De klok uit België = La cloche de Belgique

602 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Mai. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 14 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2t025/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRiJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ San de Moeders. Eens heb ik voor eene moeder ge-staan die een harer zonen aan den IJzer verloren had! En voor dat beeld van gelatene droeîheid werd ik als met stomheid geslagen. Ik was be-nauwd ; de woorden bleven mij in de keel steken en ik heb gezwegen uit vrees dat mijn taa'l de wonde nog eens openrijten zou. Nu schijnt het mij dat ik aan mijnen plicht te kort ge-- bleven ben, en voor haar en al de moeders die hun dierbaren schat voor het vaderland ten offer brachten wil ik schrijven wat ik dan had moeten zeggen. Uwe droef-heid moeders is geene gewone droeîheid, want de dood van uw kind gelijkt niet aan den dood van de jongelingen die in vredestijd door ongeluk of door ziekte weggemaaid worden. God heeft * u uitverkoren, want uw bloed heeft hij geeischt om ht vaderland vrij te koopen ; uw oîfer zal bijdragen tôt de Verrijzenis van den dierbaren geboortegrond. 't Is 'een beproeving, maar een roemrijke beproeving, want de dood van uw kind bereidt voor ons land een meuw tijdpërk, heilzamer dan dat-gene wat den oorîog voorafging. De deugd van zelfopoffering scheen dan voorgoed uit de harten weggevaagd. Doch uw kind heeft zich zelf vergeten, uw kind heeft voor zijn volk naar de wapenen gegrepen, uw kind is in den strijd voor wat zijn medeburgers hei-lig was gevallen. „We willen België vrij, wij willen België beter, wij willen België zede-lijk grooter" dat hebben er velen ge-schreven, dat hebben zij allen ge-dacht. Voor een België vernieuwd door onderlinge liefde, ruirner door wederzijdsche verdraagzaamheid, rei-ner door dieperen Godsdienstzin, voor een België waar er plaats zal zijn voor aile menschen van goeden wil, waar-uit lage kleinzieligheid en laffe half-slachtigheid voor eeuwig zal geban-nen zijn, voor een België, de glorie der menschheid, is uw kind gesneu-veld. En het heldhaftige voorbeeld zal vruchten opleveren. Op den grond bevrucht met het bloed van uw kind, o moeder, zal er een nieuwe generatie geboren worden die haar levensgedachte zal opvangen aan den boord der heldengraven. Wil onrechtvaardigheid haar troon in 't bevrijde land optimmeren, dan zullen de dooden spreken, en roepen „Broeders, denkt aan Luik!" Wilt moedeloosheid en vadsigheid het joflge leven ontzenuwen dan klinkt de wrakende stem „Bedevaart naar de kerkhoven van den IJzer!" Een land waarvoor men vreest te sterven is een veroordeeld land. Voor België is uw kind gestorven: België zal dus leven, dank aan uwen zoon, dank aan u moeder: „Schoone woorden" zegt ge mis-schien al snikkende. Ja schoone woorden maar ze geven een heerlijke waarheid weer. Daarbij, is uwe moederlijke zen-ding niet volbracht? Waartoe hebt gij het kind gebaard, waartoe het met > zooveel kommer en zorg opgebracht? Waartoe al dat waken, al dat lijden, al dat weenen? Was het niet om uw kind den hemel waardig te maken? Hebt ge in 't diepste van uw hart ooiif iets anders betracht? Is uw taak dan niet vervuld? Gij 'weet hoe onze jongens kunnen sterven? Gij hebt ge-, hoord met welke woorden op de lip-pen uw heldenzonen hun ziel aan hunnen schepper teruggeven? En wistet gij dan ook niets bepaald over de laatste stonden onzer soldaten, hebt ge er ooit aan getwijfeld of ze sterven den dood der rechtvaardigen? Ge hebt van uw priesters geleerd, dat één kreet, éên zucht, één liefde-blik volstaat om de ziel zuiver als sneeuw te wasschen. En zal die kreet die zucht, die liefdeblik geweigerd worden aan hem die de grootste daad van liefde — zijn leven voot' de ande-ren afleggen — gesteld heeft? Vàllend voor een land dat met recht boogt op den naam van het diepst geloovige van de heele wereld, mag men zeggen dat ze in zekeren zin den marteldood gestorven zijn. Hij die zijn leven bo-ven den plicht verkiest, is zeker het eeuwige leven te verliezen ; hij die zijn leven in gevaar brengt, hij die het neerdegt om den plicht te vervullen door gehoorzaaJrpheid en naasten-liefde voorgeschreven, is zeker de gelukkige eeuwigheid te betreden. Moeder ge zult hem terugzien, uwen prachtzoon, en hij zal u terugvinden. Die dood heeft hem zelfs nauwer met u vereenigd dan het langste leven het zou gedaan hebben. Ziet ge 's avonds in de schemering zijn dankbare blik niet op u gevestigd? Voelt ge zijn be-schermende hand uw schouder niet drukkên? Ik vraag u niet uw tranen te weer-houden. Geeft ze vrijen loop ; ze zullen u zoeten troost brengen. Doch weest sterk kijkt door uw betraande oogen naar den hemel en hebt den moed te zeggen : „God heeft hem mij gegeven, aan het vaderland heb ik hem geschonken; voor de vrijheid en de opstanding van mijn land bracht ik hem ten offer; dat God dit, mijn offer aanvaarde." Weent vrouwen want eene smart als de uwe is er niet ; doch aaanvaardt ze met christene gelatenheid dan is uw lijden vruchtbaar, en wordt gij, moeders, de kloekmoedige medered-sters van mijn volk. Kerkèlijk nEeuws. Hilversum. — Zondag 27 Mei zal er van wege de Belgen verblijvende in het Gooi een H. Mis gezongen worden in de R. K. Ziekenverpleging om half negen voor Madame Noppen geboren Maria Struyven, overleden te Laren. Overleden in het bisdom Mechelen : E. H. Mercelis L., pastoor te Brecht; E. H. De Beukeler, Joseph, pastoor te Ceroux ; E. H. Thiry Constant, directeur der teligieuzen v. h. H. Hart te Brussel; E. H. Helsen, pastoor te Wi!-rijck; E. H. Lambrechts, onderpastoor te Alsemberg. Vertrpuwen. Aan mijn eerwaàrden, beproefden vriencl, Prof. J. Faes, in mede-gevoelen. Dieip staat 't geloof ta hart en geest Vain u, imijn voîk, igepreint. Steelds is 't >uw roem ein stem geweest, Dat staat van ouds ibekend. 0 uw gdloof uit kraasvaairittijiii Toen ge om Gads ilieide. ©n eer Den veirren .toicfht gestrompelld zijt Naar 't noioidlamd van uw Heer, Toein gij zoo lier van u verjoegt Het mieuw hiervoriraid igeioof, Onwrikbaar ipijin en .dood verdroegt En bleéft voor Heugen idO'Oif, En itoen voor oiuter en voor beerd Den schoansten strijd sij streedt, Waarvian ter wieireJd wordt geleerd, En God allerai imaar weet De heerlijke verborigeniheid Vain imiemig helge daad In oîigekenden ziellestrijd, Die niet beschrevein Sitaat, Zooveell, gekend jvam God alleen Mij-n voilk vain betldenmoed En. heilige Godsliefide .ails niet één, Mijn volk vain wee ein Woed, Beleefden ook iuw vaadiren niet Den dast van dwinigilandij, Van armoe, hongersinood, verdriet? Versaagden, klaagiden zij? Sloetg dk igevoell en «lk gedacht In heldre zekerheid En vaste hoop niet idag en inaioht Naar Hem die ailles ieidt In wijsiheid, die geen ime»siCih doorgromdt? Was 't niet vooral bij God Dat men steeds sterkte zocht iem vornd En iredding in zijn.lot? Want hiedl iuw schoon veiriledeii foaadt iln 't lidhit dier hemalipracht, Dait tedkens helter vonken slaat A'is 't idiuisiter woridt 'en nacht. Verdooft gij dit, dan zijt .gij van Uw voorigeslialcht omtaard; Hoè ook iuw lijden sroerpem kan, Zie dat .gij 't Mdht Ibew.aamt, Kruis en igebed gij niet verieeirit, Waar imoeders Mefide in lleeft, En uit iuw hart het wrokken weert Dat haat en iLaagfoid geeft, En idat gij steeds oip Hem vertrouwt, Die aies kan en weet, En .aïs 't ivendriet is Oiitgeirouwd, Beloont uw moeid .en teed Geen ramp w.as ooit zoo iarag, zoo wreed, Geen strijd zoo Woedig-roold, Maar raast uw smart, Mij.f nog gereeid In leven ein in dood God, met en bov.en '.t voor.geslacht, In îiéîde trouw te zijn, Want Hij verkeeirt den sombrai maohit Tôt glorie-moirgenschijn lArth. COiUSSENS. Leeit toekomende week in de „Klok" Herinneringen uit mijn Krijgs-gevangen-leven in Duitschland. Weheiljkscli Overzîcht Westerfront. De Engelschen hebben Bullecourt veroverd en zoo een deel der beruchte Hindenburger linie tusschen Bulle^ court en Roeux (ten Oosten van Atreoht) in handen. Langs den ande-ren vleugel van het vechtende front hebben de Franschen de hëuvelen-massa van Maronvillers — een be-trekkelijk belartgrijk stratigisch punt — overmeestd. Dit dubbel feit, al heeft het dan ook geen ingrijpende wijziging veroor-zaakt, is toch niet om 'de Duitschers heel en al met rust te laten. Achter 't vijandelijke front gebeurt er iets dat wel aan een nieuwen terugtocht van wege de Duitschers zou doen denkèn ; immers 't Noordelijk gebied van Frankrijk, en 't Zuiden van België worden ontruimd, althans ten deele. Deze terugtocht schijnt heel waar-schijnlijk want Hindenburg krijgt werk op al de fronten, en zijne reser-ven dalen iederen dag, Hij moet het dus zoo spaarzaam mogelijk aan boord leggen. Of zijn plan dit maal beter zal lukken zal afhangen van 't optréden onzer Bondgenooten. Frankrijk Het opperbevel der Anglo-Fransche troepen is aan generaal Petain op-gedragen ; een doortastende kerel, een man van de daad, een aanbeden soldaat. Generaal Foch volgt Petain op als hoofd van den generalen staf. De overwinnaar van Fère Champenoise is een vermaard strateeg, en een schitterend leeraar der oorlogs-school. Stippen wij aan voor degenen die zonder kennis van zaken altijd maar door zaniken van het bedorvene en rotte Frankrijk,dat deze twee man-nen katholieken zîjn, die hun geloof beleven. Italie. De Italianen zijn nu ook in 't krijt getreden. Vanaf Plava tôt aan Monte Santo (ten Noorden van Gorizia) ligt er op den linker oever van de Isonzo de westerhelling van de Bainsizza-hoog-vlakte ; een helling die onmogelijk om te beklimmen moet genoemd worden. De hoogvlakte wordt beheerscht ten Noorden door den berg Kuk, ten zuiden door den berg Vodice. Welnu op 't oogenblik dat we schrijven is dit ailes in de handen der Italianen. Heerlijke belofte voor een begin ; want in de 2 jaren die gingen, hebben de man-nen van Cadorna nooit zooveel geno-men, als ze nu in 2 dagen deden. Overvloed van munitie en ge-schut heben het wonder bewerkt, mochten er andere en grootere volgen. Rusland. Een zwaarwegende politieke ge-beurtenis heeft zich in Rusland afge-speeld.De strijd die tusschen de voorloo-pige regeering en de socialisten ont-stond en dreigde tôt een catastrophe over te slaan, die strijd is al met eens bijgelegd. Hoe zoo? Wel doodeenvou-dig ! Vijf socialisten werden tôt mi-nister benoemd! WEEKBLAD VAN „LE COURRIER E)E LA MEUSE" Zondag, 27 Mei 1917. le BLAD, lste Jaargang No. 9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume