De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

1578 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Februar. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gq6qz2328f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu ni mer 12. Toegelalert door de militaire overheid Kebruari 1918. De Leeuwenaar Maandblad voor de Soldaten van 'T Kanton ZOUT - L.eeuw Brieven te zenden aan : le a n Ch. PEETEBS, Ie Serg.-Maj. i. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor (ion, Koxixg ex Vadereax» Weest Leeuwen ix dex Srm.ii) Een brief van "Moeder. Vrienden, 'k ontving onlangs een brief van mijn moeder, en ik kan aan de gedachte niet weerslaan er lT den inhoud van meê te deelen, wel wetend dat aide moeders dezelfde zijn, en dat ze indien ze 'l vermochten in denzell-den zin naar hun jongens zouden schrijven. Moge hij n enkele oogenblikken naar ginder vervoerenen 1* den zaligen tijd van vrede doen herleven. Mijn lieve jongen, "[ Is reeds zoo lang ge'leden dat \ve niet het minste meer OYÊIL.I te boor.en kregen. Wij ho-pen toch dat gij bet goed stelt, en dat èr u niets ontbreekt. Weet dat wij gedurig aan n denken en dat uw beeld altijd vôôr onze oogen zweet't. Wij bielden toeb zooveel van n, en daarom is die langdurige scheiding des te wreeder voor ons hart Aile dagen spreekt va-der van n en uw broeder, die sinds uw heen-gaan alleen bet werk te verrichten lieeft, ver-langt toeb zoo vurigzijn Léo weer te zien. Wij worden met den dag wel wat ouder en lijden natuurlijk om u, doch ge moet u daaro-ver niet bekommeren, want wij weten dat gij uw plicht doet voor 't Vaderland, en daarom lijden wij met overgeving en gelatenhêid aan den wil van O. L. Heer. Doch wat zullen we blij zijn, wanneer bet uur der verlossing zal slaan en onze jongen met zijn vrienden, naar huis zal komen, Van tijd tôt tijd loopen er hier vreemde geruchten over den eenen of den an-dere die zieb daar gihder, achter 't front, maar zus of zoo zouden gedragen. Ge kunt u niet inbeelden hoe bard zulks valt voor hunne fa-miliën.Onlangs sprak ik daarover aan de goede vrouw van 't bof, en zij zeide me zoo dat ze liever zou hebben dat haar zoon sneuvelde voor 't Vaderland als dat hij ooit, door de on-deugd bezoedeld, naar buis moest keeren. En rechtuit gesproken, met al de liefde waarmêe mijn hart voor mijn kind vervuld is, was ik van haar gedacht. Doch ik weet wel dat ik me daarover niet moet verontrusten, en dat mijn Léo deftig en braaf zal blijven en de lessen van zijn vader en moeder niet zal vergeten. Hier is er al weinig nieuws. De dagen gelijken elkan-der, en gij begrijpt dat, sinds uw vertrek, bel werk niet verminderde, Doch uw broeder groeit op en doet al zijn best, om er mee ge-daan te krijgen. Wanneer komt er cens een woordje van U naar hier overgevlogen ? Weet dat bet toeh zoo welkom zal zijn, en dat wij er naar snak-ken.Vader en broeder zeggen u een hartelijk goe-den day en ik omhels u van verre. Uw liefhebbende moeder. Over Vakopleiding. Meer en meer begon, in de laalste jaren voor den oorlog, ons wèrkende bevolking te streven naar wat breeder zakenkennis dan hetgeen door eigen onder-vinding werd aangeleerd. Wij bestatigen thans, ook in 't leger, een kraelitige beweging naar volksontwik-keling. IToe stond het bij ons in zake vakkennis gele-gen '? Welke middelen vinden wij in ons bereik om een erbannelijken toestand te keer te gaan '? Vakopleiding kenden wij in onze vlaamsche gouwen, en in-zonderlijk in 't Hageland, maar al te weinig. Land-bouw- ambacht- en nijverheidsscholen bezaten wij in 't Getheland niet. De bocrenjongens die aan den akkergrond geliecbt bleven, hielden zich op de lioogte van hun vak, door de onde en al te dikwijls verouderde stelsels, van ge-Slacht tôt geslacht overgeleverd, na te volgen. Welis-waar strekten de uitgebreide vertakkingen van den machtigen « Hoerenbond van Leuven » zich ook reeds over ons gewestje nit en bracbten er aan ons boeren-volk hul|) en inlichtingen ; maar 't bleef onvoldoende ; langzamerhand begon de boerenstiel te verkwijnen, en dat, omdat wij landbouwscliolen misten en omdat ons mannen zich niet genoeg in aanraking hielden met al de nieuwe uitvindingen in meststoffen en veldge-tuig.Met de weinige ambachtsmannen die wij bezaten scheen 't ook niet al te pluis gesteld. Na 't schoolgaan, om elf of twaalf jaar, waren de kinderen volleerd, zoo meenden de ouders en moes-ten zij aanstonds een weinig winstgevend werk aanvatten, Soms werden zij als leerjongens bij een ouden stielman gezonden om daar hun vak aan te leeren ; maar al te dikwijls liet de uitslag heel wat te wenschen over, omdat soms de leergast eerder als loopjongen gebruikt werd, ofwel omdat de ambachts-man zelf niet op de hoogte bleef van den gemaakten vooruitgang in zijn vak in andere landen, en aldus

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume