De klok uit België = La cloche de Belgique

2582 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Dezember. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 27 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/td9n29qd41/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

< r le Blmd t -MnnKWiPtnnnnnnffl \ Zonààg 8 Dec. 1918 ■ÉariiMI>nmMMMM«ini«MMMnMnnMnnMMlVnfiH 2e 3alff0âft& De Klok uit Belgiê } I RCDACTIE ZN ADMINISTRATIE l il WILLEM H-STRAAT 56 - TîLBUStG I TSLEPHOON 744 - POSTBUS 83 j prsjs fer nu m mer « s cesst. BAIJM NAÂSfl ES ROELAND ALS IK KLEP, 8S 6T STQRM ALS IK L5JS0 3S »T ZEGE ABONNEMENT : Voor HOLLAND . . ■ FI. 1.00 p«r Kwartaal, Vo«r EUITENLAND, . . FI. 1.C5 „ „ Vormlndarda PrIJs : Vo«r VLUCHTELINQEN . FI. 0.80 par Kwarfaal. Voor GEINTERNEERDEN . FI. 0.50 „ „ LEVE DE KoninG „LEVJS DiS K-UNi.W weerklonk spontaan toen in de! hiafcorische Kameràtting van 4 Oogat 1914 Albert in 't bijzijn van aile volks^ Vertegen woordigara verklaarde „Een 1 a n d jdat * i c h verdedigt dwingt e e r-fc i e d a f van iedereen; d a 11 a n d v e r-gaat pooitî'' ( ; \ Door lien die buiten de Kamer stonden werd den kree', opge omei; onaTgebroken golfde £hij over de hoofde-n, atormde machtig .als de Idond-er et-raat uit, straat in, verbreidde zich lover stad «n dorp, tôt hij ieindelijk in de lafgelegeaste hoekjes van West Vlaaraderen ©n jLuxemburg opgeyangen werd. 't Hoele volk Ikeurde 't besluit ^'an arjn vorst ,goed; de jbloeia van het volk kwam zich rond den op-jpersteu veldh&er scharen. Met vereenigde krachte», verhonderdvoudigd door ,het be-- wustzyn vïm h un heiiig Recht, aanvaardden zij thiitschlabd's uitdaging. „LEVE DE K0NINGy huilen de dapperen ils zij met de bajonet op '6 (gcwear de vijande-ïyk-o loopgraven bespringen! 'En ©r zat >in h un roep de kraoht van een gabod. de jubel, Van 'k eegelied. j „LEVE DE KONINO' ! zucîit de stervenJe feoldaali, len 't woord klinkt als een bede tôt fcijn makkers opdat ze niet zouden ver.-agen ),De leider, de vader de Koning wordt niet )3oor het lijden gebroken, zal niet rusten voor ïleer de woning der burgers , is bevrijd ge-jtvordan. Leve de koning T'' en dat zijn wapôn-(broeders tooh mogén ut'ioudcn tôt het ver-lossingwerk voltrokken weze.'' ''LEVE DE KONING" schreeuwt otfver-ç'aard de burger die na enkele seofcden door Ben Tjjand zal neergekogeM worden; en zijn tO€{ï IrliTiVt als A»n ploehtigA vo r Û or<î o-oi i T -, <* pver de moorddaidige en wederrechterlijke fchaaddaden der bezettende macht. „LEVE DE KONING'' sriikt de moeder terwijl ee 't bericht ontvangt dat haar kind op 't Keld vaa eer is gesneuveld ; want in haar jchrijne-d v.*e3 &ijkt ze met e rbiel op naar den |nan die slechta naar het zwaard heeft gegre-&en on» «1 wat het volk heiiig was tôt het kitersV# te verdedigen; naar den man welke paast haPen zoon in den loopgracht stond en \aren l'eveling bemiade. „LEVE DE KONING'' jnbelt-het gansohe Belgische volk nu Albert aan het hoofd zijnor Iappe«« in zrjn land is terug gekeerd, «lu lirj aaa hen die heden, den groet van het bestrgdende Yzerleger heeft .gebracht, nu 3e laatste vijand onzen gemartelden grond jieeft verlaten. Leve de Koning! En in diefl gToei ligt opgesloten al den dank, en de ijefde welke een slachtoffer zgn redder toedracht. L8ve de Koning! In dat lied zingt ïe hoop van een volk dat van dea wreker rail 'I Recht de b&vrediging z'rjner teiligste rerlangens verwacht. j j Belgisch Gezantschap te 's-Gravenhage. Eet Belg'sch Gezantschap maakt, op in-Itruct'e van de Belgische Reg©?ring, teke d, îat paspoorîen voor België tôt v&rder advi» ^iet zullen afgeleverd of geviseerd wor1© i. De belanghebbenden worden veïzocht z'ch ^aïi persoonlyke -bezoeken aan het Gezant-ichap ol aan de Gonsulaten tôt de belond-^naking van oen nieuw bsric'at te onthouden. dproep der jongeraklasseninBelgië (Officieel.) De regeering heeft be-ilist de klassen van 1899, 1900, 1901 fen. 1902 zoo gauw mogejijk naar huis se zendea ; een dergélijk besluit zal /toegepast worden aan die welke met tlie klasse gelijk gesteld worden en aan de vrijwilligers, die meer 'dan J36 jaar oud zijn. Die $oldaten welke iiochtans în dienst willen blijven, zul-tie toelatiag daartoe krijgen, j De mannen der klas van 1,914, die niet konden gèvolg geven aan den jbproep van "September 1914, de klas Van 1915 en volgende zulîen opvol-genlijk opgeroepen worden, opdat înen zoo gauw mogejij'k de pudere klassen uit den "dienst zou. kuvtfien jbiyslaan. ^ '/ * - -J 1 WWNNEER NARR HUIS 't Is de eenige vraag die thans onder ons, Belgen wor'dt gesteld. ,,-Watineer gaàt gij naar huisr?" 1 En men verlcneukelt zich om al het heerlijke dat de re'is zal oplevercn. In verbeelding ziet men het cen Holandsch'e station achter het andeçe voorfaijschui-veàï, tôt men aan de grens komt. De grein'sl „ Zeg, zouden wij van ailes mo-gen meenemieln ?" ;; Ze zeggen van neen, juist genoeg ôm een paar dagen te leven!" 't Vooruitzicht der douanen is een wolkskan v66r 't helder zonnekôn. „Wat, we zouden niet mogen meenemen wat wij eerlijk gekocht, en eerlijk be-taald hebb^ff ? 'En onze provisie ? Net of wij in België 00k niet moetérf eten. Er zal al weinig genoeg zijn, zonder dat wij dem hoop gaan vergtooten". Maar mein blijft niet langer bij het dou-anle-onclerzoek staan, mein ïjlt verder, naar huisl wij zien de rjienschen in hun deuren staan, en wij hooren ze elkander toeroepen, „ziet, nu 'ne keer, wie dat daar is. De Hollanders ! Wat vreugde van u te zien. \Velgekomen, meïischenl" En wij geven hier een hand, en daar een hand- Wij hebben |eitelijk handen te kort. De geburen nemen onze pak-ken op, en ze stappen er mee ons hjiis binnen. Wij volgen werktuiglijk en we-tein niet goed wat "ons overkomt als wij al de oude meubele(n daar terug-vinden. 't Zelfde houten kruis boven de deur, dezelfde geraniumpotten voor-het raam. Kijk l waarempel, de koperen moor 00kIII De Duitschers hetibenhem dus niet gevondenl En wij lachen om de vérmakelijke geschiedenissen die op de kap van Fritz, den Duitscher ver-teld worden. Kennjssen en vrienden ko-men intus^chen bij, en er wordt verteld met voile monden van. Holland, iyan de eenheidsworst. Van fegeeringskaas, e-ri boterkaart mélange 'A oï normaal. Helaas wij vernemen (pok dat dè dood verschrikkelijk in de familie en onder de bekenden is itewerk gegaan : <us-schen al de vreugd moeten wij nu en dan een traan Verpinken. Neen 't zal niet allemaal geluk zijn dat ons te yraxh-ten staat, wij weten Ijet maar al tewel. En toch hunkeren. wij naar ons dorp. als de Joden in de woestijn naar het land van belofte. En wij mopperen tegén de Iteg^ering omdat ze, volgeiïs \pnze moelning ten minste, zoo weinig notitie van < ons, vluchtelingen neemt. Wij pruttelen den heelen dag omdat zoo maar \ niet in eens de grenzeln opôngesteld worden voor Jan en alleman ; eln de bureelen die later gelast zullen worden met het uitreiken der passen, moeteln het niet weinig ontgêldem onidat ze hun macht niet kunneji te buiten gaan. En >vie zal ons die ongeduldigheid ten kwade duiden ? Ail een een oude kniezer, hij die niet lijden kan dat Ide zon in buurmans vemster schijnt. Maar laten wij ons niet van stfeek brengen. 't Past de mannen niet gods gansche dagen met de handen diep in deln zalc' de ^traatsteeriiqn te slijpen, ba-liejkluiver te spelen, of erger nog de zulurvefdiende pennen op de toonbank te laten rinkelen om de (vîctorie te yieren. v ( 't Piast de vrouwen 00k niet den heelen morgen â66r aan de deur of de straat te kletsen, zoodanig dat 't noeinmaal niet bijtijds op tafel staat; dat ze den' heelen namiddag buurten gaan'ejn om hun huis-houdeai zich niet het minst bekommeren onder voorwendsel dat, terwijl er in België gevierd wordt, zij toch 00k wel iets mogen hebben, 't Past de ouders nog veel min, hun kinderen vain 's morgejis tôt 's avonds aan hun eigen lot over te laten. Wat een verschil van opvatting onder onze land-gejrîooten. Sommigeh, àfi eiîistige zjjn van gedachté, dat de blijde gefc>eurte-nissen die wij beleven, gteén aanleiding tôt schoolverzuim mogen zijn, eerst op den vooravorid van het defenitief vertrek zal mdn vaarwel aan de klas zeggen. Anderen daartegen vinden dat het schoolgaa'n lang ganoeg geduurd h'eeft; latem de kinderen hun gangen gàan en zien niet in dat de laatste Veertien dagen ongedaan zùllein maken Wat de onderwij-zerS doof jarna toewijding en zelfverloo-' chening hadden tçweefggebracht. De dwazenj Kunribn zij dan in de v'reug'd 00k hunnen ouderlijken plich't niet kwij-ten?En Spi'ekende van plicht, wôu ik er onze landgenootein 00k eventjes aan hei-inneren, dat ze de stad of 't dorp waar ze thans verblijvan niet mogen Verlaten zoncjer een woord van dank te sturen aan allen, die belangloos, met onverminderde toewijding zich om hun tijdelijk en eeuwig heil hebben bekommerd. 'k Spreek hier niet Van den blijk vain open-bare erkenteljjkheid die er moet gebracht worden aan hea die het verdiesnen, maar wel van dat diepgevoeld „dank u" dat gij alvoreris naar huis te reizen moet zeggen aan al degenen die u met raad en daad hebben voortgeholpen op den weg t}er ballingschap ; ik spreek van 't vurig gebed dat ge stortein moet voor dezen, die u Iden last Jichter hebben gçmaakt ; ik noem hier voornamelijk de particulier en wier liukerhand waarlijk1 niet heeft geweten Wat het rechterhand blijmoedig heeft gegevfân; ik nocm nog-de onderwijzers en onderwijzeressen uwer kindcçen en uwe aalmoezeniers. Ik-wil 00k nog Wyzein op (een laatste ver-plichting door iedereen te vervullen, al-vorens Holland te verlaten. TijdenS de 4 jaar van dein oorlog hebben wij lichamelijk ©n zedelîjk veel geleden. •' Door dat lijden wa'fën wij prikkelbaar gejworden en wat wij anders onopge-merkt hadden laten Voorbijgaan, wat ons niet fceqs zou Çiebbejp geraakt, heeft ons i}u igekwetst, diep gegriefd. Dat de eene er soms beter aari toe was dan Wij zelven, heeft hijd, Wie weçt haat in onze hartein doen ohtstaan. IJverzucht, gekwetst èergevoel, ver-keerd begrepen plichtbesef heelt mis-sichien tweedracht in ohzé rangen' ge-jbradht.Ik herhaal het, het lijden waaronder wij 'gebukt gingen, kon veel vergoe-lijken. Maar de zegezonne is gerezen. Nu wij de toekomst inzien als ©en fifcu-wigdurefnde leijte waar wij als dansônde kinderen de Vruchten onzer vrijheid over-vloedig zullen plukk'^n, is de oqgenblik ge|komen om een groot kruis over |al die miseriën te màken. Hebt gij met uweh gebuur iiog iets' te Vereffen^n ; doet het onmiddellijk. Gaat op hem af, leg uw h'and in de zijne, en, hem vrank1 ien vrij in He oogtejn kij-keind zegt hem. ,,Laat het 00k Uusschea'i ons vrede zjjn.'' Eendrachtig zal men moetein Werken aan den heropbouw van het vaderlaind; al de krach ten samen genomejn zullen am-pertjes toereikejnd zijn om de heilige taak Je volvoerein. 't 55£]are eene mis-daad onze .krachten te versnipperien bij 't uîtvechten van persoonlijke aange-legeinheden. De ure is te plechtig, en 't werk1 dat ons Wacht te grootsch dan dat wij oris met nletigheden zouden pp-houdesn. 1 1 , I !■ 't Zal 00k later eejn ^alig g^o^' zijn, wanineer g^j aan dejn fjgejn aard gezeten van M zelv^ zult ktïonen ge-^tuigen : \ I < f , \ i „Ik 4<0éd i/t ballltigsàhap mtjnéfi plicht toi 'défi tuàtsten oogèfiblik, in V vreemâe la0 ben ik v<% lefcfeeii in vrlerifrcfwp, %e*cheidw." i w v !» ! J. iî i^lbxecfat. s '!-j Dedeu de gelnteraeerden bas nliRht 1 Meer dan ooit is deze kwestio vati actueel belaag. Nu (dat de terugkeer van onze dapperen, diie jaren -lang het demoraliscereniiel kampleven oTid-ergingen, volop aan den gang is, zal de 'e vraag in den geest en op" de lip-pen komen Van m'enigen lanjdgenoot in het, niet meer belette, taaar bevrçide gebied. Bg het vfersch^'nen van deze regels zullen wai reeds ingtelicht Z^jin over het verloop van dei «erste ontmo?ting der gei .tîrneer'en met huime landgenooten, die zij meer dan vie»? jaar gleleden onder Zulke tragische omsta»-digheden moesten overlaten aan de barbaaP* sche Wîllefceur van een gewetenloozen over-weldige'r. : 1 ' . I ' < Wie zal Zeggen met ho ve:d hel ei wroV in het gemoe<] de Verdedigers van. Luik, Nft-ttnein en Antwerpen al wat hun dierbaar waa weerloos' ' moesten aohterlaten, om aan Duifc-sohe gevaligonschap te ontkomenï Wie zal zeggen îioet vaak Zg m'et verbeton woede oveS# hunne inaobteloosheid de vuisten balden, als zij acliter den prikkeldraad hoorden van dat wreedheden op htrnne medoburgers? Niemalid Zal het zeggen, nergans zal helj gesohreven staan, hoeveel geinterneerden aaB die dagelijkschie marteli-ng ten gronde gingeal of hun VeistaUd ier bij verloren. i Maar den overlevenden zal het aan' te zieal 'zijn, op hun heele wezen zal het gesohrevel^ staaii jhoe (;3j met hun volk meeleden. Hantt^ verscliijning thuia zal meer zeggen dan 'heK meeat welspreJte'nde pleidooi. En daarom ver-trouWeB wij Idat zij g&ed zullen Vontvangetf worden. Hun zal de eer (bewezen (wo-rderf <l e hun ToeKomRt al» a» „poi'irs ' d -r eerst» ure. | ' ( En tocji zal de vraag giesteld worden d:« Wrj als titel voor Wlenig artikel in dit blad ge bru il: ten. 1W5 Yoegen er dadelijk bij dat diel vraag 'met recbt Zal giesteld worden. [HeS dient immérs teens teW voor altijd gerechte^ lijk uitgemaakt wie wel en wie ,niet moest geinterneerd wordeni. Zij die hun plicht ded-eoj kunnen slechts b^j dat onderzoek win'nen. De plitejhtf-gein Verdionen eene gerechfce straï. ' God gwe Idat 2^ gevohden worden. ji Was het dan oVerbodig of vooTbari-g vaH ons, Dp dit Oridei^verp zoo dikwrjls terug te ' komen? Volatrekt Iniet; 'want het is nooit ona«fj bedoeling g^w©estl op de ui-tspraak vaU de bw' voegde reoli te macht vboruit te loopen. Toeti Vij hier onze peraoonlijke bevindingerf neerschreve®, Was Idat alleén om de opeît» bare tateenirig betelr fnl te licbten over hatj aasdeel idat (de geinterneterden aa;n de landsveW' dediging hadden. Zoo m'^nig? roomrjke daad •vreid door deze eenvondige volkssoldaten gesteld, die tvoor 1mmer zal vergeten blijven. Had ons vborbieleld liier iiavolging gevond^tf, 4îan }iad le» met Tal die verhalen en getuige-nisse'-f lèeri prachal" un kunS"'n gemaalrt wordieri, dat slechts zou hebben bggedragéo( om den glans van otts roemr'g'k volk in zijn geheel nog te verhoogdn. îîaar onzie ieienvoudige «poilus" zijn mariné Vaài de <d^ad en niet vati het Woord. Zij ver-, riohten. >Wondeidadem' In stilte en lijden pi zwggeiid. Zwftgien ia. hUn bijzoïîlerst ' karak-tertrek, ^jgem' talet eein bitteren gT^jns opl het gtezichfc, i Het is js.mttt&r, ' Watot daar otitbreekt c-én» schakel in Son oyelus van het grootsche epoi 0at In iheel de bescfhaaDde 'wbreld door dei| naam1 België zal opgeroepen Worden. ! Jielden tau deo Yzer schotiken jpta diohtbiindels EioWler W^esrga Rtfke vtetzamB-lingen Vain' huntte' fconïbrieven Werden bijeenf gebraoht. 1 1 ^ Op leinlklele ultaondedngfân 8â MijW er nlefr over van de Watm^n v&W LuOc, Natoleai etn rAnt-Werftefl, inieis dan Titfri vtergeteln verloreB Igraven |ue«dHe|]( e« ÏQ iorten, taWte dan flitgeetrekfce kertc-hovén Vol Bohamielo krnisen în' de nabijheidl vaM de toterraeeriTigskKmpeni ; niets dan een^ aoiha»e liwÇgtende, rerouà&râo wanlnen dit sokwrvoettend Betrt Tadergrond opuie^iw I»- toedea. 1 I' 1 L! h' 1 i- : i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume