De klok uit België = La cloche de Belgique

691141 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 Oktober. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5t3fx74v9p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»!«#( Xûttifa* « flot, Iftlfi 2e Jâargang No 28 De Klok uit België £,-..1. .«il ■ . ! , ■ . ..i.W,l.»l .11 -II- RKSNM9TW KO ADMINISTRAT»* WISJL£SS Ïi-$YRAAT 60 - "ILBUI 7SSJEPH. 744 « POtTBUS BS M UN NAAIK 18 ROILAMD ALS IK KLEP, IS T STORM ftLfi IK LUID IS T IVftl •e>MMm««ii'iiWiM>aiiiiiu H ti —hhum AIONNIVINTI V**r KOILAND •••»•» fl. 1.00 par Kwartaal S Vmv BUITISNLAND* t.23 „ PR3JS FER NUlHMSRi 8 CI?CT samaaamgopanoa^^ Se Zegezonne rljïit! \rijdag 27 September werd dooi onzert koning de volgende afkondigin^ naar de iroepen gezonden. Soldaien ! m G if gaat een machtigen aanva vp de vyandelyke posities onderne-men. A un uwe zijdm htlpen uwi d&ppere Engelsche en Fransche ka meraden, om den overweldiger teru± te werpen, die uw broeders seder meer dan vier jaar onderdrukt. He uur is beslissend. O veral wyken d, Duitschers. Soldaten, toont u di hsilige zaak onzer onafhankelykheià toont u onze tradities, ons ras waar dig. Voorwaarts voor het reeht, d< vrijkeid, voor een roemryk en on sterjeijjk Belgie* En 'sanderdaags in den vroeget morgen begon den aanval. De vyand kon den stoot niet mer siaan. Om 8 uur was de eerste lift genomen ; tusschen 10 en II was d tweede en derde stelling in de handei der Belgen. De roemrijken Yzer werd overgetrok ken. De vyand werd onophoudent teruggedrongen en tegen den avont waren Dikmuiden, Staden, Passchen daele en nog andere dorpen veroverà Onze jongens hielden de hoogtet ran Terest bezet. Vandaar uit, waa, voor den oorlog het grooie kruisbeeh siond, schouwen ze nu over de vlakt die ze weldra zallen bevrjjden. fieerlljk wapenfeit dat onze hartei viet blijdschap en fierheid vervult! Wij juichen en /ubelen, omdat e, met de bevrijding van ons vaderlam een aanvang is gemaakt. Wij gaan er trots op dat die be vrijding, tenminste in groote deele, doo onze bloedeigen jongens zalgeschieden Onze onafhankelykheid zal ons de. te duurbaarder zijn indien wy ze zel door ons lijden hebben afgekocht, et door ons bloed hebben bevochten. Mannen van het Yzerleger, çlorl van ons volk, wij groeten u met eer bied en liefde. fioog den rnoed ! Weldra vliegt gi < uwe moeder om den hais, drnkt gi uw aanbeden vrouw en klnderen aa) het hart. De zegezonne is aan 't r'yzen, weldrt giet zij haar vrijheidsstralen over ' gansche land. Landgenooten in de ballingschap vergeet ook gy thans uwen plicht te gtnover het leger niet Terwijl onze jongens vechten en sneu vtlen moeten wij luider onze stem ver hcffen en smeeken >Spaar, o H eer uw volk.i Wy zijn in de Octobermaand, d maand van den Rozenkrans, door dez wotiderbede werdeens delurkschemach vernietigd en de Cliristenheid bevrija Laat ons dan elken avond biddet nWees gegroet Maria bescherm onz soldaten, sta ze bij in den zege of ii den dood" KOrJING flLSERT LEIDT HET ~ OFFEîJiSÏEF SN VLAANQEREN. In een berlcht uit Londen, lezen wij: „D Franschen werken thans eveneens mede aa den aanval in Vlaanderen met de Belgen e de Britten, onder aanvoerlng van Konin, Albert". Dit bewijst, dat de troepen onzer bondge nooten, die op Belgie's grondgebied staai en er vechten in bloedige slagen tôt vei lossing van ons vaderland onder het rechi »treeks en persoonlijk opperbevel van Konin Albert werden geplaatst. Dit feit is van hooge beteekenis; aa Be'glC een bewijs willende geven van hurin °prechtste sympathie hebben onze bond genooten Koning Albert een onlooehenbare ">|]k van hoogachting en vertrouwen g« •chonken. Wij, die naar onzen vorst steeds opkflke al" naar een redder en een held, wij zij ïeer getroffen door deze kiesche daa ®er Entente. En wanneer zij, die no onder 't juk ran den vijand zuchten dit nieuw *'r"emen, zal hunne vreugde zonder pa jjn, want zij weten, dat Albert de verlossin | 'n «t zeee bien et. | Erzberger over België ' Een m an die reeds vtf6r, maan b^zomdei tijdens den oorlog van ïioh heaft doeta spre iken, en die door aile mixIdaleS wetke tei i zij nor beâchikkrog staan op den voorgacond wi - treden is het Dnitsche rgksdaiglid Matthia ° BrzbeTgec. Geboren in( 1875, in den Rtjkada^ ■ gekomlen in 1903 heelt deze cad-onderwgaeff ni ï Zwaben een oerate riool willen speleo in he t Oeotraro. ^ t Hq ia ee« mafi vas ruw geweld van mat ^ looze werkkracht, ontzageifllte dooiezettînga - kracht die tevena over een vacbazend aan 1 passingsvertmogen beschikt. • * » Of ht} ook een edel en stand vas tig karakte ? bezit? In den beginne van ztfn politieke loopbaai waa hfl een heftige bea»rr}der van d 2 keizerlijke negeering. Maar toeto hij tôt rap ■porteur v!an het oorloga-, aeewezen en koloni " bwiget werd bemoanid vohd diezelfde kefeerlgk 1 yiegeering geen haidnekkiger vordediger da t de Gônfcrumamàii Erzbetcgôr. Indien trjd wa ^ ht) half-'panger'maiiis tisch gekleurd maar to3 He oorlog nitbrak liet liij de halve tinte: " tvarem en werd een al-dniteche® van he 1 ergsté soorc. I ' Saraien met zrjne partrj heeft liy sonde " voorbehoud de achôiiditig van het Belgise ea Ltaemburgsch gToudgebied goedgekeucd 1 Erzbergen beweerde selfs in een van zijn f lartikelen dat Duiteehland aan' zrjn .Weatergren 1 |geen enkele oiïafhanbelrjke staat kon' lijder 2 waardoor het vari de Nocxrdzee wni afigesolieide» worden. 1 Duitacliland kon Siet voor nie ta zulke groot; offera breagen raeende hg, en daairom was he ^ volgena hein maar beat Belgie, en daaïna Lu 1 xemb'org heel eenvondig te annexeoren. Begin 1915 schreef hij in het blad ,,De - Tag": t „'A)s men ttjdens den oorlog verstiandi; '■ tewerk gaat ia het gémis aan geweteasbe S î ïvvaren nog 't beat overeen te bœengen pw f groote jtfensehelrjkheid. Kon men door ee 1 middel dat men ter zjjner beschikking heei de gâïische stad Londen vernielen welnu da e w&re vrrj betec dan het bloed van feea onze • soldaten op het slagveld te laten vergietei want radïkale maatregelen brengyn he / spoedigst don vrede. ïwgfele'n, talnieli gf. / voelerig zgn voorkomend optneden, zijn oi t vergeeflijke zwakheden. In een vastberade ' door gazette daad die 'geen scmpulen be/n ï ligt de macht: de zege volgt." 1 i Sederfc Erzbenger deze woorden eohreef zij vele dingen gebenrd; deze leerden hei > water In den wij ni te dœn. En flaarmate het Djiitsohland sleehter gin liet de man z^n strijdluatigheid. zijn bloeddoi " stigheid varen. Het zwaard kon de zege niet bevechtei '> imooht dan toch het woord de vrede brengen e het land van ondergang sparen, daeht Enzberg« e bij zich zelf. En hij begon zijn camipagne tegô e Ide Al-dnitachera. Door hem kwam en aplitsin t 4n het Centrai»; brj von Hertling Btond hjj o '• |jeen wit bladje. Mon vertelt dat de rirjkskai 1 selier hem niet wilde ontVangien. Maar me e vertelt ook dat Erzbeajger von Hertling ee t Voetje heeft gezet, dat h^ den Rjjkskanselic îieeft doen valien) en zqn doodgrav<yr waa. De Ewaab heeft zijnie 'iuidige gedaohke pver den ooriog en de paroblemen er aan vea ie bonden iri een» brochure „Dot Volkerenbuo n der weg zum Weltfrieden" uitieengezei In h< n twaalfde boofdstuk getiteld „Ewig Neutra ^ Staaten" heeft htf het onder rneer ovem De !- gië. Hg zegt dat het te betreuren ia dat vî i, Duitaohe zijide later getraoht is, na de oarlgl woorden door den rijkskanselier Von Betliinai g Pollweg den 4ein Augastus 1914 !s deri rrjk dag geâprokén, de sohending van de Belgiscl n îietatiialiteit goed te prateai niet het ©o&true ,e ren van een Belgische sch'ukl. n Hij bewijst, dat Dnitsckla/od te allés» tij( !• (de neutraliteit vam België heeft orkend f Bismferck in 1870 en 1887, Voto Bethmat n Hollweg in 1911, staatssecretaris Von Jago d fin 1913 — en dat zelfa in het Dnitsche nli g mattim van 2 Angustus 1914, gepublioee] 3 door het officieuse .Wolff-bureau den 8< 1 j Augustus — wiaarvain die slotzinsnede echti " i in het Duiteehe .Witboek niet terutt te ■ja — erkend werd, dat) de houdrng van Belgi • ten oprichto van DuifschlaUd steeds oorre< geweeat waa. t ( >Wat de in de Brusselsohe archieven g* h voinden doenmenten betreft, aegt de heeir Ec p berger: „deze hadden alleen betrekking c il een ewinfrieele breuk van de neutraliteit doc a Dmtschhland, niet op militaire hulp van Engi 5 ïatod in eefti Duitsoh-Fraasclien oorlog. E t fconrt tôt deze slotaom: ,,'AiCn België kan ta ■t verwijt van een sohending der neutxaliteit ni gemaakt wordea België waa veirplioht a - neutrale ataat het verzoek van Duitschland o i- (Joor Belgfeoh grondgebied te marcheerei fvan de hand te wijzen". Indien België dit gi Idoogd zon hebben, dan had het zijn neutral r teit tegenover de andere gaicanten geschondei „Het moet eindel^jk eena van Dnitsche zijc ni gezegd marétOt hetgeen ik in de oentrumficai o tfe van êsa l^iadag reeds sedert jaren gi h daan heb, dat niet gesproken kan worden vs e eem Belgiache achtild, dat België ir.tegende e gtehaudeld heeft, aooala het haiidelen moa n in overeeîistemming met de verdiagen betre a ^ende zijn neutralisatie en dat het onjuist n dfen Duitaohen opmarsch dooT België te rech ni vaardigfen met oan gchuld van België. D t feit ataat thans onon»tootelijk vast voor iederc ) Yrilend van de iwaarheid. De consequenti* r hierVan dnidelqk. Ik spreak thaus n» h voor dlen eeraten keec zoo. Te allen tijde nun I. dler waarheid de eem gogeven worden. 'Andej e ia mfen het „erbani>elrjke wioht" van het onc s DuitscHe stodentealied". i, Dat naamen wij eene vierkante verklarir n Maar waarom stond EkzWerger ia 1914 ni-op tegen de Verkraohting van het ijecht aai e igeziea „te allen ctjde der twaarheid de e< < mofet gegeven worden." i- Erzbwgetn's bekeering kan ternstig ziji maar 't zal toch nîenvand bevreemden zoo nu r aan de oprechte verai\deajng van ineenin twçfelt, zoo men niet aanatonds geloof sohenl g aan luem die eerst geduïende 4 jaar een a< i- wrieede houdmg aalmam. >t Erzbergetc's inetemmiag met den volkoreaton n ein zqn verdediging van België's "onachuld k 't imiem laat, en hebben tenminste den schijn do< it die mislukking van de Dnitsche overheersching r plannten afgedwongen te zijn. i, Trouwiena tusschen papier en daden is \ t nog ee<n breede kloof. ^ TOZEFj CALBRECm ï AANMOEDIGING. Da Sekretaris van den Belgisch î11 Christen Broederbond in Nederla m zond, eenigen tijd gteleden een adres v leerbied en kinderlijke genegenheid a 'S Z. H. Monseigneur De iWachter, te Le r" den, vicaris-generaal van Z. E. Kar iiaal Mercier, ter gtelegenheid van tt> inschrijving van Het eerste duizend ^ lid in den B. G. B. sr Héden bereikt ons vain Zijne Hoc ^ waardigheid Ket volgende aanmoedige hS a|ntwoordi >P Southwark, [5 A.ug. 19: a" Aan den heer Alg. Secretaris \ den B. O. B. N 30 ar Geachte Heer, Het is met een waar gtenoegen en.' d yii plein dank! dat ik den bloei vemeem \ r- den B". O. B. N. De benaming aile d, gleeft zeer klaar en klinkiend weer \ et edel idoel gij beoogt, „De Belgisch Chi Je ten Broederband."-Jl- Diep verkleefd aan bet dierbaar 1 an derland, wekt gy de Vaderlandsliej bel op en vuurt zie aan in' de herten uv o)n| aangesloten ieden; anwrikbaar getro :s- aan God en Kerk, ne-ant ge de KLatho' he Ide b'eginselen aa» als grondslag ein «e- leiddraald pwer sociale werking; Broed 1 fend is geen ijdel woord, gij wilt r de eepdrachtige pogingea bijhrengen — vemchting der pijnlijke toestanden 1 ttij uitgeweken en geinterneerde landgen >w ten in Nederland. ti- Dsi wiensch u bartelijlc gélule om c nd schitterenden uitslag van uW werkzaa eW heden, dien we te Oankieri hebben aan «m taai geduld çn onophoudelijk zwoeg en Dtt eierste dni^ejTdtal uwer leden m jië een spoorslag zijn om uwc edcle pogiw îct gein voort te zetten. > Uwe werking in den vreemde brengf je- in groote mate bij tôt het bij uitsteV cz- verheven doel: de volledige heiopbou» op van het dierbaar Vaderland. on Moge God U en uwe medewerkett overvloedig zegenen gelijk ik met war» îij genegenheid en innigen dank mijnen bes iB® ten zegen geef aan den Belgischen Chris' iet ten Broederband en bijzonder aan zijr ils ieverigen, Algemeenen Secretaris. )m w.g. DEWACHTKR, m' Vie. sen. v. Z. E. Kard. Mer. i t je- fi- De geinterneerden, de B. G. 8. S. en de Regeerïng. IC_ In ons nummer van i8 Augustus l:oi>; ,e_ men den brief lezen, door den B. C, "an B. N. gezonden aan den Voorzitter vao den Belgischen ministerraad, in 't kort 5at de wenschen van onze geinterneerden samenvattende. js Zijne excellentie, Minister Cooretnatm komt als volgt de ontvangst van dat ->•(. schrijven te meldeji, hetwelk antwoord ,0n dat getuigt van de edelmoedige inzich'J te!n van onzen premier tegenover onzç kameraden in Neiderland. iet Le Havre, 6 September 191 S. 'ra Mijnheer de sekretaris, 'i'° Ik heb de eer U de goede ontvangsl te melden van uwen brief van 8 Oogsf >l£ laâtstleden'. ' v ie^ Ik bedank .u wel voor de inlichtingen, ^ die gij iriij geeft; deze zijn van waaft 1 «d waar belang voor den Middendiemst dei! krijgsgevangenen an 'k heb ze met war.* I71' me aanbeveling aan zijn bestuur overgth 011 maakt. , ri j . nS Gelief, mijnheei; de sekretaris de ver,* lki) zekering mijner hoogachting te aanvaar-> 100 den. (get. ) COOREMAN. aa, ■ . 1 . - Algemeene vergaderlng Z van den B. C. B. N. Op 20 en 21 Oktober 1918 houdt clf ®® Belgische Christen Broederband in N«? 4 derland te Utrecht, zijn jaarlijksch CocB T. gres. —- Benevens het overzich't zijner wérifi» zaamheden en aangesloten afdeelingen en allerlei bestuurszaken, staan gewichtig® en punten aan de dagorde der besprekingen^ ud zooals"! an ^Vanneer komt er vredel?, an Belangen van gelnteraeerden in he*! >n- k'amp, in de dorpen en in de groepeiï, di- Spéciale belangen van s taa t s bed iendelct, de beroepsonderofficieren em gendarmen. s te Orgaan, VakojL iding, Desinternoeiin^ der oudste klassen. j )g- Aleen de afgevaardigjden der aangeslo? nd ten afdeelingen hebben beslissend^ s^eni Andere belangsteUenden worden nocbN 18. tansials gast uitgenoodigd. Deze geiievert -t*. baume toetreding te melden aan Bel Seki'etariaat, Drift 12, Utrecht. Z Mededeelin^en. sen vat Vredesgerecht van Bacrle-Hcrtog ris- De rfttingen zallen gehouden worden in (k Zaal van het Geroeentehnia van Baarle-Hertog /a- aile Vriydagen, te twee uur '3 tuuniddaga. fde De lo, 2e, en 3e Vrfld&geln, in bnrgetnlql# ver zaken, familieraden, enz., en de 4e Vrijtla^ uw in politiezaken. i lie- De griffie en de studie van den deurwaam als (der Fritz van Elsaokeœ zijn open aile werkk ^er- idagen, 'vjanl iLO uren 'a middags. tôt Oorlog«schade. /an De Belgen die wenschen van het BelgiscK 00- Ministerie van Economische zaken, formuliemej te bekomem voor hunne oorlogschade-vea>' len kteingen, Immien zich doen inschrijven op| tm- fcwt Belgisch Comitoit te Tilburg van le tôt Uw 15e Ootober: en. ledereo werkdag van lGVa tôt 12ys tot!. ne-t Ofn 55orvtïisr fia en 18e van 12 tôt 1 UTUV .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung