De klok uit België = La cloche de Belgique

1409 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 29 September. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 15 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9k45q4sn2f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Slad Zondag 28 S*Ï>*. KHg 2è JsârçaWej m Z? : De Klok uit België —_____ UDAOTIK KM AOM!NISTIIATIS« WILLEM It-STRAAT 69 • TILBUR0 TEUCPM. 744 - pomoa M ■ u I M UN RAAM 18 ROKLAMO S ALS IK KLEPf IS T STORM | ALS IK LUID 18 T ZIQI < I ABONNKMBNTi Veetr HOLLAMD n. 1.00 p«r IhwHad l vmt buitenland. . . . . n. t.zo M „ PRtJS PfiR NMER: S CENT Duitschland en Belgie's Herstel. Verleden week maakien wij reeds ge-wag van de redevoering, weUde de vie®-kains'elier van Duitschland von Payer, tijdens zijn verlof te Stuttgart op 12 Sep-tember gehouden heeft. Graag kwamen wij op zijne woorden eventjes terug om aan zijne uitingen nopens België eenige beschouwingen vast te knoopen. Velen zien in zijne woorden; „Zijn wij en onze bondgenooten eenmaal in hét bezit van al wét ons toebehoorde, zijn wij zeker dat geen andere staat in België in t'en betere posttie kan geplaatst worden dan wij, dan zal 00fi België, ik-geloof het te h un tien zeggen, zonder oorlogsschcH-iing en zonder voorbehoad kunnen 'te-ruggegeven worden," een wijziging ten gnede in de Duitsche regeeringskringen. frVaar Bethnian-Hollweg, van ri ë le Waar-■borgeti," von Hertling over ,,waarbor-horgen tegen toekomstige trtoeilijke om-stnndigheden" spraken, verklaart von i'ayer dat ze België „zonder voorbehotiit" kunnen teruggeven. En zulks gebeurt zonder protest van den kanselier die bij de benoeming vân staatssecretaris von Hintze met klem verklaarde: „lk voer "de politièk, de verantwoordelljke rijks-'k'ansëlier leidt de polftiek!" f.angs dien kant beschouwd schijnt er waarlijk een kentering gekomen. Op een ander punt kunnen wij datzelfde niet yaststellen. Von Bethman had vlakweg verklaârd:1 „Wij hebben «egenover België eene on-l'échtvaardigheid begaan, en wij zullen ze herstellen." Maar de Al-DuitscHers kwamen bijeen en besloten dat de inval in België geen onrecht was; 't was eene straf voor België's oneerlijkheid daar 'het reeds lang zijne onafhankelijkheid ge-schonden had 11 Die leugen liep zich dood. En Von Hertling was in zjjn angst-vallige verklaritigen weerom clichter tôt de openhartige. bekentenis, de opnbaré schuldbekefftenis teruggekomen. En nu wordt door von Payer de oude leugen te-aug gehaald : „Het is een huichelarij orn \Bclgië (ils een onschuldig slachtoffer van 'onze politièk in hét wiite kleed der on-schuld voor te stellen. De Belgische re-'igeering heeft levendig deelgénomên aan de door Engelarul zoo verwoèd gevoer-He insluitingspolltiek tegen Duitschland" Is de Vice-kanselier de l<?s van meester Voltaire soms indachitig : „Mentez, mentez: il en restera toujours quelque chose"? Liegt maar door: er zal altijd iets van overblijven. De opvatting van Von Hertling, België als een vuistpand te behouden; is de Vice-Kanselier trouw gebleven. „België ta/ knnnen teruggegeven worden, wan-Ineer de Gentralén terug hebben gékré-'■gen wàt zij op 1 Oogstt 1914 bezaten, van neer Duitschland zijne koloniën te-mg krijgt, wantieer geen enkele staat in België een bevoorrechte positie bekomt tegenover Duitschland". Hoe waanzinnig en oveïmoedig die re-geeiingspersonen in Berliin loch blijven ,s haast niet te begrijpen. î'egenover België heeft Duitschland maar eene enkele daad té stellen ésné 'onvoorwaardelijke daad, zjjft mea culpa Slaanj onsjand ontruinien, en herstelling geven. Laat ons deze stelling wat breedvoe-ïiger uiteenzetten. Onrecht vraagt restitutie: dat weet ie-dereen. 13ie natuurwet staat in het hart van iederen mensch gegrift, 00k wel in dat der Duitschers. Bij deze verplichting «mu er no8' een tweede namelijk het ,terstel, de restitutie, zoo spoedig moge JK te doen, opdat de verongelijkte niet I'?er van zijn recht verstoken blijve. ; ,at_ leeart ieder rechtsgeleerde, ièdérè , -, Jia^st> die zijn er toch nog wel aan jj11 overkant van den Rijn, hopen wij. : " geldt voor volkeren, zoo wel aïs voor 1 ' 1 «P-odat de forniule ,twij 2,UjL^ i LEN België herstellen en ZULLEN vol-ledige schadevergoeding geven (welke nochtans Heel wat minder brutaal zou klinken als die van Von Payer) nog tegen de rechtvaardigKeid zou indruischea. Niet in den toekomenden tijd, maar rai zonder verwijl moet het herstel gebeuren. Van. vijandelijk© en lieutrale zjide ia er op gewezen, dat het voor Duitschland onmogelijk- is thans België te ontruimen en dat het verdagen der restitutie kan gewettigd worden. De Moralisten verklaren immers dat iemand die eene onrechtvaardigheid be-ging mag wachten restitutie te doen, indien hij door het herstellen zijner mis-daad een nadeel zou lijden dat aanzienlijk grooter is als de schade door het uit-stellen van den eigenaar beroklcend. Kan evenwel dit princiep hier toege-past worden ? Hoegenaamd niet. ' iWant vooreerst: in den aangehaaldesi stelregel is er alleenlijk spraak van gel-delijke goederen. Maar in het geval Duitschland-België, gaat het om de vrij-heid, onafhankelijkheid van een land ; om de menigvuldige zedelijke en geesdijkô kwellingen van»- gansch een yolk. Om dat ailes terug" te gevan, om dat ailes goed te maken wordt geen uitstel ver-leend.Doch laten wij verder gaan. Er is meer dan „herstel" in quaestie, 't geldt in de %erste plaats „het doen ophouéen van een blijve ride en doorloopende ,on-nechivaardigheid."Niet alleen heeft Duitschland onrecht gepleegd, het pleegt onrecht elkën stond, zoolang de oorlog duurt. Zijn onrechtvaardigheid groeit met den dag, zijn mis-daad tegeriover België wordt elk jiur tergender en wraakroepender. Denlcen wij maar eventjes aan het îeit der bezet-ting? Wat brengt ze mede ? Dagelijksche requisities, *{of om een juistç-r w'ôord te gebruiken ) dagelijksche roof tochten, bar-baarsche verordeningen die de burger3 schrik op 't lijf jagen, vloekwaardige straffen, moorddadige terechtstellingen van mannen en vrouwen wier eenige fout was hun vaderlandschen plicht .gekweten te hebben; zedelijk bederf rechtstreéks en onrechtstreeks beworkt; slavernij waaronder een yolk moet gebukt gaan. Wat brengt ze nog mede die bezet-ting F Massa moorden op onze j on gens, die aan den IJzer staan. Het woord is niet te hard s Duitschland voert een onrecht vaardigen oorlog tegen de Belgen; en telkens als een Belgisch soldaat wordt neergeveld is er een moord begaan. De Duitsche i<erantwoordelijke persnnen hoe-ven dit te weten. De inval in België was onrechtvaardig ! Zonder twijfel; maar de voortdurende bezetting is een grootere misdaad dan de inval. In Opgst 1914, toen men België overrompelde kon men niet voor-zien, wat al ellende die daad na zich zou slepen; maar op *t oogenblik kan men die verzachtende omstandigheden niet' meer inroepen. En nu zou von Payer die op vrede wil aansturen zéggen : w'ij zullen in de toekomst België teruggeven, maar eerst dan, als zekere voorwaarden vervuld zijn. Weten de kanselier, die de politièk leidt en de vice-kanselier, die zulke taal houdt, dan toch niet, dat zij eene schrik-kelijke verantwoordclijkheid tegenover de menschhind, maar vooral tegenover God op hunnen n'ek halen, zoo zij hun gc/.ag niet gebruiken om het onrecht tegenover Beigié gepleegd, te doen ophouden ? En meenen zij waarlijk dat zii, met zul-ken last beladen, hun vaderia id kunnen iienén, eii den oorlog h-lp n beëii 1i->en? - i . Duitschland's vrienden werpen mis-ichien op: „maar de onvoorwaardeliike ;n onmiddellijke ontruiming vaii B lgic s fie oiidcygafig .Dyiuciilfijidl" La<ti mij dan an twoo 1 den, dat Ood het bestaan van zijne natuurwet nu toch niet afhanke-lijk van het bestaan van Duitschland ge-maalrt heeft. Onvoorwaardelijk werd er gezegd tôt aile menschen, tôt aile vorsten aile volkeren: „Gij zult geein onrecht plegen." Trouwens, wij gelooven niet dat Duitschland zich' zal kunnen redden bij middel van een wraak roepende misdaad î Keizer Wilhelm roept bij elke gelegen-heid God» zegen over zijn voile en over njn leger. Maar om den gegen te beko-meh moet men eerst ophouden te zondi-gen. En deze wet geldt oôk voor perso nen en volkeren. JQÉEE CALBRECHT. Dit artikel was reeds geschreven toen de redevoering van Von Hertling in de hoofdcommissie van den rijk'sdag op 24 IJ. gehouden, in de bladen verscheen. De openbare schuldbekentenis blijft nogmaals achterwege. „T.oen wij Bçlgië Hinmnrukten, hebben w(j het gcschre-ven recht geschoridén, doch er bestaat een onde/ recht, nj, dat der zelfverde-diging en van den nooitweer." De leugenachtige verklaring van Von Payer heeft hij getemperd maar toch trekt hij de oprçch'theid van Belgie's houding van v66r den Oorlog in twijfel. Ook herinnert hij aan 't dubbele voor st^ door Duitschland in 1914 aan Bti , gië gedaan: tegen vergoeding neutraal te blijven en de Duitsche troepen te laten doormarcheeren. Wat ik schreef over de veischrikkelijke veriantwoordelijkheid die de kanselier op zich neemt houd ik staan vermits er in gansch de redevoering geen de minste allusie op herstel, schadeloosstelling en ontruiming van Bjelgië in voorkomt. J. O. OPEN BRIEF aan Mijnheer Useux. Magsre Heide, 21 Sept. 1918. Mgnli'ôôjr, Gisteren ben ik hi congé gaweesi Dat is 'en lieol wonem&nt voor 'nen intem'é. Ik had &1 zoo tlikwijls gjevraagd om na kameraad te glaan tezoeken ©n nu eindolyk kreeg ik toe-latiiig omdat de jongon aiek ,was g-eworden. D(a.n hieb ik ook een goede ziel gevondew die mijin trein hoeft betBald, want die dingenj kofltfân duur (en 'm»ii interné is arm. Ik foeu dtia mijn virend gaan o-paoeïcen ; en! ik toeb ook zijn ,,(b|afB&kk'en groep" gezien en ik heb w vernomen, dat gij de Mijnbeea; zçt; (die oVetaî de geintierneerden in Hollatid1 komt btezoekeri in naam van de Regeering. Dus zgti gij hiet ook di® v66r eenige dagea Ibif o(nte zift. Hc wist niet dat ii',Y be- zioek zoo Horleae vva»; wamt als ik u toen zag| binnenkk>in!en orarinjgd van officieren é!i cnir deriolfi'ciierenl heb ik &r. zelfe niet aan /daJolit, u maoni^nig te aeggen. We hebbenf limmew r.og nileer beaoeken gehad vnoeger, en w«nals nu werd dan ste»ls d© groep ©an .beetjel geprtepartwcd \xxir de gefegenlieid: daa is er ean gioei Itelloor soep, ©en flink stukske vleeseh l>ij de patattten en de sleoht gekleede manneiu krijgten dan teen vee't, een brbok of ©en paan sclioenen. Dat maakt altgd ©en goad ©ffekt.jop Iden beaoeker. Jîrar ik v?ïTnioedde niet dat uw bezoek over oins_Jot kwam leslissen: Ik verechoot ervan toen ui^jn vriend, die nogal op courant i% ^-mij .gigtereii verteld©, dat gij van o.nis regeering volmacht hebt ge-kr^'gjn de kwestie van de ge'internesrden te kor.icn oplossen. Maar ik verschooi nog meer, als ik varna,ni» dat gij nu overal d© Kampen en) groepen gaat bezoeken om ji© ke©r goed tel weten, wàt 1er eégenlijk van is, alvoren.s ©eni besli ing of Maatragel te jiemen. Na de ver-klariii,g va.n. Mi ter Oojirôinan, dat hulp aan de geïnterneerden niet lang meer zou nit'blij-ven, niag dat wel verwpnderlijk heeten. Al ions klageïi. brieven, artikela in de ga-zetten, al de rap^rten van onze politieke i 4m t>ï dus gog ftiet , nawra wiuoenti© m t© inonsen ovsf) Oinzea tjoestand, .Welnu, Mjnheer IJaeux, ik*vrees dat gij dooa nwe officieele acht dagen op. voorhand aar.g®-fcondigde bezoekem, d© waartheid niet beter ziujl leeiren kenn«n. In aile geval, ik wil u over dit ailes e©n§ fniijn meening zx^gen, de o prechte meening vaj| een igeïnterneerd© kriggt gij missohien tooh inl igeen enkel groep te hooren. De wil myn tg4 (oî'ét mefer verliezen met a wor. Se hotaderdsf» maal al ons mizleriea te vertellen, op den dirai; worBt Jilet n« keer te v©el! Maan ik wil f aeggen, dat ik door de houding van de Over^ îieid tegteîîiover ons, dett indrulr heb gekcege^ dat wif aie mtsdadig'eirg of minstens sis vejv (dafehten worden behatvdeld. Ik ben bijVia vier jaar geïnteraieerd on -ra4 *lag tK>t dag 30 het gèvoelen in mij aterker gw worden, 'dat W0 aan onls lot werder o ver gela i©ij met opaet. 'Ate gij daa tooh volmacht hebt gekrege^ vraag ik « o4. gif onB gaat behandelen als ge-ilnterneerden pî ate déserteurs. Wij'Willsn da$ teindelflk eeaife weten. Het is meer dan tijd da| 'de fpunteh op d^ i's gieaet worden. Kent gij hier gwnfemeerden die hun p/'ofrf 'niet hebben giedaan, straf ze dan. Ate as viiar .jaar nog iiiet gferweten is, wie hier 4 pi niet in ïout fe, daft zal het wel nooit gewa-' ten worden. Dat die schuldigen gesirait worden, maar dsf v.S dertigdnizend soldâtes die lnin goed Cn b!o*^ or htet ianld liebbeti vfeil gehad, vân hoiige* (an ellende omkomen, omdat ©r mieschien diii-0end onder hen niet in regel zijti! ' Neen Mijïihieer, aie g^j ons wilt b©han/del«g fais déserteurs, laat ons dan maan liever aai( piife lot over, Zooniet, begin met, onze ©er te hortsteHeo, wij1 zuîl'efn ii(Og wel. zoo laiig onls lijden vep* (diragen^ dat liebben wij voor onze ees goai# over,, 'Al» wij vroeger gek'aagd ©ri gevraagd hebben, dan wa(3 Wet omdat wij dachten ak kinderen van fêén haïs te worden beschouwd. Nu tv^j iechter voeîen — en wij eenvendig© go-ïntetrneerii'ein, voe-len toch zoo diep — 3a# wij ndet meer tôt den huiskring worda® gerefcend, inu zwçfeeli wg en wachten ai Kan on» weer za] toegang krjjgen tôt de fa»-'milietaiel.Zong om te beginmen daarvooic, Mjnheejr Yseux, en daarvoor alleen. Breng hier kl;\ar-i hieid in deai toetstand, dan zult gij voer <14 fge-mternoerden het gxootftte goed hebbea verricht dat zij vetrlangen. • , Onze dankbaarheid zal n eeuwig en altijd toegezclgd rijb, Gelooi . JEP. HOLTjUlK. geïnterneerd in Holland. STEUSVI voor ons Sécréta* riaat van Sociale Werken. Drifi 12, Utrecht. Wij bedanken liartelrjk al degenen die oft< aon oproep hebben beantwoor0 ©n doon op- ' zeniîeb van huitn© bijdr.ige, door steun aajf mze propaganda voor Vakopleiding hebbetf -»etoond dat 'Je 011B begrijpen en betroawert Jtellen in onze werking. Maar we veroorlooVen on& tooh ronrtuii: rragen, waarom vtelen het niet noodig aohteai jeteken van levé» t© geven ©u waarSohgnlijW wize omzfendbrieven en oproepen in ©en hoek'J ie duwden alteol het hen niet aangiftg. Wa# lat zoo de gewoonfre voor den oorlôg, dati noet niet noodzakelijk 200 blijven. Br'fe in Nederland ook veel gewerkt voor le rSgteeWe vlnchteliiigeîi en g^ïntemeer-len. Niemand Zal liet oatkennen. Maar die verkiiiig wœe niet altgd op eigen houtje feschieden; onderlinge voelin'g, eâprit de corps s noodiof, om' vele moeilijkheden te ov'erkomen! An in komtende moeilijkheden raJad te weter. Och komt, hsTnt ons en beant woordt ten min(4 ite onze emzend'brieven, opdat één geest ©m iéne leiding lonis ICatholieke leger, dat toch' vel het feeuwendeel va» Bel gl S'a herop-iohtfcg sal imloeten ojmemen, door ©art-* Iraeht éln blameiiwerking knachttg we». #, kun

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume