatste jaren in Limburg, en toch... Ilet arbeidsveld is nog onafV.ien baar en wij zouden eerder zeggen iat het gebrek aan werkers nog grooter geworden is. Burgers en wnrklieden, allen vragen onzen steun, allen vragen geleid te vvorden, er zijn werkers te kort. Wij moeten hebben voor nu en vormen voor de toekomst katho lieke kerels. mannen die katholiek rijn voor ailes en in ailes. Wij moeten mannen hebben, die eeren (iod en zijn geboden op de îerste plaats lioog te houden, man nen die al hun arbeid wijden aan jod en Hem ter eere werken. V/ij moeten mannen hebben, die Dm God ons volk en ons land be-minnen en omdat zij het beminnen ook voor het geluk van dat volk en dat land offers we'ten te brengen. Wij moeten mannen hebben, die ton koste van veel tijd desnoods en van nog meer moeite, zicli geven willen om mee te doen aan 't groote werk onzer katholieke maatschap pelijke beweging. Want ons volk waclit op lien. Wij moeten er geen doekjes 0111 winden. Het verdert loert niet op 3ns,... het omgeeft ons Alleen ge-tvapend met den hakbijl van een katholiek karakter, kan men zich 3en weg banen door de slingerplan ten van het hedendaagsche leven. Op ons jong volk zal het werk ier toekomst rusten. Onze jonge mannen moeten wij ons behouden voor onze heilige zaak, maken tôt werkers op het groote veld onzer maatscbappelijke beweging. Ja, wij hebben patronaten, maar niet genoeg Wij> hebben jonge wachten en studiekringen, maar niet genoeg. Daarbij ze gelijken dikwijls rivie ren, kort bij de zee, die telkens ebbe en vloed kennen. Soms zijn ze vol van strijders : tal van flinke jonge kerels hebben hoofd en arrn geboden aan de goede zaak. Er worden reglementen gemaakt, vlugsçhriften rondgebracht, verga-deringen belegd. Er zijn tijden van hard en hevig werken. En dan, als het werk wat lang duurt, en wat lastig is, en in stilte zonder vertoon moet gewerkt worden, — het besle werk — aïs er veel moeite en tijd moet gegeven worden zonder veel winst, dan... Zooals het water terugvloeit in de wijde zee, langzaam aan, zoo mindert het ledental.- E11 bij wer-kende vereenigingen is de afval het grootst. VVe zeggen het te vrijer, daar voor het oogenblik weer werklust boventoon voert, wat doen wij met vereenigingen, die niet meer van ons vragen dan onzen naam op de lijst en onzecenten in de kast. Wat helpt dat nader tôt ons doel ? Gewerkt moet er worden. Aan de luiaards is nooit een kroon beloofd. Aan de onverschilli gen komt de zege niet toe. Gewerkt moet er worden. Woorden zijn geen oorden, zegt het spreekwoord, en er is zoo veel te doen, zooveel ellende en miserie weg te nemen. Gewerkt moet er worden en gestreden. Weest kerels toch. Iloudt stand bij uw vaan en weet van wijken niet. noch van overgave. Houdt stand en heft de vaan in vaste vuisf. Weest wakkere strijders en staat vaardig tôt den moei-lijken kamp. « Staat vuist en voet de vane omirent ». R. Vlag. Karakterloosheid. Er zijn weinig mensolien, die, wat me noemt, karakter hebben. Zij zijn goe< zij zijn zelfs best, maar zij zijn niet zel standig en liggen dadelijk onder de indruk van den persoon, met wien z spreken oî verkeeren. Zij drukken dus niet op gelieel hun pe: soonlijlsiieid, op al hun doen en laten de stempel van eigenaardigheid, van zel standigheid, van vastheid, van onverai derlijkheid. Zij begrijpen, dat men gewoonlijk met vrienden heeft, wanneer men met al winden meegaat en huilt met de wolvei waarmee men in het bosch is, dan wai aeer men op eigen beenen staat en nii aan aile nukken en grillen der al te wi; polturige mensolien toegeeft. Zij zien, dat men verder in de werel tomt door een beetje te draaien, ee beetje te vleiën, een beetje te liegen, ee mondje vol te lasteren of kwaad te spri ken, door slipdiagerij of kwispelstaa: terij. Als gij niet kunt vleien, zult gij dil wijls ten achter staan en voorbijgezie worden. Menschen, die recht door zee gaan, d hun meening onbewimpeld uitspreken e liun gevoelen niet op hun hart smooren menschen, in wier brein het niet opkon eene lettergreep van hun eenmaal gespri ken woord terug te nemen zonder goec reden, of er eene lettergreep aan toe 1 voegen. Zulke menschen hebben het haï te verantwoorden. Houdt gij er een overtuiging op na e beginselen, die gij vasthoudt, bereid u da voor op het martelaarschap. Wie een overtuiging heeft, moet ervoc iterven, anders is het geen overtuiging. Men mag de waarheid niet zegger maar men mag ze dikwijls zelfs niet dei ken, of men heeft het al verbruid. Wilt gij genoegelijk door het leve heengaan, allemansvriend, dan moet gij het vandaag zonder blikken of blozen n met den heer A. eens zijn. Wanneer liij I, beweert dat wit zwart is, en den volgen-f- den morgen heel vriendelijk met den heer n B. meepraten, als hij u het tegenoverge-ij stelde komt vertellen. Was er niet zooveel veinzerij en dubbel-zinnigheid in de wereld, dan zou men mis-I1 schien meer mannen van karakter vinden. En toch duizenden en duizenden ver-vallen in die karakterloosheid, in die verachtelijke onzelfstandigheid uit eigen-' belang, uit berekening, uit vrees, uit menschelijk opzicht. Men doet zooveel ' om den broode. Voor een paar ellendige frankskens keert men tienmaal daags, als 't zijn moet. Het is niet gemakkelijk en zeker niet , slim een zelfstandig oordeel te hebben en het te durven zeggen De rijzenda zon aanbidden, dat gaat beter. Partij kiezen en zich beslist uitspreken ter verdediging van hem, aan wiens zijde men het goed recht ontdekt of wien 011-recht aangedaan wordt, welk eene 011-n voorzichtigheid en stoutheid ! Omzichtig uitkijken naarden sterksten 0 kant, zal ons meer vrienden bezorgen. n Wat durft gij te wagen, dat gij iemand, ; die achter zijn rug wordt aangevallen ît en afgekamd, tegen zijn kleinzielige be-)- dillers in bescherming neemt ? Men zal e niet nalaten u die ondoordachte rechtlie-.e vendheid in te peperen. Natuurlijk flink, d ruiterlijk, openlijk, zoodat gij bedacht kunt wezen op hun aanval en u verdedi-n gen kunt ?'t Lijkt er niet op. 11 De wraak van karakterlooze wezens, die alleen door hun aantal sterk zijn, >' sluipt in het duister ; zij zullen u het voetje lichten, zij zullen 11 eruitwer-1, ken, zij zullen u afmaken, zij zullen u i- doodknijpen, maar liefst met zijden hand-schoenen.n Gij staat alleen op de bres en moet er alleen blijven, of aan uw beginsel en he recht ontrouw worden en met de wolvei meehuilen. Karakterlooze menschen zijn tôt aller lei laagheden in staat, en zien er niets il om die laagheid zelfs met een uiterlijl vertoon van vroomheid en godsdienstig lieid te verbinden. Zij veinzen, zij lasteren, zij liegen, zi breken af, zij verkleinen, zij plegen ver raad aan vriendschap, aan liefde, aai trouw, en dat ailes beschouwen zij al: doodgewone dingen, waarover zij nie het minste bezwaar gevoelen. Er behoort veel karakter toe den moei te hebben trouw te blijven aan een per soon of een zaak, wanneer zij alleei staan of het onderspit delven. Zijt gij overtuigd, dat gij goed handelt laat u dan door geen spot, geen misken ning, geen teleurstelling ontmoedigen Eene vaste overtuiging wijkt niet. Of gij nu zulks eene overtuiging bezit moet blijken uit den moed om daarvoo uit te komen. Sommige menschen hebbei zoo weinig durf om voor hun beginsel ei gevoelen uit te komen, dat men eers moet zeggen : het is koud ! voordat zi het zelf durven verkondigen al snijdt hur de noorderwind ook door het gezicht. Met vleien en vrijen komt men een hee eind de wereld door. Vleiers zijn immer, speculanten. Dezelfde knie, die buigt voor den meer dere in stand, drukt soms zwaar op d> borst van den mindere. Hoe dieper gij buigt en bukt, des t eerder zet men u den voet op den nek. •• Rechtuit.» Huldebetooging Helleputte Wij herinneren nogmaals het Progi am ma der Feestelijkheden van Zondag 2i April 1914. Te 10.20 ure aan de statie te Maeseycl onthaal van den Heer Minister Helleputt on van de Staats-en andere Overheden di hem zullen vergezellen. Te 10.30 uro optocht der bijtredend' maatschappijen en van den ofllcieele: stoet tôt aan het Stadhuis. Plechtige ont vangst aldaar door de Geineenteoverheid Te 11.15 u. leesmis in do parochiekerk gevoigd door een plechtig Te Deum Te 12 ure op den Stadszaal, offleieel eerbetuiging aan den feestheld, feestred' en overliandiging van een geschenk. Te 1.30 ure Banket in den prachtigei feestzaal der Eerw. Dames Ursulinnen. Onder de H. Mis, zal het zangkoor de groote kerk, onder de leiding van dei Eerw. Heer kapelaan Rijcken, uitvoeren «0 Salutaris» van Seiber, voor Soprano Alto, Ténor en Bas; — " Domine non suri dignus» van Palestrina, voor Soprano Alto, Ténor en Bas ; — «Te Deum» vai Simons, voor Alto, Ténor, Baryton ei Bas, met ortrel- on orkestbeereleidina. Yoor 011s Yolk. Fortuin maken in Canada Sedert min geruimen tijd zijn er ver scheidene huisgezinnen onzer Kempei uitgeweken naar Canada. Wij wenschej hun van hartedat zij er veel geluk ei voorspoed mogen vinden, doch wij mee nen het nuttig de aandacht te vestigen o; het groot gevaar van het roekeloos uit wijken naar die onbekende gewesten, Uit Vlaanderen zijn talrijke werkers gezinnen uitgeweken naar Canada en d Vereenigde Staten, het blad 't Getrouiv Maldeghem van M. Victor Delille, d koene Vlaamsche strijder, brengt hun he nieuws van het Vaderland en deelt we derkeerig het nieuws uit Amerika regel matig mede. Dit laatste nieuws is zee dikwijls niet verlokkend. Het blad druk te nog verleden Zondag 't volgend : Hoe slecht het in Canada gaat betoogt volgende brief, die men on getrokken uit de Midd Courant, over zendt: (Er is spraak van een werkman di geen werk hebbende, aan 't stelen wa gegaan om zijn gezin van den honger t helpen) : En wat was nu de misdaad van dezei gevangene ? Treurig is het maar waar Hij had in de tijden, waarvan ik eei beeld gaf in mijn eerste ernstige waar schuwing, op versclieidene plaatsen ge vraagd om werk zonder resultaat, even als ondergeteekende, want ook ik bei werkman. Maar bewuste persoon haï een gezin, een vrouw en drie allerliefst kinderen, en toen die vader niet in staa was om het kroost te voeden op eerlijk-manier was hij overgegaan tôt het aller uiterste, n. 1, stelen. Want, waardeland genooton, weet u wel wat of het betee kent, met ledige handen van de straa thuis te komen en moeder en drie lievi kleinen, van honger te zien verkwijnen Treuriger kan het mijn inziens niet. En nu zullen de Canadeesche agentei weer wel wijzen op de rijkdommen dit Canada ubiedt, maar wendtu voor u kom "tôtConsuls■■ mannen als M. Groenman Maar beter is het dat u niet komt, wau in Holland is meer te verdienen op 5 à( acres dan hier op 160 acres vrij gouver nementsland. t En wat is nu hnt resultaat van de ellen-1 dige toestanden van dezen winter? Dat werkgevende corporaties en far - mers gaan kibbelen aan de loonen. Waai 1 men anders 35 à 40 dollars kon verdie-; nen zakken ze nu lot 30 dollars. En werd - dan op sommige plaatsen het eten rnaai iets beter en had men maar gelegenheid j om te slapen, dan kon het nog eenigs- - zins. Maar een staaltje van het laatste. 1 Verleden jaar April kwamen twee farm- > hands (boerenknechts) bij een farmerdie t hem had gehuurd in een stad. Bij aan- komst vonden ze niet eens een huis op 1 die farm, want de boer huisde in een tenl - met zijn vrouw. En de knechts ? zult u ) vragen. Ja die werden maar achter de paarden venvezen, een planken omhei-, ning met een weinig stroo aan de zijden - geflankeerd, en bovenop een weinigje . zoodat ze ternauwernood droog bleven bij regen, waar men hier ongelukkiger , wijze niet veel last van heeft, want ver-beeld u, Zaterdag 14 Maart heeft het hier i voor de eerste geregeld in tijd van 4 1 maanden en het was eerste Maartsche l regen welke hier een « nldtimer » zag. j Dus, waarde landgenooten, kom niet 1 naar Canada, om het lot te deelen van bfivengenoemde vader en ondergeteeken-I de, die ook al monigen dag heeft geleefd s van twee malen per dag. Maar zoolang hij nog 5 dollarcent heeft zal hij zijn - landgenooten blijven waarschuwen, want 3 ik ben hier nu eenmaal en zal trachten er mij door te werken, even wel menigmaal 3 denkende aan het oude vaderland, Met dank voor plaatsing, Uw aller vriend, » A. MOERLAND. I.ethbridge, 17 Maart '14 De Boex'enbond in Brazilië. De nieuwgekozen président van Brazilië, M, Wcsceslao Braz, is een vriend dot Beigen. Versclieidene Belgen heeft hij be-L, noemd tôt leeraar aan het nieuw gesticht ; van technisch onderwijs. Het is een bijzonder ieveraar van de Boerenbonden die daar ter plaatse wer-l dfri iugericht door professor Vliebergli van Leuven.'naar het Belgisch stelsel. Zijn vader staat aan het hoofd van het ' bestuur der Raiffeisenkassen. ' M. Braz zal zijn ambt aanvaarden op ^ 15 November van dit jaar, hij is gekozen voor vier jaren. De "Vlamingen winnen veld. 1 In het Livre d'ordre van Brussel-Noord verscheen onlangs een bevel, waarbij de r spoorwegbedienden verwittigd worden 1 dat zij de taalwetten moeten onderhou-: een en in 't Vlaamsche land den voorrang > moeten geven aan de Vlaamsche taal. 1 Voortaan zal iedere wetsoYertreding ■ streng gestraft worden. J In de'Jeeraarswereld. Te Brussel heeft het er Zondag gesto-1 ven tusschen do leeraars van de Athenea. Hunne Fédération enz. met Franscher titel gaf een Pranschen bulletijn uit, 'I bestuur was samengesteld uit Walen oi Waalsch gezinden, op de vergaderinger werd enkel Fransch gesproken. De Vlamingen liadden 't malkander af 1 gesproken en talrijk waren zij er aan-1 vvezig. 't Ging er woelig toe. Bij de stem-1 ming werden de Vlaamschgezinde kandi-" daten met groote meerderheid gekozen. ' De Vlamingen beschikten over do twee " derden der stemmen. Met vreugde mag men dus bestatiger - dat in het korps der leeraars van het Mid-3 delbaar onderwijs de Vlaamsche kwestie 3 machtigen steun gevonden heeft. Dat be-3 looft voor de toekomst. [ Coôperatief in Limburg"? De katholieke coôperatief van 't Cen-i' trum hield Maandag te Morlanwelz liarc - 24e algemeene vergadering. 2500 samenwerkers waren er aanwe-zig; zaten voor: Mr. Jules Borel, président, Kanunnik Douterlangne, afgevaar-' digde van Mgr. den Bisschop van Door-' nik, Volksvertegenwoordigers du Bus de Warnatïe, Mabille en Gendebien. De boni voor 1913 beliep : 912.910.4e 1 franken. De toruggave op brood, bier en ' wiukel waren bedroeg 411.749. 71 fr. 2 257.089.69 fr. werden besteed aan pen-sioenen; enz. 1 Sedert liare stichting heeft de coôpera-' tief Bon Grain meer dan zes millioen ver-1 deeld onder de aangeslotene leden ; meer dan 242 millioen kilos brood werden er gebakken. Meer dan 50.000 families zijn erbij aangesloten. ! Wanneer zal men in Limburg's mijnge-' bied het initiatief nemen eener soortgelij-' ke instelling, de toestanden der werkende klas worden hier dezelfde als in het Door-! niksche. - De nieuwe ijzerenweg Heppen-Stockheim. t De voorbereidende studie van den spoor- 3 weg Heppen-Stockheim is geeindigd. De . iijn verbindt Heppen, Beverloo, Beerin- gen, Heusden, Houthaelen, Ascii, Niel, 1 Lanklaer, Stockheim. 1 Groote bruggen zullen aangelegd wor-t den over de lijnen Hasselt-Maeseyck en Hasselt-Eindhoven,metaansluitingshjnen te Ascii en te Houthaelen. Voor aile we-i gen worden bruggen gemaakt over of ■ tunnels onder de lijn. De liin zal later doorsretrokken worden lot Sittard voor de verbinding met Holland en Duitschland. Tegen de zedeloosheid. Oproep. Het bestuur van den Mariabond doet een warmen oproep tôt de mannclijke jonkheid en tôt de huisvaders. Zij zijn het niet die het grootste getal leden van den Mariabond uitmaken en nochthans is ook hunne meewerking uoodig tôt het welge-lukken van het reuzenwerk dat de bond begonnen heeft. Strijden voor het goede, voor het zede-lijke, aanbelangt iedereen ! Ontwaakt dus! Vooruit! Weest onze vaandeldragers in den strijd, tôt eer van uw geslacht — van uwe familie — van uwe kinderen ! Dat komt ervan. De stoelmakersstaking te Meclielen. Deze staking, die nu reeds zes weken duurt, dreigt eindelijk tôt een besluit te komen, dat de patroons stellig niet tôt voordeel zal strekken. Als wij eene briefwissseling uit een Brusselsch blad mogen gelooven, zouden de stakers, behoorende tôt het onzijdig syndicaat, besloten hebben, eene samen-werkende maatschappij van voortbrengst op te richten. Het syndikaat heeft reeds een lokaal gehuurd, waarde werkplaatsen ingericht zullen worden. De vergadering der stakers heeft de werklieden gekozen, die reeds heden Dinsdag door de samenwer-kende maatschappij aan den arbeid gezet worden. Zij zullen betaald worden naar de grondslagen van het door de stakers geëischte tarief, en daarenboven van een aandeel in de winst genieten. Het syndikaat der christene werklieden is voornemens een dergelijke samenwer-king te stichten. Inmiddels wordt vernomen dat sommige patroons geneigd zijn de eischen van hun stakend personeel in te willigen. Anderzijds wordt gemeld dat de sta-kende werklieden in hunne laatste vergadering beslist hebben, hunne oorspronke-lijke zienswijze te handhaven, namelijk om aan de secretarissen der syndikaten volledige volmacht van onderhandelen te laten. Nochtans zouden de stakers niet ongeneigd wezen, regelrecht met de patroons in besprekingen te treden, indien het den secretarissen toegelaten wordt deze besprekingen in hoedanigheid van verslaggevers bij te wonen. De stichting dier coôperaticven zou voor de bazen eeno leelijke concurrentie kunnen worden. Jubileum van een Vlaamsohen held. Woonsdag, 15 April, was het 25 jaar geleden dat pater Damiaan, de Apostel der Leprozen in den Archipel van Ilawai, Stillen Oceaan, 0verleden is. Pater Damiaan, Jozef de Veuster werd, zooals men weet, te Tremeloo, bij Leuven, in 1840 geboren. In 1863 scheepte hij zich in naar de missies van Honolulu, waar hij priester gewijd werd. Na negen jaar verblijf in die missies, wijdde hij zich aan de leprozen van het eiland Molokaï. Hij was dan 33 jaar oud envolkomen gezond. De heldhaf-tige priester wist wat hem daar wachlte. Daar bij die ongelukkigen, die aan de vreeselijkste ziekte leden die men denken kan, heeft pater Damiaan een heldenleven geleid, en die rampzaligen, van iedereen verlaten, nog gelukkige dagen bezorgd, lot hij eindelijk door de kwaal aangetast, langzaam naar zijn graf wandelde, lot het laatste oogenblik al zijne krachten wij-dende aan zijne arme leprozen,. Wij wei-den hier niet breeder uit over het leven van dien held der christeli.jke liefde, omdat het iedereen nog versch in 't geheugen ligt. De prins van Wales nam het initiatief voor de oprichting van een monument aan den Apostel der Leprozen, dat den 11 Sep-tember 1893 op Molokaï werd ingehul-digd. Diric. Van week tôt week Het nieuw heidendom. Do politieke strijd in ons land is niets anders meer dan een strijd voor en tegen den godsdienst. Liberalen en socialisten willen het volk ontkristenen ; 't is niet meer tegen de priesters alleen gemunt, 't is reeds rechtstreeks tegen Christus en zijne kerk. Hoezeer het ons walgt meenen wij toch nuttig hier de bewijzen daarvan te geven, om vele onwetende menschen de oogon te openen. De Journal de Charleroi, een der voor-naamste bladen van de socialistische partij deed op 9 April volgenden oproep : Mont sur Marchienne. Vleesch. banket. Zooals het Gouden Kalf STAAT SATAN NOG STEEDS RECHT! Hij waakt en loert om geen enkele gelegenheid te mis-sen, om zijn kwaden geest in het werk te stellen. Daarom herinnert hij zijne vrienden dat hij dit jaar, evenals vorige jaren, een vleesch-banket ingericht op Vrijdag zoogeheeten Goeden-Vrijdag. Ten einde de goede overlevering voort te zetten en door het feit zelf bij te dragon tôt de verdwijning van eene super-stitie, onderhouden door de Kerk, noodigt hij de vrijdrenkers uit aan dit ROODE feestmaal deel te nemen. Niets gevaarvoller zijnde voor vooroordeelen dan de propaganda d het voorbeeld. 't is te zeggen, door daden, relient hij op een talrijk ge: schap AAN DE TAFEL VAN D DUIVEL. Bijeenkomst, Vrijdag 10 dezer, om uren en lialf, in het SOCIALISTIS VOLKSHUIS van Mont-sur-Marchien Prijs van 't eetmaal : 2 frank. (Geteekend) SATAN Daar behoeft geen uitleg bij ^te kom Op 12 April doet hetzelfde blad hemeltergenden uitval tegen het Allerl ligste Sacrament on de Paa'schcommui Wij willen onze lezers dien tekst 1 overzetten, 't is al te walgelijk : bov staande zai hun genoeg zijn. * * * Te Antwerpen hebben op Goeden V dag de Vrijdenkers eene plakkaat op stadsmuren doen liangen; daarop w den onze liefdezusters met lage aan gingen op gemeene wijze gesmaad beleedigd. Dat zulke plakkaat juist op Goec Vrijdag de aandacht moet trekken ? Zij bewijst dat er in aile tijden en aile landen menschen hebben besta: wiens hart gesloten was voor ieder e gevoel en voor aile goede opwelling. Zoo was het ook over 19 eeuwen Jaruzalem. Wie had het volk opgeruid om de 1 laling van Barabas te eischen en Davi zoon, den armen onschuldigen Jez achter eenen openbaren moordenaar stellen? De voorgangers van dezelfde mensch die nu vandaag het volk opruien tegen arme, onschuldige gasthuisnonnen. * En die mannen zouden niet tegen ( godsdienst zijn ? Hunne propagandamiddelen. Te Moescroen wonnen de socialis 5483 handteekens voor 't algemeen ste recht op eene bevolking van 22500 wonors. 't Was niet om gelooven Brussel 5 gaf er slechts goed achlduizend. Wat 1 men gedaan? Heel eenvoudig. Men v even over de Fransche grens gegaan de fabrieken van Roebaai en Tourcog en men had een paar duizend Fransi handteekens bij gehaald om onze I gische -Regeering tôt herzienning dwingen. Een oliiant. De Gazette de Charleroi op 9 Ap denzelfden datum dien wij hooger 1 aanhaalden, schreef volgende regol natuurlijk tegen de katholieke regeeri " De toepassing van de schoolwet P let gaat ons een groote vermeerder van offers vragen. Volgens ernstige rekeningen zal de vermeerdering vi hetgeen Charleroi betreft vijftig milji in 't jaar zijn». Vijftig miljoen in 't jaar voor Chai roi. Dat is geen kernel, dat is een olifa Zouden de Waalsche werklieden ailes zoo maar slikken? Arme sukkela dan... Ze helpen meê... Meermaals heeft ons blad geschre-over de toestanden in het Kamp ' Beverloo. gaarne drukken wij 't arti over dat de Belgique Militaire daar; wijdt : «Naast veel eerlijke lieden is er in kamp heel een afschuwelijke bevolk die men vroeger onder den naam 1 ■< kolearapers » aanduidde, en welke de «carrés» binuen dringt, om de s daten op te hitsen tôt aile ondeugd waartusschen het «AnkerenZon» s 't meest voorkomt. Een heel legioen meisjes, zoogezi van plezier, doch eigentlijk meisjes ellende, gehuurd op de feest- en sol dagen door zekere kroeghouders, bec ven en exploiteeren onze jonge soldat En de schuimers, die den afval van eten oprapen, waarmee men vlaa maakt, en de coco-verkoopers waar\ Horace Van Offel in de Chronique al inhaligheid en al den hiiider heeft schilderd. Al dat gespuis moet verjaagd word Het is dan ook plicht onvoorwaar lijk het besluit toe te juichen van < minister van oorlog, om aan de cc pagnie bevelhebbers toelagen te verl nen, met het doel vermaken aan soldaten te verschaffen en ze binnen in carrés te houdeh. Wanneer men dezen uitstekenden mf regel doet samenworken met een nau keurig toezicht van de gendarmerie, al dat verdacht volk te verjagen, men er in gelukken het kamp van pest te zuiveren. Ailes wat gedaan wordt om aan kapiteins 't middel te verschaffen, bate hunner kleine militaire famil moet aangemoedigd en toegejuicht w> den ». De Soir neemt die regelen van de E gique militaire over en stemt er c mee in. Wij hopen dal de aanmoediging v de Belgique militaire zal bijdragen < het gouvernement radicale maatreste

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Lommel von 1911 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung