De payot der taalgrens

1523 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 März. De payot der taalgrens. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2z12n5098n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

poer de Krygsoverheid toegelaten . VLAAF'.CF F^GOFw $'* 9 . ZtTID-VTSÏ BPABANT . j - - - ......... —, Faart 191*.. . DE P A Y 0 T P E P T A A L G R t> F S 11 ""en volk zal niet vergaan ! I ' " Voor idëen wercl er inner geledcn ' " Stichte rs G. PECL^Cq, P.O.A.T\ II/B. lst«. Ki -, Bcstuurder A. RA3P" . /•«r i'dl'tn wt-rd tr iuntr gel* d'en . U zult kunnon opm^rkcn dat naast d-. spri uk " E* n volk zal nie.± vergaan " tr 'n twtede prykt en n.l dtzt " voçr idëen wercl cr immi r gt loden l " Paarov^r cs.nib(, woordtn uitltg . Dt spre-iut " ",Tc.n volk zal nie t vergaan! " j.s ur.->. Ituze dit- de vertolking s van un idte. of dVnkvyzc . Al s vjy "'lamingt. n dit. L uzt vooruitzt ttt n dan xnken v/y aan on s volk, aan ht t vlaansche . - Plk ndt t n dit it ts voclt voor zyn rolk en zich nie t wil opoluitcn in de schelp e< ncr ikzuchtigt zelfvbldaa.nhe.id icSàntK di i l>..uzt aan als c tn programma. Lc-nsch» n dit ton programma of etn verkwyzer hebben en h«. t e'.-riyk mttncn brtngon hun dad'.n overetn net &run don -.ctn, hun voelen en hun vill<-n. pat n> emt rai n 00k nog konsi.kvrent zyn, in an-ierc voorden rc-ohtzinnig, recht voor de vuist of ht t hart^op dr- tong. Zoo v/as ayn vriend pr GOOSS^VTiTS torn hy zyn anti-"luitschc vlaanschge zindheid aan ic puits oh ers niet vtroerg. ndc-, tôt tien dwangrrbe id ve-rocrdeeld v.( rd en de vryhtid w» igerdi to rn ne n hem aan die'n prys < 1 n 1e. eraarstoel aanbood aan c.. c hoogtschool te Gent' . Fy letd voor zyn- idëen . Zoo was myn and< rc. strydmakk- r "'ons SETrEFS uit Gent die opcnlyk het ge-drag afkeurde van dezp die in "laandpren met den vy r n d me.eheulden en daarom naar Puitschàànd ontvoerd verd. Fy leed voor zyne idëen . Pr GOOoSE^/ïRÏS t n 'on s g-'v^'s villon ni .t dat het ""laansche volk versa; zy b* schouwçn d« benoeïingc.n der luitschc rs als schadclyk voor ons il aan sch hven en konen te. g en dv. bc-moe ïinge-n op. Zy z„ n trour aan hun programma. Daarom zyn wy hen daru^ en huldc schuldig . Zoo warf n nym. en onze vrienden Pons J ASV^ >*û. rar.s VA^TYVTTL. Zy 00k lie eerlyke, rechtzinnig en rondberstigo jongens zyn, lyden voor hunne Idëen. 'at wilt ge : " Onze 1-juzc , d». 1 ••.uzt d r ""laansckgezind>-n is niet de leuze van .lktndcen. Gestc-ldr daden om die. lt.uz< trou'r te zyn kurnen afbreuk doen aan tucht- of andere regl ornent L-n, tôt daar ; het is nu het oogenblik niet orn daar-)ver te rode twi s ton. Doch ter v;illt der t-urlyklioid der bodoelingen, der ge-rouwheid aan cent edelmotdige denxv/yzo, h-..erlyk aan toewydint, en ztlfopofferÊ •ing, veretnig ik aile vier r^n vrie nden in ta ztlf'de gt dacht. van eerbied en oewondering.. Aile vn.r zyn slachtofl\ rs centr zelfd< denkvyze, aile vier ly-en voor hunne Idëen . Aan aile vier, by nonde van " Dr PAYOT PPP. TAALGR^FS " •.e verzekering i-yner hartely^ste gevoelens en verkleefde trouv . G. PPCLPFîCQ, . Pr J. GOOSSE^APRTS , Sindely^ kreeg ik 'n weinig nieuws cvei den stoei"en v/erker der Taal-rens, de brave, gulle, eerlyke vriend Pr G00"SrnTAPnTS . Velen onzer jongens kennen liem persoonlyk want ZT'IP-WST BRA3AFT en LA.AI SCF F"1"1 TGOT^" waren hoekjes voor df-'velke hy eene byzondere voorkeur had, / gaf er voordrachten in Goyck, Pogaerden, Galmaerden, Akren-Bosch, Viane, oerjoeek, Vcllezeele; sprak op de studentenvergaderingen van Herne en Edin-?n en 'k hoor hem nog roepen toen iJ: hen meetroonde naar 't yzeren kruis en é. ?n yzeren man ginds 0: den groenen heuvel van ons ryk Payottenland. vraar ik ?m, fonkelende in de laaiende nc-nzonne, de shherp-puntige torens toonde en naamde van de nette, rustige derpen onzer duurbare streek " God, Staf wat rch-ige schoone streek.'Foe- gev/e-ldig heerlyk dat hoekje van ^naamsch Pra-nt 1 "En 't heugt me nog dat ik hen zegde . "^Zie vriend aanschouiv ginder verre in *t Zuiden de torens van Edingen en Pie uerskapal ; dat zyn tviee dorper. te paard op de aal^rens, tôt daar spreeï r\ ^laa^sch 11 . En pr GOOnS^'AEP.'.Vï legde z ' 'n beid h and en op m'n schouders ikte ny diep en kaln in 't 00g en ernstig of deed hy een heilige eed flu: .de hy ny toe : " En die, Staf, die blyven Vlaansch " J Arine jonge?, arne

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume