De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

1029 0
14 März 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 März. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 26 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w950g3jf1t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

• àfcv c—1 * a a 4 1—« <* î—j » -—! 9 1=3 # CD ^3 CTJ ® □ 9 É~l-'9 □ ia C - " %. ZZ. ^ CZi S d, > ~i .? i—inni e i—lil—i « i—i • i— éi—i + i—I a I—i a r- , aa ^ if |^J ^ ^SllgF7 ^ Dit blad verschijnt iederen Zaterdag PRIJS DER INSCHRIJVINQ vooraf betaalbaar : Voor Zout-Leeuw. . . . 2.00 fr, Voor buiten ...... 2.50 fr. •• •« • •••••• • • f •« QODSDIENST en VADERLAND ©• •• l • •••••• • ' • • •• Aankondigingsbïad van de Stad en het Kanton Zout=Leeuw • • •• • •••••• • ©ce© 1 lNDBOUW en NIJVERHEID •• •! • •••>•• • •• •• AANKONDIGINQEN voor g regels of minder 50 centiemen • • • RECLAMEN EN ARTIKELS 50 centiemen den drukregel. Gevaarlijke School. -— Hat rlp biîiAniîi pp.np slpp.ht.A_ pp.np. — Dat de kmeraa eene slechte, eene gevaarlijke school kan zijn,weet iedereen Do Brusselsche substituut CoHard, die eene studie heeft geschreven over de kiuderbeschermitig, zegt daarin : « Dikwijls hebben de diefstallen door 1 kinderen bedreven geen an der- doel dan, ( buiten weten der ouders, naar den kine-rna te gaan.Dat is voor îuim drie vierden , het geval ». En,als do rechter aan die kinderen dan vraagt hoe zij op het gedacht kwamen, te stelep, antwoorden zij : « Wij zien in denkinema hoe men steelt» Een opziener van het onderwijs te Weenen wijst er op dat hij, in de 2500 kinemavertooningen, die hij bijwoondc, 97 moorden, 45 zelfcnoorder/, 51 echt-breuken,22 aftiuggelanjen en 125 dief stallen zag voorstellon. De Pachten. Aangezien op 14 Maart de termijn verstrekon is, gedurende welken de hou-ders van huurceelen of pachten, aange-, gaan voorl5 September 1913,zich in regel hebben kunnen stellen met de wet van 30 Augustus 1913, betreffende de pacht-contracten, herhalen wij de bepaliogen dier wet : Door art. 8 dier wet worden de evenre-dige registratierechten op de huurcon-tracten en op de borgstellingen, die er be trekking mede hebben, vervangen door een trapsgewijze vastgesteld recht, waar-van het bedrag vastgesteld is als volgt : Op 50 centiemen, indien de jaarlijksche prijs van de huur, inbegrepen de jaarlijksche lasten welke den huurder opge-legd zijn, de 500 fr. niet overtreft ; op 1 frank, indien de prijs en de hsten de 500 fr. overtreffen, zonder de 2000 fr. te boven te gaan ; op 2 fr., indien de prijs en de lasten de 2000fr. overtreffen,zonder de 10.000 fr. te boven te gaan, en ôp 3 frank indien de prijs en de lasten de 10.000 fr. te boven gaan. Indien er tusschen den verhuurder en den huurder overeengekomen is dat de prijs van de huur voor èèn of meer jaren verschilt van dien der andere jaren, dan worden de prijzen van al de jaren, met inbegrip van de lasten welke door den huurder moeten betaald worden, bijeon geteld, en, voor de vaststelling van de te betalen registratierechten, wordt het be-komen totaal door hetgetaljaren gedeeld. §111 van art. 60 (de overgangsbepalin-gen) zegt uitdrukkelijk : Binnen de zes maanden, te rekenen van den dag waarop de wet verplichtend is, worden tôt de registratie, volgens de rechten in art. 8 opgesomd, zonder boete aanvaard : de onderhands of buitenlands verleden akten van vroegeren datum, betreffende de ver-huring, onderverhuring, indeplaatsstel-ling, afstand en wederafstand van pacht of huur van in België gelegen onroerende goederen. Bijgevolg moeten al de pachten of huurceelen, zonder onderscheid, die nog niet geregistreerd zijn, geregistreerd wor den : dus zoowel de huurakten verleden voor als na de stemming van de nieuwe wet. Bijvoorbeeld : eene pacht over 6 jaar voor een tijdverloop van 9 jaar aange-gaan, moet geregistreerd worden. De huurders, die voor de maand Au gustus 1913, een huis of land gehuurd hebben en die het huurceel niet hebben laten registreeren,hebben tijd gehad tôt den 14 Maart 1914,om zich met de nieuwe wet in regel te stellen, willen zij van de boet— 25 fr. — verschoond blijven. Dezelfde boet zal moeten betaald worden door al degenen die voortaan zullen verwaarloozen hun huurceel, binnen de drie maanden sa de onderteekerung, aan de registratie te onderwerpen. ' Allerlei. Oproep der laatsfe militie-klassen. — r De mannen der klassen van 1910, 1911 < en 1912 zullen in 1914 terug onder de - wapens geroepen worden op de volgende a datums : Klas van 1910. — le legerafdeeling, n van 24 Augusti tôt 5 Septembor ; 2e le-, gerafdeelinpr, van 25 Meert tôt 10 April ; 3e afdeeliug, v in 1 of 2 Juni tôt 12 Juni ; » 4e afdeeling, van 28 April of 3 of 4 Mei e tôt 14 Mei ; 53 afdeeling, vau 24 Augusti 0 tôt 5 September ; 6e afdeeling, van 26 \ Augusti tôt 5 September. Klas van 1911. — le legerafdeeling, ■ van 30 Augusti tôt 5 September ; 2e afdeeling, van 29 Maart tôt 10 April ; 3e afdeeling, van 31 Mei tôt 12 Juni; 4e af-deeli .g, van 14 Mei tôt 1 Juni ; 5e afdeeling, van 30 Augusti tôt S September ; | 6e afdeeling, vau 30 Augusti tôt 5 September.^ Klas van 1912. — le legeradeehng, van 30 Aujusti tôt 5 September ; 2e le gerafdeeliug, van 29 Maart tôt 10 April ; 3e afdeeling, van 31 Mei tôt 12 Juni ; D 4e afdeeling, van 30 Augusti tôt 5 September ; 6e afdeeling, van 30 Augusti tôt | 5 September. : Groote legeroefeningen. — De groote ir legeroefeningen zullen plaats hebben van 31 Oogst tôt 5 September, van den Maan-: dag tôt den Zaterdag. e Drie legerafdeelingen zullen eraan doel '■ nemen : de Ie (Gent), de 8e (Bergen) en ■' de 6e afdeeling (Brussel). P Den 316ten Oogst, bij den aanvang der e oefeningen, zal de eerste afdeeling zich e in het kamp vau Beverloo bevinden ; de s 6° afdeeling en de hoogeschoolkompag-r nieën zullen het kamp van Aarlen bezet-P ten, en de 5° afdeeling zal zich in hare e garnizoenen bevinden. n Goudstukken. — 't Is deze week dat e men in de Munt, te Brussel, begonnen is n met het slaan der nieuwe goudstukken. n 't Is geleden van het jaar 1878 dat men ît er nog verveerdigd bail. n n Een welverdiende les. — Op het laatste ,e bal van het hof heeft koning Albert een 3. der dames-gasten, die niet voldoende ge I, kleed was uit de zaal doen verwijderen. _ Een blad vertelt daaromtrent het vol- !g gende : p Op het laatste bal van het hof, liep e zekere dame, een zeer eigenaardig com 8 pliment op, vanwege den Koning.Z. M. e had gezien, dat mevrouw in kwestie van îi die costumes aanhad, die eeri al te groote ■- zuinigheid van ellegoed doen vermoeden, . en waarin de schaar zijn modernste gril- t len had gedaan. Enkele oogenblikken e later stapte, op last van den Koning, de grootmaarschalk van het hof op de dame ,f toe en diep buigend bood hij haar den g arm. De mevrouw was hoog in de wolken n over deze eer en dacht natuurlij.k : zie- e daar de triomf vau mijn costume. Maar spoedig kwam de ontgoocheling. r De hofmaarschalk, graaf de Mérode ;- geleidJe de dame naar de deur en daar gekomen sprak hij : Z. M. de Kouing 1 heeft in aile bescheidenlieid opgemerkt, d datuw kleed gescheurd is en u achter 11 deze Jdeur misschien wel een kamenier •t zult vinden, die dat gebrek aan uw toilet e verhelpen kan. e Daarop boog hij zoo diep en zoo lang dat de deur ondertusschen open en dicht > was gegaan, vooraleer Zij ne Edelheid n terug overeind was gekomen. =j)»C=]«[=l®C=]©C3 • [=)-• [=1 ^ a I 3 Kort daarop ont ' .1 op straat een 1 buitengewone beroeriug onder de chauf- — feurs. Mevr. X. riep twee uren, voor het 6 iemand verwachtte, om haar auto. te Kontrool der melk. — Verleden Zater- 111 . dag namiddag vergaderde iu het ministe- 'c 1 rie van Landbouw, onder voorzitterschap 1C 2 van M. Goossens eene kommissie van den te e hoogeren raad, die het onderzoek begon- nen heeft van het rraagstuk der melk °' konti'ool. h M. Hansoul, voorzitter der Federatie te . der Belgische veeartsen heeft in de ! kommissie een verslag voorgedragen,over ''' ,j de middelen om eene degelijke kontrool 0 j der melk te verzekeren. v' g De uitslag der beraadslagitigen van de kommissie, zal in de eerstkomende zitting aan den hoogeren landbouwraad worden .. onderworpen. f. 77— Wekelijksch Nieuws. f Zout Leeuw. — Over enkele ; weken hebben wij de overwinning der - boogschutters van Zout-Leeuw te Halle vermeld, nu op hun tegenbezoek, Zondag laatsleden was het de beurt van de man- a O I nen van Halle de zegepraal toZout-Leeuw j, ; te behalen. ; Jonge Isatholielîe wacht » Morgen Zondag vergadering bij Dehoperé >t om 2 ure namiddag. . Aile leden worden dringend verzocht aanwezig te zijn. e Werkmanskring. — Morgen Zondag c 15 Maart, ten 5 ure stipt, algemeene ver- \ " gadering van den werkmanskring in de > zaal van den Katholieken Kring. g d Al de werkiieden die reeds hunnen b n naam gegeven hebben en 00k die verlan- e gen lid te worden verwachten wij op de -r eerste algemeen vergadering. h De dagorde : e Ie Uitleg en aanneming der standrege- 6 ;- len en't huishoudelijk règlement. > 2e Kiezing van een definitlef bestuur s e 3e Voordracht door eene» afgevaar-digde vau Pater Olaes. Wij hopen dat de werkiieden zulien I u meewerken aan ons streven : de ontwik- t-s keling, de opbeuring van den werkman. h '• Voor de Plechtic/e Comunie vindt men z II nergens zoo'n prachtigen eu voordeeligen ' keus van Boeken, Paternosters, Geschenken c als ter drukkerij k Charles Peeters h Groote Markt, Zout Leeuw. v Bericht aan de lanbouwers. L — Zijn verschenen,uitgegeven door het ministerie van landbouw : en openbare k werken de volgende boekjes 1. Veekweek. e — Algemeen overzicht. — 2. Voorzorgen r bij het aankoopen van zaad. — 3 De ge- -zondheid, inrichting der stallen en de besmettelijke ziekten. — 4. Grondbegin-s^len der Veevoedering. ' De vlugschriften zijn voor de landbou- 2 wers kosteloos verkrijgbaar bij de heeren 3 staatslanbouwkundigen. e Bedevaart naar Loi'des van 12 tôt 20 Mei (-6 Vlaamsche sermoenen door E. P. Van 1 Triel ; Fransche sermoenen door E. P. ^ Feuillat. n Voor aile inlichtingen verzoek zich te ■ wenden tôt E. H. Parot te La louviére. r Orsmael- Gussenhoven. — Met gemeente bestuur heeft beslist,dat g' e er zoohaast mogelijk verlichtingspalen ^ r zullen geplaatst worden. Om te beginnen g zal er eene verschijnen aan de tramstatie ^ van Gussenhoven en eene andere aan den _ r arrêt van Orsmael. r Aanstaande jaar wanneer andere nieu-it we werken zullen uitgevoerd zijn, zullen 0 er nog andere op verscheidene plaatsen 5 g verschijnen. y it Dit ware sedert lang hoogst noodig v d vooral aan de tramhalten : doch beter laat dan nooit. . \ w I I V I I V 1 I W I I V I I 9 j I w I I 9 T^euven. — Studentenwoelingen. i — Dinsdag avond, rond 8 ure trokken 6 à 700,vlaamsche en waalsche studen- -ten in groep naar Blauwput, bij Leuven, '' met het inzicht er de woning aan te val- ^ len van M. Marx, bestuurder der nacht-ronde "La Prévoyance » ; M. Marx wordt ten rechte of ten onrechte verdacht uit-gekocht te zijn door denUuiversiteitsraad om de studenten af te loeren en hunnen handel en wandel aan leeraars en ou qers [ te verklikken. z De burgemeester van Blauwput moest ' de hulp der gendarmerie inroepen tegen-over de betoogers, die aftrokken na den 2 voorgevel der woonst van hunnen vijand c te hebben verwoest. Geboorte. Maria Ghislena Emelia dochter van Augustiuus Josephus Vos en van Ida Hubertina Liesenborghs. Sterfgeval. Victor Ursmanus Seraphinus Jordens geboren te Zout Leeuw en aldaar overle-in den onderdom van vier jaar. c, Aankondigingen. z —— . BEHIGHT, Stanislas Peeters Groote Markt Zout-Leeuw en Vancraye-veldt Julien te Ransberg, beiden gezworen Landmeters, bevelen zich aan bet geachtpubliek voor al wat de meting, en de verdeeling der landen aangaat. TE KOOP een schoon melkschaap beste ras einde der dracht bij Ch. O-odefroid smid op de Groote Markt te Zout-Leeuw. Eerste Communie. Te verkrijgen bij Eugène OOX, . te Zout-Leeuw, .-Jlerhande schoone en beste artikelen voor Eerste Communie, zooals : verschillige laatste nieuwigheden in stoffen voor meisjes, voorts hemdens. collen, cravatten, zalcdoeken, lavalieren, kousen, onderrokken, kroonen, voolen, handschoenen, pochetten, strikken in een woord ailes wat de volledige kleeding betreft. Altijd in magazijn en onlaugs aange-i komen eene groote hoeveelheid Heeren en Damencostumen naar de laatste nieuwigheden. TE HUREN Eene goede vetvveide, groot 1 hectaar 20 aren 50 centiaren, gelegen tegen den steenweg van Drieslinter naar Melkwezer ter plaatse genaamd De Retz, aan den Congo. Om aanstonds aan te gaan. Zich te bevragen bij mijnheer Oscar NIHOUL te Diest. Heeren Landbouwers ! Voor uwe hof- en veldzaden, wendt u tôt Louis Janssens, die van af Zondag 8 Maart vau 8 tôt 11 ure tôt uwe beschik-king zal zijn bij M. Leander Pauli. Opgepast ! Het is slechts voor enkele keeren dat hij komt. Te koop ophetgoed van Terkeelen bij St. Truiden 5000 mutsaarden van allerlei aard : beu ken, eiken, appelaren enz. Gemak van ; vervoer. Zich te wenden op de hoeve of bij den boschwachter. i Men vraagt voor Nijvel eene vlaamsche meid, een weinig keuken kennend en kunnende wasschen en strij-ken. Schrijven aan : Madame Linard 25 Avenue de Burlet, Nivelles TE KOÔF 1000 kanada hetsels,'eene groote partij piloten en dikhout onder Melckweser zich te bevragen bij den veldwachter Reniers. 500 kanada hetsels onder Zout-Leeuw zich te bevragen bij Frans Puiinckx in de Parochie. STUDIE van den Notaris TALLON te Greet-Betz. OPENBAREVERKOOPliNG van een schoon TV ■ rwvmw-w-w /-\i -h /-v - van een schoon , PACHTEHOBILUni tfi (rfiAt.'Ro+ri te Greet-Betz De Notaris Talion te Geet-Betz, zal op Dijnsdag 31 Meert 1914, ten ver-zoeke en ten pachthoeve vau de Kinderen van wijle den heer Jan Mertens te Huls-beek, onder Geet»Betz, openbaarlijk ver Irnrvpon - „— )r. Een schoon pachtersmobiliair bestaan-de uit ; Twee schoone merriepeerden : 1 voile van 4 jaar en 1 van 7 jaar en 1 hengst-veulen van 7 maanden. 13 hoornbeesten : 4 voile koeien, 2 verschgekalfdhebbende koeien,2 stieren van 16 maanden, 1 veers van 15 maanden 4 runders : 2 stieren en 2 veerzen. 8 verkens waaronder 4 voile zeugen^ 3 jonge zeugen en 1 vet verken. Haan en hennen en 2 schoone honden. De akkerbouwgereedschappen : 5 kar-ren waaronder 2 enkelen, 2 met raders van tl centim. en een stortkar met raders van 11 centim., ploegeu, eggen.slede koppels, voorstringen,karstringen, fornuis van 150 liters, balans, bascule met ge-wichten, wanmolen, strooimachien, twee beetinolens, vleeschkuipen, stalkuipen, varkenstrogen, haverki3t, kruiwagens, snijbank,zijkstuk, kurremanden, ladders, schuppen, rieken,pi';ken, zeysens,schuur-gerief enz... 1 schoon doischmachien met manege voor een of twee peerden. Het peerdsgetuig : hamen,toomen,kar-1 zadels, hulpen, onderhulpen, rijtoom, rijzadel, achterlappen, helsters, ploeglij-nen, karzeelen, netten enz... 1 schoon velo. De huismeubels en spingerief : 1 coulisse tafel en andere tafels, stoelen, banken, glazenschap, 2 kleerkasten, 2 eetschap-praaien, commoden, kisten, ledekanten, met ressors, beddegoed, horloge,pendule, stoven,2cuisinieres, moellie, koffieservies, tafelservies.schilderijen, spiegels.keuken-keukengerief, lampen, emmers ketels, marmitten koper tin en ijzerwerk,! melk-afroomer (systeem Persoons) met botervat ran 125 liters, koperen en andere melk-kruiken.melkketels, kroegen, boterkuipen teilen en meer andere voorwerpen ten dage des verkoops voortebrengen. Eene groote hoeveelheid, strooi, hooi, mest, beeten. aardappels, gezaagd en on-zaagd berd.alle geriefhout en brandhout. De koopen tôt 5 franks inbegrepen seffens afiebetalen het overige op crediet mits stellende bekende en vermogende borgen. Op Maandag 23 Meert 1914, om 1 uur 1 namiddag te Hulsbeek onder Geet-Betz, ter herberge van den heer Raemakers- Zaterdag 14 Maart 1.914. 27ste Jaargang. il.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume