De klok uit België = La cloche de Belgique

3093 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 Oktober. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x921c1vs7j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Blad Sondag 13 Oet. 1918 nnnnnnnRRnnRnnnnnnnnnnnnni 2é Jâargang No £ÎT De Klok uit België REDACTIE EN ADMtNISTRATiE ■ WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPHOON 744 - POSTBUS 23 PRUS PER NUMMER i S CENT. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM ALS IK LUID IS *T ZEGE abonni ment: p Voor HOLLAND . FI. 1.00 per Kwartaal. c Voor BUITENLAND. . . FI. 1.25 „ „ Vorminderde Prlj» : £ Voar VLUCHTELINGEN . FI. 0.60 par Kwartaal. S Voor GEINTERNEERDEN . FI. 0.50 „ „ £ ■jnnwlKmnpinipinnniPirsHP.nnnnnnnnnnnnnrnnHnnrinnnr HET BEGIN VAN HET EINDE. De gebeurten^ssen rolgen verbazend snel op elkander. Vbn Hertling die genoodzaakt werd den staatssecretaris von Kuhlman te lossen daar dexe gezegd had : „doorzuivere militaire beslissingen en xonder diplomatieke onderhandelingen kan er moeilijk een wezen-lijk «inde aan den oorlog komea", wordt «elf opgevolgd door Prins Max /an Baden die ter gelegenheid der jongstleden opening der Badensche Eerste kamer onder meer verklaarde: „macht alleen kan ons niet de positie in de wereld verzekeren, die ons naar onze eigen opvatting toekomt. Het zwaard kan den moreelen tegenstand niet breken, die uch tegen ons heeft opgericht; zal de wereld tich met de grootheid onzer macht verzoenen ian moet zij het gevoel krijgen dat achter •>nze kracht een wereldgeweten staat". Wij zien Wilhelm Imperator (keizer) Rex fkoning) op het altaar der parlementariseering en der démocratie schoorroetend xijn brarid-offçr brengen : „Het is rnijri wil „schreef hij laar von Hertling" dat niannen die gedragen worden door het vertrouwen des volks in t»ijden omvang deelnemen aan de rechten en de plichten der Regeering." Gisteren nog werden de Staatssecretarissen ; ander de geschikte dienaren der inpertalis-tische gedachte gezocht, 'thans worden zij genomen tusschen de leidsmannen der ineer-dtrheidspartijen en de nieu'w.e Rijkskanseiier ferklaarde in zijn maiden-speech „dat de. vijze waarop thans de rijksregeering onder ■itedewerking van den Rijksdag gevormd is net iets voorbijgaands is en dat in vredestijd i seeri regeering weder gevormd kan worden j lie niet steunt op den Rijksdag en die zijn eidende mannen niet daar uit kiest." Wiehadi in begin 1918 durven gelooven dat dezetfde j persoon die in den rijksdag uitriep nwij< tereenigen ons niet met het woord van auto- j ritatieve zij de." Wij willen vrede slulten maar terst moet onze overwinning erkend worden",. lat die man zeg ik, thans in de regeering cou opgenome* worden ? (') Zelf» de can-didatuur van Erzberger ware voor iederen ûuitscher een belachëlijkheid geweest en nu Is ze werkelijkheid ! Nog onlangs werd door ron Payer, toes #ice-kanselier, over vrede gepraat terwijl hfl den sabel liet rinkelen, en met de gepant-serde vuist op de tribune leunde. Von Hertling schokschouderde voor het idealisme vin Wilson die volgens hem „in zijn ideeën-vlucht de bestaande werkelijkheid ver was »ooruitgesneld. En de eerste daad van den nieuwen kan-ielier is de uitvaardiging van een meer ftezonnen vredesprogramma. it een beroep *p Wilson om een eervollen en spoedigen frede te bewerken. De door bemiddeling der Zwitsersche regeering aan président Wilson overhandigde nota luidt als volgt: „De Duitsehe regeering verzoejct den président der Vereenigde Staten van Noord-Ame-rika herstel van den vrede ter hand te ne-tiien en aile oorlogvoerende staten van deze poging in kennis te sttllen en hen uit te noo-digen tôt het zenden van gevolmachtigden ter opening der onderhandelingen. Zij neemt het door den président der Vereenigde Staten" van Noord-Amerikain zijn Congres-Boodschap van 8 |anuari 1918 en in ïijn latere verklaringen, vooral in zijn rede van 2? September, opgestelde program als grond-slag voor de vredtsbesprekingen aan. (2) Om rerder bloedYergieten te roorkomen, Verzoekt de Duitsehe regeering, de onmid-dellijke shiiting van een wapenstilstand te land, ter zee en in de lucht te bevorderen." Duitschland's trouw gebjeven bondgenoo-ten hebbea een zelfden stap gedaan. Oosfen-fijk-Hongarije zond hare'nota langs Zweden £n Tarkije langs Spanje naar de Vereenigde Staten door. Qelijk het Duitsehe voorstel thans opge- (') Wij bedoeien hier den socialist Schei-aemàn die op 26 Februari 1.1. door de aan ge malde woorden openlljk tegen de meening **n den Keizer duride uit ti komen. / ) De 14 punten, en de voorwaarden vari wilsou vindt men verder in dit nuro-ner. steld is gelooven wij niet dat Wilson er kan op ingaan. Van een wapenatilstand kan er in ieder geval geen tprake zijn1 Men (• ran de xijde der Entente erg wantrouwig tegenover Duitschland's doen en laten. En wic sa* er onze bondgenooten een verwijt van durren maken ? - Persoonlijk staat Max van Baden om sijne libérais gedachten tamelfjk goed aangeschre-ven bij zijne vijanden. Maar daar bfl zflne aaastelling de legerleiders werden geraad-pleegd zal zijne benoeming doorgaan als een gedwongen concessie der militaire macht-hebbers. Zij is dan ook met gereserveerd-heid langs onze zijde ontvangen. Z^n Vraag om een wapenstilstand, al is se dan door hem ook anders bedoeld, zal feitelljk aan-zien worden als een uitvlucht om tljd te winne» en weer op dreef te komen. la dezen «trik zullen de verantwoordelijke re-geerlngen der Entente zlch niet langer vangen. Wat het zenden van gevolmachtigden ter opening der onderhandelingen betreft, aan dit roorstel zal de Entent# thans geen ge-voig geven. Inimtrs Max van Baden verklaart dat de voorwaarden van Wilson lullen dienen als grondslag voor de besprekingen, en Wilson wll aiet dat er aan zijne voorwaarden getornd worde. C'est a prendre ou à laisser: al of niets. Welnu wij weten dat prins Max ai de voorwaarden voor zijn rekening niet over-neemt.Wilson eischte in zijne congrea-boodschap ▼an januari de teruggav» <ra« Eizas-Lo-tharingen.Prins Max wi! van Elzas-Lotharingen een bondsstaat van het keizerrijk maken. Wilson elscht ontruiming en herstel van Belgie. Prins Max zegt dat er zal geitreefd worden naar een vergelijk inzake quaestie der schadevergoeding. Hij neemt ae dus niet onvoorwaardelijk aan. Wilson eischt herziening der grenzen van Italie. Daarover spreekt de kanseiiar niet, ten ware hi} dit rekende tiisschen de détails waarop hij niet noodig acht heden in te gaan Wilson spreekt van de ontruiming van het Russisch gebied, de rijkskanseiier heeft geen woord over die ontruiminf, alleen gewaagt htj ran de zoo spoedig mogelijk invoering van civiele besturen. Er zijn nog andere punten als „de vol-strekt onpartijdige regeling der koloniale ■aanspraken, in acht nemend de belangen der bevoiking" waarvan we niet weten of Duitsch-land bereid is daarop concessies te doen. Komt er dus van dit vredesvoorstel dan ook weer niets in huis ? Eerst £n vooral moeten wij nog eens op-merken dat de drie staten elk afzonderlijk hunne nota gezonden hebben, zij krijgen dan misschien een afzonderlijk antwoord. En daar de voorwaarden van Wilson gemakke-lijker om aan te nemen zijn voor Oostenrljk dan voor Duitschland komt er misschien een nieuwe partieële vrede tôt stand. Trouwens we gelooven niet dat président Wilson een kort enbondig.neen" aan Duitschland zal antwoorden; indien hij weigert zal hij zijn antwoord zoo inkleeden dat het misschien aanleiding zal gsven tôt verdere concessies .van wege Duitschland. Want deze xaak staat vast: Duitschland moet op heel ide lijn toegeven wil het redden wat er nog te redden valt. Het moet zijn onrecht herstellen en ernstige waarborgen voor de toekomst geven. Laten onze Iegers intusschen verderen druk op den vijand uitoefenen want de vrees der vernietiging is voor hem het begin der wijsheid. . • 8 October, Joz. Calbrecht, lÊiorrr" Het aantal kolommen der „Klok" was deze week te kleirt om de coplj e bevatten die m o e s t ver» schljnen. Dank zij de vrijgevigheid van sommlgo vrienden hur.nen wij dezen keer op 8 bladzljden verschijnen. Wilden onze lezers nu eens flink propaganda voo-ren voor „De Klok," en abonnamenten aanv/erven dan zooden wij van tljd tôt tljd tôt dienzelfden inaat* rpnol kiinniin <)* GOED NIEUWS. Vaai ont cri trouwen medewerker vanaf de eerste ure, zl E. Arth. Coussens, .maatiden geledon vertrokken om zijaen vaderlandschen f4ich't t£ vervulleïi ont-vingen wij thans een h'eel paleje gtedich-ten, welke wij Wefeelijks in „t>e Klok" zullen afdrukken. Zijn talrijke vrîenden en ook de fijn-proevers van poëzie zullexi nu weer van zijn diepgevoelde Idinst kitrçnen genieten. UITTOCHT. De donkre nacht wordt licKte dag" En zoele winden waaien; Het zingend heir trekt naar den slag iWaar Oosterzonnen laaien. Het is een dag als velen zijn, Een dag als vele warea, Maar dag" noch ùren zijn niet kleîn Die zulk cen grootheid bareii. Een grootheid voor het land dat vrij En schooner wordt door 't strijden Van 't krachtvolk dat ik zij aan zij Naar 't front van roem zie schrijden. Het daghet in den Oostl De zon Beglanst den nieuwen morgen. iVat houdt de groote horizon In zijn geheim geborgen? Ett 't heir dat naar dén slag trekt komt In 't avondschoon niet henen; Het blijft zoo tragisch weggedromd En doet van trots me weeneh. Kales, Nov. 1917. Arth. Coussens. ■ —1 1111 Voor de geinterneerdsn in het Kamp. Vanwege den Belgischen Ch'risten Broederband in Nederland werd de vol-gende brief gezonden naar Kapitein Bel-lière, bestunrder van de kantien in het Ramp van Harderwijk. Utrecht, 7, October 1918. Mijn Kapitein, De onvoldoenkie hoeveelheid voedsel in het lcamp blijft steeds de groote be-kommering van onze geintemeerde sol-daten.Er is reden om te gelooven dat binnen kort door het initiatief van onze regeering eene gedeeltelijke verbetering zal ingevoer<f worden. Toch kan het bijzonder initiatief ook geroepen. zijn om het lijden van onze malckere te verlichten, Met het 00g op de toewijding met de-wellce onze officieren de soldaten steeds ter hulp komen, zijn wij zoo vrij bij u als tolk op te treden van de leden van den Belgischen Ch'risten Broederband in Nederland, om u volgend voorstel voor te leggen: Door de aankomst te Harderwijk van de gcïnterneerden uit Zeist, is het groot verschLl tusschen de vei'koopprijzen der waren in de kampkantien op pijnlijke wij-ze gevoeld geworden. Daaruit volgt ee-nerzijds eene vermindering van koop-kracht voor de helft der geïnterneer-den en, anderzijds, voor de geïnterneer-den die van het begin af te Harderwijk zijn, 't geVoelen dat zij al dien tijd door de administratie van de kantien uitge-buit werden. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de geruchten over de groote winstesi door die kantien ge-maakt.Draagt deze toestand er niet tœ bij om het vertrouwen van de gelnterneer-den in hunne officiemi aan te moedigen, hij^oefent ook een gevoeligen invloed uit op de voeding van dé geïnterneerden. Daaroin vragen wij u of de verkoop»-prijs van al de waren der kampkantien niet zou kunnen verminderd worden. Daartoe moeten miuder de te maken winsten op 't 00g gehouden worden, dan we], het stillen van den honger van onze makkers. Om tèveus aan de aolciatca volkomen vertroawcn ic hci lxh«r van dt kantiai. in te boeztunen, vragen zij' dat de behccï-ders hun toelaten de rckeningen na te zieh, hetzij door het be.noemen van een afgeyàardigde per barak, hetzij door het tjéntoonstellen van de b'oeken op een' bepaalden dag elke maand, voor ieder-een, zooals dat in soinmige cooperatie^1 ven gebeurt. De medewerking van al de belangheb-benden aan eeti g'emeenschappelijk werki zou er den goeden gang en de nuttige iej sultaten van in de hand werken. iWij verzoeken u dus, mijn Kapitein,1 als bestuurder deze twee voorstellen aan' het ljeheer van de kantien te willen on-*' derwerpen..' Hoogachtend. V. d. Belg. Chr. Broedcrb. in N, s De Algemeene Secretaris. OPSEPHST! Aan. de afgevaardigden, die Zon-dag aanstaande naar Utreclit komert wordt medegedeeld, dat onze kamei raad Hennissen, geïnterneerd' sol-> daat, aan het station zal staan tôt 12 uur, om hen allerlei inlichtingen té geven, den weg te wij zen, enz. Kameraad Hennissen zal als lier-' kennings^sefoen et» dreîWtttng je op de borst dragen. 1 Het Bestuur van den B. C. B. N,1 Middenstanders, vereenigt U! Hoogstverheugend is het voor onze Katholieke' Vakbeweging dat er overaï! in Frankrijk, achter t Belgisch front irt onbezet Delgië, in Engeland, in Nederland, zelfs in bezet België, i"ts aan 't roeren gaat in den Middenstandswereld. 't JVordt tijd, hoogen tijd 1 Maar 't is nog niet te laatt Maar ik acht het een piicht van liefde voor de ongelukkige Middens tanders te smeefeen dat ze nu zouden vereenigd als één man voor défi groote belangen die op 't spel staan, opkomen. Laat me duidelijk zijn en met het. 00g op de Belgische toestanden en mogelijk*-heden aanstippen wat mijn programma is voor LATER en NU. Het verwondere niemand dat wanneen ije van DE MiddenstandsorganisatwS spreek ik, natuurlijk, allen gewaag valt eene principieele christelijlie Middenj standsorganisatie. En daar steekt hoeJ genaamd geen politieke dwarsdrijverij achter noch1 partijkwestie. Maar verstandig gesproken, wie heeft er iets af te dingen op volgende rede-î neering. De Midctenstandskwestie raakt aaw aile rechtskwestiën van 't moderne economische leven (Koop en verkoop^ kontrakt, huurkontrakt, verzekerings-t kontrakt, credietkontrakt enz .,.') Recht en rechtvaardigheid zijn wij s-' geerige beginselen die niet op ver-»l scheidene wijzen kunnen worden vast-" gesteld. De christene beginselen alleen zijn1 vaste, eeuwige beginselen op rechtsgiewi bied. Daarom moet de middenstandsorga-ii nisatie eene christene organi-satie zijw of ze zal nbet zijn. Dat klinkt hard voor sommige 00 rem maar 't is eene waarheid al te klaar op^i dat we er iets zouden op afdingm. Drie stroomingen [(niet te verwarreoi met politieke partijën) hieerschen in detii socialen beginselstrijd. 1. De liberale wereld'ueschouwing"} ; 2. De socialistische wereldi)Csclioiï-| wing; _ ïj 3. De Christelijke wereld'ueschouwing^j De libérale wereldbeschouwitig streefti naar algelicele losbandige vrijheid dk? feitelijk uitkomt op de bekrachtiging vaH het recht van den sterkste. Sinds dezeiji wereldoorlog heeft die wolvenstrekkiag, beslist uitgediend. , De socialistiidis werMbeschouwtiig. m*u alaeixœl®

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume