De legerbode

1962 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 März. De legerbode. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/c24qj78h9w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Z a ter dag verschijnende HbmiT 1 i , i, w ,i i ■—wwwnnrorun ■■ h.i.biiiiiumi yinm n m n un ~ ■ ir i i ■ u !■ ivtegaaatta—B—M■wà Dit blad is VOOR DE BELGISGHE ^OLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. OP HET BRITSCHE FRONT Eee Bîik folj die van daar Tegenover Onze Britsche bondgenooten gaan flegmatiscli voort, door middel van raids en luchtfotografieën, de Duitschers naar den pois te voelen. Dezes temperatuur is nog wel niet heelernaal wat het zijn moet, doch het scheelt enkel raaar een kleia beetje. Zeer verveeld door het aandringen waarmee de Engelschen trachten té weet te komen wat er bij hen omgaat, hebben de Duitschers een krachtdadige, afdoende, maar weinig heldhaf-tige beslissing genomen. Zij hebben aan hun voorposten, en aan hun mannen uit de eerste linie bevel gegeven, terug te trekken — wel ja, de plaat te poetsen — zoohaast zij de toebereidselen tôt een Britsehen inval bemerken. In afwachting onderwerpen zij hun beste di-visies aan zeer ernstige oefeningen, met het oog op een offensief. Niet alleen zijn zij zoover ge-weest, in de aanvalsmaneuvers een divisie door een andere te doen voorbij trekken, raaar zij zijn •selfs zoover geweest deze tweede divisie door een derde te doen voorbij trekken. Zij hebben dus, maar op grootere schaal, nagedaan wat het Britsch commando in 1917, in Vlaanderen, heeft «5oen uitvoeren, waar de tweede aanvalsgolf de eerste voorbij stroorade en op haar beurt door de derde werd voorbij getrokken. Er is dus niets nieuws in het stelsel van entraineeren van de moffen, tenzij dat zij het in het groot doen. Daar zij niets kunnen uitvinden, vergrooten zij. Dat ligt in hunne gewoonte. * » s Zal de vijand nu een operatie van grooten emvang in Vlaanderen ondernemen? Het zou gewaagd zijn dit te bevestigen. Maar het is waarschijnlijk dat hij, met beperkte effektieven, ter waarde van gemiddeld één divisie, onder-steund door zijn zware artillerie-massas, zal trachten zijn huidige stellingen te verbeteren. of wel het een en ander van de talrijke observatie- Sosten die hij het laatste jaar verloren heeft te erwinnen. j Het is in ieder geval zeker dat de Duitschers jhun verdedigingswerken in Vlaanderen versterkt ' hebben. Men vindt er een bewijs van in het s er-vaardigen van duizende dekkingen in gewapend belon, die zij op hun nieuwe verdedigingslinie hebben aangelegd. Inde omstreken van Gheluwe alleen hebben zij §00 van deze « pillendoozen », zooals onze bondgenooten ze noemen, vollooid. Meer dan de helft zijn in hun voornaamste linie begrepen ; de anderen zijn aïs onder-steuningspunten opgesteld. Ziedaar wat er ge-beurd is met het Rijnzand, datzoogezegd voor de wegen bestemd was. Een ander kenteeken is dat zij Gitsherg, Vol-mebeke, Hazewind, Lindeken en Sleyhaage hebben doen uitruimen door de burgers ; daar xijn er te Hooglede en te Gits gebieven. •% Langs de kanten van La Bassée hebben de Yliegeniers, ondanks de buitengewone bedrij-vigheid die zij aan den dag hebben gelegd. de onze niet kunnen beletten te gaan zien wat er langs dien kant omging Zooals meer in het Zuiden, zijn de vliegloodsen als paddestoelen uit den grond opgerezen, doch over een meer be-perkt front. Het is omdat de Moffen. woedend te zien dat de dappere mijnwerkers uit het Pas-de-Calais bleven voort werken ondanks de bombardemen-ten, wel eenige kilometers zouden willen voor-uit rukken om de katrollen van de ophaalbakken te beletten nog langer, en dat ten hunnen spijt, te blij ven ronddraaien. Tusschen Atrecht en Sint Kwintijn, waar het gewoonlijk zeer kalm is, behalve des nachts, tusschen de netten prikkeldraad, is de bedrijvig-heid achter het front zeer groot. Aile dagen rij-r nieuwe vliegloodsen op. gansche kilo-spoorwegen worden gelegd. Maar de .etie met verre drasuiki'aukt van de bond genooten en de bombardeeringsvliegtuigen van net Britsche leger, bestoken de moffen kracht-dadig.Er gaat geen dag voorbij /zpnder dat minstens een tiental munitieopslagplaatsen in de lucht vliegèn of dat de nieuw opgestelde kanonnen worden stuk gebombardeerd, nog voor dat zij een schot hebben kunnen afvuren. Een groot getal Duitsche batterijen, die bevel hadden ge-kregen niet te schieten om hun opstelling niet te verraden, zagen zich verplicht, na door de vlieg-tuigen te zijn gerepereerd, heel wat slagen te ont-vangen zonder te kunnen antwoorden. Men ziet van hier den uitslag. Kortom, het gaat er geenszins naar den zin van onze geburen aan den anderen kant, die gevoelen dat men hun spel doorziet. • Ten einde raad hebben zij zoo pas, volgens wat de meeste gevangenen beweren, nieuwe maatregelen toe-gepast om het moraal van hun mannen wat te doen stijgen : Zij hebben verboden met Duitsch-land brieven*te wisselen en de verloven af-geschaft.A. Matagne. De Koning van Roemenië dekoreert de Belgische Vorsten Koning Ferdinand van Roemenië heeft aan den Koning der Belgen het Militair Eereteeken van « Michel-le-Brave » toegekend en aan de Koningin de a Vertu militaire » en het a Kruis van Koningin-Maria ». De heer Djuvara, gezant van Roemenië in België, vergezeld van generaal Rudeano en Iui-tenant-kolonel Jonesco-Munte, militaire attaché, bracht de Roemeensche eereteekens, alsook eigenhandige brieven van zijne vorsten naar het groot algemeen Belgisch hoofdkwartier, waar zij aile drie tôt het middagmaaî werden uitge-noodigd door Koning Albert en Koningin Eliza-beth. flntwssn! m diit Riaiii s h den Oproep iu den Paus Een belangrijk nieuwsblad uit Lima, El Com-mercio, geschreven door Dr Varela y Obergoso, kommenteert het antwoord van den Koning aan den oproep van den Paus : « Albert van België », zegt de Peruviaansche schrijver, « heeft geantwoord op de nota van Paus Benedictus, in gepaste woorden de meening van zijn land weergevend, in dit opperste uur. <t Het antwoord is den roemrijken Koning waardig, die het geeft. Daar is noch lauwheid, noch aarzeling, noch nuttelooze en valsche hou-ding, noch smeekend medelijden. In den misti-gen hoek,waar de eeren de vaderlandsliefde hem hebben gebraclit, weet de Belgische vorst dat hij wordt. omringd door de liefde van geheel zijn volk ; dat zijne stem de stem van België is, en zijn geloof het geloof der Walen en Vlamin-gen. vereenigd in hunne glorie en in hun lot. « Voor Albert van België, kan zijn land en zijn koninkrijk niet sterven of uiteenbrokkelen : Noch min kunnen zij onder de heerschappij van een vreemd keizerrijk vallen. « Elke zin van het antwoord van den grooten Koning is hem waardig; nooitkan men met meer juistheid zeggen dat de stijl den man teekent. Sober, sterk. verheven, eerlijk, bepaalt het antwoord van Albert van België den roi van zijn vaderland en de verplichtingen der wereld. » Be Beerstind ni den ter lax De edele weerstand van burgemeester Max, aan de Duitsche bevelen, werd niet in het ininst ■ verzwakt door zijne 42 maanden gevangenis onder 't Duitsch juk. Een Duitsch as;enlschap raeldt dat de dappere bursemeester van 15russe 1 geweigerd heeft vijf-tig dagen gevang le vervvisselen tegen het betalen eener boete vaa îitl mark De Huraoninrn ira 't Itlglsch Front Voorbereiding tôt het Middenjurf Uitsiekend Iuitiatieî (Van een ooggetaige.) Belgisch front, Maarr. De militaire overheden bekommeren zich ten zeerste over de stoffelijlce en zedelijke belangen der mannen onder hun bevel. Er is overvloed van voorbeelden. Laat ons heden spreken over de « intellektueelen » van morgen. Onder de jonge soldaten zijn er die, in Oogst 1914, geen certifikaat van volledig middelbaar onderwijs bezaten, 't zij om bij de Hoogeschool het diploma van rechten of medicijnen, 't zij van ingenieur te bekomen. Men moest ze dus weer op de hoogte brengen en hen daarna de gelegen-heid geven zieh voor een middenjury voor te steilen. Het initiatief werd genomen door de overheden van eene legerafdeeling, van het inrichten der oude humanioraklassen (poësis eu rhetorika), alsook van de moderne humaniora. Al de legerafdeelingen volgden het voorbeeld. De kursussen zijn in vollen gang. De oude humaniora bevatten kursussen van Latijn en Grieksch, Fransch en Vlaamsch, En-gelsch of Duitsch, geschiedenis en aardrijks-kunde, rekenkunde en natuurlijke wetenscliap-pen. De moderne humaniora worden verdeeld in eene wetenschappelijke afdeeling en een han-del- en nijverheidafdeeling. Het grootste getal uren wordt gewijd aan handelswetenschappen en rekenkunde ; daarna komen levende talen, de teekenkunst en andere vakken. Het genomen initiatief antwoordde op eeno waarachtige behoefte : Het getal ingeschreven studentén in eene dezer legerafdeelingseholen bewijst het ten klaarste : 9o. Dit is enkel eene keuze,want de oproep richtte zich alleen tôt de « humanitaires », wier studiën onderbroken werden door den oorlog en niet tôt dezen die atheneum- of kollegiekursussen volgen wilden. Maar de uitvoering ging niet zonder moeilijk-heid. De militaireninkwestie behoorden tôt ver-schillende wapens. Gedurende eene rustperiode krijgt men ze gemakkelijk bij malkaar, door ze allen in eene zelf'de eenheid te vereenigen; het onderwijs is dan intensief. Maar wanneer de legerafdeeling in Unie gaat, herneemt elkeen zijnen gevechtspost, want de vaderlandsplicht gaat v66r ailes. Nochtans brengt dit geen plotse stilstand teweeg in de studiën ; er is veel goeden wil. Gewezen leeraars van atheneum of kollegie, officieren ook boden zich aan als repetitoren voor al de kantonnementen aan 't front, waar troepen liggen, waar studenten, hoe weinig ook, wenschen hun certificaat van hoogere middel-bare studiën voor een middenjury te bekomen. In de school die wij bezochten, zijn er een twaalftal leeraars, « professionnels » die hunnen leeraarstoel verlieten wanneer België werd aan-gevallen, om het militair pak aan te trekken. De bestuurder is de aalmoezenier B. ., die voor den oorlog rekenkunde doceerde in een kollegie. De moeilijkheden van de inrichting van eene school aan 't front zijn talrijk. Zij werden uit den weg geruimd, aangezien er kursussen worden gegeven en gevolgd, met durende vlijt, door studenten, een weinig verachterd in latijn en rekenkunde, maar wier wil aile hinderpalen overwint. Heden nog komt men klassieke Belgische boeken te kort, t.t.z. in overeenstemming met het officieel programma der athenea en kollegiën, en vele studenten hoeven denzelfden boek te gebruiken. Deze die de inrichting in gang hebben gezet, verdienen en bekomen den steun der hoogere militaire overheden en zullen niet vruehteloos de medewerking verzoeken van den minister van Kunsten en Wetenschappen. Ik heb de gelegenheid gehad met leeraars en studenten te spreken, gedurende de studiën. Ik werd getroffen door hunne arbeidslust. Deindruk meegèbracht van mijn bezoek, is dat het een verdienstelijk werk is, zeer nuttig, flink en ver-standig gesteund door het hoofdkwartier dei legerafdeeling en dat recht heelt op de wariue i en handelende sympatiên

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume